You are here

Fredede bygninger

Ældre bygninger eller bygninger af særlig kultur eller arktitekturhistorisk betydning kan fredes.

Ønsker du at frede en bygning skal du kontakte Det Særlige Bygningssyn og Kulturarvsstyrelsen.

Søg om byggetilladelse til fredet bygning

I dag er ca. 9.000 bygninger fredede i Danmark. En bygning kan blive fredet, hvis den opfylder bestemte kriterier. Fx kan en bygning fredes, hvis den er del af en bestemt bygningskategori, en bestemt arkitekts værk eller del af en bestemt egn. Alle kan foreslå fredning, så har du forslag til fredning af en bygning, kan du indsende dit forslag til Kulturstyrelsen.

Kulturstyrelsen står for den daglige administration af bygningsfredningsloven og vejleder i spørgsmål om bygningsfredning. Før en fredning kan blive godkendt af Kulturarvsstyrelsen, skal den anbefales af Det Særlige Bygningssyn. Det Særlige Bygningssyn er et rådgivende udvalg, som består af 12 medlemmer, der alle har en særlig ekspertise inden for bl.a. arkitektur, kultur- og kunsthistorie.

Alle bygninger fra før 1536 er automatisk fredet. Derudover kan man frede bygninger eller dele af bygninger, haver, pladser og mindesmærker m.m., hvis de er over 50 år og har en væsentlig arkitektonisk eller kulturhistorisk værdi. Det er også muligt at frede yngre bygninger, hvis der er helt særlige fredningsinteresser tilknyttet dem.

Når en bygning bliver fredet, får det en række konsekvenser for bygningen og for dens ejer. Fra den dag bygningen er fredet, har du som ejer og bruger pligt til at holde bygningen i en forsvarlig stand.

Er du ejer af en fredet bygning, skal du i forbindelse med ethvert ændrings-, restaurerings- eller istandsættelsesarbejde, der rækker ud over almindelig vedligeholdelse, søge Kulturstyrelsens tilladelse og have tilladelse, før du kan gå i gang.

Søg om tilskud til bygningsfredning

Du kan få økonomisk tilskud til at restaurere og istandsætte fredede bygninger, hvis arbejdet er godkendt af Kulturstyrelsen. Du skal ansøge styrelsen, før du påbegynder arbejdet. Ønsker du at starte et større restaurerings- og istandsættelsesarbejde, kan du også søge om at få materialer til restaureringen fra Kulturstyrelsens materialedepoter.

Hvis du vil klage

Er du uenig med Kulturstyrelsens beslutning, kan du klage til kulturministeren. Klagefristen er fire uger fra den dag, hvor du har modtaget brev fra Kulturstyrelsen. Du skal sende klagen til Kulturstyrelsen, der sender klagen videre til kulturministeren sammen med sagens øvrige materiale.

Lovgivning

Du kan se de gældende love og regler om bygningsfredning i 'Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer' på Retsinformations hjemmeside.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Vagt 2673 7225
Sidst opdateret 22.04.2015