You are here

Økonomiudvalget - 05-11-2019

Dato: Tirsdag den 5. november 2019 Tid: Kl. 17:00
Udvalg: Økonomiudvalget
Sted: Mødelokale Svanen på Rådhuset
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Økonomiudvalget skal godkende mødets dagsorden.

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Økonomiudvalget den 05-11-2019

  Godkendt.

   

   

  Til sidst på mødet blev der orienteret om følgende:

   

  ·      Besættelse af ledige chefstillinger

  ·      KØF 8.-10. januar 2020

 • Punkt 2 Budget 2020 og overslagsårene 2021-2023 - 2. behandling

  Beslutningstema

  Budgetforslaget for 2020 blev på Kommunalbestyrelsens møde d. 9. oktober 2019 oversendt til 2. behandling.

  På baggrund af partiernes ændringsforslag bliver budgetforslaget nu sendt til 2. behandling i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

  • at budgetforslag for 2020-2023 bliver godkendt

  • at der bliver taget stilling til partiernes ændringsforslag med de justeringer, at forslaget om Ny tildelingsmodel for Musikskolen (CAO4) baserer sig på udviklingen i aldersgruppen 0-17 år, og at forslaget Trafikplan i Nord (CAO38) bliver flyttet fra anlæg til drift

  • at partierne bag ændringsforslaget tilkendegiver, at eventuelle midler afsat i en kommende finanslov for 2020 til øgede normeringer på daginstitutionsområdet tilgår kommunens daginstitutioner dog med det forbehold, at det skal ske inden for kommunens serviceramme og med balance imellem øgede udgifter og tildelt finansiering. Eventuelle afledte konsekvenser i forhold til forældrebetalingen drøftes af partierne bag budgetforliget

  • at det bliver godkendt, at administrationen får kompetence til at foretage tekniske justeringer i forbindelse med indberetningen af budgetforliget i økonomisystemet, herunder konsekvensrettelser vedrørende den endelige beregning af takster

   

  Nr.

  Ændringsforslag – CAO

  2020

  2021

  2022

  2023

  (i 1.000 kr.)

   

  Indtægter

   

   

   

   

  CAO1

  Nedsættelse af dækningsafgiftspromille

  24

  48

  48

  71

   

  Indtægter i alt

  24

  48

  48

  71

   

   

   

   

   

   

   

  Drift og refusion

   

   

   

   

  CAO2

  Styrke SSP-arbejdet i kommunen

  250

  250

  250

  250

  CAO3

  Øget normering - vuggestuer og børnehaver

  1.600

  1.600

  1.600

  1.600

  CAO4

  Ny tildelingsmodel for Musikskolen

  8

  33

  69

  124

  CAO5

  DIAS

  300

  300

  300

  300

  CAO6

  Test af luftrensere på daginstitutionsområdet

  66

  10

  10

  10

  CAO7

  Etablering af nye plejeboliger – Højstruphave

  0

  193

  -760

  2.957

  CAO8

  Vallensbæk Kommunes andel af "Værdighedsmilliarden" - konkret udmøntning besluttes af Social- og Sundhedsudvalget

  2.675

  2.700

  2.700

  2.700

  CAO9

  Musikterapi

  25

   

   

   

  CAO10

  Elcykler til ansatte i hjemmeplejen – leasing

  425

  200

  200

  200

  CAO11

  Udvidelse af legepladspulje

  300

  300

  300

  300

  CAO12

  Afvikling af forsøg med selvkørende busser

  -1.860

   

   

   

  CAO13

  Halvering af prisfremskrivning i 2020

  -2.700

  -2.700

  -2.700

  -2.700

   

  Drift og refusion i alt

  1.089

  2.886

  1.969

  5.741

   

   

   

   

   

   

   

  Anlæg

   

   

   

   

  CAO14

  Ny daginstitution

   

  5.000

  30.000

   

  CAO15

  Ny daginstitution

   

  -20.000

   

   

  CAO16

  Renovering af Pilekvisten

  4.045

   

   

   

  CAO17

  Juniorklub i Nord

   

   

  5.705

   

  CAO18

  Juniorklub i Nord

   

  -5.705

   

   

  CAO19

  Lukning af svømmehal på Pilehaveskolen og etablering af bygning til børn og unge (skole, SFO og fritidsaktiviteter)

   

   

   

