You are here

Børne- og Kulturudvalget - 06-11-2019

Dato: Onsdag den 6. november 2019 Tid: Kl. 17:00
Udvalg: Børne- og Kulturudvalget
Sted: Mødelokale Skyen på Rådhuset
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Børne- og Kulturudvalget skal godkende mødets dagsorden.

  Indstilling

  Udvalgsformanden indstiller til Børne- og Kulturudvalget

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 06-11-2019

  Godkendt idet pkt. 7 Samarbejde mellem Egholmskolen og Kultur- & Borgerhuset ændres til et godkendelsespunkt.

   

  Ricky Overeem (C) havde meldt afbud til mødet. Jan Høgskilde (C) deltog som stedfortræder.

 • Punkt 2 Status på 10. klasse

  Beslutningstema

  Status på kommunens 10. klassestilbud herunder søgning.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

   

  Center for Børn og Unge indstiller,

  • at status på kommunens 10. klasses tilbud bliver godkendt

  Leder af Ungdomsskolen og den kommunale ungeindsats Lars Elmkjær og afdelingsleder Jakob Hammer-Helmich deltager under behandling af dette punkt

  Sagsfremstilling

  Vallensbæk Kommune har ét samlet 10. klassestilbud for alle unge i kommunen.

   

  For at styrke kommunes 10. klassestilbud og forberede de unge på at få et godt forløb på en ungdomsuddannelse foreslog forvaltningen i efteråret 2018 at styrke samarbejdet mellem Ungdomsskolen og Pilehaveskolen.

   

  På Børne- og Kulturudvalgsmøde den 26. september 2018 blev det besluttet, at ressourcefordelingen på Pilehaveskolen vedrørende 10. klasse blev ændret fra de dengang værende 100 procent til 60 procent. De resterende 40 procent blev tildelt Ungdomsskolen. Justeringen trådte i kraft per 1. august 2019.

   

  Ved at tildele de 40 procent til Ungdomsskolen er der blevet en bedre udnyttelse af Ungdomsskolens ressourcer/materiel og en mulighed for at tilbyde valgfag og tilbudsfag, der tidligere ikke eksisterede på Pilehaveskolen. Det kan fx være outdoor som mountainbike, klatring og kajak. Til efteråret vil der også være mulighed for blandt andet golf og tennis. Det har også givet mulighed for flere fagretninger og hold med færre elever.

   

  Ressourceandelen tildelt Pilehaveskolen dækker primært den obligatoriske del af undervisningen i 10. klasse, jf. folkeskolelovens § 19, mens ressourceandelen tildelt Ungdomsskolen primært dækker valgfag og tilbudsfag til 10. klasses tilbuddet.

   

  Lars Elmkjær og Jakob Hammer-Helmich vil på mødet give en status på udviklingen i søgningen til kommunens egen 10. klasse herunder, hvad der har fungeret bedre end tidligere og hvor der har været udfordringer.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Udgifterne bliver afholdt inden for det eksisterende budget.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen understøtter kommuneplanstrategiens delvision 5, Et udviklende børne- og ungeliv.

  Kommunikation

  Information kommunikeres ud til relevante ledere.

  Retsgrundlag

  Folkeskoleloven.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 06-11-2019

  Godkendt.

   

  Ricky Overeem (C) havde meldt afbud til mødet. Jan Høgskilde (C) deltog som stedfortræder.

 • Punkt 3 Status på den kommunale ungeindsats (KUI)

  Beslutningstema

  Orientering om status på den kommunale ungeindsats.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

  Center for Børn og Unge indstiller,

  • at orientering om status på den kommunale ungeindsats bliver taget til efterretning

  Leder af Ungdomsskolen og den kommunale ungeindsats Lars Elmkjær og afdelingsleder Linda Strøm Hansen deltager under behandling af dette punkt.

  Sagsfremstilling

  Den 26. september 2018 blev Børne- og Kulturudvalget orienteret om den kommunale ungeindsats i Vallensbæk Kommune.

   

  Alle kommuner har fra 1. august 2019 etableret en kommunal ungeindsats. Hensigten er at skabe en sammenhængende kommunal ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen, som skal gøre alle unge under 25 år parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

   

  Ungdommens Uddannelsesvejledning i Vallensbæk er siden 1. august 2019 blevet en del af den kommunale ungeindsats, da det er de samme vejledningsforpligtigelser, som bliver løst. Andre områder, snitflader og funktioner, som berøres af lovgivningen om den kommunale ungeindsats er blandt andre: specialpædagogisk støtte (SPS), Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), Skole, Sociale myndigheder og Politiet (SSP), socialindsats, misbrugsindsats og Jobcenter (under 25 år).

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Den kommunale ungeindsats bliver afholdt inden for det eksisterende budget.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen understøtter kommuneplanstrategiens delvision 5, Et udviklende børne- og ungeliv.

  Kommunikation

  De relevante ledere er orienteret om den kommunale ungeindsats.

  Retsgrundlag

  Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 06-11-2019

  Blev taget til efterretning.

   

  Ricky Overeem (C) havde meldt afbud til mødet. Jan Høgskilde (C) deltog som stedfortræder.

 • Punkt 4 Styrket sproglig indsats på 0-6 års området

  Beslutningstema

  Orientering om den styrkede sproglige indsats på 0-6 års området.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget

   

  Center for Børn og Unge indstiller,

   

  • at aktiviteterne i den styrkede sproglig indsats på 0-6 års området bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  I budget 2019 blev der afsat 400.000 kr. i årene 2019-2022 til styrkelse af den sproglige indsats i dagtilbud.

