You are here

Kommunalbestyrelsen - 19-12-2018

Dato: Onsdag den 19. december 2018 Tid: Kl. 17:30
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Sted: OBS! Lukket møde kl. 17:00 - Mødelokale Havet
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Kommunalbestyrelsen skal godkende mødets dagsorden.

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller til Kommunalbestyrelsen,

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 19-12-2018

  Der var forud for mødet udsendt en tillægsdagsorden.

   

  Sag nr. 2 på den almindelige dagsorden overføres til den åbne del af dagsordenen.

   

  Sag nr. 2 og 4 på tillægsdagsordenen behandles som de to første sager på dagsordenen (den lukkede del).

   

  Godkendt.

 • Punkt 2 Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene(Lukket)

 • Punkt 3 Forespørgsler fra medlemmerne (Lukket)

 • Punkt 4 ØU - Fremtidig løsning af beredskabet

  Beslutningstema

  Borgmester i Høje-Taastrup Kommune, Michael Ziegler, har i en henvendelse lagt op til at undersøge muligheden for at oprette et nyt samarbejde mellem Greve, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk Kommuner om løsningen af beredskabsopgaver.

   

  På den baggrund skal det overvejes, hvordan den fremtidige løsning af Vallensbæk Kommunes beredskabsopgaver skal være.

   

  En tilsvarende sag bliver behandlet i Greve, Høje-Taastrup og Ishøj kommuners kommunalbestyrelser inden årets udgang.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Direktionscentret indstiller,

  • at det bliver drøftet, hvordan den fremtidige løsning af beredskabsopgaver i Vallensbæk Kommune skal løses

  Sagsfremstilling

  Østsjællands Beredskab I/S (ØSB) blev etableret i 2015 som et kommunalt fællesskab (§ 60-fællesskab) med start den 1. oktober 2015. De otte interessentkommuner er Greve, Høje-Taastrup, Ishøj, Køge, Roskilde, Solrød, Stevns og Vallensbæk kommuner.

   

  Køge Kommune har i år besluttet at udtræde af fællesskabet til udgangen af 2020.

   

  Borgmester i Høje-Taastrup Kommune Michael Ziegler har den 20. november 2018 rettet henvendelse til borgmestrene i Vallensbæk, Ishøj og Greve Kommuner om fremtiden for ØSB.

   

  Baggrunden for brevet er Køge Kommunes beslutning om at udtræde af ØSB. Det giver anledning til at overveje, om de syv tilbageværende kommuner i ØSB skal forblive i ØSB eller overveje andre løsninger omkring beredskabet. Michael Ziegler mener ikke, at det er optimalt for Høje-Taastrup Kommune at forblive i ØSB.

   

  Han anfører tre årsager hertil:

  • Der vil ikke længere være et geografisk sammenhængende og logisk beredskab
  • Køge Kommunes exit betyder, at det næppe vil være muligt at samle de nuværende brandstationer i Taastrup og Greve i en ny fælles brandstation i midten af det område, som udgøres af Greve, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk Kommuner. Det hænger sammen med, at Solrød Kommune næppe vil kunne betjenes af denne station med de valgte responstider
  • Det er ikke lykkedes at etablere en fælles kultur og holdånd blandt de forskellige personalegrupper i beredskabet, hvilket bl.a. kommer til udtryk i betydelige frustrationer hos personalet

  Vurderingen fra Michael Ziegler er, at et nyt beredskab bestående af Greve, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk Kommuner vil være logisk og sammenhængende, båret af ens kulturer. Og at det vil være robust og kunne sikre indhentning af de synergigevinster, som har været forudsat fra start.

   

  På den baggrund vil Michael Ziegler meget gerne drøfte et nyt beredskab med de tre andre kommuner.

   

  Byrådet i Høje-Taastrup Kommune behandler en sag den 18. december 2018, hvor borgmesteren indstiller, at der træffes beslutning om at udtræde af ØSB.

   

  Udtræden af ØSB kan efter fællesskabets vedtægter ske med to års varsel til en 1. januar. Hvis der træffes beslutning om at udtræde af ØSB i december 2018, vil en udtræden derfor kunne få virkning fra 1. januar 2021.

   

  Det er dog muligt, at en udtræden af ØSB vil kunne få virkning inden 1. januar 2021, hvis alle de otte ejerkommuner er enige om at opløse fællesskabet, og Ankestyrelsen godkender opløsningen.

   

  Greve Kommune har udarbejdet et notat om økonomien i et nyt beredskab med de fire kommuner som deltagere. Notatet er bilag til sagen. Det samme er henvendelsen fra borgmester Michael Ziegler.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  De væsentligste økonomiske konsekvenser af udtræden af ØSB og dannelse af et nyt samarbejde er beskrevet i notat udarbejdet af administrationen i Greve Kommune.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Dialog med de relevante kommuner.

  Retsgrundlag

  Af vedtægterne for Østsjællands Beredskab I/S fremgår det af § 11.2: ”Udtræden af Fællesskabet kan ske med to års varsel til en 1. januar”.

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2018

  John Sørensen (stedfortræder for Anette Eriksen) havde forfald til mødet. Jan Høgskilde deltog som stedfortræder.

   

  Det anbefales, at Vallensbæk Kommune inden årets udgang meddeler, at kommunen udtræder af fællesskabet, sådan at kommunens udtræden får virkning fra 1. januar 2021 – under forudsætning af, at Greve, Ishøj og Høje-Taastrup Kommuner også træder ud.  

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 19-12-2018

  Sagen blev under godkendelsen af dagsordenen overført til den åbne del af dagsordenen.

   

  Det godkendes, at Vallensbæk Kommune inden årets udgang meddeler, at kommunen udtræder af fællesskabet, sådan at kommunens udtræden får virkning fra 1. januar 2021 – under forudsætning af, at Greve, Ishøj og Høje-Taastrup Kommuner også træder ud.  

 • Punkt 5 ØU - Brugsretsaftale med Vallensbæk Jagtforening

  Beslutningstema

  Kommunalbestyrelsen skal godkende brugsretsaftale mellem kommunen og Vallensbæk Jagtforening.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Direktionscentret indstiller,

  • at udkastet til brugsretsaftale bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  I 1998 blev der indgået en aftale mellem Vallensbæk Kommune og ”Vallensbæk og Omegns Jagtforening” om leje af bygning og grund beliggende Brøndbyvej 185. Aftalen udløb i 2008, men både kommunen og foreningen har siden ageret som om, aftalen fortsat var gældende.

   

  Forvaltningen er nu blevet opmærksom på, at aftalen er udløbet, og har udarbejdet udkast til en ny aftale, der kan afløse den gamle.

   

  Forvaltningen har været i dialog med foreningen om aftalen, og de er indforståede med indholdet.

   

  Aftalen er benævnt brugsretsaftale og ikke lejeaftale som den tidligere aftale. Det skyldes, at brugsretsaftale er mere retvisende, og med denne betegnelse svarer aftalen bedre til de aftaler, kommunen har indgået med andre foreninger. Foreningen har efterfølgende skiftet navn til Vallensbæk Jagtforening.

   

  Udkastet indeholder bl.a. bestemmelser om følgende:

  • Ejendommen består af to bygninger på i alt 187 m2 og tilhørende udearealer
  • Det ene udeareal er også åbent for offentligheden og kan benyttes som hundelufterområde
  • Ejendommen kan benyttes til foreningens aktiviteter, der bl.a. omfatter hundetræning, jagttegnkurser og foredrag
  • Fordeling af ansvar for vedligeholdelse, indvendigt og udvendigt
  • Aftalen træder i kraft ved underskrivelsen og løber, indtil den opsiges af en af parterne
  • Begge parter kan opsige aftalen med seks måneders varsel til udgangen af en måned
  • Foreningen betaler ikke leje eller andet vederlag, men betaler udgifter til renovation og rottebekæmpelse og udgifter til el, vand og varme
  • Hvis foreningen misligholder aftalen væsentligt, kan kommunen straks hæve aftalen

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Foreningen betaler – som hidtil – ikke leje eller andet vederlag til kommunen, men betaler udgifter til renovation og rottebekæmpelse (i 2018 ca. 3.670 kr.) og udgifter til el, vand og varme.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Vallensbæk Jagtforening bliver orienteret om Kommunalbestyrelsens beslutning.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2018

  John Sørensen (stedfortræder for Anette Eriksen) havde forfald til mødet. Jan Høgskilde deltog som stedfortræder.