  19.600

  CAO20

  Lukning af svømmehal på Pilehaveskolen og etablering af bygning til børn og unge (skole, SFO og fritidsaktiviteter)

   

  -19.600

   

   

  CAO21

  Etablering af 24 nye plejeboliger og 12 midlertidige boliger

   

   

   

  790

  CAO22

  Etablering af 24 nye plejeboliger og 12 midlertidige boliger

  -790

   

   

   

  CAO23

  Ny park ved Vandgrunden

  5.000

   

   

   

  CAO24

  Udvikling af Strandparken – Delområde 2

   

  4.550

   

   

  CAO25

  Udvikling af Strandparken – Delområde 3

  3.500

   

   

   

  CAO26

  Udvikling af Strandparken – Delområde 4

  600

   

   

   

  CAO27

  Park omkring Løkkekrogen

  800

  2.700

   

   

  CAO28

  Vallensbæk Skole - åbent campus

  10.000

   

   

   

  CAO29

  Vallensbæk skole - udvidet indskoling med et spor mm.

   

  5.000

  15.000

  10.000

  CAO30

  Kapacitetsundersøgelse og anlæg Vallensbæk Skole

   

   

  -10.000

   

  CAO31

  Mole og Badeanstalt

   

  3.000

   

   

  CAO32

  Etablering af svømmehal

   

  34.000

  34.000

  34.000

  CAO33

  Etablering af svømmehal

  -28.000

  -20.000

  -45.000

   

  CAO34

  Pulje til udvikling af havnen

   

  1.914

   

   

  CAO35

  Pulje til udvikling af havnen

  -1.914

   

   

   

  CAO36

  Opfyldning af svømmehaller på skoler

   

   

   

  6.000

  CAO37

  Opfyldning af svømmehaller på skoler

   

  -6.000

   

   

  CAO38

  Trafikplan i Nord

  1.000

   

   

   

  CAO39

  Udviklingspulje

  1.000

  2.000

  3.000

  5.000

  CAO40

  Grundsalg vedr. Højstruphave

   

   

   

  -4.500

  CAO41

  Grundsalg vedr. Højstruphave

  4.500

   

   

   

   

  Anlæg i alt

  -259

  -13.141

  32.705

  70.890

   

   

   

   

   

   

   

  Øvrige forskydninger

   

   

   

   

  CAO42

  Højstruphave grundkapitalindskud

   

   

   

  7.036

  CAO43

  Højstruphave grundkapitalindskud

  -7.036

   

   

   

   

  Øvrige forskydninger i alt

  -7.036

   

   

  7.036

   

   

   

   

   

   

  CAO i alt

  -6.182

  -10.207

  34.722

  83.738

   

  Sagsfremstilling

  Budgetforslaget for 2020 blev 1. behandlet i Kommunalbestyrelsen d. 9. oktober 2019. Partierne Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti indgik efterfølgende et forlig om budgettet for Vallensbæk Kommune for 2020 samt overslagsårene 2021-2023. Budgetforliget er indgået med udgangspunkt i budgetoplægget til 1. behandlingen.

   

  Budgetforliget blev d. 11. oktober 2019 sendt i høring i institutioner, råd og MED-udvalg. De indkomne høringssvar indgår som et bilag i sagen.

   

  De oplistede ændringsforslag ovenfor er identiske med budgetforliget mellem Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

   

  I forhold til budgetforliget indstilles der to justeringer med denne sag. Den første justering vedrører forslaget om Ny tildelingsmodel for musikskolen (CAO4), hvor tildelingsmodellen i forlængelse af høringen på budgetforliget er justeret til at basere sig på udviklingen i aldersgruppen 0-17 år i stedet for udviklingen i kommunens samlede indbyggertal.

   

  Den anden justering vedrører forslaget om Trafikplan i Nord (CAO38), som flyttes fra anlæg til drift.

   

  På renovationsområdet tager Kommunalbestyrelsen i en separat sag på nærværende møde stilling til den fremtidige renovatør til ”Indsamling på tværs” ordningerne. Renovationsgebyrerne bliver korrigeret i overensstemmelse med denne beslutning.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Der er ved 1. behandlingen af budgettet og i budgetmaterialet redegjort for de økonomiske og personalemæssige konsekvenser.