   

  I Vallensbæk Kommunes udviklingsstrategi er et af de centrale mål, at vi skal hjælpe børn og familier, der har brug for en ekstra indsats, tidligt i livet. Dette gøres blandt andet ved, at:

   

  ·         kommunen arbejder med at lave håndholdte indsatser, der gør, at alle børn, der starter i 0. klasse, er sprogligt skoleparate og kan tale dansk

  ·         skoledistrikterne får et mere fleksibelt økonomisk råderum, så de kan styrke den tidlige indsats.

   

  På baggrund af disse mål er der afsat midler til styrkelse af den tidlige sproglige indsats for alle børn. Den styrkede sprogindsats skal blandt andet medvirke til, at alle børn bliver klædt på til at starte i skolen på det forventede tidspunkt.

   

  Styrkelsen af den tidlige sproglige indsats er for alle børn, men særligt for de børn, hvor der er sproglige udfordringer, og for børn der kommer fra familier, hvor der ikke tales dansk i hjemmet.

   

  Center for Børn og Unge foreslår, at forældrebestyrelserne bliver aktivt inddraget i projektforløbet, og at der vil blive iværksat en pilotfase med indsatserne i alle tre distrikter primo 2020.

   

  Når de enkelte distrikter har tilrettelagt deres lokale indsatser bliver Børne- og Kulturudvalget orienteret om dette. Det er forventningen, at der kan blive fremlagt en evaluering for Børne- og Kulturudvalget omkring november 2020, hvor efter et oplæg til den blivende indsats vil blive forelagt til politisk godkendelse.

  Evaluering af hele projektperioden vil blive forelagt Børne- og Kulturudvalget primo 2023.

   

  Det er forslaget, at hvert distrikt inden for en ramme selv definerer, hvordan og hvilke indsatser de finder relevante, og som de vil sætte i gang. De forskellige mulige indsatsområder bliver skitseret herunder. Forslag til indsatserne tager afsæt i tilsynsrapporterne på dagtilbudsområdet fra 2017/2018. Listen er ikke udtømmende:

   

  ·         Systematisk opfølgning på børn, der kommer i kategorien fokuseret eller særlig indsats i henhold til sprogvurderingerne

  ·         Styrkelse af børn og deres familier fra hjem, hvor der er sproglige udfordringer

  ·         Styrkelse af det pædagogiske arbejde med sprog i hverdagssituationer

  ·         Tilrettelæggelse af indsatser rettet mod forældresamarbejdet i forhold til sprog, herunder med særligt fokus på forældre med anden etnisk baggrund end dansk

  ·         Styrkelse af arbejdet med handleplaner for børn i fokuseret og særlig indsats i henhold til sprogvurderingerne

  ·         Faste procedurer og aftaler for arbejdet med data fra sprogvurderingerne

   

  Med den styrkede sprogindsats er målet, at alle børn får støttet deres sprogudvikling bedst muligt. Personale og ledelse i dagtilbuddene skal i endnu højere grad end nu holde øje med og støtte sproglig fremgang hos det enkelte barn i alle dagtilbud og inddrage forældrene i sprogindsatsen, da flere undersøgelser viser, at familien er den faktor, der har størst betydning for barnets udvikling og sprogindlæring.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  På budget 2019 blev der afsat 400.000 kr. i årene 2019-2022 til styrkelse af den sproglige indsats i dagtilbud.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Dagtilbudsreformen er i tråd med delvision 5 om, at vi sammen med børnene, forældrene og andre parter skal sørge for, at børn og unge har en kulturel, værdimæssig og uddannelsesmæssig ballast, der gør, at de kan træffe de rigtige valg i forhold til uddannelse, arbejdsliv, miljø og sundhed.

  Kommunikation

  Der er løbende blevet kommunikeret ud til relevante ledere. Der en nedsat en projektgruppe og forældrebestyrelsen får en aktiv rolle.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 06-11-2019

  Godkendt.

   

  Ricky Overeem (C) havde meldt afbud til mødet. Jan Høgskilde (C) deltog som stedfortræder.

 • Punkt 5 Endelig godkendelse af styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet

  Beslutningstema

  Endelig godkendelse af styrelsesvedtægt på dagtilbudsområdet efter høring.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
   

  Center for Børn og Unge indstiller,

   

  • at styrelsesvedtægten på dagtilbudsområdet bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Den 28. august 2019 besluttede Børne- og Kulturudvalget at sende styrelsesvedtægten på dagtilbudsområdet i høring hos forældrebestyrelserne i perioden den 2. september – 2. oktober 2019.

   

  Forvaltningen har modtaget fire høringssvar, der alle tilslutter sig de forslåede ændringer i den reviderede styrelsesvedtægt. Styrelsesvedtægten og høringssvar er vedlagt som bilag.

   

  Forældrebestyrelse

  Bemærkninger

  Center for Børn og Unge
  - vurdering og mulig handling

  Dagplejen

  Dagplejens forældrebestyrelse har den 24. september 2019 drøftet udkastet til styrelsesvedtægten for kommunale dagtilbud.

   

  Forældrebestyrelsen har ingen bemærkninger hertil.

   

  Der foretages ingen ændring.

  Nøddeboparken

  Nøddeboparkens bestyrelse har ingen bemærkninger.

  Der foretages ingen ændring.

  Sommerfuglen

  Vi er positive over den nye rolle forældrebestyrelsen får ved ændringen af styrelsesvedtægten. ”Den nye styrkede læreplan” giver mulighed for en bredere sparring og støtte til Sommerfuglens arbejde på området. Inddragelsen af forældrebestyrelsen vil betyde, at vi som forældre kan komme med et udefra kommende syn på de pædagogiske læreplaner, herunder om de giver det udbytte som ledelsen og personalet ønsker. 