   

  Indstillingen blev sat til afstemning.

   

  For stemte Gruppe C (3 stemmer) og Gruppe O (1 stemme), i alt 4 stemmer.

   

  Gruppe A (1 stemme) undlod at stemme.

   

  Indstillingen blev herefter anbefalet.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 19-12-2018

  Gruppe A fremsatte følgende ændringsforslag:

   

  Sagen sendes tilbage til forvaltningen mhp. undersøgelse af lovligheden af beslutningen, som giver eksklusiv brugsret til en enkelt forening til et område beliggende i den grønne kile. Det er samtidig forventningen, at sagen sendes i høring til det lokale Agenda 21-råd, Friluftsrådet og Naturfredningsforeningen. 

   

  Ændringsforslaget blev sat til afstemning:

   

  For stemte Gruppe A (5 stemmer).

   

  Imod stemte Gruppe C (8 stemmer) og Gruppe O (2 stemmer), i alt 10 stemmer.

   

  Ændringsforslaget var herefter ikke godkendt.

   

   

  Indstillingen blev sat til afstemning:

   

  For stemte Gruppe C (8 stemmer) og Gruppe O (2 stemmer), i alt 10 stemmer.

   

  Imod stemte Gruppe A (5 stemmer).

   

  Indstillingen var herefter godkendt. 

   

   

  Gruppe A afgav følgende mindretalsudtalelse:

   

  Socialdemokratiet kan ikke støtte et forslag, der giver en enkelt forening eksklusiv brugsret til et særdeles attraktivt område i den grønne kile i Vallensbæk Kommune. Jagtforeningen må pænt dele området med andre af kommunens borgere. Område 3 i kortbilaget bør udlægges til offentligt område, så andre borgere/foreninger også kan bruge arealet. F.eks. kunne Agility trænerne lægge en fast bane til træning, men også andre hundeejere og Vallensbæk borgere kunne få glæde af det store grønne areal. 

  Socialdemokratiet vil derfor bringe sagen videre til relevant myndighed.

 • Punkt 6 TMU - Takster for Flextur

  Beslutningstema

  Kommunalbestyrelsen har besluttet at indføre Flextur i Vallensbæk Kommune. I den forbindelse skal det besluttes, hvilken takst man ønsker at anvende.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Teknik indstiller,

  • at taksten for Flextur bliver sat til 24 kr. for de første 10 km’s kørsel internt i kommunen

  Sagsfremstilling

  I budgetforliget for 2019 blev det besluttet at indføre Flextur i Vallensbæk Kommune. Flextur er en underafdeling i Movia. Flextur er et fleksibelt alternativ til den almindelige kollektive trafik, som gør det muligt at rejse fra A til B efter eget ønske i og imellem flexturskommunerne. Kort over flexturskommunerne er vedhæftet som bilag nr. 1.

   

  Takst
  Taksterne for flextur er som andre takster i Movias område, fastsat af Movias bestyrelse.

  En flextur koster 36 kr. for de første 10 km, hvis man passerer en kommunegrænse. Kommunerne kan selv vælge, om de ture der køres internt i kommunen skal koste 24 kr. for de første 10 km (kommunetakst svarende til prisen på en 2-zoners kontantbillet) eller 36 kr. for de første 10 km (grundtakst svarende til prisen på en 3-zoners kontantbillet). Herefter koster det 6 kr. per km frem til 20 km og 12 kr. per km efter 20 km for begge takster. Børn er halv pris. Der kan opnås rabat på yderligere 10 % for alle brugere ved bestilling online.

  Kommunen skal beslutte, hvilken takst man ønsker internt i Vallensbæk Kommune. Movia har estimeret, at det vil koste i omegnen af 300.000 kr. at indføre Flextur i Vallensbæk Kommune, hvis der bliver anvendt en takst på 24 kr. for de første 10 km.

  Estimatet er beregnet ud fra indbyggertal samt erfaringer fra kommuner, der har lignende geografi og/eller demografi. Movia vurderer ud fra tidligere erfaring, at det sandsynligvis vil tage et til to år før borgerne har et kendskab til og begynder at bruge ordningen fuldt ud.

  Hvis der vælges en takst på 36 kr. for de første 10 km forventes udgiften at være i omegnen af 250.000 kr., når ordningen er kendt og bliver anvendt.

  Flextur-ordningen kan imødekomme kommunens ønsker om, at borgerne skal kunne komme mere fleksibelt mellem nord og syd med den kollektive trafik. Derfor anbefaler Center for Teknik taksten på 24 kr. for de første 10 km for at gøre det økonomisk tilgængeligt for flest mulige borgere.

   

  Movia oplyser, at det er muligt at ændre taksten på et senere tidspunkt, hvis der opstår ønske om det.

  Flextur i Vallensbæk Kommune vil træde i kraft februar 2019.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Center for Teknik forventer, at tilskuddet til Flextur holder sig inden for den afsatte ramme på 300.000 kr., som Movia har estimeret som den maksimale udgift til Flextur i Vallensbæk Kommune. Driftsudgifterne holder sig inden for den givne økonomi, uanset hvilken taksttype der vælges.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen understøtter visionerne om Grønt byliv med central beliggenhed (delvision 2) og Livskvalitet i et godt og sundt liv (delvision 3) herunder målene om at Vallensbæk har en infrastruktur, som knytter nord og syd sammen og knytter Vallensbæk Kommune sammen med resten af Hovedstaden, samt temaerne om at sikre trivsel og sociale fællesskaber.

  Kommunikation

  Da flextur kan benyttes af alle, vil forvaltningen sørge for, at der bliver informeret bredt om Flextur, så alle potentielle brugere får kendskab til ordningen.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2018

  Anbefales.

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2018

  John Sørensen (stedfortræder for Anette Eriksen) havde forfald til mødet. Jan Høgskilde deltog som stedfortræder.

   

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 19-12-2018

  Godkendt.

 • Punkt 7 TMU - Endelig vedtagelse af Trafiksikkerhedsplan 2018-2027

  Beslutningstema

  Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2018-2027 bliver fremlagt til endelig godkendelse efter at have været i offentlig høring i fire uger.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Teknik indstiller,

  • at ”Trafiksikkerhedsplan 2018-2027” bliver endelig godkendt
  • at der bliver indarbejdet rettelser som beskrevet under ’Konklusion’ i bilag 1
  • at høringssvar bliver besvaret som beskrevet under ’Forvaltningens bemærkninger’ i bilag 1.

  Sagsfremstilling

  I efteråret 2017 igangsatte forvaltningen udarbejdelsen af en trafiksikkerhedsplan for perioden 2018 til 2027. Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet af Vallensbæk Kommune i samarbejde med rådgivere fra COWI A/S. Formålet med trafiksikkerhedsplanen er at sætte rammer for de kommende års indsats for at forbedre trafiksikkerheden på kommunens veje. 

   

  Forslag til Trafiksikkerhedsplan blev godkendt på kommunalbestyrelsesmødet d. 10. oktober 2018 og har været i offentlig høring i fire uger fra 17. oktober - 14. november 2018.

