You are here

Folkeoplysningsudvalget - 27-11-2018

Dato: Tirsdag den 27. november 2018 Tid: Kl. 17:00
Udvalg: Folkeoplysningsudvalget
Sted: Mødelokale Engen og Sletten på Rådhuset
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Folkeoplysningsudvalget skal godkende mødets dagsorden.

  Indstilling

  Udvalgsformanden indstiller til Folkeoplysningsudvalget,

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27-11-2018

  Godkendt.

   

  Formand Anette Eriksen har orlov og næstformand Carl Eltorp er mødeleder.

   

  Anette Eriksen, Ingolf Mathiesen og Jørgen Wenning havde meldt afbud og deltog ikke i behandling af punktet. Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder for Anette Eriksen.

 • Punkt 2 Drøftelse af retningslinjer for sæsonfordeling

  Beslutningstema

  Folkeoplysningsudvalget skal drøfte retningslinjerne for fordeling af kommunens lokaler og haller.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

   

  • at udvalget drøfter retningslinjerne for fordeling af kommunens lokaler og haller

  Sagsfremstilling

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid gennemgår de nuværende retningslinjer for fordeling af kommunens lokaler og haller (jf. bilag), med henblik på at Folkeoplysningsudvalget drøfter retningslinjer, udfordringer og forslag til ændringer.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen støtter op om delvisionen ”Vilje til ildsjæle”.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Folkeoplysningslovens § 21.

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27-11-2018

  Folkeoplysningsudvalget drøftede praksis i forhold til fordeling af lokaler og besluttede:

   

  • Fodbold til og med U8 kan søge tider indendørs fra uge 42 indtil 1. april på lige vilkår med indendørssporten. Der kan dog kun søges tider fredag, lørdag og søndag.
  • Rulleskøjter kan søge indendørstider fra uge 42 og indtil 1. april på lige vilkår med indendørssporten.
  • Folkeoplysningsudvalget opfordrede forvaltningen til at afholde kursus i sæsonbooking.
  • Lukkedage skal annonceres på infoskærmen i Idrætscenteret.

   

   

   

  Anette Eriksen, Ingolf Mathiesen og Jørgen Wenning havde meldt afbud og deltog ikke i behandling af punktet. Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder for Anette Eriksen.

 • Punkt 3 Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening

  Beslutningstema

  Behandling af ansøgning fra Løb i Vallensbæk om at blive godkendt som folkeoplysende forening i Vallensbæk Kommune.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

  • at Folkeoplysningsudvalget afgør, om foreningen Løb i Vallensbæk kan blive godkendt som folkeoplysende forening i Vallensbæk Kommune

  Sagsfremstilling

  Folkeoplysningsudvalget vedtog på mødet den 29. maj 2018 nye procedurer for ansøgning om godkendelse af folkeoplysende forening, hvor en ansøgende forening skal indsende følgende fire ting. Løb i Vallensbæk ansøger om at blive en folkeoplysende forening i Vallensbæk og har indsendt de dokumenter, der kræves: 

   

  1. Foreningens vedtægter, dateret og underskrevet af nuværende bestyrelse
   (vedlagt som bilag).

   

  1. Referat fra seneste generalforsamling, dateret og underskrevet af referenten (Referat er underskrevet og vedlagt som bilag).

   

  1. Dateret medlemsfortegnelse med oplysninger om navn, fødselsdato og bopælskommune for alle kontingentbetalende medlemmer (Er modtaget i forvaltningen)

   

  1. Udfyldt ansøgningsskema (vedlagt som bilag).

   

   

  Folkeoplysningsudvalget skal vurdere en ansøgning ud fra otte punkter fra Folkeoplysningsloven:

   

  1)   Foreningen har formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af en vedtægt. Foreningens vedtægt skal minimum indeholde:

   

  ·         Foreningens formål

  ·         Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer

  ·         Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor

  ·         Foreningens hjemsted

  ·         Betingelser for medlemskab

  ·         Tegningsret for foreningen

  ·         Procedure for vedtægtsændringer

  ·         Anvendelse af foreningens eventuelle overskud/formue ved ophør skal være almennyttigt

    

  2)   Foreningen tilbyder folkeoplysende virksomhed/aktivitet efter folkeoplysningsloven. 