   

  Der foretages ingen ændring.

  Birkely

  Bestyrelsen har ingen kommentarer.

  Der foretages ingen ændring.

   

   

  Der er dermed ikke forslag til ændringer i forhold til den udgave af styrelsesvedtægten, der blev sendt i høring.

   

  Baggrund

  Den 6. juni 2018 blev Børne- og Kulturudvalget orienteret om den politiske aftale om ”Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet”. De centrale pædagogiske elementer i aftalen er en styrket pædagogisk læreplan og et nationalt pædagogisk grundlag.

   

  Dagtilbudsloven trådte i kraft den 1. juli 2018. Samtidig trådte en række ændringer af loven i kraft. Ændringerne betød blandt andet en udvidelse af forældrebestyrelsens kompetencer, og at lederen nu får ansvar for at etablere en evalueringskultur i institutionen.

   

  Styrelsesvedtægten, som blev sendt i høring, var tilrettet i henhold til ændringerne i dagtilbudsloven og fik samtidig tilføjet afsnit (§ 1 og § 2) i forbindelse med intentionerne i den nye dagtilbudsreform og ændring i formålsparagraffen. Disse er markeret med blå farve.

   

  Ændringer på baggrund af ændringer i dagtilbudsloven
  Det er som følge af dagtilbudsloven præciseret, at forældrebestyrelsen bliver inddraget i udarbejdelse, evaluering af og opfølgningen på den pædagogiske læreplan. Som en del af arbejdet med den pædagogiske læreplan skal dagtilbuddet have fokus på, hvordan dagtilbud og forældre kan samarbejde om barnets og børnegruppens trivsel og læring på tværs af dagtilbud og hjem.

   

  Det er også præciseret i styrelsesvedtægten, at lederen af dagtilbuddet får ansvaret for at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet, som skal udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø. Lederen får ligeledes ansvar for at sikre en løbende pædagogisk dokumentation af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Disse data anvendes bl.a. til løbende kvalitetsforbedringer i institutionen.

   

  Af dagtilbudslovens § 16, stk. 1 fremgår det, at kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelserne fastsætter vedtægter for styrelsen af de kommunale tilbud.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Dagtilbudsreformen er i tråd med delvision 5 om, at vi sammen med børnene, forældrene og andre parter skal sørge for, at børn og unge har en kulturel, værdimæssig og uddannelsesmæssig ballast, der gør, at de kan træffe de rigtige valg i forhold til uddannelse, arbejdsliv, miljø og sundhed.

  Kommunikation

  Der vil blive kommunikeret ud til relevante ledere og medarbejdere på dagtilbudsområdet, når vedtægten vedtages endeligt i kommunalbestyrelsen.

  Retsgrundlag

  Dagtilbudsloven.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 06-11-2019

  Anbefales.

   

  Ricky Overeem (C) havde meldt afbud til mødet. Jan Høgskilde (C) deltog som stedfortræder.

 • Punkt 6 Endelig godkendelse af styrelsesvedtægt for skoleområdet

  Beslutningstema

  Endelig godkendelse af styrelsesvedtægt på skoleområdet efter høring i skolebestyrelserne.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
   

  Center for Børn og Unge indstiller,

  • at høringssvaret vedrørende en toårig valgperiode for skolebestyrelser bliver imødekommet ved, at der i styrelsesvedtægten bliver givet mulighed for, at den enkelte skolebestyrelse kan vælge en toårig valgperiode
  • at styrelsesvedtægten på skoleområdet bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Den 28. august 2019 besluttede Børne- og Kulturudvalget, at styrelsesvedtægten på skoleområdet blev sendt i høring hos skolebestyrelserne i perioden den 30. august – 30. september 2019.

   

  Der er nu modtaget høringssvar fra skolebestyrelserne:

   

  Høringssvar fra skolebestyrelserne

   

  Skolebestyrelse

  Bemærkninger

  Center for Børn og Unge
  - vurdering og mulig handling

  Vallensbæk Skole

  Skolebestyrelsen på Vallensbæk Skole har behandlet fremsendte forslag til styrelsesvedtægten på skoleområdet.

   

  Skolebestyrelsen anbefaler fremsendte forslag.

   

  Der foretages ingen ændringer.

  Egholmskolen

  Hermed høringssvar fra skolebestyrelsen på Egholmskolen. De ønsker:

   

  - Høringsfrist på to måneder i ikke hastende sager

   

   

   

   

  - Ikke lovtekst i styrelsesvedtægten

   

   

   

  - Toårige valgperioder indført

   

   

   

   

   

   

   

  - En maksimal klassekvotient på 26 elever

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Sammenlægning af skolens distrikter på forsøgsbasis

   

   

   

   

  - Strategi for integrationsområdet

   

   

   

   

   

  - udspecificering af mødeart jf. § 6, stk. 6

   

   

   

   

   

   

   

  - Bilag B – ændringer i minimumstimetal for skoleåret 21/22 indsættes nu

   

   

   

  - Bilag D – kapitel 9, pkt. 9

   

   

   

   

   

   

  - Ambitiøs strategi for specialundervisningsområdet

   

   

   

   

   

   

  Centeret vil forsøge at imødekomme en længere høringsfrist i de tilfælde, det er muligt.

   

   

   

  Punktet bliver taget løbende op til drøftelse på strategisk niveau. Derfor foretages ingen ændringer.

   

   

  Centerets vurdering er, at skolerne lokalt kan beslutte at indføre en toårig valgperiode, hvis de ønsker det. Dette forudsætter, at kommunalbestyrelsen godkender ændringen som er indstillet i denne sag.