   

  Trafiksikkerhedsplanen indeholder:

  • Beskrivelse af de samfundsomkostninger, der er forbundet med trafikulykker.
  • En status på trafiksikkerhedsarbejdet og en kortlægning af de trafikale forhold i kommunen med fokus på uheld.
  • En beskrivelse af udførte trafiktællinger og hastighedstællinger de seneste år.
  • En systematisk udpegning af de lokaliteter, hvor der i de seneste fem år er sket flest uheld med belysning af problemstillinger, og hvor vejtekniske tiltag kan forventes at reducere antallet af uheld.
  • En skolevejsanalyse, som belyser hvor på kommunens vejnet skolebørn oplever det farligt eller utrygt at færdes. Skolevejsundersøgelser er gennemført som møder med ledelsen på kommunens skoler, hvor forældrerepræsentanter og elevrådsrepræsentanter har haft mulighed for at deltage.
  • Forslag til information og kampagner, der har til formål at få trafikanter til at ændre adfærd og være opmærksomme, når de færdes i trafikken.
  • En handleplan med tiltag til forebyggelse af trafikulykker og større tryghed på vejene herunder:
   • Fysiske tiltag for at reducere antallet af ulykker (Vallensbæk Torvevej)
   • Fysiske tiltag for at øge trygheden omkring skolerne
   • Fysiske tiltag med henblik på at sænke hastigheden, hvor denne er vurderet for høj i forhold til hastighedsgrænsen (Vejlegårdsparken og Vejlegårdsvej)
  • En etapeplan for vejprojekter, kampagner, undervisning og opdatering/evaluering af trafiksikkerhedsplanen.

  Høringssvar

  Der er i høringsperioden indkommet høringssvar fra Cyklistforbundet Vestegnen og Socialdemokratiet i Vallensbæk. Høringssvarene med forvaltningens bemærkninger samt konklusion kan ses i bilag 1.

   

  Herunder er en opsamling på de to høringssvar. De foreslåede ændringer på baggrund af høringssvar er også beskrevet. Ændringerne giver ikke anledning til at sende trafiksikkerhedsplanen i fornyet høring.

   

  Cyklistforbundet

   

  Cyklistforbundet kan tilslutte sig målsætningen, som fremgår af planen, og vil gerne give sin anerkendelse til Vallensbæk Kommune for udarbejdelse af en trafiksikkerhedsplan.

   

  Cyklistforbundet vil gerne have kommunen til at offentliggøre trafik- og ulykkestal. Forvaltningen vil undersøge muligheden for at offentliggøre data, der allerede foreligger og vise dem på kommunens GIS-kort på hjemmesiden.

   

  Cyklistforbundet peger på, at aktiviteter, der tilskynder til at cykle, løser transportopgaven både i form af veje og stiers fysiske udformning, og i form af målrettede kampagner, vil være et værdifuldt bidrag til at nå planens mål, og de vil gerne stille sig til rådighed for kampagner, der fremmer brugen cykler.

   

  Høringssvaret fra Cyklistforbundet har ikke givet anledning til ændringer i Trafiksikkerhedsplanen.

   

  Socialdemokratiet

   

  Socialdemokratiet skriver, at der er generel tilfredshed med planen og anbefalingerne.

   

  Der beskrives en række forslag til tilføjelser og yderligere tiltag til Trafiksikkerhedsplanen. Der er f.eks. foreslået en gennemgang af signalindstillinger i alle kommunens signalkryds, ombygning af kryds på Ring 3, nedsætning af hastigheden for at sænke trafikstøjen, standard for rundkørsler og 3D afmærkning på kørebanen for at forbedre trafiksikkerheden. Alle forslagene er behandlet i bilag 1.

   

  Der er i høringssvaret en undren over brugen af rådgiver til udarbejdelsen af trafiksikkerhedsplanen, når nogle af tiltagene er: ”sund fornuft/tænk jer om”. Forvaltningen oplyser at det er nødvendigt at benytte rådgivere i arbejdet med et så specialiseret fagområde, og at anbefalingerne i Trafiksikkerhedsplanen også medtager de nemme og enkle løsninger på trafiksikkerhedsproblematikkerne.

  Der udtrykkes også et ønske om en forbedret mulighed for at indberette til ”Giv et praj” og en forbedret opfølgning af borgernes henvendelser. Forvaltningen er allerede i gang med at implementere en mere brugervenlig udgave af ”Giv et praj”.
   

  Forslag til tilføjelser til Trafiksikkerhedsplanen

  Høringssvaret har givet anledning til to ændringer i Trafiksikkerhedsplanen.

   

  Den ene ændring handler om, at der er ønske om, at alle kommunens skoler skal have øget adfærdskontrol. Den anden handler om et ønske om, at Trafiksikkerhedsplanen har et afsnit, der beskriver, hvordan kommunen arbejder med nye lokalplaner og trafiksikkerhed.

   

  Det tilføjes til Trafiksikkerhedsplanen:

   

  • at Politiet kontaktes med henblik på mere adfærdskontrol, som kampagner, oplærings- og oplysningsaktiviteter og parkerings- og fartkontrol, ved alle kommunens skoler.
  • at der i kommunens planarbejde bliver arbejdet med trafiksikkerhed og infrastruktur.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  I trafiksikkerhedsplanens afsnit 11.1 er de foreslåede tiltag beskrevet i oversigtsform med angivelse af overslag over anlægsomkostninger baseret på erfaringsomkostninger fra lignende tiltag. Disse skal ses som foreløbige bud, der kan ændre sig, når projekterne bliver gennemgået på detailniveau.

   

  En igangsætning af et anlægsprojekt vil kræve en særskilt politisk godkendelse.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Planen understøtter udviklingsstrategiens vision i ”Det hele menneske i fremtidens boligby” og har sammenhæng til delvisionerne og mål i ”Et grønt byliv med central beliggenhed” og ”Livskvalitet i et godt og sundt liv”.

  Kommunikation

  Trafiksikkerhedsplanen gøres tilgængelig på kommunens hjemmeside.
  Forvaltningen sender svar til de, der er kommet med høringssvar.

  Retsgrundlag

  Færdselsloven og lov om offentlige veje.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2018

  Anbefales.

   

  Erdal Colak deltog ikke ved behandling af sagen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2018

  John Sørensen (stedfortræder for Anette Eriksen) havde forfald til mødet. Jan Høgskilde deltog som stedfortræder.

   

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 19-12-2018

  Godkendt.

 • Punkt 8 TMU - Godkendelse af takster for vand og spildevand fra HOFOR i 2019

  Beslutningstema

  HOFOR Vand Vallensbæk A/S og HOFOR Spildevand Vallensbæk A/S skal fastsætte takster i overensstemmelse med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet. Det følger af vandsektorloven. Kommunalbestyrelsen skal herefter godkende, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med gældende lovgivning.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Teknik indstiller,

  • at takstblad 2019 for vand og spildevand fra HOFOR bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  HOFOR Vand Vallensbæk A/S og HOFOR Spildevand Vallensbæk A/S skal fastsætte takster i overensstemmelse med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet, Konkurrencestyrelsen, hvorefter Kommunalbestyrelsen skal godkende taksten. Det følger af vandsektorloven.

   

  Taksterne for 2019 for HOFOR Vand Vallensbæk A/S og HOFOR Spildevand Vallensbæk A/S, som bestyrelserne har tiltrådt, fremgår af skemaet herunder.

   

  Takster for 2019:

   

   

  Takstfastsættelsen for 2019 tager udgangspunkt i de udmeldte indtægtsrammer fra Forsyningssekretariatet.

   

  Den samlede vandpris holdes uændret i forhold til 2018.

   

  Vejbidraget for afledning af regnvand fra veje er budgetteret til 451.000 kr.

   

  Yderligere specifikation af budgetterede omkostninger, investeringsbudgetter, nøgletal mv. er vedlagt i bilagsmateriale.

   

  De øvrige takster er vedlagt.

   

  Det fremgår af bilagsmaterialet, at takstprovenuet overholder indtægtsrammerne inkl. forventede tillæg fra Forsyningssekretariatet. Taksterne overholder endvidere hvile-i-sig-selv princippet, idet selskaberne løbende afvikler over/underdækning.

