You are here

Folkeoplysningsudvalget - 25-02-2020

Dato: Tirsdag den 25. februar 2020 Tid: Kl. 17:00
Udvalg: Folkeoplysningsudvalget
Sted: Mødelokale Engen på Rådhuset
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Folkeoplysningsudvalget skal godkende mødets dagsorden.

  Indstilling

  Udvalgsformanden indstiller til Folkeoplysningsudvalget

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 25-02-2020

  Godkendt.

   

  Henning Boe og John Sørensen havde meldt afbud til mødet og deltog ikke i behandling af punktet.

   

 • Punkt 2 Nøgletal - folkeoplysende foreninger i Vallensbæk Kommune

  Beslutningstema

  Orientering om nøgletal vedrørende de folkeoplysende foreninger i Vallensbæk Kommune.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

  • at udvalget tager orienteringen til efterretning

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 25-02-2020

  Taget til efterretning.

   

  Henning Boe og John Sørensen havde meldt afbud til mødet og deltog ikke i behandling af punktet.

   

  Sagsfremstilling

  Folkeoplysningsudvalget besluttede på deres møde den 24. september 2019 at der skulle fremlægges en sag vedrørende udviklingen i antal medlemmer i de folkeoplysende foreninger og andelen af medlemmer i og uden for Vallensbæk Kommune.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid har udarbejdet en liste med antal medlemmer pr. januar 2020, som er indhentet hos de folkeoplysende foreninger. Listen kan sammenlignes med oplysninger om foreningerne, som blev indhentet i juni 2018.

   

  Medlemstallet i de folkeoplysende foreninger fremgår af bilaget, hvor de 0-24 årige medlemmer og medlemmer på 25 år eller derover er opgjort i henholdsvis vallensbækborgere og borgere fra andre kommuner.

   

  Enkelte foreninger har ikke kunnet opdele deres medlemmer i vallensbækborgere og udenbys borgere i 2018 og en enkelt forening har ikke leveret medlemstal i 2018. I 2020 har tre foreninger ikke leveret tal til statistikken.

   

  Antal medlemmer

  Antallet af medlemmer i foreningerne er steget fra 6.144 til 6.455 i perioden fra juni 2018 til januar 2020. Heraf steg antallet af tilskudsberettigede medlemmer (0-24 årige) fra 2.728 til 2.929, mens antallet af medlemmer på 25 år eller derover steg fra 3.416 til 3.526.

   

  Andel af vallensbækborgere

  Samlet set steg antallet af vallensbækborgere i foreningerne fra juni 2018 til januar 2020 med ca. 3 %, mens antallet af udenbys borgere steg med ca. 7,5 %.  Andelen af vallensbækborgere i foreningerne faldt fra 55 % i juni 2018 til 53,9 % i januar 2020.

   

  Både i juni 2018 og i januar 2020 udgjorde vallensbækborgerne ca. 70 % af de tilskudsberettigede medlemmer, mens de udgjorde ca. 41 % af medlemmerne i alderen 25 år og derover.

   

  Ser man på de enkelte foreninger, så steg antallet af vallensbækborgere især i Vallensbæks Kano & Kajak Club, VI39 Fodbold, VI39 Gymnastik, VI39 Håndbold og VI39 Tennis. Samtidig faldt antallet af vallensbækborgere især i VI39 Badminton.

   

  Antallet af udenbys borgere steg især i Salsal, Vestegnen FK, VI39 Fodbold, VI39 Svømning og VI39 Tennis. Samtidig faldt antallet af udenbys borgere især i CGC Golf Club, Vallensbæk Rulleskøjteklub og Vallensbæk Sejlklub.

   

  Tilskudsberettigede medlemmer og medlemstilskuddet

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid har også set på udviklingen i antallet af tilskudsberettigede medlemmer (0-24 årige) i de folkeoplysende foreninger sammenholdt med budgettet for medlemstilskuddet i foreningernes regnskabsår 2013-2019.

