You are here

Økonomiudvalget - 20-11-2019

Dato: Onsdag den 20. november 2019 Tid: Kl. 15:00
Udvalg: Økonomiudvalget
Sted: Mødelokale Skyen på Rådhuset
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Økonomiudvalget skal godkende mødets dagsorden.

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2019

  Godkendt.

 • Punkt 2 Likviditetsoversigt pr. 30. september 2019

  Beslutningstema

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger likviditetsoversigten pr. 30. september 2019. Oversigten viser, at likviditeten, opgjort som et gennemsnit over de sidste tolv måneder, udgør 162,6 mio. kr. Kommunen overholder dermed kassekreditreglen.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

  • at orientering om likviditetsoversigten bliver taget til efterretning

  Sagsfremstilling

  Kommunens likviditet opgjort efter kassekreditreglen var stigende igennem hele 2018, og denne stigning er fortsat i første halvår af 2019. I tredje kvartal af 2019 er den likvide beholdning, opgjort efter kassekreditreglen, faldet, og pr. 30. september 2019 udgør denne 162,6 mio. kr., hvilket dækker et fald på 0,3 mio. kr. siden udgangen af andet kvartal.

   

  Kassekreditreglen betyder, at en kommunes gennemsnitlige likviditet opgjort tolv måneder tilbage altid skal være positiv.

   

  Udviklingen i likviditeten opgjort efter kassekreditreglen i 2018 og 2019 fremgår af figuren nedenfor.

   

  Tabel 1 nedenfor viser størrelsen af de kassefinansierede tillægsbevillinger, der er givet til budgettet for 2019. Den viser, at der samlet for året er givet tillægsbevillinger på i alt 35,4 mio. kr. til det oprindelige budget.

   

  Tabel 1. Tillægsbevillingsoversigt 2019 i 1.000 kr.

   

  Tillægsbevillinger 2019

   

  Drift

  8.678

  Anlæg

  -4.655

  Finansiering

  8.681

  Tillægsbevillinger 2019 i alt

  12.704

   

   

  Bevillingsoverførsler 2018/19

   

  Drift

  -23.408

  Anlæg

  -81.030

  Finansiering

  56.372

  Bevillingsoverførsler 2018/19 i alt

  -48.066

   

   

  Tillægsbevillinger og bevillingsoverførsler i alt

  -35.362

  + = mindreudgifter/merindtægter, - = merudgifter/mindreindtægter

   

  Udviklingen i kommunens likviditet er desuden illustreret i to grafer, der er vedlagt som bilag til sagen:

  • Bilag 1 illustrerer dag-til-dag likviditeten i 2018 og 2019 samt et 12 måneders gennemsnit for kassekreditreglen
  • Bilag 2 illustrerer kommunens gennemsnitlige månedslikviditet 15 måneder tilbage i perioden april 2018 til juni 2019

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Kommunens bogførte kassebeholdning var pr. 30. september 2019 på 137,5 mio. kr.

   

  Den første bankdag i måneden modtager kommunen udbetalingen af blandt andet skatter samt tilskud og udligning fra staten.

   

  Kommunens bogførte kassebeholdning var pr. 1. oktober 2019 på 195,9 mio. kr.

   

  Den gennemsnitlige likviditet tolv måneder tilbage var ved udgangen af andet kvartal 2019 162,9 mio. kr. Ved udgangen af tredje kvartal 2019 var den gennemsnitlige likviditet faldet til 162,6 mio. kr.

   

  En kommunes gennemsnitlige likviditet opgjort tolv måneder tilbage skal ifølge kassekreditreglen altid være positiv. Vallensbæk Kommune opfylder således dette krav.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Lånebekendtgørelsen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2019

  Blev taget til efterretning.

 • Punkt 3 Låneportefølje og kapitalforvaltning pr. 30. september 2019

  Beslutningstema

  Orientering om kommunens låneportefølje og kapitalforvaltning pr. 30. september 2019.

   

  Kommunens gæld udgør 313,2 mio. kr. og bliver forrentet med en gennemsnitlig rente på 2,17 pct.

   

  Kommunens investeringer via kapitalforvaltningsaftalen udgør 105,4 mio. kr. og er blevet forrentet med 0,68 pct. i tredje kvartal af 2019.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

  • at orienteringen om kommunens låneportefølje og kapitalforvaltning bliver taget til efterretning

  Sagsfremstilling

  Kommunens finansielle rådgiver oplyser, at årets tredje kvartal fortsat har budt på rentefald. Den amerikanske centralbank valgte i juli og igen i september at sænke renten. Det samme gjorde den europæiske centralbank i september. Det er forventningen, at både den amerikanske og den europæiske centralbank vil sænke renten endnu en gang inden årets udgang. Foruden rentesænkningen påbegyndte den europæiske centralbank igen opkøbet af blandt andet statsobligationer, med henblik på at stimulere den økonomiske vækst.