   

  HOFOR har oplyst, at vandspildsprocenten i Vallensbæk Kommune er 5-6 procent.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Vandsektorloven.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2018

  Anbefales.

   

  Erdal Colak deltog ikke ved behandling af sagen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2018

  John Sørensen (stedfortræder for Anette Eriksen) havde forfald til mødet. Jan Høgskilde deltog som stedfortræder.

   

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 19-12-2018

  Godkendt.

 • Punkt 9 SSU - Tilbygning Pilehavehus - Skema A-ansøgning

  Beslutningstema

  Vallensbæk Kommune ønsker at opføre 16 ældreboliger i varierende størrelser i tilknytning til Pilehavehus.

   

  Forvaltningen fremsender skema A med henblik på tilsagn om støtte til opførelse af 16 nye ældreboliger i tilknytning til Pilehavehus. BDO revisionsvirksomhed er økonomisk rådgiver for Vallensbæk Kommune. Skema A-ansøgningen skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

   

  En skema A-ansøgning er den første samlede oversigt over et byggeris data og skal udarbejdes, når bygherre (Vallensbæk Kommune) søger om tilsagn til opførelse af byggeprojektet.

   

  Skema A-ansøgningen har som konsekvens, at der er en samlet merudgift på 0,029 mio. kr.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi- og Indkøb indstiller,

  • at skema A for opførelse af 16 ældreboliger efter lov om almene boliger m.v. med en samlet anskaffelsessum på 34,971 mio. kr. inkl. moms bliver godkendt
  • at der bliver meddelt anlægsbevilling og afgivet rådighedsløb på 34,971 mio. kr. i 2018, som udgør den samlede anlægssum til etablering af 16 nye ældreboliger på Pilehavehus
  • at der bliver givet tilsagn om kommunal støtte i form af kommunalt grundkapitalindskud på 10 % af anskaffelsessummen for ældreboligerne, i alt 3,497 mio. kr.
  • at der bliver meddelt tillægsbevilling i 2018 til det kommunale grundkapitalindskud på 0,957 mio. kr. som er differencen i forhold til det allerede godkendte grundkapitalsindskud på 2,540 mio. kr. i budgetforliget 2018-2021
  • at der som finansiering bliver meddelt tillægsbevilling på -30,775 mio. kr. til låneoptag i kommunekredit, som svarer til 88 % af den samlede anskaffelsessum i 2018
  • at der bliver optaget en byggekredit i Kommunekredit indtil den endelige låneoptagelse forestår
  • at der som finansiering bliver meddelt tillægsbevilling på -0,699 mio. kr., svarende til 2% af udgifterne til boligerne (beboerindskud) i 2018
  • at jordsalg af egen grund til en værdi af 2,0 mio. kr. bliver godkendt
  • at der bliver meddelt anlægsbevilling og afgivet rådighedsbeløb i 2018 på -2,0 mio. kr. i forbindelse med jordsalg af egen grund
  • at det bliver godkendt, at kommunen på statens vegne giver tilsagn om ydelsesstøtte.
  • at det bliver godkendt, at støttesagsgebyret til kommunen fastsættes til 2,5 promille af anskaffelsessummen svarende til 0,092 mio. kr.
  • at den foreløbige husleje på 1.480 kr. pr. m2 om året bliver godkendt
  • at skema A for servicearealet bliver godkendt med en anslået anskaffelsessum på 1,712 mio. kr. ekskl. moms

  • at der bliver meddelt anlægsbevilling og afgivet rådighedsløb på 1,712 mio. kr. i 2018 til den forventede anskaffelsessum til etablering af servicearealer
  • at der bliver meddelt anlægsbevilling og afgivet rådighedsløb på -0,640 mio. kr. i 2018 i servicearealtilskud

  • at den samlede merudgift på 0,029 mio. kr. bliver finansieret af kassen i 2018

  Sagsfremstilling

  Vallensbæk Kommunes søger tilsagn til at opføre 16 ældreboliger og servicearealer i forbindelse med udbygning af Pilehavehus. Ansøgningen er en såkaldt skema A–ansøgning, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

   

  Beskrivelse af projektet

  Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. februar 2018 projektbeskrivelsen omkring tilbygning på Pilehavehus, som beskrev ønsket om etablering af to nye tidssvarende boligblokke med otte boliger i hver. På Kommunalbestyrelsens møde den 30. maj 2018 blev sammensætningen af styregruppe for projektet godkendt. Kommunalbestyrelsen godkendte lokalplansændringen 27. juni 2018. Dispositionsforslag for Pilehavehus er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. november 2018.  

   

  Byggeriet omfatter i alt 16 ældreboliger fordelt på:

  • 6 ældreboliger på ca. 65 m2
  • 8 ældreboliger på ca. 75 m2
  • 2 ældreboliger på ca. 85 m2 (ægtefælleboliger)
  • Fællesboligareal 197 m2
  • Servicearealer på ca. 97 m2

   

  Det samlede bruttoboligareal udgør 1.163 m2 med et gennemsnitsareal på 73 m2. Derudover bliver der etableret ca. 97 m2 servicearealer i forlængelse af det eksisterende Pilehavehus.

   

  Der bygges som udgangspunkt på dele af grunden Løkkekrogen 11F, som i dag rummer daginstitutionen Birkely, hvilket har afstedkommet en ny lokalplan for området.

   

  Finansiering og ydelsesstøtte

  Finansieringen af alment boligbyggeri sker ved, at 10 % af anskaffelsessummen bliver finansieret af et kommunalt grundkapitalindskud. Kommunalbestyrelsen skal godkende beløbet.

   

  Kommunalbestyrelsen skal også på statens vegne give tilsagn om den ydelsesstøtte, som staten løbende yder til realkreditlånet, der udgør den største del af anskaffelsessummen. Staten bidrager med ydelsesstøtte til lånet i realkreditinstituttet, hvis den totale ydelse udgør et større beløb, end beboernes andel kan dække. Ydelsesstøttens størrelse afhænger bl.a. af låntype og lånets løbetid og kurs- og renteniveau.

   

  For at sikre at byggeriet overholder budgettet, godkender Kommunalbestyrelsen allerede nu, at Vallensbæk Kommune bliver pålagt, at byggeregnskabet ikke må overskride den meddelte anskaffelsessum (som bliver fastlagt i Skema B).

   

  Samtidig skal Vallensbæk Kommune overholde de regler, der gælder for alment boligbyggeri.

   

  Byggeriets økonomi/forventet husleje

  Anskaffelsessummen på 34.971.410 kr. og et samlet areal på 1.163 m2 giver anlægsudgifter på 30.070 kr. pr. m2 boligareal. Dette svarer til det aktuelle maksimumbeløb (centralt fastsat beløb, der ikke må overskrides) for støttet boligbyggeri i Hovedstadsområdet, som er på 30.070 kr. pr. m2 boligareal i 2018.

   

  Med dette udgangspunkt er den månedlige husleje på nuværende tidspunkt anslået til at udgøre:

  Ældrebolig – 65 m2 – 8.101 kr. pr. md

  Ældrebolig - 75 m2 – 9.225 kr. pr. md

  Ældrebolig – 85 m2 – 10.537 kr. pr. md

   

  Beboernes husleje bliver udregnet som udgifterne til ydelse på realkreditlånet (nettokapitaludgifter), som pt. er 2,80 % per år af anskaffelsessum og en ydelse (administrationsbidrag) på 0,08% af realkreditlånet. De samlede kapitaludgifter er herefter på 1.003.819 kr. Dette giver en årlig kapitaludgift pr. m2 på 863 kr.

   

  Derudover udgør de årlige driftsudgifter pr. m2 617 kr. Samlet årlig leje ekskl. forbrug pr. m2 udgør 1.480 kr.