   

   

   

  Klassekvotienten er en politisk prioritering. Den gennemsnitlige klassekvotient per august 2019 på Egholmskolen er 23,6 elever.

   

  Den gennemsnitlige kommunale klassekvotient per august 2019 er 23,7 elever.

   

   

  Høringssvaret vedrører ikke forhold i styrelsesvedtægten. Center for Børn og Unge er bekendt med andre kommuners forsøg med dette. Der foretages ingen ændringer.

   

   

  Høringssvaret vedrører ikke forhold i styrelsesvedtægten, men Vallensbæk Kommune har fokus på integrationsområdet.

   

   

   

  Det er dialogmøder med det politiske niveau, som afholdes med bestyrelserne enkeltvis. Under særlige omstændigheder kan alle bestyrelser inviteres samlet. Formålet med møderne er det lokale skolevæsens vilkår og udvikling.

   

   

  Ændringerne er sat ind i det nye timefordelingsskema, som er indsat i styrelsesvedtægten.

   

   

   

   

  Skolebestyrelsen opfordres til at fremsende forslag, som kan blive indarbejdet ved en senere høring og revision af vedtægten.

   

   

   

  Specialundervisningsområdet hører ikke under styrelsesvedtægten. Derfor foretages ingen ændringer.

   

  Pilehaveskolen

  Skolebestyrelsen har på sit møde den 8. september drøftet ændringsforslagene i styrelsesvedtægten.

   

  Bestyrelsen har ingen indvendinger og tager forslagene til efterretning.

  Der foretages ingen ændringer.

   

  Ændringer i styrelsesvedtægten

  Forvaltningen foreslår, på baggrund af høringssvarene, at denne tekst bliver tilføjet styrelsesvedtægten, bilag D, kap. 9.2:

  ”I Vallensbæk Kommune har skolebestyrelserne mulighed for at beslutte toårige valgperioder for forældrerepræsentanterne i skolebestyrelserne på den enkelte skole.” Ændringen er markeret med gul farve i bilaget.

   

  Nedenstående ændringer er indarbejdet i versionen, der har været i høring. Ændringerne er foretaget på baggrund af justering af folkeskoleloven den 2. maj 2019. Ændringer er markeret med rød farve i bilaget. Herudover er der indsat et skema med fordeling af timer, hvoraf skoleåret 2020/2021 også fremgår. Dette er imødekommet ift. indkomne høringssvar.

   

  Den mindste varighed af den samlede undervisningstid i indskolingen (§ 14 b, stk. 1):

  Den samlede undervisningstid i indskolingen er fastsat til at være mellem 1.110 undervisningstimer (§ 14 b, stk. 1) og 1.400 undervisningstimer (§ 14 b, stk. 2), hvor den tidligere har været mellem 1.200 og 1.400 undervisningstimer. I Vallensbæk Kommune er det vedtaget, at den samlede undervisningstid i indskolingen bliver 1.110 undervisningstimer.

   

  Skolebestyrelsens rolle ved ansættelse af ny skoleleder (§ 40, stk. 6, og § 44, stk. 7):

  Skolebestyrelsen skal fremover inddrages i ansættelsesprocessen af ny skoleleder, fx gennem en repræsentant i et ansættelsesudvalg, hvor skolebestyrelsen i dag skal afgive en udtalelse om den ansøger, der ønskes ansat. I Vallensbæk Kommune inddrages skolebestyrelsen allerede i ansættelsesprocessen ved ansættelse af skoleleder.

   

  Valgperiodens længde for forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen (§ 42, stk. 12):

  Kommunalbestyrelserne får fremover mulighed for konkret at beslutte toårige valgperioder for forældrerepræsentanterne i skolebestyrelserne, hvor valgperioden i dag skal være fireårig. Den nye regel vil finde anvendelse på valg til skolebestyrelser, der sker efter ikrafttrædelsestidspunktet.

   

  Baggrund

  Den 3. april 2019 blev Børne- og Kulturudvalget orienteret om, at et bredt flertal af Folketingets partier har indgået en aftale om justeringer af folkeskolen. Aftalen indeholder en prioritering af udvalgte fag, et kvalitetsløft af den understøttende undervisning og større lokal frihed til at tilrettelægge skoledagen.

   

  Pr. 1. august 2019 er en række ændringer af folkeskoleloven trådt i kraft. Ændringerne betyder blandt andet, at minimumstimetallet er sat ned for indskolingen.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen er i tråd med delvision 5 – ”Et udviklende børne- og ungeliv” hvor uddannelse og læring er centrale elementer.

  Kommunikation

  Skolernes ledelser er løbende blevet orienteret og inddraget i processen.

  Når styrelsesvedtægten er endelig vedtaget af kommunalbestyrelsen, vil forældre og elever blive orienteret om ændringerne.

  Retsgrundlag

  Folkeskoleloven.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 06-11-2019

  Anbefales.

   

  Ricky Overeem (C) havde meldt afbud til mødet. Jan Høgskilde (C) deltog som stedfortræder.

 • Punkt 7 Samarbejde mellem Egholmskolen og Kultur- & Borgerhuset

  Beslutningstema

  Orientering om status på samarbejdet mellem Egholmskolen og Kultur- & Borgerhuset.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid og Center for Børn og Unge indstiller,

   

  ·         at udvalget tager orienteringen til efterretning

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med budgetforliget for 2019-2022 blev følgende aftale indgået:

   

  Egholmskolens bibliotek og Kultur- & Borgerhuset samarbejder som led i den åbne skole. Ved at fordele skolebibliotekets materialer på skolen bliver der frigjort plads til etablering af et nyt pædagogisk læringscenter. Egholmskolens opgaver og anskaffelser af bøger mv. er uændrede, hvorfor forslaget ikke har nogle afledte driftsmæssige konsekvenser. En forudsætning for at sikre brobygningen mellem Kultur- & Borgerhuset og Egholmskolen er, at personalet på Egholmskolen lægger timer i Kultur- og Borgerhuset. Den præcise model for samarbejdet skal aftales og udmøntes.