   

  3)   Foreningen har en bestyrelse.

   

  4)   Foreningen er demokratisk opbygget.

   

  5)   Foreningen bygger på et aktivt medlemskab og have mindst fembetalende medlemmer ifølge tro og love-erklæring.

   

  6)   Foreningen vurderes at være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål i henhold til vedtægter ud fra et åbenhedskriterie

   

  7)   Foreningen skal være hjemmehørende i Vallensbæk Kommune.

   

  8)   Foreningen har en virksomhed/aktivitet, der er almennyttig og kontinuerlig.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid vurderer, at punkterne er opfyldt for Løb i Vallensbæk. Ifølge medlemslisten er 63 medlemmer ud af 80 fra Vallensbæk Kommune.

   

  Løb i Vallensbæk ansøgte efter oprettelse af deres forening om godkendelse den 29. april 2014. Dengang blev de afvist på baggrund af foreningens aldersgrænse på 15 år for at blive medlem. Denne aldersgrænse er fjernet. Der gøres dog opmærksom på, at der ifølge folkeoplysningsloven godt må være afgrænsning for medlemskab så længe, det er objektivt og indfrier åbenhedskravet.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Løb i Vallensbæk vil med en godkendelse være berettiget medlemstilskud for medlemmer under 25 år.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen støtter op om delvision 4 ”Vilje til ildsjæle”.

  Kommunikation

  Foreningen orienteres efterfølgende om Folkeoplysningsudvalgets beslutning.

  Retsgrundlag

  Folkeoplysningsloven.

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27-11-2018

  Godkendt.

   

   

  Anette Eriksen, Ingolf Mathiesen og Jørgen Wenning havde meldt afbud og deltog ikke i behandling af punktet. Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder for Anette Eriksen.

 • Punkt 4 Fordeling af medlemstilskud til folkeoplysende foreninger 2019

  Beslutningstema

  Fordeling af medlemstilskud for 2019.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

  • at forslag til fordeling af medlemstilskud bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Vallensbæk Kommune udbetaler medlemstilskud i form af et grundtilskud og et variabelt tilskud til alle medlemmer under 25 år i de godkendte folkeoplysende foreninger, der er hjemmehørende i kommunen.

   

  24 foreninger har søgt medlemstilskud for budgetåret 2019. Forslag til fordeling fremgår af bilag 2.

   

  Medlemstilskuddet bliver udbetalt årligt til foreningerne i forhold til alle aktive medlemmer, der har betalt kontingent, og som var under 25 år i det sidst godkendte regnskab.

   

  Nye folkeoplysende foreninger kan også søge medlemstilskud ved i det første år at indsende et regnskab for de måneder, foreningen har været i gang. Regnskabet skal være underskrevet af bestyrelsen og en revisor.

   

  Budgettet for medlemstilskuddet for 2019 er på 1.127.000 kr.

   

  Grundtilskuddet udgør 133 kr. pr. medlem under 25 år, og det variable tilskud udgør 50 % af kontingentindtægten for medlemmer under 25 år.

   

  Tilskuddet bliver nedskrevet:

   

  ·         hvis tilskuddet til den enkelte forening overstiger 572 kr. pr. medlem under 25 år

  ·         hvis tilskuddet til den enkelte forening overstiger 150 % af kontingentindtægten for medlemmer under 25 år i det sidst godkendte regnskab

  ·         hvis det samlede tilskud til foreningerne overstiger det afsatte budget

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  I budget 2019 er der afsat 1.127.000 kr. til fordeling af medlemstilskud. Der er samlet søgt om tilskud på 1.533.577 kr. Da den samlede ansøgte sum overstiger budgettet, er der derfor forholdsmæssigt reduceret i beløbet til de enkelte foreninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen støtter op om delvisionen ”Vilje til ildsjæle”.

  Kommunikation

  Foreningerne får besked om beslutningen i sagen.

