You are here

Folkeoplysningsudvalget - 26-11-2019

Dato: Tirsdag den 26. november 2019 Tid: Kl. 17:00
Udvalg: Folkeoplysningsudvalget
Sted: Mødelokale Engen på Rådhuset
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Folkeoplysningsudvalget skal godkende mødets dagsorden.

  Indstilling

  Udvalgsformanden indstiller til Folkeoplysningsudvalget,

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 26-11-2019

  Godkendt.

   

  Palitha Amarasinghe, Jørgen Wenning, Liff Behrendt og Torben Simonsen havde meldt afbud og deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Punkt 2 Budget og forbrug 2019 på Folkeoplysningsudvalgets område

  Beslutningstema

  Orientering om budget og forbrug 2019 på Folkeoplysningsudvalgets område samt drøftelse af aktiviteter.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

  • at udvalget tager orienteringen om budget og forbrug 2019 til efterretning

  • at udvalget drøfter igangsættelse af aktiviteter for de resterende midler

  Sagsfremstilling

  Budget og forbrug 2019

   

  Der er et samlet budget på 1.988.000 kr. på Folkeoplysningsudvalgets område i 2019. Heraf er der et estimeret og disponeret forbrug på 1.686.020 kr. pr. 12. november 2019.

   

  Det samlede restbeløb i 2019 forventes at være 301.980 kr. Restbeløbet vil blive søgt overført til 2020 i forbindelse med bevillingsoverførelsessagen, som Kommunalbestyrelsen behandler i februar 2020.

   

  Folkeoplysningsudvalget - budget og forbrug 2019

  Budget 2019

  Estimeret forbrug 2019

  Bevilget af FOU, men ej udbetalt

  Rest

  Voksenundervisning

  88.000

  58.997

  0

  29.003

  Betaling til/fra kommuner

  109.000

  40.000

  0

  69.000

  Medlem- og ekstramedlemstilskud

  1.127.000

  1.127.022

  0

  -22

  Lokaletilskud

  43.000

  37.410

  0

  5.590

  Udviklingspulje

  56.000

  44.000

  0

  12.000

  Internationale idrætsstævner

  61.000

  47.156

  0

  13.844

  FOUs aktiviteter og indsatser *

  177.000

  0

  25.000

  152.000

  Uddannelsespulje

  95.000

  94.535

  0

  465

  Starttilskud

  20.000

  0

  0

  20.000

  Ekstraordinære uddannelsespulje **

  212.000

  171.900

  40.000

  100

  I alt

  1.988.000

  1.621.020

  65.000

  301.980

  * FOU 18. juni 2019: 25.000 kr. til en foreningsvejviser i bogform

  ** FOU 18. juni 2019: 25.000 kr. til kursus i rekruttering og ledelse af frivillige + 15.000 kr. til Futsal til deltagelse i DBUs A-træner uddannelse (afventer cvr-nr.)

   

  Folkeoplysningsudvalget kan drøfte, om der er aktiviteter, de ønsker at øremærke restbeløbet til.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen støtter op om delvision 4, Vilje til Ildsjæle.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 26-11-2019

  Orienteringen om budget og forbrug 2019 blev taget til efterretning.

   

  Folkeoplysningsudvalget besluttede at sætte sag på februar-mødet om tilskudsmulighederne til aftenskoleundervisningen.

   

  På mødet i februar ønsker Folkeoplysningsudvalget at drøfte folkeoplysningspolitikken for de kommende år, igangsættelse af puljer og aktiviteter samt budget for 2020.

  På dette møde fremlægger Center for Sundhed, Kultur og Fritid analyser og tal på medlemsudviklingen i Vallensbæk.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid blev bedt om at udarbejde et prisoverslag på foreningsguiden til husstandsomdeling.

   

  Folkeoplysningsudvalget ønsker at overføre restmidler til 2020.

   

  Palitha Amarasinghe, Jørgen Wenning, Liff Behrendt og Torben Simonsen havde meldt afbud og deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Punkt 3 Fordeling af medlemstilskud til folkeoplysende foreninger 2020

  Beslutningstema

  Fordeling af medlemstilskud for 2020.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

  • at forslag til fordeling af medlemstilskud bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Vallensbæk Kommune udbetaler medlemstilskud i form af et grundtilskud og et variabelt tilskud til alle medlemmer under 25 år i de godkendte folkeoplysende foreninger, der er hjemmehørende i kommunen.

   

  23 foreninger har søgt medlemstilskud for budgetåret 2020. Forslag til fordeling fremgår af bilag 2.

   

  Yderligere en forening har søgt medlemstilskud. Denne er administrativt afvist da den ikke levede op til kravet om et godkendt regnskab.