   

  I forbindelse med budgetforliget fik Egholmskolen i 2019 et anlægsbudget på 200.000 kr. til etablering af læringscenteret – heraf er der foreløbigt anvendt ca. 70.000 kr. blandt andet til etablering af læsepladser og reoler.

   

  Kultur- & Borgerhuset og Egholmskolen samarbejder for at få flere af kommunens børn og unge til at benytte sig af tilbuddene i Kultur- & Borgerhuset, så det fremadrettet er naturligt for børn og unge at bruge Kultur- & Borgerhusets faciliteter til sociale fællesskaber og studiepladser.

   

  Kultur- & Borgerhuset skal være det sted, hvor eleverne fra 4.-9. klasse på Egholmskolen låner bøger og andre materialer planlagte læringsforløb og til fritidslæsning. Eleverne skal have kendskab til de muligheder, som Kultur- & Borgerhuset kan tilbyde borgere i Vallensbæk Kommune.

   

  Status

  Egholmskolen står for indkøb af bøger, mens Kultur- & Borgerhuset står for lånerkort, udlån af bøger (bortset fra klassesættene) samt modtagelse og klargøring af det indkøbte materiale. Litteratur til indskolingen samt læseindlæringslitteratur findes fortsat på skolen og indkøbes af skolen.

   

  Alle 4.-9. klasserne har før sommerferien i 2019 på skift besøgt Kultur- & Borgerhuset og er blevet oprettet som lånere. Alle nye 4. klasser har været til introduktion i Kultur- & Borgerhuset i august 2019.

   

  Planen er, at alle 4.-9. klasser besøger Kultur- & Borgerhuset en gang om måneden. Kultur- & Borgerhuset tilbyder, at en børnebibliotekar kan deltage, når klassen er på besøg.

   

  Status for de månedlige besøg er:

   

  • 4. klasserne afventer lånerkort
  • 5.-8. klasserne har gennemsnitligt gjort brug af tilbuddet 1 gang om måneden
  • 9. klasserne har endnu ikke gjort brug af tilbuddet

   

  Egholmskolen lægger de månedlige besøg ind i klassernes årsplaner/årshjul.

   

  Lærerne bliver informeret om mulighederne i Kultur- & Borgerhuset ud over lån af bøger. Det kan fx være at udvikle og gennemføre konkrete kultur- og undervisningsforløb i et tæt samarbejde mellem børnebibliotekar, læringsvejleder og lærere, tilbud til skolens elever om adgang til e-boks, Nem-ID, medborgerskab, temalæsning fx fantasy, læse/skrivekonkurrencer, forfatterbesøg, støtte til projektopgaver for 9. klasserne mm.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  I forbindelse med budgetforliget fik Egholmskolen i 2019 et anlægsbudget på 200.000 kr. til etablering af læringscenteret – heraf er der foreløbigt anvendt ca. 70.000 kr.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen understøtter delvision 5 Et udviklende børne- og ungeliv.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 06-11-2019

  Punktet er i forbindelse med godkendelse af dagsordenen ændret til et godkendelsespunkt.

   

  Sagen sendes til forvaltningen til yderligere belysning.

   

  Ricky Overeem (C) havde meldt afbud til mødet. Jan Høgskilde (C) deltog som stedfortræder.

 • Punkt 8 Takster for venteliste, standbypladser og foderpakke på Vallensbæk Ridecenter

  Beslutningstema

  Drøftelse og godkendelse af takster for venteliste, standbypladser og foderpakke på Vallensbæk Ridecenter.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

   

  • at forslag til takster for venteliste, standbypladser og foderpakke pr. 1. januar 2020 bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Vallensbæk Ridecenter har i forsommeren holdt staldmøder med brugerne af Ridecenteret. På møderne var det muligt for brugerne at komme med ideer og forbedringsforslag.

   

  Efterfølgende har brugerbestyrelsen drøftet emnerne fra staldmøderne, herunder blandt andet venteliste til bokse, standby-pladser og foderpakker.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid fremlægger på den baggrund forslag til justering af takster.

   

  Venteliste

  Brugerrådet for Vallensbæk Ridecenter har på deres møde den 27. august 2019 drøftet administration af og kriterier for ventelisten til bokse på Vallensbæk Ridecenter.

   

  I dag er der én venteliste til bokse på Ridecenteret. Der står p.t. ca. 30 på ventelisten, som Ridecentret jævnligt kontakter, når der er ledige bokse. Alle har skrevet sig op med henblik på køb af hest på et senere tidspunkt eller af anden årsag. Ridecenteret bruger mange ressourcer på at kontakte folk på ventelisten, som alligevel ikke ønsker en boks.

   

  Brugerrådet på Ridecenteret har drøftet problematikken omkring ventelisten og foreslår, at der fremadrettet bliver oprettet en intern og en ekstern venteliste. Ved en ledig boks tilbydes den først til dem der er skrevet op på den interne venteliste. Hvis der ikke er interesserede på den interne venteliste, bliver boksen tilbudt til dem der er skrevet op på den eksterne liste. Her tilbydes boksen først til nye ejere af heste, der er eller lige har været opstaldet på Vallensbæk Ridecenter, herefter til vallensbækborgere på listen og dernæst andre borgere. Vallensbækborgere har således forrang til en plads frem for andre borgere. Inden for alle grupper bliver boksen tilbudt i rækkefølge efter opskrivningsdatoen på ventelisten.

