You are here

Økonomiudvalget - 08-10-2019

Dato: Tirsdag den 8. oktober 2019 Tid: Kl. 18:00
Udvalg: Økonomiudvalget
Sted: Mødelokale Skyen på Rådhuset
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Økonomiudvalget skal godkende mødets dagsorden.

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-10-2019

  Godkendt.

 • Punkt 2 Budget 2020 - 1. behandling

  Beslutningstema

  Forslaget til budget 2020-2023 bliver fremlagt til 1. behandling i Økonomiudvalget. Økonomiudvalget skal herefter oversende budgetforslaget til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen førstebehandler budgetforslaget d. 9. oktober 2019.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

  • at forslaget til budget 2020-2023 inklusive basiskorrektioner bliver oversendt til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen

  • at mulighedskataloget til budget 2020-2023 bliver oversendt til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen

  Sagsfremstilling

  Budgetforslaget for 2020 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsårene 2020-2022 i det vedtagne budget 2019. Dette udgangspunkt er fremskrevet til 2020-prisniveau med KL’s skøn for pris- og lønudviklingen fra september 2019 og korrigeret for konsekvenserne af tidligere politiske beslutninger, ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet, et opdateret skøn for befolkningsudviklingen og øvrige nye skøn.

   

  Hovedelementerne i budgetforslaget er følgende:

   

  Indtægter

  For den kommunale indkomstskat har kommunen mulighed for at vælge mellem et statsgaranteret og selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Ved valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag ligger kommunens samlede indtægter fra indkomstskatter, udligning og bloktilskud fast for det pågældende år. Ved valg af selvbudgettering afhænger kommunens indtægter fra indkomstskatter, udligning og bloktilskud af de faktiske skattepligtige indtægter og det faktiske indbyggertal i det pågældende budgetår. Der skal derfor ske en efterregulering af kommunens indtægter tre år efter det år, hvor der er valgt selvbudgettering.

   

  Det er ikke muligt at vælge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for indtægterne fra ejendomsskatter i form af grundskyld og dækningsafgift. Kommunen modtager her altid de faktiske ejendomsskatter.

   

  I budgetforslaget for 2020-2023 er indtægterne i 2020 fra indkomstskat, udligning og bloktilskud baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag omfatter kun budgetåret og derfor er indtægterne i overslagsårene 2021- 2023 baseret på selvbudgettering.

   

  Indtægterne er beregnet i KL’s skatte- og tilskudsmodel på baggrund af den seneste befolkningsprognose for Vallensbæk Kommune fra april 2019, slutlignede skattebetalinger fra 2018 og de forudsætninger, KL har lagt ind i modellen. Indtægterne fra indkomstskatter, udligning og bloktilskud i 2021-2023 er dermed de forventede indtægter.

   

  Kommunalbestyrelsen skal ved 2. behandlingen af budgettet beslutte, om der skal vælges et statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for 2020. Center for Økonomi og Indkøb vil løbende i perioden frem mod 2. behandlingen foretage beregninger af forskellen mellem statsgaranti og selvbudgettering. Den endelige beregning udsendes til 2. behandlingen af budgettet.

   

  Skattesatser

  Budgetforslaget for 2020-2023 er baseret på uændrede skattesatser. Skattesatserne er:

  • Udskrivningsprocent på 25,1 pct.
  • Grundskyldspromille på 24,38 promille.
  • Dækningsafgift af erhvervsejendommes forskelsværdi på 9,3 promille.
  • Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsværdi på 5,0 promille.
  • Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi på 12,19 promille.
  • Kirkeskat på 0,68 pct.

  Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden

  Vallensbæk Kommune betaler årligt et udviklingsbidrag til medfinansiering af de regionale udviklingsopgaver. I 2019 udgør dette bidrag 109 kr. pr. indbygger i kommunen. Udviklingsbidraget blev nedjusteret med lov om erhvervsfremme, der gav en forenkling af erhvervsfremmesystemet.

   

  I 2020 fastsættes udviklingsbidraget til 112 kr. pr. indbygger. Social- og Indenrigsministeriet har i deres tilskudsudmelding anført et indbyggertal til beregning af udviklingsbidrag på 16.855 personer for Vallensbæk Kommune. Dette giver et udviklingsbidrag på 1,9 mio. kr. for Vallensbæk Kommune i 2020.