   

  Aconto-varmebidraget er i skema A foreløbig beregnet til ca. 30 kr. pr. kvadratmeter. Aconto-vandbidraget er foreløbig beregnet til ca. 20. kr. pr. kvadratmeter årligt. Dette er erfaringstal fra anden kommune. De kvalificeres ved skema B.

   

  Anlægsøkonomi

  Anlægsbudgetterne fastlægges endeligt i forbindelse med udarbejdelse af skema B i 2019, hvor der vil være mulighed for udvidelse af den maksimale støtteberettigede anskaffelsessum for boligerne.

   

  I Skema A-ansøgningen er den samlede anskaffelsessum på 34.971.410 kr. fordelt med 3.400.000 kr. til grundudgifter svarende til ca. 10 % af den samlede anskaffelsessum.

   

  Grundudgifterne dækker grundkøbet og tilslutningsafgifterne. De samlede øvrige omkostninger udgør 6.584.423 kr. svarende til ca. 19 % af den samlede anskaffelsessum. De samlede gebyrer udgør 507.000 kr., svarende til ca. 1,0 % af den samlede anskaffelsessum.

   

  Der er afsat 24.479.987 kr. til totalentreprisen svarende til ca. 70 % af den samlede anskaffelsessum.

   

  I den kommunale økonomi indgår salg af grund som er beregnet med byggeretspris på 125.000 kr. pr. bolig. Byggeretsprisen svarer til markedsprisen. Det samlede salg udgør 2,0 mio. kr.

   

  Kommunekredit

  Vallensbæk Kommune kan som bygherre ved projektets afslutning optage et lån i kommunekredit på samme vilkår som ved optagelse af et realkreditlån. Ved optagelse af lån i kommunekredit skal kommunen ikke yde en garanti. I byggeperioden optager Vallensbæk Kommune en byggekredit hos Kommunekredit som en midlertidig finansiering med variabel rente. Efter anlægsperioden bliver den endelige finansiering etableret, i henhold til lånebekendtgørelsen.

   

  Støttesagsgebyr

  I sager om offentlig støtte efter almenboligloven til nybygning, ombygning og/eller tilbygning af almene boliger eller servicearealer kan kommunen pålægge modtagere af støtte at betale et gebyr, ”støttesagsgebyr”, til (delvis) dækning af kommunens administrationsomkostninger. Det er fastlagt i almenboligloven.

  I denne sag er forslaget, at støttesagsgebyret bliver fastsat til 2,5 promille af den samlede anskaffelsessum. Samlet udgør støttesagsgebyret 92.000 kr.

   

  Byggeriets udformning

  Der er på Kommunalbestyrelsens møde den 28. november 2018 fremlagt et dispositionsforslag, som beskriver skitse- og projektforslag, herunder udformningen og grundprincipperne for den nye bygning. Forslaget er indstillet fra en enig styregruppe.

  Serviceareal

  Servicearealet kommer til at bestå af personale- rum, andel af teknikrum og andel af fælles adgangsarealer. Det samlede serviceareal udgør 97m2 og er budgetteret til en anskaffelsessum på 1,712 mio. kr. ekskl. moms.

  Tilslutningsudgifterne udgør 0,070 mio. kr. ekskl. moms svarende til ca. 4 % af den samlede anskaffelsessum. Der er afsat 1,199 mio. kr. til totalentreprisen svarende til ca. 70 % af den samlede anskaffelsessum. De øvrige omkostninger og gebyrer udgør 0,444 mio. kr. svarende til ca. 26 % af den samlede anskaffelsessum.

   

  Der gives et tilskud fra staten på 40.000 kr. pr. bolig, der er tilknyttet serviceareal.

  Der kan forventes et samlet tilskud på 0,640 mio. kr. for 16 boliger.

   

  Videre proces

  Når der bliver opført almene boliger, skal der, når byggeriet sættes i gang, udarbejdes en såkaldt skema B-ansøgning. Skema B indeholder en mere detaljeret beskrivelse af projektet, hvor de økonomiske oplysninger er baseret på licitationsoplysninger. Der er ligeledes mulighed for at optage lån hos kommunekredit. Når skema B er godkendt i Kommunalbestyrelsen kan byggeriet påbegyndes, hvis der er givet en byggetilladelse. Ved byggeriets afslutning skal der udarbejdes en såkaldt skema C-ansøgning. Her fremlægges et revisionspåtegnet anlægsregnskab. Den endelige husleje bliver fastlagt i skema C.

   

  Tidsplan

  December 2018 - Skema A – Godkendelse i KB

  December 2018 – januar 2019 – Der bliver udarbejdet projektforslag, som bliver godkendt i styregruppen

  Januar 2019 – april 2019 - Detaljering af projektforslag til myndighedernes godkendelse og detaljering for at gøre projektet bygbart

  April 2019 – maj 2019 – Udbud

  Maj 2019 – ultimo maj 2019 - Licitation og tildeling af projekt

  Ultimo maj 2019 – ultimo juni 2019 - Skema B til godkendelse

  Juni 2019 – ultimo december 2020 - Byggeperiode

  Januar 2021 – Ibrugtagning af ældreboliger

  September 2021 - Skema C til godkendelse

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Den samlede anskaffelsessum for boligerne udgør 34,971 mio. kr. inklusiv gebyr og moms. Den samlede merudgift, der finansieres af kassen, er 0,029 mio. kr., jf. tabel nedenfor.

   

  Den kommunale nettoøkonomi:

   

   

  Kommunal grundkapital 10% af bolig-anskaffelsessum

  3.497.141

  3.497.141

  "Salg" af egen grund

  -2.000.000

  Overskud (-)/Underskud (+)

  1.497.141

  Etablering af servicearealer ekskl. moms

  1.712.480

  Nettoudgift før tilskud

  3.209.621

  Servicearealtilskud 16 boliger af 40.000 kr.

  -640.000

  Kommunal nettoudgift

  2.569.621

   

  Budgetforlig 2018-2021                                                 2.540.000

   

  Netto merudgift i 2018                                                      29.621

   

  Vallensbæk Kommunes udgift til grundkapital udgør 10 % af den samlede anskaffelsessum og er beregnet til 3,497 mio. kr. Der blev i forbindelse med budgetforlig for 2018 besluttet at afsætte 2,540 mio. kr. i 2018 til grundkapitalindskud til opførelse af nye ældreboliger i tilknytning til Pilehavehus. Grundkapitalindskuddet forøges derfor med 0,957 mio. kr., som er differencen mellem 3,497 mio. kr. og de afsatte 2,540 mio. kr. Den samlede kommunale nettoøkonomi, i forbindelse med projektet medfører samlet en nettomerudgift på 0,029 mio. kr.

   

  I den kommunale økonomi indgår salg af grund som er beregnet med byggeretspris på 125.000 kr. pr. bolig. Byggeretsprisen svarer til markedsprisen. Det samlede salg udgør 2,0 mio. kr.

   

  Ældreboligerne bliver finansieret på følgende måde:

   

  Finansiering af almene boliger:

  Lån med ydelsesstøtte                                      88%       30.774.841

  Kommunal grundkapital                                    10%         3.497.141

  Beboerindskud                                                   2%            699.428

  Samlet finansiering                                                         34.971.410

   

   

   

   

   

  Vallensbæk Kommune optager som bygherre lån svarende til de 88 % af anskaffelsessummen. Lånet optages hos kommunekredit. Vilkår for lån mv. fastsættes i henhold til reglerne i lov om almene boliger mv.

    

  Byggeprojektet indbetaler et støttesagsgebyr på 2,5 promille af den godkendte anskaffelsessum, svarende til 92.000 kr., til kommunen. Gebyret vil blive opkrævet i 2019.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Udbygningen af Pilehavehus er i tråd med visionen om fremtidens boligby, som sætter mennesket i centrum uanset alder, og er i tråd med delvision 3, om fokus på sundhed, forebyggelse og tidlig indsats. Endvidere tema 4 som omhandler sundhed gennem forebyggelse og med fokus på at understøtte borgere med et særligt behov.