   

  Antallet af tilskudsberettigede medlemmer faldt en smule fra 2013 til 2014 og steg derefter fra 2014 til 2015. Fra 2015 til 2016 faldt antallet igen for derefter at stige i 2017 og frem til 2019. Budgettet pr. tilskudsberettiget medlem ændrede sig stort set ikke fra 2013 til 2019.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen støtter op om delvision 4 Vilje til Ildsjæle.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

 • Punkt 3 Udviklingen på idrætsområdet i Vallensbæk Kommune

  Beslutningstema

  Præsentation af udviklingen på idrætsområdet i Vallensbæk Kommune.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

  • at udvalget tager præsentationen til efterretning

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 25-02-2020

  Taget til efterretning.

   

  Henning Boe og John Sørensen havde meldt afbud og deltog ikke i behandling af punktet.

  Sagsfremstilling

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid har haft mulighed for at finde yderligere nøgletal på idrætsområdet. Derfor deltager Idrætskonsulent Kristian Buhl fra Center for Sundhed, Kultur og Fritid på mødet og giver en præsentation af udviklingen på idrætsområdet i Vallensbæk Kommune.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen støtter op om delvision 4 Vilje til Ildsjæle.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

 • Punkt 4 Årshjul 2020 for møder i Folkeoplysningsudvalget

  Beslutningstema

  Folkeoplysningsudvalget skal drøfte forslag til årshjul til Folkeoplysningsudvalgets ordinære møder for 2020.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

  • at udvalget drøfter forslag til årshjul 2020 og kommer med input til kommende drøftelser i 2020

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 25-02-2020

  Godkendt.

   

  Henning Boe og John Sørensen havde meldt afbud og deltog ikke i behandling af punktet.

  Sagsfremstilling

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid har udarbejdet forslag til årshjul til Folkeoplysningsudvalgets ordinære møder for 2020.

   

  Forslag til Årshjul 2020 – Folkeoplysningsudvalget

  Dato

  Forslag til Årshjul 2020

  24. marts

  Drøftelse af Budget 2020 med eventuelle overførsler

  Indstilling til BKU vedr. priser – Årets initiativ, Årets Ildsjæl, Årets ungdomsledere

  Tilskudsmuligheder til Aftenskolerne

  Eventuelle ansøgninger

  28. april

  Proces for udarbejdelse af ny Folkeoplysningspolitik

  Puljer og behov for nye kurser

  Beslutning om sæsonfordeling

  Indkomne ansøgninger

  26. maj

  Oplæg fra forening, der har modtaget støtte fra udviklingspuljen

  Drøftelse af input til mulighedskatalog – afleveringsfrist 8.6.20

  Regnskab 2019 for Aftenskolerne

  Indkomne ansøgninger

  16. juni

  Indkomne ansøgninger

  17. til 23. september
  kl. 12.00

  Høringsperiode for budget 2021

  29. september

  Oplæg fra forening, der har modtaget støtte fra udviklingspuljen

  Indkomne ansøgninger

  24. november

  Oplæg fra forening, der har modtaget støtte fra udviklingspuljen

  Vedtagelse af medlemstilskud til folkeoplysende foreninger og aftenskoler

  Lokaletilskud

  Eventuelle ansøgninger om tilskud til Internationale Idrætsstævner

  Indkomne ansøgninger

  15. december

  Indkomne ansøgninger

   

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

 • Punkt 5 Regnskab 2019

  Beslutningstema

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid orienterer om regnskab 2019 på folkeoplysningsområdet.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

   

  • at udvalget tager orienteringen om regnskab 2019 til efterretning

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 25-02-2020

  Taget til efterretning.

   

  Henning Boe og John Sørensen havde meldt afbud og deltog ikke i behandling af punktet.

  Sagsfremstilling

  Regnskab 2019

  Resultatet af regnskab 2019 er et samlet overskud på 272.000 kr. på Folkeoplysningsudvalgets område:

   

   

  Regnskab 2019

  Voksenundervisning

  28.000 kr.

  Betaling til/fra andre kommuner (voksenundervisning)

  44.000 kr.

  Medlem- og ekstramedlemstilskud

  -11.000 kr.

  Lokaletilskud

  6.000 kr.

  Udviklingspulje

  12.000 kr.

  Internationale idrætsstævner

  3.000 kr.

  Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter og indsatser

  152.000 kr.

  Uddannelsespulje

  0 kr.

  Starttilskud

  20.000 kr.

  Ekstraordinær uddannelsespulje

  18.000 kr.