   

  Brugerrådet foreslår at indføre et gebyr for at stå på den eksterne venteliste. Det kan være med til at sikre seriøsiteten omkring ventelisten og spare administrative ressourcer. Brugerrådet foreslår, at det skal koste 200 kr. pr. år at stå på den eksterne venteliste. Dette opkræves ved opskrivning og herefter en gang årligt. Taksten skal træde i kraft fra 1. januar 2020.

   

  Standbypladser – med eller uden brugsret

  På samme møde drøftede Brugerrådet for Vallensbæk Ridecenter andre retningslinjer vedrørende bokse, herunder ønsker om standbyplads. Standbypladser er især et ønske fra unge pensionærer, som skal på efterskoleophold og ønsker at vende tilbage til Ridecenteret, når deres ophold på efterskolen er slut.

   

  Der er brug for to slags standbypladser - en med brugsret og en uden brugsret.

   

  Standbyplads med brugsret betyder, at pensionærer har mulighed for at beholde en boks uden hest i op til 12 måneder mod betaling. Pensionæren har brugsret over boksen, hvis hesten opstaldes i kortere perioder f.eks. ferier. Center for Sundhed, Kultur og Fritid foreslår efter drøftelse med Brugerrådet at standbyplads med brugsret kan koste den månedlige opstaldningspris minus foderpris på 1.100 kr. I perioder hvor boksen tages i brug f.eks. ferier skal der betales for foder.

   

  Standbyplads uden brugsret betyder, at pensionærer kan reservere en boks op til 12 måneder mod en månedlig betaling. Ridecentret kan udleje boksen i reservationsperioden. Center for Sundhed, Kultur og Fritid foreslår efter drøftelse med Brugerrådet at standbyplads uden brugsret kan koste 1.000 kr. per måned.

   

  Foderpakke

  På mødet den 24. september 2019 drøftede og godkendte Brugerrådet for Vallensbæk Ridecenter fremtidige foderpakker. Foruden grundfoder og konkurrencefoder udvides fodersortimentet med et foder til heste med sarte maver, hvilket vil medføre et tillæg ved fuld fodring.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid foreslår, at op til 1 kg skånefoder er indeholdt i den månedlige takst for opstaldning. Hvis en pensionær ønsker at overgå til fuld skånekost til hesten foreslås det, at der betales en dagspris pr. forbrugt kg foder. Det bliver opkrævet månedligt sammen med opstaldningstaksten. Den nuværende dagspris er 16 kr. pr. kg. Der kan forekomme regulering af prisen på foder i løbet af et år.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Indtægterne for venteliste, standbypladser og foderpakke modtages inden for den eksisterende økonomiske ramme for Ridecentret.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen støtter op om delvision 3 Livskvalitet i et godt og sundt liv.

  Kommunikation

  Brugere vil blive orienteret om taksterne, hvis disse bliver godkendt. Taksterne bliver også meldt ud på Ridecentrets hjemmeside.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 06-11-2019

  Anbefales.

   

  Ricky Overeem (C) havde meldt afbud til mødet. Jan Høgskilde (C) deltog som stedfortræder.

 • Punkt 9 Brug af og takster for krolfbanen og padelbanerne

  Beslutningstema

  Brug af padelbanerne og krolfbanen ved Idrætscentret og godkendelse af takster for leje af banerne.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

   

  • at brug af og takster for leje af padelbanerne og krolfbanen ved Idrætscentret bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Padelbaner

  De to udendørs padelbaner ved Vallensbæk Idrætscenter er færdigetableret og blev indviet søndag den 27. oktober 2019.

   

  Tennisklubben skifter navn til Vallensbæk Tennis- og Padelklub. Det bliver således muligt at melde sig ind i klubben og spille padel. Tennis- og Padelklubben tildeles banerne til deres aktiviteter.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid foreslår, at den overskydende tid på banerne kan bookes af borgere i Vallensbæk via Vallensbæk Kommunes bookingsystem. Det foreslås, at der bliver fastlagt en pris for leje af banerne, så der ikke bliver skabt et gratis alternativ til foreningsaktiviteterne.

   

  For at skabe interesse for den nye aktivitet og padelsporten i Vallensbæk er perioden frem til 1. april 2020 en prøveperiode, hvor det er muligt at booke padelbanerne uden betaling. Udstyr til padeltennis kan man selv medbringe eller leje gennem Idrætscenteret i Idrætscenterets bemandede åbningstid.

   

  Prisen for leje af bat foreslås sat til 25 kr. pr. stk., og prisen for køb af et rør med tre bolde sættes til 50 kr.

   

  Efter 1. april 2020 foreslås det, at borgernes pris for leje af en padelbane er 120 kr. pr. time ekskl. leje af bat og bolde. Prisen for leje af bat og køb af bolde fastholdes fra prøveperioden.

   

  Udstyr vil blive udleveret ved betaling via MobilePay og indlevering af sundhedskort eller kørekort i depositum.

   

  Krolfbane

  Korsagergård får tildelt krolfbanen til deres aktiviteter. Den overskydende tid kan bookes af borgere via bookingsystemet. Det foreslås, at Vallensbæks borgere gratis kan booke krolfbanen.

   

  I det tidsrum hvor Idrætscentret er bemandet, foreslås det, at borgerne kan leje et krolfsæt med køller, kugler og andet baneudstyr. Udstyr vil blive udleveret ved betaling via MobilePay og indlevering af sundhedskort eller kørekort i depositum. Borgerne kan også selv medbringe udstyr. 