  Retsgrundlag

  Folkeoplysningslovens kapitel 5.

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27-11-2018

  Godkendt.

   

  VI39 meddelte at de gerne vil imødekomme et ønske fra forvaltningen om at udbetale et samlet medlemstilskud til foreningerne og ikke som nu hvor der udbetales en del til Hovedbestyrelsen. Der udarbejdes et nyt bilag hvor dette fremgår. Det sendes ud efterfølgende.

   

  Anette Eriksen, Ingolf Mathiesen og Jørgen Wenning havde meldt afbud og deltog ikke i behandling af punktet. Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder for Anette Eriksen.

 • Punkt 5 Fordeling af lokaletilskud 2019

  Beslutningstema

  Fordeling af lokaletilskud 2019.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

  • at lokaletilskud på 43.000 kr. bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Kommunen kan yde tilskud til en forenings egne lokaler til aktiviteter for børn og unge under 25 år.

   

  Tilskuddet ydes til skatter, afgifter og forsikringer vedrørende bygningen, og til almindelig vedligeholdelse, opvarmning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn.

   

  Tilskuddet udgør mindst 75 % af driftsudgifterne. Tilskuddet bliver forholdsmæssigt sat ned, hvis der er deltagere over 25 år.

   

  Tilskud fordeles en gang årligt af Folkeoplysningsudvalget på baggrund af indkomne ansøgninger.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid har modtaget en ansøgning om lokaletilskud for 2019 fra KFUM Spejderne Strandboerne. Foreningens forventede driftsudgifter er på 75.500 kr. Ud over dette ansøger de om 30.000 kr. til udskiftning af utæt tag og 25.000 kr. til en varmepumpe, som skal erstatte de nuværende el-paneler – i alt 130.500 kr. Med fratræk af foreningens egen udgift på 25 % samt et fratræk på 30 % for deltagere over 25 år, giver det et samlet lokaletilskud på 68.415 kr.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget dækker et lokaletilskud der svarer til budgettet på 43.000 kr. De resterende 25.415 kr. dækkes af Center for Sundhed, Kultur og Fritid.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Da der ikke er budgetmæssig dækning for hele lokaletilskuddet, vil Center for Sundhed, Kultur og Fritid dække det beløb, der går over budgettet for lokaletilskuddet på 43.000 kr.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen støtter op om delvisionen ”Vilje til ildsjæle”.

  Kommunikation

  KFUM Spejderne Strandboerne bliver orienteret om beslutningen.

  Retsgrundlag

  Folkeoplysningslovens kapitel 7.

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27-11-2018

  Godkendt.

   

   

  Anette Eriksen, Ingolf Mathiesen og Jørgen Wenning havde meldt afbud og deltog ikke i behandling af punktet. Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder for Anette Eriksen.

 • Punkt 6 Fordeling af tilskud til undervisning i aftenskoler 2019

  Beslutningstema

  Fordeling af tilskud til undervisning til aftenskoler i 2019.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

  • at forslag til fordeling af tilskud bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Folkeoplysningsudvalget godkender en gang årligt tilskud til den folkeoplysende undervisning i aftenskoler på baggrund af indkomne ansøgninger.

   

  Den folkeoplysende undervisning omfatter undervisning, studiekredse og foredrag samt fleksible tilrettelæggelsesformer, f.eks. workshops, åbne studiekredse, fjernundervisning mv., hvor der er deltagerbetaling.

   

  Der bliver ydet tilskud til aflønning af lærere og ledere, der bliver aflønnet i henhold til løncirkulæret, der er fastsat af Kulturministeriet, og til udgifter i tilknytning til fleksible tilrettelæggelsesformer.

   

  Tilskud til et kalenderår bliver beregnet på grundlag af foreningens tilskudsberettigede lønsum i det seneste afsluttede regnskab.

   

  Den enkelte forening skal afsætte 10 % af det bevilgede tilskud til debatskabende aktiviteter.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid har modtaget ansøgninger fra to aftenskoler om tilskud til undervisning m.v. svarende til en samlet tilskudsberettiget lønsum på

  92.000 kr. Herudover gives der 10 % i tilskud til debatskabende aktiviteter, svarende til 9.200 kr. I alt er der indkommet ansøgninger svarende til 101.200 kr.