  Kommunikation

  Der vil løbende bliver orienteret og kommunikeret om projektet via de kanaler der er relevante for borgere og andre interessenter.

  Retsgrundlag

  Almenboligloven og bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. (Støttebekendtgørelsen)

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2018

   

  Anbefales.

   

  Malene Ellekilde (O) havde meldt afbud til mødet. Kenneth Kristensen Berth (O) deltog som stedfortræder.

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2018

  John Sørensen (stedfortræder for Anette Eriksen) havde forfald til mødet. Jan Høgskilde deltog som stedfortræder.

   

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 19-12-2018

  Godkendt.

 • Punkt 10 BKU - Resultat af frokostafstemning 2018 i daginstitutioner

  Beslutningstema

  Resultat af afstemning om frokostordning til de 3-6 årige børn i kommunens daginstitutioner.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Børn og Unge indstiller,

  • at orientering om resultatet af frokostafstemning til de 3-6 årige i kommunens daginstitutioner bliver taget til efterretning

  • at der bliver meddelt anlægsbevilling og afgivet rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2018 til etablering af produktionskøkken i Syvhøjvænge

  • at der findes kompenserende besparelser på 500.000 kr. i 2019 i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. januar 2019

  Sagsfremstilling

  I efteråret 2018 er der afholdt valg til frokostordning for børnehavebørnene i kommunen. Det er forældrebestyrelsen i den enkelte daginstitution, der har kompetencen og ansvaret for at træffe beslutning om frokostordningen. Forældrebestyrelsen kan enten selv træffe beslutningen eller vælge at lave en afstemning blandt alle forældrene.

   

  I Vallensbæk Kommune vil prisen for et frokostmåltid i 2019 være på 718 kr. pr. måned. Prisen dækker både råvarer, løn til køkkenmedarbejderen samt vedligehold og udskiftning af hvidevarer, køkkenmaskiner og service. Frokostordningen er fuldt forældrefinansieret.


  Tanken med en frokostordning er, at maden bliver produceret i egen institution, så børnene kan lære om kost, sundhed og bæredygtighed. 

                                                                                       

  Resultat af afstemning foretaget efteråret 2018 

   

  Ja til frokostordning

  Nej til frokostordning

  Piletræet

  Vedtaget ved afstemning

  Ja: 52

  Nej: 0

  Blankt: 13

   

  Amalieparken

  Vedtaget af bestyrelsen

   

  Syvhøjvænge

     Vedtaget ved afstemning*

  Ja: 31

  Nej: 29

  Blankt: 2

   

  Birkely

   

  Vedtaget af bestyrelsen

  Løkkebo

  Vedtaget ved afstemning

  Ja: 47

  Nej: 5

  Blankt: 11

   

  Stien

  Vedtaget af bestyrelsen

   

  Mejsebo

      Vedtaget af bestyrelsen **

   

  Nøddeboparken

  Vedtaget af bestyrelsen

   

  Sommerfuglen

  Vedtaget af bestyrelsen

   

   

  * I Syvhøjvænge er det besluttet at indføre frokostordning, men institutionen har ikke et produktionskøkken, som kan producere mad til 130 børn.

   

  ** Forældrebestyrelsen i Mejsebo har vedtaget, at de fortsætter med frokostordningen, dog sættes den på pause under ombygningen af institutionen.

   

  Alle institutioner på nær tre har produktionskøkkener med kapacitet til at lave mad til alle institutionens børn.

   

  De tre institutioner der pt. ikke har produktionskøkkener er Birkely, Mejsebo og Syvhøjvænge. Birkely er ved at blive projekteret, og rammerne for den færdige institution, herunder hvilket slags køkken der skal være, er ikke endeligt fastlagt. Mejsebo er ved at blive renoveret, og den færdige institution har et produktionskøkken.

   

  Syvhøjvænge har i det eksisterende køkken kapacitet til, at der bliver lavet frokost til ca. 35 vuggestuebørn. Med en frokostordning til alle børn i institutionen skal der gennemsnitlig produceres frokost til 130 børn.

   

  Forvaltningen forventer at kunne etablere en udvidelse af det eksisterende køkken i Syvhøjvænge inden for en ramme på 500.000 kr. 

   

   

  Formålet med frokostordningerne er at:

  • måltiderne dækker børnenes behov for varieret kost, og er i tråd med Fødevarestyrelsens anbefalinger
  • der så vidt muligt anvendes økologiske grøntsager, hvor både pris og kvalitet hænger sammen
  • børnene så vidt muligt tilbydes frokost fra eget produktionskøkken
  • frokostmåltider bliver tilberedt af uddannet køkkenpersonale
  • måltiderne består af både varm mad, lune retter og kold mad i løbet af ugen

  Prisen vil være 718 kr. om måneden pr. barn i 2019-priser. Prisen bliver indeksreguleret hvert år. Der vil være søskende rabat på 50 % for andet og følgende børn.

   

  En evt. ny frokostordning skal så vidt muligt træde i kraft pr. 1. januar 2019.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Frokostordningen er fuld forældrefinansieret og vil koste 718 kr. pr. barn pr. måned i 2019.  

   

  Kommunen yder tilskud til søskende, hvilket betyder, at man betaler fuld pris for det første barn og 50 % for de efterfølgende.

   

  Finansiering af en udvidelse af det eksisterende køkken i Syvhøjvænge sker over årene 2018 og 2019. Samlet set er det udgiftsneutralt over de to år, men vil isoleret set medføre et kassetræk i 2018, som vil blive modsvaret af kompenserende besparelser i 2019. Forslaget vil alt andet lige medføre, at Vallensbæk Kommune vil få højere anlægsudgifter i 2018, hvilket skal ses i forhold til den samlede anlægsramme på 17 mia. kr. på landsplan, som er under pres.

   

  Forvaltningen peger på, at de kompenserende besparelser på 500.000 kr. i 2019 bliver fundet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. januar 2019.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Frokostordninger i daginstitutioner støtter delvision 3 om ”livskvalitet i et godt og sundt liv” og tema 2 om ”hvordan understøtter vi børns sunde vaner”.

  Kommunikation

  Forældrene i daginstitutionerne bliver orienteret med henblik på det videre forløb.

  Retsgrundlag

  Dagtilbudsloven.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 05-12-2018

  Anbefales.

   

  Ricky van Overeem (C) havde meldt afbud til mødet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2018

  John Sørensen (stedfortræder for Anette Eriksen) havde forfald til mødet. Jan Høgskilde deltog som stedfortræder.

   

  Anbefales med den ændring, at anlægsbevillingen og rådighedsbeløbet på 0,5 mio. kr. i 2018 til etablering af produktionskøkken i Syvhøjvænge finansieres af bufferpuljen i 2018 på deltema 12.2.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 19-12-2018

  Godkendt med Økonomiudvalgets anbefaling.

 • Punkt 11 BKU - Deltidspladser i dagtilbud

  Beslutningstema

  Beslutning om retningslinjer og fastsættelse af takster for deltidspladser i dagtilbud i forlængelse af dagtilbudsaftalen ”Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet”.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

   

  Center for Børn og Unge indstiller,

  • at retningslinjerne for deltidspladser bliver godkendt

  • at taksten for en deltidsplads bliver godkendt

   

  • at det bliver godkendt, at der ikke ændres på ressourcetildelingen pr. plads til dagtilbud, selvom enkelte børn benytter en deltidsplads

  Sagsfremstilling

  Af dagtilbudsaftalen ”Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet” fremgår det, at alle kommuner fra 1. januar 2019 skal tilbyde deltidspladser på 30 timer om ugen til børn, hvor forældre er på barsel- eller forældreorlov med en mindre søskende. Deltidspladsen skal være for en sammenhængende periode. Retten til en deltidsplads gælder for allerede indskrevne børn og skal kunne etableres i alle dagtilbud – både de integrerede daginstitutioner og dagplejen.

