You are here

Folkeoplysningsudvalget - 09-10-2018

Dato: Tirsdag den 9. oktober 2018 Tid: Kl. 17:00
Udvalg: Folkeoplysningsudvalget
Sted: Mødelokale Engen og Sletten på Rådhuset
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Folkeoplysningsudvalget skal godkende mødets dagsorden.

  Indstilling

  Udvalgsformanden indstiller til Folkeoplysningsudvalget,

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 09-10-2018

  Da formand og næstformand havde meldt afbud til mødet blev Jytte Bendtsen valgt til mødeleder.

   

  Dagorden er godkendt.

   

  Punkt 2 på dagsorden udsættes til næste møde.

   

  Anette Eriksen, Carl Eltorp og Karina Waage-Jensen havde meldt afbud og deltog ikke i behandling af punktet. Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder.

 • Punkt 2 Orientering om sundhedsprofil 2017

  Beslutningstema

  Orientering om Sundhedsprofil 2017.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

   

  • at orienteringen bliver drøftet og taget til efterretning

  Sagsfremstilling

  Centerchef Annette Hein-Sørensen fra Center for Sundhed, Kultur og Fritid deltager på mødet og fortæller om sundhedsudfordringer i Vallensbæk Kommune.

   

  Folkeoplysningsudvalget drøfter, hvordan foreninger og frivillige kan støtte op om forskellige tiltag og initiativer for at håndtere udfordringer på sundhedsområdet i Vallensbæk Kommune.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen understøtter visionen om et sundt liv er et godt liv (delvision 3) og temaet om Sundhed gennem forebyggelse – en tidlig og rettidig indsats (delvision 4).

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 09-10-2018

  Udsat til næste møde.

 • Punkt 3 Bopælskommune for medlemmer i foreninger

  Beslutningstema

  Orientering om medlemmernes bopælskommune i de folkeoplysende foreninger i Vallensbæk Kommune.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

   

  • at orienteringen bliver taget til efterretning

  Sagsfremstilling

  Folkeoplysningsudvalget har ønsket en liste over medlemmernes bopælskommune i de folkeoplysende foreninger i Vallensbæk Kommune. Center for Sundhed, Kultur og Fritid har udarbejdet en liste med antal medlemmer pr. juni 2018, som er indhentet hos de folkeoplysende foreninger.

   

  Af bilaget fremgår alle de folkeoplysende foreningers medlemstal pr. juni 2018, hvor de 0-24 årige medlemmer samt de over 25 årige medlemmer er opgjort i Vallensbæk borgere eller borgere fra andre kommuner.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 09-10-2018

  Taget til efterretning.

   

  Anette Eriksen, Carl Eltorp og Karina Waage-Jensen havde meldt afbud og deltog ikke i behandling af punktet. Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder.

 • Punkt 4 Retningslinjer for medlemstilskud til nye folkeoplysende foreninger

  Beslutningstema

  Retningslinjer for medlemstilskud til nye folkeoplysende foreninger.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

  • at udvalget drøfter og beslutter retningslinjer for medlemstilskud til nye folkeoplysende foreninger

  Sagsfremstilling

  Folkeoplysningsudvalget har tidligere drøftet og besluttet retningslinjer for udbetaling af tilskud til de folkeoplysende foreninger.

   

  Retningslinjerne betyder, at en ny forening først kan søge, når de har et godkendt regnskab, hvilket kan betyde, at nogle foreninger først kan søge tilskud efter 1,5 år. Nye foreninger kan søge starttilskud, men som udgangspunkt er det på max. 5000,- og er tiltænkt at være et økonomisk starttilskud til alle etableringsudgifter.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid foreslår, at udvalget drøfter og beslutter om nye folkeoplysende foreninger skal kunne søge medlemstilskud uden at have et fuldt årsregnskab.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid forslår, at en mulighed kan være, at nye foreninger i det første år indsender et regnskab, for de måneder foreningen har været i gang, som er underskrevet af de tegningsberettigede.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  De nye foreninger vil indgå i puljen afsat til medlemstilskuddet (grundtilskud og variabelt tilskud).

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen støtter op om delvision 4 Vilje til ildsjæle.

  Kommunikation

  Ved ny praksis orienteres nye foreninger om Folkeoplysningsudvalgets beslutning.

  Hjemmesiden opdateres, og retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger opdateres. 

  Retsgrundlag

  Folkeoplysningsloven.

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 09-10-2018

  Godkendt at nye folkeoplysende foreninger kan ansøge om medlemstilskud ved i det første år at indsende et regnskab, for de måneder foreningen har været i gang og som er underskrevet af de tegningsberettigede.

   

  Anette Eriksen, Carl Eltorp og Karina Waage-Jensen havde meldt afbud og deltog ikke i behandling af punktet. Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder.

 • Punkt 5 Ansøgning til starttilskud fra INVICTUS XI

  Beslutningstema

  Behandling af ansøgning til starttilskud fra INVICTUS XI.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid,

   

  • at udvalget drøfter ansøgningen og beslutter, om der skal gives tilskud

  Sagsfremstilling

  Formålet med starttilskuddet er at hjælpe folkeoplysende foreninger med eventuelle etableringsomkostninger i opstartsperioden.