   

  Ansøgninger

  AOF’s ansøgning om tilskudsberettiget lønsum for kalenderåret 2019 er på 50.000 kr. Hertil lægges 10 % til debatskabende aktiviteter, 5.000 kr., så den endelige ansøgning er på 55.000 kr.

   

  FOF’s ansøgning om tilskudsberettiget lønsum for kalenderåret 2019 er på 42.000 kr. Hertil lægges 10 % til debatskabende aktiviteter, 4.200 kr., så den endelige ansøgning er på 46.200 kr.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller, at aftenskolernes ansøgninger bliver godkendt.

   

  Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning er vedhæftet som bilag.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  I budget 2019 er der afsat 125.00 kr. til tilskud til undervisning i aftenskoler. Da der samlet er søgt om tilskud på 101.200 kr., er der budgetmæssig dækning for ansøgningerne.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen støtter op om delvisionen ”Vilje til ildsjæle”.

  Kommunikation

  De to aftenskoler bliver orienteret om beslutningen.

  Retsgrundlag

  Folkeoplysningslovens kapitel 4.

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27-11-2018

  Godkendt.

   

  Folkeoplysningsudvalget efterspurgte antallet af deltagere fra Vallensbæk på aftenskolerne. Dette sendes ud efterfølgende.

   

  Anette Eriksen, Ingolf Mathiesen og Jørgen Wenning havde meldt afbud og deltog ikke i behandling af punktet. Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder for Anette Eriksen.

 • Punkt 7 Ansøgning om starttilskud fra Vallensbæk Håndvåben Skytter

  Beslutningstema

  Behandling af ansøgning om starttilskud fra Vallensbæk Håndvåben Skytter.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

   

  • at udvalget drøfter ansøgningen og beslutter, om der skal gives tilskud

  Sagsfremstilling

  Formålet med starttilskuddet er at hjælpe folkeoplysende foreninger med eventuelle etableringsomkostninger i opstartsperioden.

   

  Vallensbæk Håndvåben Skytter, som er en nystartet skydeklub, har ansøgt om et starttilskud. Foreningen søger om starttilskud til opstart af foreningen, herunder indkøb af godkendt våbenskab samt aflåst skab til skydeskiver og høreværn, svarende til et tilskud på 5.000 kr.

   

  Foreningen afholder selv udgifter for 2.000 kr.

   

  Folkeoplysningsudvalget skal beslutte, om der skal gives tilskud.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Der er på nuværende tidspunkt et budget til starttilskud på 12.158 kr. Hvis starttilskuddet på 5.000 kr. bliver bevilget til Vallensbæk Håndvåben Skytter, vil restbudgettet være på 7.158 kr.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen støtter op om delvision 4, Vilje til ildsjæle.

  Kommunikation

  Foreningen får besked om Folkeoplysningsudvalgets beslutning.

  Retsgrundlag

  Folkeoplysningsloven.

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27-11-2018

  Godkendt.

   

  Anette Eriksen, Ingolf Mathiesen og Jørgen Wenning havde meldt afbud og deltog ikke i behandling af punktet. Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder for Anette Eriksen.

 • Punkt 8 Ansøgninger til Udviklingspuljen

  Beslutningstema

  Behandling af ansøgninger om tilskud fra Udviklingspuljen.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

   

  • at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgningerne og beslutter, om der skal gives tilskud

  Sagsfremstilling

  Formålet med Udviklingspuljen er at yde økonomisk støtte til nye initiativer, aktiviteter eller projekter med folkeoplysende sigte.

   

  Der kan søges til:

   

  • Nye initiativer, aktiviteter eller projekter, der kan understøtte et aktivt fritidsliv i Vallensbæk
  • Partnerskabsaftaler, tilbud til særlige målgrupper, afprøvning af nye aktiviteter, events eller tilbud
  • Støtte til udgifter, der er nødvendige for gennemførsel

   

  Der kan søges løbende.