   

  Udviklingsbidraget behandles som et separat punkt på dette møde.

   

  Driftsudgifter

  Driftsudgifterne er fastsat med udgangspunkt i overslagsårene 2020-2022 i det vedtagne budget 2019. Budgetterne er herefter korrigeret for ændringer som følge af tidligere politiske beslutninger, ny lovgivning, forventet befolkningsudvikling og øvrige opdaterede skøn siden vedtagelsen af budget 2019.

   

  For så vidt angår ny lovgivning er Regeringens lov- og cirkulæreprogram blevet offentliggjort på et så fremskredent tidspunkt, at det ikke har været muligt at indarbejde det endeligt i budgetforslaget. Lov- og cirkulæreprogrammet er i stedet indarbejdet som puljer fordelt på de politiske udvalg med henblik på en endelig allokering ved budgetopfølgningen pr. 31. januar 2020.

   

  En sammenfatning af ovenstående korrektioner fremgår af de vedlagte basiskorrektioner.

   

  Budgetforslaget indeholder nettodriftsudgifter på 979,8 mio. kr. i 2020, hvoraf serviceudgifterne udgør 779,8 mio. kr.

   

  På landsplan er kommunernes serviceramme fastsat til 262,5 mia. kr. i 2020. Den teknisk beregnede (foreløbige) serviceramme for Vallensbæk Kommune er på 778,3 mio. kr. Budgetforslaget ligger dermed aktuelt 1,4 mio. kr. over servicerammen.

   

  Hvis den teknisk beregnede serviceramme bliver justeret med den forventede vækst i indbyggertallet i kommunen, får man en serviceramme på 782,3 mio. kr. De indarbejdede serviceudgifter vil dermed ligge 2,5 mio. kr. under den justerede serviceramme.

   

  Anlægsudgifter

  Der er indarbejdet bruttoanlægsudgifter på 44,1 mio. kr. i 2020.

   

  Den kommunale anlægsramme i 2020 er på 19,1 mia. kr. for hele landet. Der beregnes ikke en teknisk anlægsramme for hver kommune, men Vallensbæks forholdsmæssige andel er ca. 52,7 mio. kr. ved anvendelse af den såkaldte DUT-nøgle. DUT-nøglen giver Vallensbæk Kommune en andel på 0,276 pct.

   

  Betinget bloktilskud

  Hvis kommunernes budgetter for 2020 under ét overholder den aftalte serviceramme, kommer det betingede bloktilskud på op til 3,0 mia. kr. til udbetaling. Vallensbæk Kommunes andel af det betingede bloktilskud udgør ca. 8,6 mio. kr. Denne andel er ikke indregnet i kommunens indtægter i 2020 i budgetforslaget.

   

  Yderligere 1,0 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter overholder den aftalte ramme for 2020. Vallensbæk Kommunes andel udgør knap 2,9 mio. kr. Andelen er indregnet i indtægterne i 2020 i budgetforslaget.

   

  Hvis serviceudgifterne i regnskabet for 2020 bliver overskredet, bliver der foretaget modregning af bloktilskuddet. Tilsvarende vil en nettoskatteforhøjelse blive modregnet med et beløb svarende til overskridelsen af det nuværende skatteniveau.

   

  Kommunerne har d. 24. september 2019 orienteret KL om deres forventede service- og anlægsudgifter. Aktuelt forventer KL, at kommunernes budgetter ligger ca. 1,1 mia. kr. under den aftalte serviceramme, men overskrider anlægsrammen med ca. 1,4 mia. kr. Der tegner sig desuden et problem med skattefastsættelsen, da flere kommuner ønsker at hæve skatten, mens det kun er få kommuner, der tilkendegiver at ville sænke skatten.

   

  Renovationsområdet (drift)

  Der er udarbejdet et driftsbudget for renovationsområdet, der indebærer, at kommunens nuværende tilgodehavende på området gradvist bliver bragt ned. Taksterne er fastsat, så der i 2020 opnås et overskud på godt 0,1 mio. kr. og fra 2021 på 0,3 mio. kr. årligt.

   

  Vallensbæk Kommune havde primo 2019 et tilgodehavende på ca. 0,8 mio. kr. Ultimo året forventes dette tilgodehavende at være vokset til ca. 1,4 mio. kr. Fra 2020 forventes tilgodehavendet nedbragt med ovenstående beløb.