   

  Ved 1. behandlingen indeholdte budgetforslaget nettodriftsudgifter på 979,8 mio. kr. i 2020, heraf serviceudgifter på 779,8 mio. kr. Indregnes budgetforliget indeholder budgettet driftsudgifter på 981,0 mio. kr., heraf 780,9 mio. kr. i serviceudgifter.

   

  Vallensbæk Kommunes serviceramme korrigeret for befolkningsvækst er på 782,3 mio. kr.

   

  Anlægsudgifterne er med budgetforliget ændret fra 39,6 mio. kr. i 2020 til 39,3 mio. kr.

   

  Ændringsforslagene til budgetforligets forslag CAO4 og CAO38 øger serviceudgifterne med 1,015 mio. kr. i 2020, så de samlede serviceudgifter bliver 781,9 mio. kr. samtidig reduceres anlægsudgifterne til 38,3 mio. kr. i 2020.

   

  Den seneste tilbagemelding fra KL lyder, at kommunerne under ét forventer at budgettere med serviceudgifter på 261,5 mia. kr. af en ramme på 262,5 mia. kr. svarende til at budgetterne ligger ca. 1,0 mia. kr. under servicerammen.

   

  For anlægsudgifterne forventer kommunerne under ét at budgettere med udgifter for 19,6 mia. kr. af en ramme på 19,1 mia. kr. svarende til, at budgetterne ligger knap 0,5 mia. kr. over anlægsrammen.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Det vedtagne budget bliver sendt til Social- og Indenrigsministeriet og til BDO Kommunernes Revision. Desuden vil budgettet være tilgængeligt på kommunens hjemmeside og der vil være en oversigtsartikel i december udgaven af Vallensbæk NU.

  Retsgrundlag

  Styrelsesloven §§ 37 og 38. Økonomiudvalget skal udarbejde et forslag til budget for det kommende år og tre overslagsår, der forelægges Kommunalbestyrelsen. Budgetforslaget skal behandles to gange.

  Beslutning Økonomiudvalget den 05-11-2019

  Anbefales.

 • Punkt 3 Fastsættelse af skattesatser for 2020

  Beslutningstema

  I forbindelse med 2. behandlingen af budgettet for 2020 skal der træffes beslutning om de kommunale skattesatser for 2020. Det skal også besluttes, om kommunen skal vælge statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for 2020. Endelig skal der fastsættes en kirkeskatteprocent for 2020 på basis af det budget for indtægter fra kirkeskat, der er fremsendt af Glostrup Provsti.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller, 

  • at der bliver valgt statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2020
  • at udskrivningsprocenten i Vallensbæk Kommune for 2020 fastsættes uændret til 25,1
  • at grundskyldspromillen fastsættes uændret til 24,38
  • at dækningsafgiften af forskelsværdien af erhvervsejendomme nedsættes fra 9,3 promille til 9,2 promille jf. ændringsforslag i budgetforliget
  • at dækningsafgiften af forskelsværdien af offentlige ejendomme fastsættes uændret til 5 promille
  • at dækningsafgiften af grundværdierne af offentlige ejendomme fastsættes uændret til 12,19 promille
  • at kirkeskatten hæves til 0,80 procent

  Sagsfremstilling

  Kommunerne kan ved budgetteringen af indtægter fra indkomstskat, tilskud og udligning vælge mellem statsgaranti eller selvbudgettering.

   

  Statsgaranti indebærer, at indtægterne bliver budgetteret ud fra et udskrivningsgrundlag og de tilknyttede tilskuds- og udligningsbeløb, der er udmeldt og garanteret af staten. Der sker ingen efterregulering af de statsgaranterede indtægter.

   

  Selvbudgettering indebærer, at indtægterne bliver budgetteret ud fra kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal mv. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb. Ved valg af selvbudgettering sker der en efterregulering af indtægterne tre år senere, når det faktiske udskrivningsgrundlag og folketal er opgjort både i forhold til Vallensbæk Kommune og resten af landet.

   

  Det er frit for den enkelte kommune, hvilken metode der vælges i det enkelte år.

   

  Der er i 2020 indarbejdet det statsgaranterede skattegrundlag med tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb, mens overslagsårene er baseret på KL’s tilskuds- og udligningsmodel. Budgetteringen tager bl.a. højde for konsekvenserne af regeringens og KL’s aftale om kommunernes økonomi for 2020 samt KL’s seneste pris- og lønskøn.