   

  INVICTUS XI, som er en nystartet fodboldklub, har ansøgt om et starttilskud. Foreningen søger om starttilskud til opstart af foreningen, herunder indkøb af bolde, lægetaske, slalomstænger samt drikkedunke, svarende til et tilskud på 4.251 kr.

   

  • 10 Select brilliant super fodbolde, 2.990 kr.
  • Lægetaske med indhold, 699 kr.
  • 10 stk. slalomstænger samt 1 sæt drikkedunke, 562 kr.

   

  Folkeoplysningsudvalget skal beslutte om der skal gives tilskud.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Der er på nuværende tidspunkt et budget til starttilskud på 16.409 kr. Hvis starttilskuddet på 4.251 kr. bliver bevilget til INVICTUS XI, vil restbudgettet være på 12.158 kr.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen støtter op om delvision 3 Et sundt liv er et godt liv og delvision 4 Vilje til ildsjæle.

  Kommunikation

  Foreningen får besked om Folkeoplysningsudvalgets beslutning.

  Retsgrundlag

  Folkeoplysningsloven.

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 09-10-2018

  Godkendt.

   

  Anette Eriksen, Carl Eltorp og Karina Waage-Jensen havde meldt afbud og deltog ikke i behandling af punktet. Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder.

 • Punkt 6 Ansøgninger til Udviklingspuljen

  Beslutningstema

  Behandling af ansøgninger til Udviklingspuljen.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

  • at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgningerne og beslutter, om der skal gives tilskud.

  Sagsfremstilling

  Formålet med Udviklingspuljen er at yde økonomisk støtte til nye initiativer, aktiviteter eller projekter med folkeoplysende sigte.

   

  Der kan søges til:

  • Nye initiativer, aktiviteter eller projekter, der kan understøtte et aktivt fritidsliv i Vallensbæk
  • Partnerskabsaftaler, tilbud til særlige målgrupper, afprøvning af nye aktiviteter, events eller tilbud
  • Støtte til udgifter, der er nødvendig for gennemførsel

   

  Der kan søges løbende.

   

  Der er to foreninger, som har ansøgt Udviklingspuljen:

   

  1. VI39 Svømning ansøger om 20.000 kr. til at understøtte elite- og talentudvikling med TritonWear teknologi.
  2. Coding Pirates Vallensbæk ansøger om 15.000 kr. til to nye aktiviteter:
   Et droneprojekt for børn og unge og et samarbejdsprojekt med Seniorhuset Korsagergård om 3D print.

   

  Folkeoplysningsudvalget skal beslutte om der skal gives tilskud.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Der er 200.000 kr. i Udviklingspuljen.

  Hvis begge ansøgninger bliver fuldt bevilget, vil restpuljen være på 165.000 kr.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen støtter op om delvision 3 Et sundt liv er et godt liv og delvision 4 Vilje til ildsjæle.

  Kommunikation

  Hver forening får besked om Folkeoplysningsudvalgets beslutning.

  Hjemmesiden opdateres, så restpuljen såvel som de foreninger, der har modtaget, fremgår.

  Retsgrundlag

  Folkeoplysningsloven.

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 09-10-2018

  Ansøgning fra VI 39 svømning er godkendt. 

   

  Ansøgning fra Coding Pirates blev sat til afstemning. 

  8 stemte for 2 stemte imod. 

  Ansøgningen er godkendt.

   

  Udvalget ønsker en tilbagemelding på Coding Pirates samarbejde med Seniorhuset på næste udvalgsmøde.

   

  Anette Eriksen, Carl Eltorp og Karina Waage-Jensen havde meldt afbud og deltog ikke i behandling af punktet. Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder.

 • Punkt 7 Ansøgninger til Uddannelsespuljen

  Beslutningstema

  Behandling af ansøgninger til Uddannelsespuljen

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

  • at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgningerne og beslutter, om der skal gives tilskud.

   

   

  Sagsfremstilling

  Formålet med Uddannelsespuljen er at yde økonomisk støtte til uddannelse og opkvalificering af trænere og ledere, så de er bedst muligt klædt på til at varetage deres opgaver.

   

  Puljen er målrettet godkendte folkeoplysende foreninger med hjemsted i Vallensbæk Kommune.

   

  Der kan søges om støtte til:

   

  ·         betaling for deltagelse i kursus

  ·         aflønning af kursusunderviser, hvis kurset bliver holdt lokalt i foreningen

  ·         eventuelle opholds- og transportudgifter inden for statens takster eller med offentlig transport. 