   

  Den enkelte kommune skal fastsætte og offentligøre retningslinjer for anvendelse af deltidspladser sammen med retningslinjer for ansøgning om en deltidsplads, ophør af en deltidsplads og for forældrenes oplysningspligt. 

  Forvaltningen anbefaler disse retningslinjer for anvendelse af deltidspladser

  • En deltidsplads bliver fastlagt til tidsrummet 9:00 – 15:00 alle hverdage. Rammen tager dermed hensyn til, at barnet kan deltage fra starten i det planlagte pædagogiske arbejde i dagtilbuddene og sikrer, at barnet kan skabe legerelationer med de øvrige børn i dagtilbuddet
  • Det enkelte dagtilbud sørger for i dialog med forældrene, at barnet ikke er i institutionen mere end 30 timer om ugen
  • Forældrene skal i forbindelse med ansøgningen dokumentere, at de afholder barsel eller vil afholde barsel på det tidspunkt, hvor de ønsker at få tilbudt deltidspladsen
  • Deltidspladsen gives for én sammenhængende periode pr. barn
  • Retten til en deltidsplads bortfalder, hvis forældrene afbryder deres barsel, eller hvis forældrenes barsel på anden vis ophører. Barnet kan beholde deltidspladsen, hvis orloven bliver afbrudt pga. ferie, dog skal ferien vare mindre end seks uger

  Beregning af takst

  Der skal fastlægges en forældrebetalingstakst for en 30 timers deltidsplads.

   

  Forvaltningen har ved beregning af forældrebetalingstakst taget udgangspunkt i, at tildelingen til et dagtilbud indeholder nogle ikke-variable omkostninger, som ikke bliver påvirket af, at et barns fremmøde er lidt lavere end andre børns. Det drejer sig f.eks. om tid til ledelse, personalemøder, pædagogisk forberedelse, forældresamarbejde, sprogarbejde m.m. samt udgifter til f.eks. legetøj, udflugter og andet. Forvaltningen har beregnet, at 50 % af udgifterne til en dagtilbudsplads er sådanne ikke-variable omkostninger.

   

  Forældrenes takst for en deltidsplads fastlægges derfor til 50 % af den relevante takst (dagpleje, vuggestue eller børnehave) plus en forholdsmæssig reduktion af de resterende 50 % af taksten.

   

  Eksisterende månedlig takst (fuldtid) 2019

  • Dagpleje (47,5 timer): 2.750 kr.
  • Vuggestue (52,5 timer): 2.852 kr.
  • Børnehave (52,5 timer): 1.626 kr.

  Den månedlige takst (i 2019-priser) for en 30 timers deltidsplads

  Deltidsplads månedlig takst (30 timer) 2019:

  • Dagpleje (30 timer): 2.243 kr.
  • Vuggestue (30 timer): 2.241 kr.
  • Børnehave (30 timer): 1.278 kr.

  Betaling til frokostordning i de institutioner, som har det, er ikke inkluderet i den ovenstående takst for børnehavebørnene.

   

  Ressourcetildeling til dagtilbuddene for børn i kombinationstilbud

  Forvaltningen anbefaler, at kommunen ikke ændrer på ressourcetildelingen pr. plads til dagtilbud, selvom enkelte børn benytter en deltidsplads.

   

  Det skyldes, at:

  • en deltidsplads ikke efterlader mulighed for indskrivning af et andet barn i den resterende tid
  • overenskomsterne ikke giver mulighed for at op- og nedskrive arbejdstid hos de ansatte i et omfang, der kan følge enkeltbørns op- og nedskrivning af mødetid i dagtilbuddet.
  • at det ikke vil være muligt for en dagplejer at have et ekstra barn, selvom et eller flere børn er deltidsbørn.
  • der ønskes en administrativ simpel løsning, set i forhold til det forventede antal brugere.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Forvaltningen vurderer, at der vil være få familier, der årligt vil benytte deltidsordningen, og det derfor har mindre økonomiske konsekvenser.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Dagtilbudsaftalen er fint i tråd med delvision 5 om, at vi sammen med børnene, forældrene og andre parter skal sørge for, at børn og unge har en kulturel, værdimæssig og uddannelsesmæssig ballast, der gør, at de kan træffe de rigtige valg i forhold til uddannelse, arbejdsliv, miljø og sundhed.

  Kommunikation

  Der vil blive kommunikeret til ledere, forældre og andre samarbejdsparter via de relevante kommunikationskanaler herunder opdatering af hjemmesiden.

  Retsgrundlag

  Dagtilbudsloven.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 05-12-2018

  Anbefales.

   

  Ricky van Overeem (C) havde meldt afbud til mødet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2018

  John Sørensen (stedfortræder for Anette Eriksen) havde forfald til mødet. Jan Høgskilde deltog som stedfortræder.

   

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 19-12-2018

  Godkendt.

 • Punkt 12 BKU - Kombinationstilbud

  Beslutningstema

  Beslutning om retningslinjer m.m. for kombinationstilbud mellem dagtilbudsplads og fleksibel pasning i forlængelse af dagtilbudsaftalen ”Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet”.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Børn og Unge indstiller,

  • at ”uddybende retningslinjer for kombinationstilbud mellem dagtilbudsplads og fleksibel pasning” bliver godkendt

  • at taktsen for kombinationstilbud bliver fastlagt til 50% af den relevante takst i dagpleje, vuggestue eller børnehave, der dækker standardomkostningerne plus en forholdsmæssig reduktion af de resterende 50% af taksten

  • at ressourcetildelingen pr. plads til dagtilbuddet forbliver uændret, selvom enkelte børn benytter et kombinationstilbud

  • at det bliver godkendt, at udgifter til den fleksible pasning bliver finansieret af budgettet til tilskud til privat pasning

  • at det bliver taget til efterretning, at der skal føres tilsyn med den fleksible pasning

  Sagsfremstilling

  Af dagtilbudsaftalen ”Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet” fremgår det, at alle kommuner fra 1. juli 2018 skal tilbyde kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider for at skabe rammer for en god balance mellem familie- og arbejdsliv.

   

  Et kombinationstilbud består af en deltidsplads i et dagtilbud i kombination med et tilskud fra kommunen, som familien kan bruge til at ansætte en fleksibel børnepasser til at passe deres børn fx om aftenen, natten eller i weekenden derhjemme i trygge rammer, mens forældrene er på arbejde.

   

  Muligheden for at kombinere pasning i et dagtilbud med privat pasning i hjemmet kan tilbydes til:

  • Enlige forsørgere, der kan dokumentere et arbejdsbetinget behov for pasning        uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid
  • Forældre, hvor begge forældres beskæftigelse medfører et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.

  Kombinationstilbud kan benyttes til børn i alderen 24 uger og til skolestart og kan ikke samlet overstige åbningstiden på 52,5 timer i et alderssvarende dagtilbud.

   

  Ved vurdering af, hvordan kombinationstilbuddet skal sammensættes tager forvaltningen hensyn til barnets behov for tilknytning til børnefællesskabet i dagtilbuddet og forældrenes behov for pasning uden for den almindelige åbningstid. Der bliver også set på, hvornår barnet møder i dagtilbuddet de enkelte dage. Den fleksible pasningsdel skal svare til gennemsnitlig minimum 10 timer om ugen.

   

  Uddybende retningslinjer for fleksibel pasning

  Kommunalbestyrelsen skal fastlægge og offentliggøre retningslinjer for privat pasning, herunder kombinationstilbud med tilskud til fleksibel pasning. Forslag til uddybende retningslinjer for kombinationstilbud er vedlagt sagen.

   

  Forældrebetaling for dagtilbudsdelen

  Der skal fastlægges en forældrebetalingstakst for den del af kombinationstilbuddet, hvor barnet går i dagtilbud.