   

  Statsgaranteret udskrivningsgrundlag

  Statsgarantien bliver kun fastsat for ét år ad gangen. Det betyder, at kommunens indkomstskatteprovenu i 2020 er beregnet i forhold til udskrivningsgrundlaget i 2017 (korrigeret for skønnet ændret lovgivning) og fremskrevet med 10,7 pct. Udligningsbeløbene i 2020 beregnet ud fra de statsgaranterede beløb. Overslagsårene er altid selvbudgetterede. Det vil sige, at både udskrivningsgrundlaget og de dertil hørende tilskuds- og udligningsbeløb i 2021-23 bygger på kommunens egne skøn for beskatningsgrundlag, udgiftsbehov og betalingskommunefolketal mv bl.a. på baggrund af KL’s tilskudsmodel.

   

  Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldte i september måned det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2020. Det er for Vallensbæk Kommune på 3.036.880.000 kr.

  Udskrivningsprocenten er 25,1 pct., og det giver en samlet skatteindtægt på 762,3 mio. kr. Med tilskud og udligning, andre skattetyper og den samlede efterregulering fra valg af selvbudgettering i 2017 medfører valg af statsgaranti i 2020 et samlet nettoprovenu på 963,8 mio. kr. I beregningerne for statsgaranti er anvendt et befolkningstal på 16.855.

   

  Selvbudgetteret udskrivningsgrundlag

  Det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag er beregnet ud fra det forventede betalingskommunefolketal pr. 1. januar 2020 på 16.728 indbyggere. Det skønnede udskrivningsgrundlag på 3,172 mia. kr. giver med en udskrivningsprocent på 25,1 en skatteindtægt på 796,297 mio. kr. Med tilskud og udligning, andre skattetyper og den samlede efterregulering fra valg af selvbudgettering i 2017 medfører valg af selvbudgettering i 2020 et samlet nettoprovenu på 958,594 mio. kr. I beregningerne for selvbudgettering er anvendt befolkningstal på 16.728. Kl´s opdaterede tilskudsmodel er benyttet til beregne udskrivningsgrundlaget for selvbudgettering samt kommunens befolkningsprognose.

   

  Statsgaranti og selvbudgettering – Beløb i 1000 kr.

  Parametre

  Ved valg af statsgaranti

  Ved valg af selvbudgettering

  Forskel ved valg af selvbudgettering (+ = gevinst)

  Indkomstskatteprovenu - personskatter

  762.257

  796.297

  34.040

  Andre skattetyper (forsker- og dødsboskat samt skrå skatteloft)

  815

  1.217

  402

  Afregning af forskelsbeløb ved valg af selvbudgettering i 2017

  -8.322

  -8.322

   

  Tilskud og udligning

  188.673

  149.022

  -39.651

  Efterregulering af udligning ved valg af selvbudgettering i 2017

  20.380

  20.380

   

   

   

   

   

  Nettoprovenu

  963.803

  958.594

                   -5.209

  Skøn over efterregulering af udligning vedr. 2020 i 2023

  0

  5.640

  I alt inkl. efterregulering

  963.803

  964.234

  431

  Beregningsparametre:

   

   

   

  Forventet betalingskommunefolketal

  pr. 1. januar 2020

  16.855

  16.728 

   

   

  Udskrivningsgrundlag

  3.036.880

  3.172.499 

   

   

  Skatteprocent

  25,1

  25,1 

   

   

  Grundværdier

  3.826.395

  4.145.736

   

   

  Valg af udskrivningsgrundlag

  Med de aktuelle skøn, viser beregningen ovenfor, at der er en gevinst på 5,209 mio. kr. i 2020 ved at vælge statsgaranti. Valg af selvbudgettering i 2020 vil efter modellens beregninger give en positiv efterregulering tre år efter i 2023 for Vallensbæk Kommune på 5,640 mio. kr. Herefter vil nettoprovenuet udgøre 431.000 kr. ved valg af selvbudgettering. Det bemærkes dog, at den beregnede efterregulering i 2023 vurderes at være endog meget usikker.

   

  Spørgsmålet om valg af selvbudgettering vs. statsgaranti er afhængig af, om kommunen forventer et højere udskrivningsgrundlag per indbygger og/eller forventer et højere befolkningstal end det, der ligger til grund for statsgarantien, ligesom væksten i resten af landet har betydning for størrelsen af efterreguleringen i 2023. Efterreguleringen bliver også påvirket af udviklingen i folketallet, skattegrundlaget, grundværdier, aldersfordeling samt udgiftsbehovet.