   

  Der opleves fortsat en afmatning af væksten i Europa, og det forventes at denne vil ligge under den stabile vækstrate, som for Europa typisk er mellem 1,0 og 1,5 pct., ved årets udgang. I USA har væksten i tredje kvartal været mere stabil, og denne forventes at ende omkring den stabile vækstrate for USA på 2,0 pct. ved årets udgang.

   

  Låneportefølje

  Vallensbæk Kommunes nominelle gæld udgør 313,2 mio. kr. pr. 30. september 2019.

   

  Gælden er i danske kroner og bliver forrentet med en gennemsnitlig rente på 2,17 pct. Renten fordeler sig med 80 pct. i fast rente og 20 pct. i variabel rente.

   

  Låneporteføljen ligger inden for rammerne af den vedtagne lånepolitik.

   

  Kapitalforvaltning

  Center for Økonomi og Indkøb rapporterer til Økonomiudvalget om afkastet af kommunens beholdning én gang i kvartalet. I denne sag gives der en rapportering om afkastet i tredje kvartal af 2019.

   

  Vallensbæk Kommune har investeret godt 100 mio. kr. via en ekstern kapitalforvalter.

   

  Tabel 1: Oversigt over aktiver pr. 30. september 2019

   

   

  Markedsværdi (kr.)

  Pct.

  Obligationer

  89.534.957

  85

  Aktier

  6.652.086

  6,3

  Kontanter

  9.189.152

  8,7

  Beholdning i alt

  105.376.195

  100,0

   

  Den relativt høje andel af kontanter skyldes et stort omfang af handler med de øvrige aktiver på den pågældende dato. Kapitalforvalter oplyser, at geninvestering af kontanterne blev foretaget et par dage inde i fjerde kvartal.

   

  Tabellen nedenfor viser en række nøgletal om afkastet af depotet.

   

  Tabel 2: Afkast af aktie- og obligationsdepot for tredje kvartal 2019

   

   

  Renteindtægter og kursafkast i (kr.)

  713.634

  Afkast i pct.

  0,68

  Indlånsrente på bankkonto pr. 30.09.2019 i pct.

  -0,45

   

  Tabellen viser, at afkastet af depotet udgør 0,68 pct. i tredje kvartal af 2019. Sammenlignes med årets andet kvartal er der en stigning i afkastet for både obligationer og aktier. Det samlede afkast for de tre første kvartaler af 2019 er på 2,08 pct., svarende til 2,1 mio. kr.

   

  Alternativet til en investering af midlerne i aktier og obligationer ville være en fortsat anbringelse på kommunens bankkonto. Vallensbæk Kommune har aktuelt en negativ indlånsrente på -0,45 pct. på hele indeståendet på kommunens bankkonto. Da kommunens likviditet er relativt høj, ville de 100 mio. kr., der er anbragt i aktie- og obligationsdepotet, typisk blive forrentet med -0,45 pct.

   

  Med det opnåede afkast har det således været en klar økonomisk fordel at investere i aktier og obligationer.

   

  Hertil kommer, at placeringen af de godt 100 mio. kr. i et aktie- og obligationsdepot har fjernet den såkaldte modpartsrisiko for denne del af kommunens likvide midler. I tilfælde af konkurs hos kommunens bankforbindelse mistes alt indestående over 750.000 kr., mens midler anbragt i aktier og obligationer ikke bliver påvirket.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  De økonomiske konsekvenser af kommunens gæld, herunder renter og afdrag, er indarbejdet i budgettet. Udviklingen bliver fulgt løbende, og eventuelle ændringer bliver taget med ved de planlagte budgetopfølgninger.

   

  Kommunens gældsportefølje er det seneste kvartal reduceret med 18,9 mio. kr. som følge af afdrag på gælden.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2019

  Blev taget til efterretning.

 • Punkt 4 ØU Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 - Tillægsbevillinger

  Beslutningstema

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 vedrørende drift, refusion og finansiering, med henblik på beslutning om tillægsbevillinger svarende til mindreudgifter på 11,358 mio. kr. på det skattefinansierede område.