   

  Medlemstilskuddet bliver udbetalt årligt til foreningerne i forhold til alle aktive medlemmer, der har betalt kontingent, og som var under 25 år i det sidst godkendte regnskab.

   

  Nye folkeoplysende foreninger kan også søge medlemstilskud ved i det første år at indsende et regnskab for de måneder, foreningen har været i gang. Regnskabet skal være underskrevet af bestyrelsen og en revisor. Der er ingen ansøgninger fra nye foreninger.

   

  Budgettet for medlemstilskuddet for 2020 er på 1.121.000 kr.

   

  Grundtilskuddet udgør 133 kr. pr. medlem under 25 år, og det variable tilskud udgør 50 % af kontingentindtægten for medlemmer under 25 år.

   

  Tilskuddet bliver nedskrevet:

  • hvis tilskuddet til den enkelte forening overstiger 572 kr. pr. medlem under 25 år
  • hvis tilskuddet til den enkelte forening overstiger 150 % af kontingentindtægten for medlemmer under 25 år i det sidst godkendte regnskab
  • hvis det samlede tilskud til foreningerne overstiger det afsatte budget

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  I budget 2020 er der afsat 1.121.000 kr. til fordeling af medlemstilskud. Der er samlet søgt om tilskud på 1.564.219 kr. Da den samlede ansøgte sum overstiger budgettet, er der derfor forholdsmæssigt reduceret i beløbet til de enkelte foreninger jævnfør ovenstående.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen støtter op om delvision 4 Vilje til Ildsjæle.

  Kommunikation

  Foreningerne får besked om beslutningen i sagen.

  Retsgrundlag

  Folkeoplysningslovens kapitel 5.

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 26-11-2019

  Godkendt med bemærkning om at Vandskiklubben kan få udbetalt medlemstilskuddet når deres godkendte regnskab 2018 er fremsendt.

   

  Palitha Amarasinghe, Jørgen Wenning, Liff Behrendt og Torben Simonsen havde meldt afbud og deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Punkt 4 Fordeling af lokaletilskud 2020

  Beslutningstema

  Fordeling af lokaletilskud 2020.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

  • at lokaletilskud på 48.581 kr. til 2020 bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Kommunen kan yde tilskud til en forenings egne lokaler til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Vallensbæk Kommune har kun en forening med egne lokaler – KFUM Spejderne Strandboerne.

   

  Tilskuddet ydes til skatter, afgifter og forsikringer vedrørende bygningen, og til almindelig vedligeholdelse, opvarmning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn.

   

  Tilskuddet er fastsat til at måtte udgøre 75 % af driftsudgifterne. Tilskuddet bliver forholdsmæssigt sat ned, hvis der er deltagere over 25 år.

   

  Tilskud fordeles en gang årligt af Folkeoplysningsudvalget på baggrund af indkomne ansøgninger.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid har modtaget en ansøgning om lokaletilskud for 2020 fra KFUM Spejderne Strandboerne.

   

  Foreningens forventede driftsudgifter er på 89.000 kr. Med fratræk af foreningens egen udgift på 25 % samt et fratræk på 27 % for deltagere over 25 år, giver det et samlet lokaletilskud på 48.581 kr.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget giver KFUM Spejderne Strandboerne et lokaletilskud på 48.581 kr.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Der er budgetmæssig dækning for lokaletilskuddet.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen støtter op om delvision 4 Vilje til ildsjæle.

  Kommunikation

  KFUM Spejderne Strandboerne bliver orienteret om beslutningen.

  Retsgrundlag

  Folkeoplysningslovens kapitel 7.

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 26-11-2019

  Godkendt.

   

   

  Palitha Amarasinghe, Jørgen Wenning, Liff Behrendt og Torben Simonsen havde meldt afbud og deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Punkt 5 Fordeling af tilskud til undervisning i aftenskoler 2020

  Beslutningstema

  Fordeling af tilskud til undervisning til aftenskoler i 2020.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

  • at forslag til fordeling af tilskud bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Folkeoplysningsudvalget godkender en gang årligt tilskud til den folkeoplysende undervisning i aftenskoler på baggrund af indkomne ansøgninger.

   

  Den folkeoplysende undervisning omfatter undervisning, studiekredse og foredrag samt fleksible tilrettelæggelsesformer, f.eks. workshops, åbne studiekredse, fjernundervisning mv., hvor der er deltagerbetaling.

   

  Der bliver ydet tilskud til aflønning af lærere og ledere, der bliver aflønnet i henhold til løncirkulæret, der er fastsat af Kulturministeriet, og til udgifter i tilknytning til fleksible tilrettelæggelsesformer.