   

  Det faktiske befolkningstal for 2020 forventes at blive mindre end forudsat i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2020. Vallensbæk Kommunes befolkningsprognose viser et befolkningstal pr. 1/1-2020 på 16.728 borgere, det er 127 færre borgere end forudsat i statsgarantien for 2020. Forvaltningen følger den faktiske befolkningsudvikling og pr. 1. oktober 2019 er befolkningstallet 16.651 i Vallensbæk Kommune. Det er 204 færre borgere pr. 1. oktober 2019 end forudsat af statsgarantien. Befolkningstallet pr. 1. januar 2019 udgjorde 16.654.

   

  Forvaltningen anbefaler statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2020, da der er sikkerhed for opnåelsen af de statsgaranterede indtægter. På nuværende tidspunkt vurderes det, at kommunens faktiske befolkningstal pr. 1. januar 2020 vil være lavere end skønnet i statsgarantien for 2020.

   

  Vallensbæk Kommunes valg af udskrivningsgrundlag de seneste år ser sådan ud:

  2011: selvbudgettering, gav gevinst på 4,8 mio. kr.

   

  2012: statsgaranti gav gevinst på 7,2 mio. kr.

   

  2013: statsgaranti gav gevinst på 19,8 mio. kr.

   

  2014: selvbudgettering gav tab på 12,0 mio. kr.

   

  2015: statsgaranti gav et tab på 0,6 mio. kr.

   

  2016: statsgaranti gav et tab på 3,0 mio. kr.

   

  2017: selvbudgettering gav gevinst på 12,0 mio. kr.

   

  2018: selvbudgettering med en forventet gevinst på 10,0 mio. kr.

   

  Det endelige tal for forskellen mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2018 opgøres først endeligt i maj måned 2020. Som tidligere nævnt sker reguleringen af indtægterne fra skatter og tilskud og udligning 3 år senere.

   

  Grundskyldspromillen

  De afgiftspligtige grundværdier forventes at udgøre 4.145,7 mio. kr. i 2020. Med en uændret grundskyldspromille på 24,38 giver det et provenu på 101,1 mio. kr. Grundskyldspromillen skal mindst udgøre 16 promille og højst 34 promille.

   

  Skatteministeriet oplyser, at de nye ejendomsvurderinger er forsinkede og først gælder fra 2024. Derfor er beskatningsgrundlaget for grundskylden beregnet med udgangspunkt i en videreførelse af de gamle vurderinger.

   

  Dækningsafgifter

  Erhvervsejendomme kan pålægges en dækningsafgift. Formålet med dækningsafgiften er at dække de udgifter, som kommunen har i forbindelse med erhvervsejendomme.

   

  Dækningsafgiften bliver opkrævet af forskelsværdien, som er forskellen mellem ejendomsværdien og grundværdien.

   

  Det afgiftspligtige grundlag for opkrævning af dækningsafgift forventes at udgøre 951,4 mio. kr. i 2020. Med en uændret dækningsafgiftspromille på 9,3 udgør provenuet 8,8 mio. kr. Budgetforliget indeholder et ændringsforslag om nedsættelse af dækningsafgiftspromillen til 9,2. Dette vil indebære en mindreindtægt på 0,095 mio. kr.

  i 2020 og frem. I økonomiaftalen er der etableret en tilskudsordning til kommuner, der nedsætter skatten. I 2020 giver det et tilskud på 75 pct. af provenutabet. Tilskuddet reduceres til 50 pct. i 2021-2022 og til 25 pct. i 2023. Samlede netto mindreindtægter udgør herefter 0,024 mio. kr. i 2020, 0,048 mio. kr. i 2021-2022 og 0,71 mio. kr. i 2023.

   

  Offentlige ejendomme, der er fritaget for kommunal grundskyld, kan blive pålagt en særskilt fastsat dækningsafgift af forskelsværdien opgjort som forskellen mellem ejendomsværdien og grundværdien samt en dækningsafgift af grundværdien.

   

  Dækningsafgiftspromillen af forskelsværdien for disse ejendomme fastsættes uændret til 5 promille.

   

  Dækningsafgiftspromillen af grundværdien for disse ejendomme fastsættes uændret til 12,19 promille.

   

  Kirkeskat

  Glostrup Provsti har fremsendt provstiudvalgets budget 2020 for sognet i Vallensbæk Kommune, der indeholder følgende beløb vedrørende kirkeskat:

   

  Vallensbæk Menighedsråd                                           

  12.337.456 kr.

  Provstiudvalgets 5 pct. beløb                                       

  122.000 kr.

  Provstiudvalgskassen

  398.250 kr.

  Kirkeministeriet har udmeldt landskirkeskatten til           

  3.162.274 kr.

  Ovennævnte svarer til en samlet kirkeskat på i alt         

  16.019.980 kr.

   

  Provstiudvalget har forbeholdt sig 122.000 kr. af kirkeskatteindtægterne i 2020 til imødegåelse af eventuelle uforudsete udgifter.

   

  På baggrund af den kirkelige ligning og beregning af provstiudvalgets budget, har det vist sig nødvendigt at hæve kirkeskatteprocenten fra 0,68 pct. til 0,80 pct. Dette for at imødekomme et højere udgiftsniveau og undgå et relativt stort mellemværende mellem kirken og kommunen.

   

  Ved anvendelse af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskatten og en kirkeskatteprocent på 0,80 pct. fås et provenu på 17.063.168 kr. i 2020, hvilket er 1.043.644 kr. mere end provstiudvalgets forslag.

   

  Som følge af kommunens valg af selvbudgettering i 2017 skal der indarbejdes en efterregulering af kirkeskatteindtægterne på -1.053.000 kr. i budgettet for 2020.

  Det er provstiudvalget, der fastsætter udskrivningsbeløbene, og kommunen skal på baggrund af de fastsatte udskrivningsbeløb, samt udskrivningsgrundlaget for kirkeskatten, fastsætte en udskrivningsprocent, der sikrer opkrævning af et dækkende udskrivningsbeløb. Under de nuværende forudsætninger sker dette således for 2020 ved at hæve kirkeskatteprocenten til 0,80 pct.

   

  Vallensbæk Kommune havde pr. 31. december 2018 et tilgodehavende i forhold til kirken på 7.850 kr. I budget 2019 øges kirkens tilgodehavende over for kommunen med 42.174 kr., hvorefter det er kirken som har et tilgodehavende i forhold til kommunen.

   

  For 2020 vil det fremsendte budget fra provstiudvalget indebære, at mellemværendet mellem kirken og kommunen sænkes med 9.356 kr. Dette vil medføre, at kirken ved udgangen af 2020 vil have et tilgodehavende på 24.968 kr. i forhold til Vallensbæk Kommune.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Kommunernes Landsforening har oplyst, at det på nuværende tidspunkt pr. 1. oktober 2019 forventes, at kommunerne samlet set vil hæve skatten op med ca. 290 mio. kr. i 2020. Dette vil indebære en overtrædelse af skattestoppet og vil medføre en sanktion over for kommunerne i form af en reduktion af bloktilskuddet i 2020 og frem.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  De vedtagne skattesatser vil fremgå af kommunens trykte budget og blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

  Retsgrundlag

  Lov om kommunal ejendomsskat.

  Lov om kommunernes styrelse.

  Lov om folkekirkens økonomi

  Beslutning Økonomiudvalget den 05-11-2019

  Anbefales.

 • Punkt 4 Indsamling af affald på tværs

  Beslutningstema

  Sagen beskriver to mulige løsninger, der kan sikre forsyningssikkerheden som følge af, at den nuværende renovatør på kontrakten ”Indsamling af affald på tværs” har vist sig at være en usikker samarbejdspartner.

   

  Forvaltningen indstiller, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om at stifte et fælleskommunalt interessentskab efter styrelseslovens § 60 og erhverver de nødvendige aktiver til udførelse af opgaven via et, af den fungerende renovatør, udskilt datterselskab (A/S).

   

  Sagen er skrevet med udgangspunkt i en fælles skabelon for de fem kommuner Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk kommuner. En tilsvarende sag bliver behandlet samtidig i de øvrige kommuner.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Teknik indstiller,

  I forhold til forberedelsen af stiftelse af I/S:

  • at direktør Connie Graul, Vallensbæk Kommune, gives bemyndigelse til at færdiggøre de igangværende forhandlinger med renovatøren

  • at borgmesteren som medlem af bestyrelsen i I/S eller dennes stedfortræder (suppleanten) gives bemyndigelse til at vedtage forretningsorden, plan for møderne samt ansættelse af direktør for I/S

  • at direktør Connie Graul, Vallensbæk Kommune, bliver bemyndiget til at underskrive lejeaftale vedrørende arealerne ved Farverland i Albertslund og senere overdrage lejeaftalen til A/S

  • at det godkendes, at I/S bliver navngivet ”Indsamling på tværs I/S”

  I forhold til stiftelse af I/S:

  • at det selskabsretlige grundlag for I/S (udkast til ejerstrategi og vedtægter) bliver godkendt

  • at borgmesteren gives bemyndigelse til at stifte et interessentskab (I/S), der vil forestå indsamling af affald i de fem kommuner via køb af aktieposten i det af renovatøren udskilte datterselskab, Ressourceindsamling A/S og underskrive vedtægterne for dette

  • at borgmesteren bliver udpeget som medlem af bestyrelsen i I/S og at kommunalbestyrelsen bliver bemyndiget til at udpege en suppleant til bestyrelsen i I/S

  • at direktør Connie Graul, Vallensbæk Kommune, gives bemyndigelse til at foretage eventuel nødvendig opdatering af de selskabsretlige dokumenter

  I forhold til køb af A/S:

  ·         at optagelse af lån til finansiering af biler på op til 30 mio. kr. samt udstedelse af garanti på et tilsvarende beløb bliver godkendt - for Vallensbæk Kommune op til 3.648.000 kr.

  • at borgmesteren som medlem af bestyrelsen i I/S eller dennes stedfortræder (suppleanten) gives bemyndigelse til køb af aktieposten i A/S,

  • at borgmesteren som medlem af bestyrelsen i I/S eller dennes stedfortræder (suppleanten) gives bemyndigelse til at indstille borgmesteren som medlem af bestyrelse for A/S

  • at borgmesteren som medlem af bestyrelsen i A/S eller dennes stedfortræder (suppleanten) gives bemyndigelse til at ansætte en direktør i A/S

  • at det bliver godkendt, at A/S bliver navngivet ”Ressourceindsamling A/S”

  Sagsfremstilling

  Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk kommuner indgik i 2015 en fælleskommunal aftale med Vestforbrænding om indsamling af affald på tværs af kommunegrænser.

   

  Den 25. marts 2019 opsagde renovatøren kontrakten med Vestforbrænding med den begrundelse, at kontrakten var tabsgivende. Efterfølgende trak renovatøren opsigelsen tilbage, hvilket skabte tvivl om, hvorvidt renovatøren fremadrettet var en pålidelig leverandør.

   

  Vestforbrænding vurderede i forsommeren 2019, at der ikke var andre renovatører på markedet, som havde den nødvendige kapacitet af to-kammerbiler til at løse opgaven, hvorfor der ved et genudbud af opgaven ikke ville være reel konkurrence.

   

  På baggrund heraf bad Økonomiudvalgene i de fem kommuner i august 2019 administrationerne om at undersøge mulige løsninger til at sikre forsyningssikkerheden. En af løsningen skulle være muligheden for at hjemtage opgaven midlertidigt i regi af et fælleskommunalt interessentskab efter styrelseslovens §60.

   

  Administrationen har udarbejdet to løsningsforslag, der behandles i alle fem kommuner:

   

  Løsning 1: Nyt udbud

  Forudsat, at kontrakten med den nuværende renovatør bringes til ophør ved gensidig aftale mellem partnerne, er det muligt at bede Vestforbrænding udbyde opgaven på ny.

   

  I tilfælde af aftale om tidligere ophør vil Vestforbrænding ikke kunne rejse krav om erstatning for uberettiget opsigelse. Vestforbrænding kan dog forsøge at forhandle en kompensation som erstatning for, at kontrakterne er bragt til ophør tidligere end det var forudsat i kontrakterne.

   

  Et udbud kan gennemføres inden for tre måneder. I den periode er der risiko for, at den nuværende renovatør opsiger aftalen igen.