   

  Der er tre foreninger, som har ansøgt om tilskud fra Udviklingspuljen:

   

  1. Vestegnen FK ansøger om 20.000 kr. til udflugter og aktiviteter for skabe relationer og anerkendelse blandt spillerne
  2. Vallensbæk Sportsdykkerklub VSD ansøger om 20.000 kr. til en ny motor for at give snorkeldykkerne en havoplevelse
  3. Blixen Klub Vallensbæk ansøger om 14.250 kr. til udflugter og foredrag for at skabe grobund for fællesskaber

   

  Folkeoplysningsudvalget skal beslutte, om der skal gives tilskud.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Der er på nuværende tidspunkt 160.000 kr. i Udviklingspuljen. Hvis alle tre ansøgninger bliver fuldt bevilget, vil restpuljen være på 105.750 kr.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen støtter op om delvision 4, Vilje til ildsjæle.

  Kommunikation

  Hver forening får besked om Folkeoplysningsudvalgets beslutning.

  Hjemmesiden bliver opdateret, så restpuljen såvel som de foreninger, der har modtaget, fremgår.

  Retsgrundlag

  Folkeoplysningsloven.

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27-11-2018

  1. Vestegnen FK’s ansøgning om 20.000 kr. til udflugter og aktiviteter for skabe relationer og anerkendelse blandt spillerne blev ikke godkendt da ansøgningen ikke levede op til puljens formål om udvikling. Vestegnen FK anbefales at søge §18-midler i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  1. Vallensbæk Sportsdykkerklub VSD ansøgning om 20.000 kr. til en ny motor for at give snorkeldykkerne en havoplevelse blev godkendt med bemærkning om at pengene er til køb af bådmotor og hvis der ikke skaffes yderligere finansiering skal pengene retur til udviklingspuljen.

   

  1. Blixen Klub Vallensbæks ansøgning om 14.250 kr. til udflugter og foredrag for at skabe grobund for fællesskaber blev ikke godkendt da de ansøgte aktiviteter anses for drift og ikke udvikling.

   

  Anette Eriksen, Ingolf Mathiesen og Jørgen Wenning havde meldt afbud og deltog ikke i behandling af punktet. Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder for Anette Eriksen.

 • Punkt 9 Midtvejsevaluering af Vallensbæk Kommune som holdspilskommune

  Beslutningstema

  Orientering om midtvejsevaluering af Vallensbæk Kommune som holdspilskommune.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

  • at orienteringen bliver taget til efterretning

  Sagsfremstilling

  Vallensbæk Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Center for Holdspil og Sundhed, Københavns Universitet, om at være landets første holdspilskommune. Samarbejdsaftalen er indgået for perioden november 2017 til og med juni 2019.

  Målet for samarbejdsaftalen er at motivere og fastholde børn/ unge og voksne i gode motionsvaner via fællesskabet om holdspil.

   

  Center for Holdspil og Sundhed har udarbejdet en midtvejsevaluering af samarbejdet med Vallensbæk Kommune. Status på samarbejdet er følgende:

  • Der er afholdt workshops for medarbejdere i plejecentrene og jobcenteret samt en workshop for 40 skolelærere og pædagoger.
  • Forskningsprojektet ’Spil Bolden – trivsel gennem inkluderende holdspil i skolen’ er gennemført på Vallensbæk Skole og Pilehaveskolen.
  • Der er igangsat et samarbejde med Ældresagen og Hjerteforeningen. Om holdspil for borgere over 60 år. Deltagerne spiller floorball to gange om ugen i tre måneder. Som en del af forløbet får borgerne tilbudt et sundhedstjek ved start og slut. I øjeblikket er der 21 deltagere på holdet.
  • Der er igangsat et samarbejde med Jobcenter Vallensbæk, hvor holdspil bliver brugt som metode til sundhedsfremme og som metode til at øge motivationen hos ledige for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Lokale virksomheder kobles til projektet i forhold til at afholde relevante oplæg og tilbyde praktik og ansættelser.