   

  Tilskud til et kalenderår bliver beregnet på grundlag af aftenskolens tilskudsberettigede lønsum i det seneste afsluttede regnskab.

   

  Den enkelte forening skal afsætte 10 % af det bevilgede tilskud til debatskabende aktiviteter.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid har modtaget ansøgninger fra to aftenskoler om tilskud til undervisning m.v. svarende til en samlet tilskudsberettiget lønsum på

  100.000 kr. Herudover gives der 10 % i tilskud til debatskabende aktiviteter, svarende til 10.000 kr. I alt er der indkommet ansøgninger svarende til 110.000 kr.

   

  Ansøgninger

  AOF’s ansøgning om tilskudsberettiget lønsum for kalenderåret 2020 er på 50.000 kr. Hertil lægges 10 % til debatskabende aktiviteter, 5.000 kr., så den endelige ansøgning er på 55.000 kr. Til orientering havde AOF et forbrug på 29.282 kr. i regnskabsåret 2018.

   

  FOF’s ansøgning om tilskudsberettiget lønsum for kalenderåret 2020 er på 50.000 kr. Hertil lægges 10 % til debatskabende aktiviteter, 5.000 kr., så den endelige ansøgning er på 55.000 kr. Til orientering havde FOF et forbrug på 32.901 kr. i regnskabsåret 2018.

   

  Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning er vedhæftet som bilag.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  I budget 2020 er der afsat 122.005 kr. til tilskud til undervisning i aftenskoler. Da der samlet er søgt om tilskud på 110.000 kr., er der budgetmæssig dækning for ansøgningerne.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen støtter op om delvision 4 Vilje til Ildsjæle.

  Kommunikation

  De to aftenskoler bliver orienteret om beslutningen.

  Retsgrundlag

  Folkeoplysningslovens kapitel 4.

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 26-11-2019

  Godkendt.

   

  Aftenskolerne forventer at få flere aktiviteter i 2020 og bruge hele tilskuddet.

   

  Palitha Amarasinghe, Jørgen Wenning, Liff Behrendt og Torben Simonsen havde meldt afbud og deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Punkt 6 Førstehjælpskurser til foreningerne i 2020

  Beslutningstema

  Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til afholdelse af førstehjælpskurser i 2020 for foreningerne.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

  • at udvalget drøfter afholdelse af førstehjælpskurser for foreningerne i 2020

  • at udvalget beslutter, om der skal gives tilskud til at afholde førstehjælpskurser for foreningerne i 2020

  Sagsfremstilling

  Folkeoplysningsudvalget drøftede på det seneste møde, at de gerne vil afholde og invitere foreningerne til førstehjælpskurser i 2020.

   

  Imellem tiden er det planlagt, at Center for Sundhed, Kultur og Fritid skal afholde førstehjælpskurser for borgere i 2020 i samarbejde med Førstehjælp112. Der afholdes to kurser i foråret og to kurser i efteråret. Deltagere fra foreninger er velkomne.

   

  Det er gratis at deltage, og der er plads til 16 deltagere på hvert kursus.

   

  Det første førstehjælpskursus afholdes lørdag den 1. februar 2020 kl. 12.30-16.30. Der er endnu ikke fastsat dato for afholdelse af de øvrige førstehjælpskurser. Dette vil blive offentliggjort i Vallensbæk NU i januar 2020 samt i aktivitetskalenderen på Vallensbæk Kommunes hjemmeside.

   

  Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til, hvorvidt de vil afholde særskilte førstehjælpskurser for foreningerne eller, om foreningerne skal tilbydes at deltage i førstehjælpskurserne, som bliver arrangeret af Center for Sundhed, Kultur og Fritid.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Prisen for 16 deltagere er ca. 4000 kr.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen støtter op om delvision 3 Livskvalitet i et godt og sundt liv.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 26-11-2019

  Folkeoplysningsudvalget igangsætter ikke egne kurser men afventer at se efterspørgslen på de planlagte kurser, som udbydes af Vallensbæk Kommune.

   

  Palitha Amarasinghe, Jørgen Wenning, Liff Behrendt og Torben Simonsen havde meldt afbud og deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Punkt 7 Evaluering af kursus i rekruttering og ledelse af frivillige og dialog om ideer til nye kurser

  Beslutningstema

  Orientering om kurset ”Rekruttering og ledelse af frivillige” afviklet i november og stillingtagen til afholdelse af kurser i 2020 for foreningerne.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

  • at udvalget tager orienteringen til efterretning

  • at udvalget beslutter, om der skal gives tilskud til at afholde kurser for foreningerne i 2020

  Sagsfremstilling

  På Folkeoplysningsudvalgets møde tirsdag den 18. juni 2019 godkendte udvalget kurset ”Rekruttering og ledelse af frivillige”. På mødet den 18. juni blev det også besluttet, at udvalget på et senere tidspunkt skulle drøfte behovet for yderligere kurser.