  I alt

  272.000 kr.

   

  Overskuddet på 272.000 kr. er ønsket overført til budget 2020.

   

  Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til bevillingsoverførsler på et møde den 26. februar 2020. Hvis Kommunalbestyrelsen godkender bevillingsoverførslen, bliver 272.000 kr. tilført budget 2020 på Folkeoplysningsområdet.

   

  Herefter vil Center for Sundhed, Kultur og Fritid fremlægge en sag på Folkeoplysningsudvalgets møde den 24. marts 2020, hvor udvalget skal tage stilling til, hvordan de overførte midler på 272.000 kr. skal anvendes i budget 2020.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen støtter op om delvision 4, Vilje til Ildsjæle.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

 • Punkt 6 Budget 2020

  Beslutningstema

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid orienterer om budget 2020 på folkeoplysningsområdet.

   

  Der skal træffes beslutning om overførsel til Uddannelsespuljen.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

   

  • at udvalget tager orienteringen om budget 2020 til efterretning
  • at udvalget godkender at tilføre Uddannelsespuljen 70.000 kr. i 2020, fordelt med 35.000 kr. fra Udviklingspuljen og 35.000 kr. fra Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter og indsatser

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 25-02-2020

  Orienteringen blev taget til efterretning.

   

  Udvalget godkendte at tilføre Uddannelsespuljen 70.000 kr.

   

  Henning Boe og John Sørensen havde meldt afbud og deltog ikke i behandling af punktet.

  Sagsfremstilling

  Budget 2020

  I maj 2018 besluttede Folkeoplysningsudvalget at oprette nye puljer af overførte midler fra regnskab 2017 til budget 2018. Der er i det oprindelige budget 2020 ikke afsat midler til den nye opdeling af puljerne. Det oprindelige budget 2020 ser således ud:

   

   

  Budget 2020

  Voksenundervisning

  93.000 kr.

  Betaling til/fra andre kommuner (voksenundervisning)

  110.000 kr.

  Medlem- og ekstramedlemstilskud

  1.121.000 kr.

  Lokaletilskud

  44.000 kr.

  Udviklingspulje

  103.000 kr.

  Internationale idrætsstævner

  65.000 kr.

  Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter og indsatser

  99.000 kr.

  Uddannelsespulje

  0 kr.

  Starttilskud

  0 kr.

  Ekstraordinær uddannelsespulje

  0 kr.

  I alt

  1.635.000 kr.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid foreslår at tilføre Uddannelsespuljen 70.000 kr., fordelt med 35.000 kr. fra Udviklingspuljen samt 35.000 kr. fra Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter og indsatser. Hvis Folkeoplysningsudvalget godkender dette, vil budget 2020 se således ud:

   

   

  Budget 2020

  Voksenundervisning

  93.000 kr.

  Betaling til/fra andre kommuner (voksenundervisning)

  110.000 kr.

  Medlem- og ekstramedlemstilskud

  1.121.000 kr.

  Lokaletilskud

  44.000 kr.

  Udviklingspulje

  68.000 kr.

  Internationale idrætsstævner

  65.000 kr.

  Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter og indsatser

  64.000 kr.

  Uddannelsespulje

  70.000 kr.

  Starttilskud

  0 kr.

  Ekstraordinær uddannelsespulje

  0 kr.

  I alt

  1.635.000 kr.

   

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen støtter op om delvision 4, Vilje til Ildsjæle.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

 • Punkt 7 Foreningsguide

  Beslutningstema

  Beslutning om foreningsguidens indhold og oplag.

  Indstilling

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

  • at Folkeoplysningsudvalget godkender at der arbejdes videre med Foreningsguiden
  • at Folkeoplysningsudvalget beslutter hvorvidt Foreningsguiden skal husstandsomdeles
  • at Folkeoplysningsudvalget bevilliger 45.500 kr. yderligere hvis Foreningsguiden skal husstandsomdeles

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 25-02-2020

  Indstillingspunkt 1

  Udvalget godkendte at der arbejdes videre med Foreningsguiden.

   

  Indstillingspunkt 2

  Udvalget besluttede at Foreningsguiden skal husstandsomdeles.

   

  Indstillingspunkt 3

  Udvalget bevilligede 45.500 kr. til tryk og omdeling.

  Udvalget besluttede at hæve oplaget så der også er eksemplarer til nye borgere og at der kan bevilliges udgifter til en evt. fotograf.

   

  Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Berit Bredelund Nielsen, Carl Eltorp, Liff Behrendt og Anette Eriksen. Arbejdsgruppen inddrages i de overordnede tekster og valg af design.

   

  Sagsfremstilling

  Folkeoplysningsudvalget besluttede at udgive en Foreningsvejviser/Foreningsguide. Center for Sundhed, Kultur og Fritid har nu udarbejdet et første udkast til beskrivelse af foreningerne på baggrund af grundig research og i dialog med foreningerne.

   

  Folkeoplysningsudvalget anmodes om at godkende opbygningen af beskrivelserne – se vedlagte bilag med eksempler på beskrivelse af tre foreninger. Center for Sundhed, Kultur og Fritid vil derefter udsende alle beskrivelserne til endeligt faktatjek i foreningerne. Det fremlagte design er kun et eksempel. Der arbejdes videre med et endeligt design.

   

  Foreningsguiden forventes færdigtrykt og lanceret til Frivillig- og Foreningsfesten den 28. maj 2020.

   

  På mødet i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 26. november 2019 fik Center for Sundhed, Kultur og Fritid en opgave med at undersøge pris på oplag og husstandsomdeling til hele Vallensbæk Kommune.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid har taget udgangspunkt i oplaget til Vallensbæk NU. Det trykkes i et oplag af 7800 stk. hvoraf 7100 uddeles til alle husstande og de resterende 700 leveres til medarbejdere og uddeling i Kultur- og Borgerhuset m.m.

   

  Trykkeriets prisoverslag er beregnet ud fra et omslag og 96 indholdssider tilsvarende sideformat som Vallensbæk NU.

   

  Trykpriser:

  v/1.000 stk.: 25.995,- kr.

   

  v/7.800 stk.: 85.900,- kr.

   

  Trykpriserne er ekskl. moms og er baseret på leverance trykklare filer.

   

  Fragtpris er 2.500,- kr. uanset om der bestilles 1.000 eller 7.800 stk.

   

  Uddeling af Foreningsguiden kan ske til samme stk. pris som uddeling af Vallensbæk NU. Prisen er 1,- kr. pr. guide, hvilket bliver 7100,- kr.

   

  Samlet udgift til tryk og uddeling til hele Vallensbæk Kommune bliver dermed: 95.500,- kr.

   

  Prisoverslag er et estimat med forbehold for flere sider ved final layout eller et valg af større oplag, idet Foreningsguiden skal holde længere tid end et oplag af Vallensbæk NU.

   

  På mødet den 18. juni 2019 afsatte Folkeoplysningsudvalget 25.000,- til foreningsguiden lige som Center for Sundhed, Kultur og Fritid har lagt 25.000 kr.

   

  Hvis udvalget ønsker et øget oplag på 7800 og uddeling til alle husstande vil det give en merudgift på 45.500,- kr. ud fra nuværende estimat.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Hvis udvalget ønsker et fuldt oplag, vil det medføre en udgift på 70.500,- kr. ud fra nuværende estimat.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen støtter op om delvision 4, Vilje til Ildsjæle.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

 • Punkt 8 Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening i Vallensbæk

  Beslutningstema

  Ansøgning fra Kreaforeningen i Vallensbæk om at blive godkendt som folkeoplysende forening i Vallensbæk Kommune.

  Indstilling

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

   

  • at Folkeoplysningsudvalget afgør, om foreningen Kreaforeningen i Vallensbæk kan blive godkendt som folkeoplysende forening i Vallensbæk Kommune.

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 25-02-2020

  Godkendt.

   

  Henning Boe og John Sørensen havde meldt afbud til mødet og Karina Waage-Jensen deltog ikke i behandling af punktet.

  Sagsfremstilling

  Folkeoplysningsudvalget vedtog på mødet den 29. maj 2018 procedurer for ansøgning om godkendelse af folkeoplysende foreninger.  Ansøgere skal indsende nedenstående fire dokumenter:

   

  1. Foreningens vedtægter, dateret og underskrevet af nuværende bestyrelse (vedlagt som bilag).
  2. Referat fra seneste generalforsamling, dateret og underskrevet af referenten (Referat er underskrevet og vedlagt som bilag).
  3. Dateret medlemsfortegnelse med oplysninger om navn, fødselsdato og bopælskommune for alle kontingentbetalende medlemmer (vedlagt som bilag).
  4. Udfyldt ansøgningsskema (vedlagt som bilag).

   

  Kreaforeningen i Vallensbæk ansøger om at blive en folkeoplysende forening i Vallensbæk og har indsendt de dokumenter, der kræves.

   

  Folkeoplysningsudvalget skal vurdere en ansøgning ud fra otte punkter i følge Folkeoplysningsloven:

   

  1)     Foreningen har formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af en vedtægt. Foreningens vedtægt skal minimum indeholde:

   

  •                     Foreningens formål

  •                     Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer

  •                     Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor

  •                     Foreningens hjemsted

  •                     Betingelser for medlemskab

  •                     Tegningsret for foreningen

  •                     Procedure for vedtægtsændringer

  •                     Anvendelse af foreningens eventuelle overskud/formue ved ophør skal være almennyttigt

   

  2)     Foreningen tilbyder folkeoplysende virksomhed/aktivitet efter folkeoplysningsloven.

  3)     Foreningen har en bestyrelse.

  4)     Foreningen er demokratisk opbygget.

  5)     Foreningen bygger på et aktivt medlemskab og have mindst fembetalende medlemmer ifølge tro og love-erklæring.

  6)     Foreningen vurderes at være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål i henhold til vedtægter ud fra et åbenhedskriterie

  7)     Foreningen skal være hjemmehørende i Vallensbæk Kommune.

  8)     Foreningen har en virksomhed/aktivitet, der er almennyttig og kontinuerlig.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid vurderer, at punkterne er opfyldt for Kreaforeningen

  i Vallensbæk. Center for Sundhed, Kultur og Fritid har gennemgået medlemslisten.

  Ifølge medlemslisten er 13 medlemmer ud af 14 fra Vallensbæk Kommune.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Kreaforeningen i Vallensbæk vil med en godkendelse være berettiget medlemstilskud for medlemmer under 25 år. Desuden vil foreningen indgå i den årlige lokalefordeling.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen støtter op om delvision 4 ”Vilje til ildsjæle”.

  Kommunikation

  Foreningen orienteres efterfølgende om Folkeoplysningsudvalgets beslutning.

  Retsgrundlag

  Folkeoplysningsloven.

 • Punkt 9 Ansøgninger til Uddannelsespuljen

  Beslutningstema

  Behandling af ansøgninger til Uddannelsespuljen.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

  • at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgningerne og beslutter, om der skal gives tilskud

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 25-02-2020

  Udvalget besluttede at bevillige 10.000 kr. til Vallensbæk Håndbold.

   

  Henning Boe og John Sørensen havde meldt afbud til mødet og Karina Waage-Jensen deltog ikke i behandling af punktet.

  Sagsfremstilling

  Formålet med Uddannelsespuljen er at yde økonomisk støtte til uddannelse og opkvalificering af trænere og ledere, så de er bedst muligt klædt på til at varetage deres opgaver.

   

  Puljen er målrettet godkendte folkeoplysende foreninger med hjemsted i Vallensbæk Kommune.

   

  Der kan søges om støtte til:

  • betaling for deltagelse i kursus
  • aflønning af kursusunderviser, hvis kurset bliver holdt lokalt i foreningen
  • eventuelle opholds- og transportudgifter inden for statens takster eller med offentlig transport

  Foreninger kan maks. søge om 2.500 kr. pr. deltager og maks. om 20.000 kr. i alt pr. år.

   

  Der er en folkeoplysende forening, som har søgt Uddannelsespuljen:

  1.    Vallensbæk Håndbold ansøger om i alt 10.000 kr. (fordelt på to ansøgninger) til deltagelse i DGI’s uddannelse om livsstilændring samt del 1 af DHF’s træneruddannelse

   

  Vallensbæk Håndbold har ikke tidligere i 2020 søgt og fået bevilling fra Uddannelsespuljen. Det ansøgte beløb holder sig inden for rammen af maks. på 20.000 kr. pr. år.

   

  Folkeoplysningsudvalget skal beslutte, om der skal gives tilskud.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Der vil være 70.000 kr. til rådighed på Uddannelsespuljen i 2020, såfremt Folkeoplysningsudvalget godkender, at der overføres midler i sag ”Budget 2020”.

   

  Hvis begge ansøger fra Vallensbæk Håndbold bliver fuldt bevilget, vil restpuljen være på 60.000 kr.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen støtter op om delvision 3, Livskvalitet i et godt og sundt liv.

  Kommunikation

  Vallensbæk Håndbold får besked om Folkeoplysningsudvalgets beslutning.

  Retsgrundlag

  Folkeoplysningsloven.

 • Punkt 10 Ansøgning til Udviklingspuljen

  Beslutningstema

  Behandling af ansøgning til Udviklingspuljen.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

  • at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgningen og beslutter, om der skal gives tilskud

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 25-02-2020

  Udvalget besluttede at bevillige 8.250 kr. til Vallensbæk Håndbold.

   

  Sagsfremstilling

  Formålet med Udviklingspuljen er at yde økonomisk støtte til nye initiativer, aktiviteter eller projekter med folkeoplysende sigte.

   

  Der kan søges støtte til:

  • nye initiativer, aktiviteter eller projekter, der kan understøtte et aktivt fritidsliv i Vallensbæk
  • partnerskabsaftaler, tilbud til særlige målgrupper, afprøvning af nye aktiviteter, events eller tilbud
  • støtte til udgifter, der er nødvendig for gennemførsel
    

  Der kan løbende ansøges om tilskud fra Udviklingspuljen. En forening, selvorganiserede frivilliggruppe og borger kan maks. søge om 20.000 kr. pr. år.

   

  Vallensbæk Håndbold ansøger om 8.250 kr. til afholdelse af ”Skole-VM” for alle børn i 3. klasserne i Vallensbæk Kommune.

   

  Vallensbæk Håndbold har ikke tidligere i 2020 søgt og fået bevilling fra Udviklingspuljen. Det ansøgte beløb holder sig inden for rammen af maks. 20.000 kr. pr. år.

   

  Folkeoplysningsudvalget skal beslutte, om der skal gives tilskud til Vallensbæk Håndbold.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  I budget 2020 er der oprindelig afsat 103.000 kr. til Udviklingspuljen.

   

  Der vil være 68.000 kr. til rådighed i Udviklingspuljen i 2020, hvis Folkeoplysningsudvalget godkender, at der bliver flyttet 35.000 kr. i sagen ”Budget 2020”.

   

  Hvis ansøgningen fra Vallensbæk Håndbold bliver fuldt bevilget, vil restpuljen være på 59.750 kr.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen støtter op om delvision 4, Vilje til ildsjæle.

  Kommunikation

  Vallensbæk Håndbold får besked om Folkeoplysningsudvalgets beslutning.

  Retsgrundlag

  Folkeoplysningsloven.

 • Punkt 11 Meddelelser fra formanden

  Meddelelser

  Tidsplanen for sæsonfordeling 2020 er følgende:

   

  • Foreningerne kan søge tider i bookingsystemet fra 31. januar.
   Ansøgningsfrist er 1. marts.
   Fordelingsmøde (hvis der er overlappende ønsker til tider) holdes den 18. marts.
   Folkeoplysningsudvalgets godkendelse på mødet den 28. april.

   

  • Idrætsprisfesten er den 27. februar.
   Der kommer ca. 150.

   

  • Der opstarter et nyt initiativ i samarbejde med projektfolkene bag Hele Danmarks Familieklub (bla. er KFUM sociale arbejde involveret) starter i Piletræet 2. april. Målgruppen er familier fra Vallensbæk. De søger frivillige hvis nogle har lyst.

   

  • Kultur- og Borgerhuset har indgået aftale med Zebragruppen om, at de kommer og spiller teater i sommerferien og bliver en del af sommerprogrammet.

   

  • Alle foreninger er inviteret til infomøde den 28. februar 2020 om dette års Festlig Fredag.

   

  • Der afholdes Frivillig- og Foreningsfest den 28. maj 2020.