   

  Der indgår fortsat opmærksomhedspunkter under Social- og Sundhedsudvalget i budgetopfølgningen.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

  • at tillægsbevilling på -1,474 mio. kr. til deltema 1.1 Dagtilbud bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på -2,541 mio. kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på 3,514 mio. kr. til deltema 1.3 Børn og Unge med særlige behov bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på -0,027 mio. kr. til deltema 2.1 Idræt og fritid bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på -0,772 mio. kr. til deltema 2.2 Kultur bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på -0,824 mio. kr. til deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på -0,044 mio. kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på 3,257 mio. kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på 0,550 mio. kr. til deltema 4.3 Genoptræning bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på 0,066 mio. kr. til deltema 5.1 Børn og Unge med særlige behov bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på 1,647 mio. kr. til deltema 5.2 Voksne med særlige behov bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på 0,308 mio. kr. til deltema 6.1 Pensioner og personlige tillæg bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på 0,058 mio. kr. til deltema 6.3 Øvrige sociale ydelser bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på -0,099 mio. kr. til deltema 8.1 Veje og grønne områder bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på -0,092 mio. kr. til deltema 8.3 Kommunale ejendomme bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på -0,005 mio. kr. til deltema 8.4 Miljøforanstaltninger bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på -0,031 mio. kr. til deltema 8.6 Kollektiv trafik områder bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på 0,014 mio. kr. til deltema 12.1 Politisk organisation bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på -2,796 mio. kr. til deltema 12.2 Administrativ organisation bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på -1,089 mio. kr. til deltema 13.1 Ansættelse på særlige vilkår og produktionsskoleelever bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på 0,527 mio. kr. til deltema 13.2 Forsørgelsesydelser og løntilskud bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på 0,483 mio. kr. til deltema 13.3 Driftsudgifter, mentorstøtte, integrations- og introduktionsforløb samt dansk undervisning bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på -10,798 mio. kr. i 2019 samt 10,539 mio. kr. i 2022 til konto 7 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på -1,190 mio. kr. i 2019 samt -0,111 mio. kr. i årene 2020-2022 til Konto 8 Balanceforskydninger m.v. bliver godkendt


  Beslutninger fagudvalg

  Budgetopfølgning vedr. tillægsbevillinger for de respektive fagudvalg er blevet behandlet i selvstændige sager i hver sit fagudvalg.

  Indstillingerne blev anbefalet på alle tre udvalg.

  Sagsfremstilling

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 vedrørende drift, refusion og finansiering, med henblik på beslutning om tillægsbevillinger, der samlet udviser mindreudgifter på 11,358 mio. kr. på det skattefinansierede område.

   

  Af de samlede mindreudgifter på 11,358 mio. kr. i 2019 sker der en forskydning i forhold til afregning af udligningsbeløb på 10,536 mio. kr. som reserveres til 2022. Derudover tilgår der 1,438 mio. kr. til kassebeholdningen på baggrund af nedjusteret pris- og lønudvikling. Med de ovenstående beløb kan ”balancen” i budgetopfølgningen opgøres til en samlet merudgift på den skattefinansierede drift på 0,616 mio. kr.

   

  Den samlede anlægssag til budgetopfølgningen september 2019 medfører mindreudgifter på 0,947 mio. kr., jf. andet punkt på dette møde.

   

  Hovedforklaringer på mer- og mindreudgifter

   

  Pris- og lønudvikling

  Der er samlet mindreudgifter på 1,438 mio. kr. for alle udvalg vedrørende pris- og lønudvikling. Mindreudgifterne skyldes, at pris- og lønudviklingen fra 2018 til 2019 har været lavere end forudsat ved budgetlægningen. Ved budgetlægningen blev der regnet med en stigning på 2,0 pct. KL’s seneste vurdering af den faktiske udvikling er fra september og lyder på 1,7 pct. Budgetterne tilpasses derfor den faktiske udvikling.

   

  På enkelte områder reguleres budgetterne ikke. Det gælder for takst/gebyr-finansierede områder (sociale institutioner, rottebekæmpelse og renovation). Her er taksterne fastlagt for hele året og udgifterne fastsat, så områderne balancerer. Eventuelle over- eller underskud reguleres i taksterne for de kommende år.

   

  Børne- og Kulturudvalget

  Mindreudgifterne på Børne- og Kulturudvalgets område vedrører blandt andet en merindtægt på forældrebetaling til daginstitution og dagpleje. Derudover forventes der merudgifter vedrørende tilskud til private institutioner, søskendetilskud, fripladstilskud og til forældre der vælger at passe egne børn.

   

  På skole- og skolefritidsområdet forventes der merudgifter vedrørende frie grundskoler og efterskoler. Der forventes mindreudgifter på 3,5 mio. kr. vedrørende mer-/mindreindskrivningspuljen på skoleområdet samt mindreudgifter på 0,450 mio. kr. vedrørende Aula.