   

  Taksterne fremgår af takstbladet.

   

  Øvrige forhold

  Værdighedsmilliarden på ældreområdet er omlagt fra puljemidler til bloktilskud. Vallensbæk Kommunes andel på 2,71 mio. kr. er dermed indregnet i budgetforslaget som en del af bloktilskuddet, men er ikke medtaget på udgiftssiden i dette budgetforslag.

   

  Regeringen har besluttet at fastfryse den kommunale medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen i 2020 på 2019-niveau fremskrevet til 2020-priser.

   

  Konsekvenserne af den nye ferielov er indregnet som løbende betalinger fra 2021.

   

  Resultatopgørelse 2020-2023

  Indtægter, drift, anlæg og renovation i budgetforslaget er samlet i overordnet form i nedenstående resultatopgørelse.

   

  i 1.000 kr.

  Vedtaget budget 2019

  Budgetforslag 2020-2023

  2020

  2021

  2022

  2023

  De skattefinansierede områder

  Indtægter

  1.010.718

  1.087.306

  1.112.147

  1.161.077

  1.213.728

  Driftsudgifter ekskl. renovation

  -941.423

  -979.922

  -992.032

  -1.006.339

  -1.019.010

  Pris- og lønstigning

   

   

  -23.293

  -47.868

  -73.681

  Renter, m.v.

  -8.426

  -7.509

  -6.779

  -6.162

  -5.541

  Ordinært driftsresultat

  60.869

  99.875

  90.043

  100.707

  115.496

  Anlægsudgifter

  -45.370

  -39.554

  -78.305

  -65.500

  0

  Resultat af det skattefinansierede område

  15.499

  60.321

  11.738

  35.207

  115.496

  De brugerfinansierede områder

  Renovationsområdet (netto)

  0

  112

  312

  312

  312

  Samlet resultat

  15.499

  60.433

  12.051

  35.519

  115.808

  Anm.: Det vedtagne budget 2019 er angivet i 2019-priser, mens budget 2020 og overslagsår er angivet i 2020-priser.

   

  Lån og likviditet

  Der er i budgetforslaget budgetteret med afdrag på eksisterende lån samt yderligere låneoptag på 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2020-2023. Låneoptaget på 1,0 mio. kr. vedrører pensionisters indefrysning af ejendomsskat.

   

  Social- og Indenrigsministeriet giver efter ansøgning adgang til at optage lån efter en række puljer. Vallensbæk Kommune har søgt om låneadgang efter følgende tre puljer: Den ordinære lånepulje, en pulje målrettet kommuner med behov for strukturelle investeringer på de borgernære områder og en pulje med henblik på styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.

   

  Kommunen har desuden søgt om tilskud efter udligningslovens §§ 16 og 19 til vanskeligt stillede kommuner i hhv. hele landet og i hovedstadsområdet.

   

  Social- og Indenrigsministeriet forventer at kunne give svar på ansøgningerne senest d. 7. oktober 2019.

   

  Kassevirkningen af resultatet af drift anlæg og renovation, herunder tillægsbevillinger i indeværende år, låneafdrag og -optagelse samt ændring af tilgodehavender er vist i det nedenstående skema:

   

  i 1.000 kr.

  2019

  2020

  2021

  2022

  2023

  Årets resultat

  15.499

  60.433

  12.051

  35.519

  115.808

  Tillægsbevillinger

  -35.362

   

   

   

   

  Låneoptagelse

  1.000

  1.000

  1.000

  1.000

  1.000

  Afdrag på lån

  -29.237

  -30.110

  -30.345

  -30.586

  -30.830

  Ændring af tilgodehavender

  -4.387

  -11.330

  -4.299

  -4.304

  -4.304

  Kassevirkning*

  -52.487

  19.993

  -21.593

  1.629

  81.674

  Kassebeholdning ultimo året

  50.594

  70.587

  48.994

  50.623

  132.297

  Note: *) Negativt fortegn indikerer kassetræk og positivt fortegn indikerer kassetilførsel.

  Anm.: Tillægsbevillingerne i 2019 består overvejende af overført mindreforbrug fra 2018. Den forholdsmæssigt større ændring af tilgodehavender i 2020 skyldes indskud i Landsbyggefonden vedr. Højstruphave, jf. budgetforliget for 2019-2022.