  Holdspil på skolerne

  På børne- og ungeområdet er holdspil foreløbigt implementeret på Vallensbæk Skole for alle årgange undtagen udskolingen.

   

  På Vallensbæk Skole har de pågældende elever holdspil på skemaet tre gange om ugen. Det kan være i idrætstimerne, men også i andre timer. Det kan fx være i timer til understøttende undervisning.

   

  På Pilehaveskolen er det primært 3. klasserne, der spiller holdspil.

   

  Holdspil på Rønnebækhus

  Holdspilsaktiviteter indgår som en fast del af aktiviteterne for brugerne på dagcentret på Rønnebækhus. Brugerne og medarbejderne udtrykker begejstring for holdspilsaktiviteterne.

   

  Der er planlagt flere workshops, og holdspilsaktiviteterne skal implementeres som varige tiltag. Ud over dette skal samarbejdet med foreningslivet og patientforeningerne øges.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen støtter op om delvisionerne 3: Et sund liv er et godt liv og 5: Et udviklende børne- og ungeliv.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27-11-2018

  Taget til efterretning.

   

   

  Anette Eriksen, Ingolf Mathiesen og Jørgen Wenning havde meldt afbud og deltog ikke i behandling af punktet. Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder for Anette Eriksen.

 • Punkt 10 Ekstra tilskud til foreninger med under 100 medlemmer

  Beslutningstema

  Orientering om ekstra tilskud til foreninger med under 100 medlemmer.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

   

  • at orienteringen bliver taget til efterretning

  Sagsfremstilling

  Folkeoplysningsudvalget besluttede på deres møde den 26. juni 2018 at afsætte 75.000 kr. som engangstilskud til tilskudsberettigede foreninger med under 100 medlemmer. Tilskuddet skulle fordeles ligeligt mellem alle foreningerne.

   

  28 foreninger havde under 100 medlemmer, og de har alle fået udbetalt et tilskud på 2.679 kr., jf. bilag. En enkelt forening har ikke ønsket at modtage tilskuddet.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen kan ses i sammenhæng med visionen om at udvikle kommunen i samarbejde med engagerede borgere og ildsjæle (delvision 4).

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27-11-2018

  Taget til efterretning.

   

  Anette Eriksen, Ingolf Mathiesen og Jørgen Wenning havde meldt afbud og deltog ikke i behandling af punktet. Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder for Anette Eriksen.

 • Punkt 11 Meddelelser fra formanden

  Meddelelser

  Der er Jul i Vallensbæk på lørdag den 1. december. Menighedsplejen, Lions, Zebra Gruppen og KFUM Strandboerne deltager fra foreningerne.

  På sidste møde blev det besluttet at udvalget skulle have en tilbagemelding fra Coding Pirates på deres samarbejde med Seniorhuset. Loui Stampe fortalte følgende:

  Efter sidste møde har forvaltningen været i kontakt med Dennis Coding Pirates og Marianne Rønn – leder af Seniorhuset Korsagergård.

  Ideen om 3d-printer er opstået på en snak på Festlig fredag med en af brugerne fra Korsagergård. På baggrund af den snak har Coding Pirates søgt om pengene og hvis pengene blev bevilliget ville Coding Pirates indgå i nærmere dialog med Korsagergård om implementering af et projekt.

  Der er nu etableret kontakt mellem en af de frivillige IT-undervisere i Seniorhuset og Coding Pirates som aftaler det videre forløb.

  Hvis projektet ikke kommer op og stå tilbagebetaler Coding Pirates det ansøgte beløb til 3d-printeren – efter de gængse regler for puljerne i Folkeoplysningsudvalget.

  Folkeoplysningsudvalget fik i sidste periode udarbejdet et notat om inhabilitet.  Dette bliver udsendt med referatet til orientering.

  Udvalget besluttede at mødet i december bliver aflyst på grund af få sager og mange afbud.

   

  Anette Eriksen, Ingolf Mathiesen og Jørgen Wenning havde meldt afbud og deltog ikke i behandling af punktet. Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder for Anette Eriksen.