   

  Resultatet af et nyt udbud afhænger af de krav og konkurrenceparametre (tildelingskriterier), der opstilles, og feltet af tilbudsgivere. Hvis tilbudsgiverne ikke har den nødvendige kapacitet af to-kammerbiler, vil dette påvirke miljøet negativt, da affald sorteret i overensstemmelse med de besluttede sorteringsordninger i de fem kommuner ikke kan holdes adskilt under kørslen og efterfølgende genanvendes.

   

  Administrationen forventer desuden, at hvis sorteret affald ikke kan holdes adskilt under kørslen og efterfølgende genavendes som følge af manglende to-kammerbiler hos en evt. ny renovatør, vil dette forvirre og frustrere borgerne.

   

  Da den nuværende renovatør har haft et underskud på aftalen, må det forventes, at priserne ved et nyt udbud vil være højere end i dag, hvor ved renovationstaksterne vil stige.

   

  Administrationen har beregnet, at taksterne ved et nyt udbud vil stige med mellem 225 kr. og op til 775 kr. pr. år pr. husstand afhængigt af løsning. Hvis der blandt tilbudsgiverne er den nødvendige kapacitet af to-kammerbiler, vil en løsning som i dag med brug af to-kammer biler medføre en takststigning på ca. 300 kr. pr. år pr. husstand.  

   

  Løsning nr. 2: Stiftelse af §60-selskab og køb af A/S

  Løsning nr. 2 indebærer, at der oprettes et interessentskab, der erhverver et af renovatøren udskilt datterselskab, som består af kontrakterne om Indsamling på tværs med Vestforbrænding med tilhørende materiel og mandskab mv.

   

  Administrationen har forhandlet med den nuværende renovatør om erhvervelse af materiel og kontrakter og er blevet enige om en pris, som afspejler vognparken og kontrakternes samlede værdi. De medarbejdere, som er allokeret til opgaven ved den fungerende renovatør, medgår ved udskillelse og køb af A/S og vil således opleve et ejerskifte, om end deres ansættelsesforhold og arbejdsopgave ikke ændres.

   

  Køb af kontrakter og materiel samt udgifter til etablering af selskab og drift vil medføre en takststigning på ca. 150 kr. pr. år pr. husstand.

   

  Stiftelse af et § 60-selskab (I/S) og køb af A/S er en midlertidig løsning på et akut problem. Interessentskabets fremtid og kommunernes ønsker om håndtering af affaldsindsamlingsopgaven efter kontraktudløb i maj 2021 skal derfor drøftes i bestyrelsen for interessentskabet og besluttes politisk i de fem kommuner i første halvår af 2020.

   

  Løsningen kræver kommunalbestyrelsens beslutning om optagelse af lån i Kommune Kredit på samlet op til 30 mio. kr., hvor kommunens andel udgør 12,16 pct., svarende til 3.648.000 kr. samt påtagelse af garantiforpligtelse over for Kommune Kredit for samme beløb. Lånet optages med en løbetid på 8 år og med fast rente.

   

  Det vurderes samlet set, at stiftelse af et §60-selskab (I/S) og køb af A/S er den bedste løsning til at sikre forsyningssikkerheden, fastholde det nuværende service- og genanvendelsesniveau samt begrænse takststigningen for borgerne.

   

  Kommunalbestyrelserne orienteres om sagens fremdrift i december 2019.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Løsning 1 forventes at medføre en stigning i renovationstaksten på 225-775 kr. årligt pr. husstand; og 300 kr. årligt pr. husstand hvis der blandt tilbudsgiverne bydes med en løsning ved brug af samme antal to-kammerbiler som i dag.

   

  Løsning 2 forventes at medføre en stigning i renovationstaksten på ca. 150 kr. årligt pr. husstand.

   

  Ved løsning 2 fastsættes købesummen for A/S under hensyn til den faktiske værdi af vognparken mv., modregnet det forventede driftstab på kontrakter i den resterende del af kontraktperioden.

   

  Denne ”rabat” tilfalder § 60-selskabet og bruges til at dække noget af driftstabet i den resterende periode. Dette medfører, at løsning 2, trods merudgifter til etablering og drift, vil medføre en lavere takststigning end løsning 1.

   

  Det bemærkes, at der ved løsning 2 er en potentiel større økonomisk risiko for uforudsete udgifter til reparation eller indkøb af nye biler samt risiko for tab af værdi i forbindelse med evt. videresalg efter kontraktperiodens udløb.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger i forhold til denne orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 05-11-2019

  Anbefales.