   

  Der er fem folkeoplysende foreninger, som har søgt Uddannelsespuljen:

  1. Vallensbæk Gymnastik ansøger om 2.500 kr. til aflønning af underviser og opholdsudgifter
  2. Vallensbæk Kano- & Kajakklub ansøger om 5.000 kr. til deltagelse i kursus
  3. VI39 Svømning ansøger om 20.000 kr. til deltagelse i kursus
  4. Vallensbæk Håndbold ansøger om 2.500 kr. til deltagelse i kursus
  5. KFUM Strandboerne ansøger om i alt 4.000 kr. fordelt på 2 ansøgninger 

  Folkeoplysningsudvalget skal beslutte om der skal gives tilskud.

   

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Der er afsat 100.000 kr. i Uddannelsespuljen.

  Hvis alle ansøgninger bliver fuldt bevilget, vil restpuljen være på 46.000 kr.

  Hvis det kun er de godkendte folkeoplysende foreningers ansøgninger, som bevilges, vil restpuljen være på 66.000 kr.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen støtter op om delvision 3 Et sundt liv er et godt liv og delvision 4 Vilje til ildsjæle.

  Kommunikation

  Ansøgerne får besked om Folkeoplysningsudvalgets beslutning.

  Hjemmesiden opdateres, så restpuljen såvel som de foreninger, der har modtaget, fremgår.

  Retsgrundlag

  Folkeoplysningsloven.

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 09-10-2018

  Ansøgning fra Vallensbæk Gymastik er godkendt.

  Ansøgning fra Kano- og Kajakklub er godkendt.

  Ansøgning fra VI 39 svømning er godkendt.

  Ansøgning fra Vallensbæk Håndbold er godkendt.

  Ansøgningerne fra KFUM Spejderne er godkendt.

   

  Restpuljen er 66.000 kr.

   

  Anette Eriksen, Carl Eltorp og Karina Waage-Jensen havde meldt afbud og deltog ikke i behandling af punktet. Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder.

 • Punkt 8 Ansøgning om tilskud ved deltagelse i internationale idrætsstævner

  Beslutningstema

  Behandling af ansøgning om tilskud til internationalt idrætsstævne fra en vallensbækborger i en udenbys forening.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

   

  • at udvalget beslutter om ansøgningen skal indgå i de samlede ansøgninger om tilskud til internationale idrætsstævner

  Sagsfremstilling

  Folkeoplysningsudvalget besluttede på møde den 29. maj 2018, at tilskud til internationale stævner også kan omfatte ansøgninger fra vallensbækborgere i udenbys foreninger og at sådanne ansøgninger fremlægges for Folkeoplysningsudvalget.

   

  Der er indkommet en ansøgning fra Albertslund Taekwondo Klub, som søger om tilskud for en vallensbækborgers deltagelse i henholdsvis Cadet President CUP, Belgian Open og Polish Open, som alle var kvalifikationsturneringer til EM i Taekwondo som afholdes i Spanien senere på året. Deltageren kvalificerede sig til EM og søger også om tilskud til denne deltagelse. Deltageren er udtaget af Dansk Taekwondo Forbund.

   

  Folkeoplysningsudvalget skal beslutte om ansøgningen skal indgå i de samlede ansøgninger om tilskud til internationale idrætsstævner.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  De samlede tilskud til foreningerne kan ikke overstige det afsatte budget, som i 2018 udgør 61.000 kr. På baggrund af de samlede ansøgninger, bliver der foretaget en vurdering og fastsat en tilskudsprocent, som max kan udgøre 1/3 af de tilskudsberettigede udgifter.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen understøtter visionen om vilje til ildsjæle (delvision 4).

  Kommunikation

  Ansøgerne orienteres om udvalgets beslutning.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 09-10-2018

  Godkendt med forbehold for at Albertslund Taekwondoklub er en folkeoplysende forening.

   

  Anette Eriksen, Carl Eltorp og Karina Waage-Jensen havde meldt afbud og deltog ikke i behandling af punktet. Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder.

 • Punkt 9 Meddelelser fra formanden

  Meddelelser

  Mødeleder Jytte Bendtsen informerede:

   

  Stor tak til foreningerne for bidrag til en fantastisk festlig fredag.

  Svømmebassinet på Egholmskolen er desværre lukket pga. reparation. Fliserne er begyndt at løsne sig igen. Aktiviteterne er flyttet til Pilehaveskolen. Vi forventer at reparationen er færdig i uge 45.


  Realdania inviterer ildsjæle til at søge puljen Underværker.  Puljen kan søges til at skabe nye rammer for fællesskaber og forbedre og udvikle lokalsamfundet.  Realdania har afsat 45 mio. kr. til tre ansøgningsrunder frem mod 2020. 

    

  Næste ansøgningsfrist er den 13. december 2018. 


  Hvis nogle har en god ide så vil Center for Sundhed, Kultur og Fritid gerne hjælpe med at koordinere. 

   

  Folkeoplysningsudvalget fremkom med ønske om at Invitationen til at søge puljen Underværker sendes ud til alle foreninger i Vallensbæk.

   

  Idrætsprisfesten holdes den 13. marts 2019.

   

  Frivillig og Foreningsfest holdes den 3. maj 2019.

   

  Anette Eriksen, Carl Eltorp og Karina Waage-Jensen havde meldt afbud og deltog ikke i behandling af punktet. Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder.