You are here

Folkeoplysningsudvalget - 26-05-2020

Dato: Tirsdag den 26. maj 2020 Tid: Kl. 17:00
Udvalg: Folkeoplysningsudvalget
Sted: Via Skype
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Folkeoplysningsudvalget skal godkende mødets dagsorden.

  Indstilling

  Udvalgsformanden indstiller til Folkeoplysningsudvalget

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 26-05-2020

  Godkendt.

 • Punkt 2 Medlemstilskud og covid-19

  Beslutningstema

  Godkendelse af fastholdelse af tilskud til de folkeoplysende foreninger ifm. Covid-19.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,
   

  • at udvalget godkender en fastholdelse af tilskud til foreningerne under covid-19

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 26-05-2020

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Vallensbæk Kommune udbetaler medlemstilskud i form af et grundtilskud og et variabelt tilskud til alle medlemmer under 25 år i de godkendte folkeoplysende foreninger, der er hjemmehørende i kommunen.

   

  Kulturministeriet har udsendt en ny bekendtgørelse, hvori kommunerne opfordres til at afbøde de afledte virkninger af covid-19 blandt andet på det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, jf. bilag.

   

  På denne baggrund, anbefaler forvaltningen, at tilskuddet til foreningerne fastholdes i 2020, selvom covid-19 forhindrer de folkeoplysende foreninger i at afholde aktiviteter. Fastholdelsen skal sikre foreningerne bedst muligt i den ekstraordinære situation.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen støtter op om delvision 4, Vilje til Ildsjæle.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

 • Punkt 3 Afregning af tilskud 2019 til den folkeoplysende voksenundervisning

  Beslutningstema

  Aftenskolerne AOF og FOF har fremsendt regnskaber for 2019, der bliver fremlagt til godkendelse.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,
   

  • at regnskaberne bliver godkendt

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 26-05-2020

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Aftenskolerne skal aflægge regnskabsoplysninger for det afsluttende regnskab senest den 1. maj. Det er fastlagt i retningslinjerne for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning.

   

  I 2019 er der udbetalt et samlet tilskud på 101.200 kr. til AOF og FOF.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid har gennemgået de tilsendte regnskaber. Det fremgår af regnskaberne, at aftenskolerne tilsammen, på grund af færre aktiviteter end forventet, skal tilbagebetale 32.643 kr.

   

  Beløbene fordeler sig på følgende måde:

   

  Tilskud

  Forbrug

  Tilbagebetaling

  AOF

  55.000 kr.

  31.512 kr.

  23.488 kr.

  FOF

  46.200 kr.

  37.045 kr.

  9.155 kr.

  I alt

  101.200 kr.

  68.557 kr.

  32.643 kr.

   

  Oplysningsforbundenes Fællesråd (Landsorganisationen for aftenskolerne) har henvendt sig til kommunen og bedt om hjælp til at komme helskindet igennem de økonomiske udfordringer i forbindelse med nedlukning af aftenskole aktivitet på grund af COVID-19, jf. bilag.

   

  Kulturministeriet har i den forbindelse udsendt en ny bekendtgørelse, hvori kommunerne opfordres til at afbøde de afledte virkninger af COVID-19 blandt andet på den folkeoplysende voksenundervisning, jf. bilag.

   

  Grundet kort tidsfrist for svar er der truffet en formandsbeslutning i Folkeoplysningsudvalget om at give tilsagn til aftenskolerne om, at de som minimum kan fastholde aftenskolernes tilskud i 2020 ud fra forbruget i regnskabet for 2019.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Beløbene bliver tilbageført til området for voksenundervisning. Efter tilbageførslen på 32.643 kr. vil der være 43.639 kr. tilbage i budgettet for voksenundervisning i 2020.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen støtter op om delvision 4, Vilje til Ildsjæle.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Folkeoplysningslovens kapitel 4.

 • Punkt 4 Sæsonfordeling 2020/2021

  Beslutningstema

  Fordeling af kommunens lokaler og haller for sæson 2020/2021.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller, 

   

  • at forslag til sæsonfordeling sæson 2020/2021 bliver godkendt

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 26-05-2020

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Kommunen skal anvise lokaler og haller mv. til den frie folkeoplysende virksomhed. Det er fastlagt i folkeoplysningsloven. I Vallensbæk Kommune er det Folkeoplysningsudvalget, som har fået kompetencen til anvisningen.

   

  Foreningerne i Vallensbæk Kommune har i den seneste periode kunne ønske tider, haller og lokaler til den kommende sæson.

   

  På baggrund af de ansøgninger, der er kommet, har Center for Sundhed, Kultur og Fritid udarbejdet et forslag til sæsonfordeling gældende fra 1. august 2020 til 30. juni 2021.

   

  Det har i stort omfang været muligt at imødekomme foreningernes ønsker. Der har været enkelte sammenfald i tiderne i Idrætscentret, men foreningerne har selv opnået enighed om fordelingen af tiderne.

   

  Ved sammenfald af ønsker andre steder har Center for Sundhed, Kultur og Fritid aftalt tiderne i dialog med foreningerne.

   

  Der kan blive ledige tider i svømmehallerne, da skolerne på nuværende tidspunkt ikke er færdige med skemalægningen. Ledige tider vil blive tilbudt til foreningerne efterfølgende.

   

  Fordelingen af de udendørs fodboldbaner aftales særskilt mellem fodboldforeningerne og Idrætscenteret.

   

  Der er stor velvillighed fra alle foreninger for at få det store puslespil til at gå op.

   

  For at få et overblik over eventuelle ledige tider i sæson 2020/2021 vil Center for Sundhed, Kultur og Fritid, i løbet af september 2020, indhente oplysninger om de oprettede hold. Efterfølgende vil de ledige tider blive frigivet til nye bookninger.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen støtter op om delvision 4, Vilje til Ildsjæle.

  Kommunikation

  Hvis udvalget godkender forslag til sæsonfordeling 2020/2021, bliver der givet besked til foreningerne.

  Retsgrundlag

  Folkeoplysningslovens § 21.

 • Punkt 5 Forslag til budget 2021 - Mulighedskatalog

  Beslutningstema

  Folkeoplysningsudvalget har mulighed for at komme med forslag til mulighedskataloget for budget 2021.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

   

  • at udvalget drøfter, om de har forslag til mulighedskataloget for budget 2021
  • at udvalget fremsender eventuelle forslag til mulighedskataloget for budget 2021 senest torsdag den 4. juni 2020 eller afgiver forslag på mødet

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 26-05-2020

  Der var bemærkning om at materialet burde være kommet tidligere og at tidsfristen var for kort til at foreningerne kunne nå at komme med forslag. Der var ingen forslag på mødet. Det er muligt at sende forslag til Center for Sundhed, Kultur og Fritid senest den 7. juni.

  Sagsfremstilling

   

  Center for Økonomi og Indkøb har medio marts 2020 udsendt information omkring budgetprocessen for 2021.

   

  Folkeoplysningsudvalget kan komme med forslag til mulighedskataloget for budget 2021. Forslagene kan indeholde både udvidelses- og besparelsesforslag. Det er et bærende princip i kommunens økonomistyring, at udvidelsesforslag bliver ledsaget af forslag om kompenserende besparelser.

   

  Forslag til mulighedskataloget for budget 2021 skal indeholde oplysninger om:

   

  • Beskrivelse af forslag
  • Konsekvens for borgere/brugere
  • Eventuelle afledte konsekvenser på andre områder
  • Investeringsudgift eller besparelse
  • Tidshorisont (Forventet opstart/afslutning)

   

  Udvalget kan afgive forslag til mulighedskataloget for budget 2021 på mødet eller fremsende eventuelle forslag til Center for Sundhed, Kultur og Fritid senest torsdag den 4. juni 2020.

   

  Der er vedhæftet et bilag, som er behandlet på Folkeoplysningsudvalgets møde i februar 2020, over udviklingen i antallet af tilskudsberettigede medlemmer (0-24 årige) i de folkeoplysende foreninger sammenholdt med budgettet for medlemstilskuddet i foreningernes regnskabsår 2013-2019. Antallet af tilskudsberettigede medlemmer faldt en smule fra 2013 til 2014 og steg derefter fra 2014 til 2015. Fra 2015 til 2016 faldt antallet igen for derefter at stige i 2017 og frem til 2019. Budgettet pr. tilskudsberettiget medlem ændrer sig stort set ikke fra 2013 til 2019. 

   

  Der er overført 272.000 kr. på Folkeoplysningsudvalgets område fra regnskab 2019 til budget 2020.

   

  Tidsplan for budget 2021:

   

  • 4. juni 2020 – hvis udvalget har forslag til mulighedskataloget for budget 2021 skal Center for Sundhed, Kultur og Fritid modtage dem
  • 8. juni 2020 – afleveringsfrist for forslag til mulighedskataloget for budget 2021
  • 17. september 2020 – 2. orienteringsmøde for formænd og næstformænd for MED-udvalg vedrørende budgetforlig eller partiernes ændringsforslag
  • 17. – 23. september 2020 – høring af budget 2021

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen støtter op om delvision 4 Vilje til Ildsjæle.

  Kommunikation

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid vil videresende eventuelle forslag til mulighedskataloget for budget 2021 til Center for Økonomi og Indkøb.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

 • Punkt 6 Meddelelser fra formanden

  Meddelelser

   

  Idrætscenteret holder forsat lukket indendørs – der er åbnet for udendørsfaciliteterne

  Fodboldbanerne er kridtet op efter de nye retningslinjer og der er etableret zoner til bl.a. gymnastik. Der er ophængt plakater med hygiejnereglerne.

  Det er op til foreningerne at overholde alle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, eget forbund, Kulturministeriet og Politiet.

   

  Foreningslokaler og Klubhuse er indtil videre lukket – badefaciliteterne er lukket. Der kan gives adgang til redskaber, toilet og håndvask – hvis foreningen har egen plan for rengøring.

   

  Følgende har åbnet for udendørsaktiviteter:

  Kano og Kajak

  Vandski

  Sejlklubben

  Agility

  Hundeklubben

  Spejderne

  Fodbold

  Tennisklubben

  Gymnastik

   

  Foreningerne kan hente plakater med sundhedsstyrelsens retningslinjer i receptionen på Rådhuset.

   

  Aftenskolerne har mulighed for at genoptage aktiviteter fra den 27. maj – retningslinjerne er på vej.

   

  Vi afventer og håber at der kommer indendørs åbninger i fase 3 den 8. juni.

   

   

  Næste møde

   

  Indstilling til priser – årets ildsjæl, initiativ og ungdomsledere

   

   

   

  Proces om ny Folkeoplysningspolitik kommer på i september.

   

   

  Evt:

  Frivillig og foreningsfesten er desværre aflyst på grund af Covid19.

 • Punkt 7 Elektronisk underskriftsside