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid foreslår at prisen for leje af krolfsæt fastsættes til 50 kr.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Indtægten for leje af baner samt udstyr modtages inden for den eksisterende økonomiske ramme for Idrætscentret.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen støtter op om delvision 3 Livskvalitet i et godt og sundt liv.

  Kommunikation

  Borgere vil blive orienteret om mulighederne for de nye aktiviteter og takster, såfremt disse bliver godkendt og vedtaget. Orienteringen vil ske i Vallensbæk NU, kommunens hjemmeside og i bookingsystemet.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 06-11-2019

  Anbefales.

   

  Ricky Overeem (C) havde meldt afbud til mødet. Jan Høgskilde (C) deltog som stedfortræder.

 • Punkt 10 Årsplan for Børne- og Kulturudvalget 2020

  Beslutningstema

  Årsplan for Børne- og Kulturudvalget 2020.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

   

  Center for Børn og Unge og Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

  • at årsplanen for Børne- og Kulturudvalget bliver taget til efterretning

  Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet en årsplan for de kommende aktiviteter for Børne- og Kulturudvalget i 2020.

   

  Årsplanen er en oversigt over udvalgets ordinære møder i løbet af 2020 og en oversigt over arrangementer, hvor Børne- og Kulturudvalget bliver inviteret til at deltage.

   

  Møder mellem skolebestyrelser og udvalg er ikke fastlagt for 2020 endnu, og er derfor ikke med i oversigten på nuværende tidspunkt.

   

   

  Dato 

   

  Faste møder 

   

   

  Arrangementer og diverse møder

  15. januar 2020 

  Ordinært udvalgsmøde 

   

  30. januar 2020 

   

  KL’s Børn og Unge Topmøde, Aalborg Kongres og Kulturcenter 

  31. januar 2020 

   

  KL’s Børn og Unge Topmøde, Aalborg Kongres og Kulturcenter

  5. februar 2020 

  Ordinært udvalgsmøde 

   

  4. marts 2020 

  Ordinært udvalgsmøde 

   

  27. februar 2020

  Idrætsprisfest kl. 17 - 20.

  24. marts 2020 

   

  2. klasser - blokfløjtekoncert kl. 16.30-17.00 (Koncert for forældre, politikere m.fl.) 

  26. marts 2020 

  4. klasser - korkoncert  kl. 19.00-20.00 (Koncert for forældre, politikere m.fl.)

  1. april 2020 

  Ordinært udvalgsmøde 

  Temadag inden udvalgsmødet: Besøg i daginstitutioner.

  6. maj 2020 

  Ordinært udvalgsmøde 

   

  Maj 2020 (præcis dato kommer senere)

  Frivillig- og foreningsfesten

  15. maj 2020 

   Musikskolens sommerkoncert 

  3. juni 2020 

  Ordinært udvalgsmøde 

   

  26. august 2020 

  Ordinært udvalgsmøde 

   Mødet bliver holdt kl. 8.

  Uge 37

  7. – 13. september 2020 

   Vestegnens Kulturuge

  11. september 2020 

   Festlig Fredag

  16. september 2020 

  Ordinært udvalgsmøde 

   

  4. november 2020 

  Ordinært udvalgsmøde 

   

  2. december 2020 

  Ordinært udvalgsmøde 

   

   

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 06-11-2019

  Blev taget til efterretning.

   

  Ricky Overeem (C) havde meldt afbud til mødet. Jan Høgskilde (C) deltog som stedfortræder.

 • Punkt 11 Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 – Tillægsbevillinger for Børne- og Kulturudvalget

  Beslutningstema

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 vedrørende drift med henblik på beslutning om tillægsbevillinger svarende til mindreudgifter på -2.124.000 kr. inden for Børne- og Kulturudvalgets område.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

   

  •      at tillægsbevilling på -1.474.000 kr. til deltema 1.1 Dagtilbud bliver godkendt

  •      at tillægsbevilling på -2.541.000 kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger bliver godkendt

  •      at tillægsbevilling på 3.514.000 kr. til deltema 1.3 Børn og Unge med særlige behov bliver godkendt

  •      at tillægsbevilling på -27.000 kr. til deltema 2.1 Idræt og fritid bliver godkendt

  •      at tillægsbevilling på -772.000 kr. til deltema 2.2 Kultur bliver godkendt

  •      at tillægsbevilling på -824.000 kr. til deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september 2019 vedrørende drift på Børne- og Kulturudvalgets område, der samlet udviser mindreudgifter på 2.124.000 kr. Mindreudgifterne er med til at finansiere forventede merudgifter på Social- og Sundhedsudvalgets område.

   

  Forklaring på mindreudgifterne

  Der kan konstateres lavere pris- og lønskøn i 2019 end forventet ved budgetlægningen for 2019. Samlede mindreudgifter for Børne- og kulturudvalget udgør 414.000 kr.

   

  Der forventes samlet set mindreudgifter på 1.413.000 kr. på deltema 1.1 Dagtilbud vedrørende merindtægt på forældrebetaling til daginstitution og dagpleje. Derudover forventes der merudgifter vedrørende tilskud til private institutioner, søskendetilskud, fripladstilskud og til forældre der vælger at passe egne børn.

  Tilsvarende forventes der merudgifter på 1.413.000 kr. på deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger vedrørende blandt andet merudgifter til frie grundskoler og efterskoler.

   

  Kommunerne er i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet for 2020 til 2023 blevet reguleret for lovændringer, som også er gældende for 2019. Kommunen bliver samlet kompenseret med 218.000 kr. i 2019 på deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger.