   

  Kurset blev afviklet på Korsagergård over to aftener i november med deltagelse af 14 foreninger, heraf to folkeoplysende (Salsal og Vallensbæk Børneteater Zebragruppen). Der deltog 18 personer første aften og 20 personer anden aften.

    

  Deltagerne var overordnet meget tilfredse med kurset. En deltager skrev i sin evaluering: ”Det var simpelthen så godt. Bedre end jeg havde forventet.”

   

  Alle deltagere skrev, at de kunne bruge det, de havde lært på kurset i deres foreningsarbejde. En deltager skrev blandt andet: ”Ja, dels til at finde nye frivillige og dels til at blive klogere på dem, der er, og pleje og passe på dem”. En anden deltager skrev: ”Der var mange nye ting som jeg slet ikke havde viden om, så det var meget videnskabende og brugbart”.

   

  Deltagerne kom også med forslag til kurser, de gerne så tilbudt, blandt andet et kursus i bestyrelsesarbejdet, herunder kassererens rolle og ansvar, et kursus i kommunikation og markedsføring, et kursus om fundraising, et kursus om konflikthåndtering og et kursus mere om rekruttering og ledelse af frivillige, som en form for overbygning til det afholdte kursus.

   

  Hvis udvalget beslutter at afsætte midler i 2020 til flere kurser for kommunens foreninger vil Center for Sundhed, Kultur og Fritid udarbejde forslag til nye kurser inkl. budget og forelægge det for udvalget på det første møde i 2020.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Udgiften til nye kurser skal tages fra Folkeoplysningsudvalgets midler.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen støtter op om delvision 4 Vilje til Ildsjæle.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 26-11-2019

  Orienteringen blev taget til efterretning.

   

  Deltagernes evaluering af kurset sendes ud sammen med referatet.

   

  Behov for yderligere kurser drøftes på mødet i februar.

   

   

  Palitha Amarasinghe, Jørgen Wenning, Liff Behrendt og Torben Simonsen havde meldt afbud og deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Punkt 8 Zebragruppen - Status på projekt "Teater-camps"

  Beslutningstema

  Zebragruppen giver en status på projekt ”Teatercamps for børn mellem 6 og 16 år”.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

  • at udvalget tager status på projekt ”Teatercamps for børn mellem 6 og 16 år” til efterretning

  Sagsfremstilling

  Den 26. februar 2019 modtog Zebragruppen 9.000 kr. fra Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje til projekt ”Teatercamps for børn mellem 6 og 16 år”, som er afholdt i uge 27 og 32.

   

  Formålet med projektet var, at børnene sammen skulle samarbejde og opbygge en forestilling på kort tid og selv få mulighed for at være med til at sætte deres præg på handling, opsætning og udtryk.

   

  Nicoline Louise Roos fra Zebragruppen deltager på mødet og giver en status på projektet.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen støtter op om delvision 4 Vilje til Ildsjæle.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 26-11-2019

  Nicoline Roos fortalte om de 2 afholdte Teater-camps og Folkeoplysningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid undersøger om Teater-camps kan være en del af sommeraktiviteterne i Vallensbæk.

   

   

  Palitha Amarasinghe, Jørgen Wenning, Liff Behrendt og Torben Simonsen havde meldt afbud og deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Punkt 9 Meddelelser fra formanden

  Meddelelser

  ·         Jul i Vallensbæk er fredag den 29. november ved Sundhedshuset og lørdag den 30. november ved Kultur- og Borgerhuset.

   

  ·         Center for Sundhed, Kultur og Fritid sender et orienteringsbrev ud til foreningerne med oversigt over puljer, lokalemuligheder, vigtigheden af børneattester, info om foreningsguide, muligheder for bannere, kommunikation af arrangementer, datoer til kalenderen 2020 og kontaktoplysninger til på medarbejderne. Folkeoplysningsudvalget havde ingen bemærkninger til indholdet.

   

  ·         Folkeoplysningsudvalget drøftede om der skal afholdes møde den 17. december. Da er få sager på dagsorden blev det besluttet at aflyse mødet.

   

   

  Palitha Amarasinghe, Jørgen Wenning, Liff Behrendt og Torben Simonsen havde meldt afbud og deltog ikke i behandlingen af punktet.