  Forvaltningen har ved beregning af forældrebetalingstakst taget udgangspunkt i, at tildelingen til et dagtilbud indeholder nogle ikke-variable omkostninger, som ikke påvirkes af, at et barns fremmøde er lidt lavere end andre børns. Det drejer sig f.eks. om tid til ledelse, personalemøder, pædagogisk forberedelse, forældresamarbejde, sprogarbejde m.m. samt udgifter til f.eks. legetøj, udflugter o.a.

  Forvaltningen vurderer, at 50% af udgifterne til en dagtilbudsplads er sådanne ikke-variable omkostninger.

   

  Forældrenes takst for et kombinationstilbud fastlægges derfor til 50% af den relevante takst (dagpleje, vuggestue eller børnehave) plus en forholdsmæssig reduktion af de resterende 50% af taksten.

   

  Eksisterende tilbud

  Almindelig månedlig takst (52,5 timer) 2019:

  • Dagpleje (47,5 timer): 2.750 kr.
  • Vuggestue (52,5 timer): 2.852 kr.
  • Børnehave (52,5 timer): 1.626 kr.

   

   

   

  Eksempler på månedlig takst for dagtilbudsdelen af et kombinationstilbud

  Dagtilbuds månedlig takst (30 timer) 2019:

  • Dagpleje (30 timer): 2.243 kr. – kombineret med 22,5 timers pasningsdel.
  • Vuggestue (30 timer): 2.241 kr. – kombineret med 22,5 timers pasningsdel.
  • Børnehave (30 timer): 1.278 kr. – kombineret med 22,5 timers pasningsdel.

  Dagtilbuds månedlig takst (40 timer) 2019:

  • Dagpleje (40 timer): 2.533 kr. – kombineret med 12,5 timers pasningsdel.
  • Vuggestue (40 timer.): 2.512 kr. – kombineret med 12,5 timers pasningsdel.
  • Børnehave (40 timer): 1.432 kr. – kombineret med 12,5 timers pasningsdel.

  Hertil kommer eventuel frokostordning, som skal betales, hvis daginstitutionen ikke har fravalgt ordningen. Dette gælder kun børnehavebørn.

   

  Tilskud til fleksibel pasning

  Tilskuddet til den fleksible pasning i et kombinationstilbud følger tilskuddet til privat pasning (§80), som kommunen allerede yder.

   

  Til den fleksible pasning ydes et tilskud svarende til 1/52,5 af tilskud til privat pasning pr. ugentlig times fleksibel pasning i et kombinationstilbud.

   

  Almindeligt månedligt tilskud 2019 (fuld tid) ved privat pasning:

  • 0-2 årige: 6.327 kr.
  • 3-6 årige: 3.608 kr.

  Eksempler på månedligt tilskud til fleksibel pasning i et kombinationstilbud

  Tilskud til fleksibel pasning (12,5 timer):

  • 0-2 årige, 12,5 timer: 1.506 kr. – kombineret med 40,0 timers dagtilbudsplads
  • 3-6 årige, 12,5 timer: 859 kr. – kombineret med 40,0 timers dagtilbudsplads

  Tilskud til fleksibel pasning (22,5 timer):

  • 0-2 årige, 22,5 timer: 2.712 kr. – kombineret med 30,0 timers dagtilbudsplads
  • 3-6 årige, 22,5 timer: 1.546 kr. – kombineret med 30,0 timers dagtilbudsplads

  Ressourcetildeling til dagtilbuddene for børn i kombinationstilbud

  Forvaltningen anbefaler, at der ikke ændres på ressourcetildelingen pr. plads til dagtilbuddet, selvom enkelte børn benytter et kombinationstilbud.

   

  Det skyldes at:

  • et kombinationstilbud ikke efterlader mulighed for indskrivning af et andet barn i den resterende tid, da kombinationstilbuddet skal aftales individuelt for hvert barn.
  • overenskomsterne ikke giver mulighed for at op- og nedskrive arbejdstid hos de ansatte i et omfang, der kan følge enkeltbørns op- og nedskrivning af mødetid i dagtilbuddet.
  • det ikke er muligt for en dagplejer at have et ekstra barn, selvom et eller flere børn er i kombinationstilbud.
  • der ønskes en administrativ simpel løsning set i forhold til, at man forventer et lavt antal brugere af ordningen.

  Tilsyn

  Der skal føres tilsyn med den fleksible pasning.  Forvaltningen vil udarbejde en tilsynsramme, der både indeholder tilsyn med de fysiske rammer, at den fleksible pasning finder sted i overensstemmelse med den indgåede pasningsaftale, og at tilskuddet anvendes i overensstemmelse med godkendelsen fra kommunen.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Forvaltningen vurderer, at der vil være få familier, der årligt vil benytte kombinationstilbud, og det derfor har mindre økonomiske konsekvenser.

   

  Tilskuddet til fleksibel pasning forventes derfor at kunne finansieres af budgettet til tilskud til privat pasning. Mindreindtægten på forældretaksten på de få børn, der forventes at benytte ordningen, forventes at kunne finansieres inden for dagtilbudsområdets samlede ramme.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Dagtilbudsaftalen er i tråd med delvision 5 om, at vi sammen med børnene, forældrene og andre parter skal sørge for, at børn og unge har en kulturel, værdimæssig og uddannelsesmæssig ballast, der gør, at de kan træffe de rigtige valg i forhold til uddannelse, arbejdsliv, miljø og sundhed.

  Kommunikation

  Der vil blive kommunikeret til ledere, forældre og andre samarbejdsparter gennem de relevante kommunikationskanaler, herunder på kommunens hjemmeside.

  Retsgrundlag

  Dagtilbudsloven.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 05-12-2018

  Anbefales.

   

  Ricky van Overeem (C) havde meldt afbud til mødet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2018

  John Sørensen (stedfortræder for Anette Eriksen) havde forfald til mødet. Jan Høgskilde deltog som stedfortræder.

   

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 19-12-2018

  Godkendt.

 • Punkt 13 BKU - Mobbesager

  Beslutningstema

  Antallet af sager om mobning på skolerne og forslag om, at orientering sker en gang årligt.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Børn og Unge indstiller,

  • at orientering om, at Center for Børn og Unge ikke har modtaget nogen henvendelser om mobning bliver taget til efterretning

  • at Børne- og Kulturudvalget én gang årligt bliver orienteret om antal sager, typer af sager og håndtering af disse

  Sagsfremstilling

  To gange årligt skal Børne- og Kulturudvalget orienteres om eventuelle henvendelser om mobning til Center for Børn og Unge.

   

  Center for Børn og Unge kan oplyse, at de ikke har modtaget nogen henvendelser i 2018.

   

  Forvaltningen foreslår, på baggrund af erfaringerne fra 2018, at orienteringer til udvalget bliver sat ned fra to til en gang om året.

   

  Baggrund - Klageadgang i sager om mobning

  Kommunalbestyrelsen har besluttet at delegere kompetencen til at behandle klager over mobning på skolerne til Center for Børn og Unge. Det er desuden besluttet, at den pågældende distriktsleder skal inddrages til behandling af klagen.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Folkeskoleloven.

  Undervisningsmiljøloven.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 05-12-2018

  Anbefales.

   

  Ricky van Overeem (C) havde meldt afbud til mødet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2018

  John Sørensen (stedfortræder for Anette Eriksen) havde forfald til mødet. Jan Høgskilde deltog som stedfortræder.

   

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 19-12-2018

  Godkendt.

 • Punkt 14 Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene

  Beretning

  Jytte Bendtsen, formand for Social- og Sundhedsudvalget, orienterede om:

   

  • Kommunen holder julearrangement for ældre borgere, der ikke har nogen at holde jul med, den 24. december om eftermiddagen på Rønnebækhus
 • Punkt 15 Forespørgsler fra medlemmerne

  Forespørgsler

  Søren Wiborg spurgte til:

   

  • Kriterierne for udlejning af lejligheder i Vallensbæk Boligselskab

   

  Borgmesteren svarede.

 • Punkt 16 Spørgetid