   

  Mulighedskatalog

  Mulighedskataloget samler forslag fra bl.a. bestyrelser, råd, ledere og MED-udvalg, der ikke er indarbejdet i budgetforslaget. For 2020 indeholder Mulighedskataloget driftsbesparelser på 570.000 kr., driftsudvidelser på 1.439.000 kr. og anlægsforslag på 13.365.000 kr. i 2020.

   

  Forslagene i Mulighedskataloget fordeler sig således på udvalg og type:

   

  i 1.000 kr.

  2020

  2021

  2022

  2023

  Børne- og Kulturudvalget

  Driftsbesparelser

  -70

  -70

  -70

  -70

  Driftsudvidelser

  584

  495

  610

  752

  Anlæg

  13.115

  150

  0

  0

  Social- og Sundhedsudvalget

  Driftsbesparelser

  -500

  -500

  -500

  -500

  Driftsudvidelser

  855

  520

  520

  520

  Anlæg

  0

  0

  0

  0

  Teknik- og Miljøudvalget

  Driftsbesparelser

  0

  0

  0

  0

  Driftsudvidelser

  0

  0

  0

  0

  Anlæg

  250

  0

  0

  0

  Økonomiudvalget

  Driftsbesparelser

  0

  0

  0

  0

  Driftsudvidelser

  0

  0

  0

  0

  Anlæg

  0

  0

  0

  0

  I alt

  Driftsbesparelser

  -570

  -570

  -570

  -570

  Driftsudvidelser

  1.439

  1.015

  1.130

  1.272

  Anlæg

  13.365

  150

  0

  0

  Anm.: Positivt fortegn angiver en merudgift/mindreindtægt og negativt fortegn angiver en mindreudgift/merindtægt.

   

  Mulighedskataloget er vedlagt.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Budgettet udgør kommunens overordnede økonomiske planlægningsgrundlag for 2020-2023.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Budforslaget bliver løbende formidlet til relevante interessenter. Formænd for brugerbestyrelser, råd og nævn samt ledere og MED-repræsentanter er inviteret til orienteringsmøde d. 21. oktober 2019 med henblik på en orientering om resultatet af 1. behandlingen af budgettet.

  Retsgrundlag

  Økonomiudvalget skal efter styrelseslovens §§ 37 og 38 udarbejde et forslag til budget for det kommende år og tre overslagsår, der forelægges Kommunalbestyrelsen. Budgetforslaget skal gøres til genstand for to behandlinger.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-10-2019

  Anbefales.

 • Punkt 3 Høring om udviklingsbidrag til Region Hovedstaden i 2020

  Beslutningstema

  Godkendelse af udviklingsbidraget for 2020 til Region Hovedstaden.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller, 

  • at udviklingsbidraget til Region Hovedstaden på 112 kr. pr. indbygger i 2020 bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Region Hovedstaden har sendt budgetforslag 2020-2023 til høring vedrørende udviklingsbidrag fra kommunerne til Region Hovedstaden.

   

  Kommunalbestyrelserne i regionen skal skriftligt meddele Regionsrådet deres stillingtagen til Regionsrådets forslag til udviklingsbidrag.

   

  Region Hovedstaden anmoder derfor om Kommunalbestyrelsens stillingtagen til forslaget om størrelsen af udviklingsbidraget i 2020.

   

  Udviklingsbidraget udgør en del af finansieringen af regionernes udviklingsopgaver, der består af følgende hovedområder:

  • Kollektiv trafik
  • Miljø
  • Øvrig regional udvikling

  Region Hovedstaden har foreslået, at udviklingsbidraget bliver fastsat til 112 kr. pr. indbygger i 2020. Denne størrelse af udviklingsbidraget ligger også til grund for økonomiaftalen for 2020 mellem regeringen og KL. Dette indebærer, at kommunerne igennem det statslige bloktilskud modtager finansiering til at betale et udviklingsbidrag af denne størrelse pr. indbygger.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Økonomiudvalgets budgetoplæg 2020-2023, som bliver behandlet på samme møde, er udarbejdet med en forudsætning om et udviklingsbidrag på 112 kr. pr. indbygger i 2020 som forudsat i økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Region Hovedstaden bliver orienteret skriftligt om Kommunalbestyrelsens beslutning.

  Retsgrundlag

  Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 2.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-10-2019

  Anbefales.