   

  Der forventes mindreudgifter på deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger på 3.500.000 kr. vedrørende mer-/mindreindskrivningspuljen på skoleområdet samt mindreudgifter på 450.000 kr. vedrørende Aula.

   

  Ishøj Kommune meddeler, at der forventes merudgifter på 3.574.000 kr. Ifølge Ishøj skyldes merudgifterne flere visiterede elever på specialundervisningsområdet. Derudover er der visiteret flere børn med vidtgående funktionsnedsættelser til specialbørnehaver.

   

  Der forventes mindreudgifter på 752.000 kr. på deltema 2.2 Kultur. vedrørende en pulje til kulturområdet samt mindreudgifter på 800.000 kr. på deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus vedrørende et beløb som er overført over flere år.

   

  Der er fortsat særligt fokus på Vallensbæk Ridecenter og Rideskole grundet øget pres på økonomien blandt andet som følge af ledige bokse. Økonomien følges tæt.

   

  Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i bilaget.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 vedrørende drift på Børne- og Kulturudvalgets område, der samlet udviser mindreudgifter på 2.124.000 kr.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 06-11-2019

  Anbefales.

   

  Ricky Overeem (C) havde meldt afbud til mødet. Jan Høgskilde (C) deltog som stedfortræder.

 • Punkt 12 Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 – Tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer

  Beslutningstema

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 en opgørelse over tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer på Børne- og Kulturudvalgets område. Samlet set er de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaerne udgiftsneutrale.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

   

  • at tillægsbevilling på 1.231.000 kr. til deltema 1.1 Dagtilbud vedrørende mer-/ mindreindskrivningspulje på daginstitutionsområdet og barselspulje bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på 628.000 kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger vedrørende mer-/mindreindskrivningspulje på skoleområdet, barselspulje og løn på skoleområdet bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på 34.000 kr. til deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus vedrørende kontorelevansvarligtillæg og barselspulje bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Center for Økonomi og Indkøb har i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 udarbejdet en oversigt, der viser de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer. De tekniske omplaceringer er opgjort særskilt, da de er af rent teknisk karakter og udgør 1.893.000 kr. på Børne- og Kulturudvalgets område. Samlet set er de tekniske omplaceringer udgiftsneutrale for kommunen.

   

  De tekniske omplaceringer vedrører omplaceringer af budget fra centrale puljer under Økonomiudvalget til de øvrige fagudvalg til dækning af barsler, kontorelevansvarligtillæg og løn på skoleområdet. De tekniske omplaceringer vedrører også omplaceringer af budget vedrørende mer-/mindreindskrivningspuljer på daginstitutions- og skoleområdet.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  De tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer udgør 1.893.000 kr. på Børne- og Kulturudvalgets område, men er udgiftsneutrale for kommunen, da merudgiften på udvalgets område modsvares af mindreudgifter på Økonomiudvalgets område.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 06-11-2019

  Anbefales.

   

  Ricky Overeem (C) havde meldt afbud til mødet. Jan Høgskilde (C) deltog som stedfortræder.

 • Punkt 13 Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 – Anlæg for Børne- og Kulturudvalget

  Beslutningstema

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 vedrørende anlæg på Børne- og Kulturudvalgets område. Der forventes samlede mindreudgifter på 45.000 kr. vedrørende anlæg. Herudover forventes der overført 8.069.000 kr. fra budget 2019 til budget 2020.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

  • at der bliver meddelt tillægsbevilling til anlægsbevilling og afgivet rådighedsbeløb på -45.000 kr. i 2019 vedrørende anlægget Produktionskøkken Syvhøjvænge

  Sagsfremstilling

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september 2019 vedrørende anlæg på Børne- og Kulturudvalgets område. Der forventes et samlet mindreforbrug på 45.000 kr. vedrørende produktionskøkkenet i daginstitutionen Syvhøjvænge.

   

  Herudover forventes der overført 8.069.000 kr. fra budget 2019 til budget 2020 vedrørende anlægsprojekterne Energirenovering daginstitution Mejsebo, etablering af ny daginstitution i Nord, udskiftning af kunstgræstæppe på Idrætscentret og nye bokse i Ridecentret.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Der er et samlet mindreforbrug i 2019 på -45.000 kr. vedrørende produktionskøkken Syvhøjvænge. Dette mindreforbrug tilføres kassen og budgetterne bliver korrigeret.

   

  Der forventes at skulle overføres 8.069.000 kr. til 2020. Denne forskydning af udgifterne vil belaste anlægsrammen i 2020, men er udgiftsneutral for kommunen.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 06-11-2019

  Anbefales.

   

  Ricky Overeem (C) havde meldt afbud til mødet. Jan Høgskilde (C) deltog som stedfortræder.

 • Punkt 14 Meddelelser fra formanden

  Meddelelser

  • Forenings- og frivillighedsfesten afholdes den 28. maj 2019.

   

  • Børne- og Kulturudvalget mødes med skolebestyrelserne.

   

  • Pårørendevejleder til børn og unge er blevet ansat.

   

  • Sciene-Lab på Vallensbæk Skole er blevet indviet.

   

  • Produktionskøkkenet i daginstitutionen Syvhøjvænge er etableret.

   

  • Padelbanerne på Idrætscentret er indviet.

   

  • Makerspace på de tre skoler indvies den 11/11 kl. 11.11.

   

  • Kultur- og Borgerhuset fyldte 40 år den 5. november 2019.

   

  • VKIR-temaet for Vestegnens Kulturuge næste år er ”Kultur starter med ....”.”.