   

  Kommunerne er i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet for 2020 til 2023 blevet reguleret for lovændringer, som også er gældende for 2019. Kommunen bliver samlet kompenseret med 0,218 mio. kr. i 2019 vedrørende skoler og skolefritidsordninger.

   

  Ishøj Kommune meddeler, at der forventes merudgifter på 3,574 mio. kr. på deres område. Ifølge Ishøj skyldes merudgifterne flere visiterede elever på specialundervisningsområdet. Derudover er der visiteret flere børn med vidtgående funktionsnedsættelser til specialbørnehaver.

   

  På kulturområdet forventes mindreudgifter på 0,752 mio. kr. vedrørende en kulturpulje, som ikke bliver anvendt i 2019, og mindreudgifter på 0,800 mio. kr. på deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus vedrørende et beløb som er overført over flere år.

   

  Der er fortsat særligt fokus på Vallensbæk Ridecenter og Rideskole grundet øget pres på økonomien blandt andet som følge af ledige bokse. Økonomien følges tæt.

   

   

   

  Social- og Sundhedsudvalget

  Der forventes merudgifter på følgende områder under Social- og Sundhedsudvalget – Hjemmeplejen med 3,4 mio. kr. og Løkkekrogen med 0,265 mio. kr. vedrørende flere visiterede timer til egne borgere. Herudover merudgifter vedrørende førtidspension på 0,285 mio. kr. og merudgifter på 0,059 mio. kr. vedrørende boliger til integration af udlændinge.

   

  Herudover har Ishøj Kommune meddelt, at de forventer samlede merudgifter på 2,361 mio. kr., herunder vedrørende specialiseret rehabilitering med 0,550 mio. kr., kontantydelser i forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste på 0,111 mio. kr. og vedrørende hjælpemidler til benprotese, inkontinens og optiske synshjælpemidler med 1,700 mio. kr.

   

  Der forventes mindreudgifter på 0,188 mio. kr. vedrørende støtte til individuel befordring samt til løn og plejevederlag til pasning af døende.

   

  Herudover er der følgende to udgiftsneutrale projekter på udvalgets området:

   

  Der er forventede merindtægter på 0,442 mio. kr. og forventede merudgifter 0,442 mio. kr. vedrørende projektet ”Den gode kammerat”, som er et tilskud fra Sundhedsstyrelsens pulje ”Sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre” i 2019.

   

  Der er forventede merindtægter på 0,664 mio. kr. og forventede merudgifter 0,664 mio. kr. vedrørende projektet ”Kom godt afsted”, som er et tilskud fra Sundhedsstyrelsens pulje ”Sundhedsplejebesøg de første 1.000 dage hos familier i udsatte positioner og i dagtilbud” i 2019.

   

   

  Teknik- og Miljøudvalget

  Mindreudgifterne vedrører lavere pris- og lønskøn i 2019 end forventet ved budgetlægningen for 2019.

   

  Økonomiudvalget

  Under Økonomiudvalget forventes der merudgifter til Europaparlamentsvalget. Kommunen kompenseres for udgiften via Lov- og cirkulæreprogrammet.

   

  Der forventes mindreudgifter til kommunikationssystem SKYPE og digitaliseringspuljen. Der er dels overført et større beløb fra 2018 til 2019 til digitaliseringspuljen og derudover er der fordelt færre midler fra puljen i 2019 end i tidligere år. Der forventes mindreudgifter under direktionen som ligeledes vedrører overførsler fra 2018 til 2019 til diverse projekter, som ikke er blevet realiseret.

   

  Center for Beskæftigelse har foretaget mindre justeringer i budgetterne til overførselsindkomster og forventer en lille justering i antal helårspersoner. Samlet set er justeringerne under beskæftigelsesområdet udgiftsneutrale.

   

  På det finansielle område (konto 7 og 8) forventes der samlet set merindtægter på 11,988 mio. kr. Vallensbæk Kommunes andel af midtvejsreguleringen af udligning og tilskud mv. for 2019 udviser samlet merindtægter svarende til 0,216 mio. kr.

  Vallensbæk Kommune modtager et provenu på 0,046 mio. kr. vedrørende endelig afregning af salg af KMD-ejendomme.

   

  Der er i forbindelse med indberetning af oplysninger fra budget 2019 til Social- og Indenrigsministeriet indberettet et for højt befolkningstal. Det påvirker den samlede afregning af kommunal udligning til Vallensbæk Kommune i 2019 med ca. 10,536 mio. kr. Der bliver således i alt udbetalt 10,536 mio. kr. mere i udligningsordning end forventet i 2019. Beløbet vil indgå i den samlede efterregulering af udligningsordningen i 2022. Forholdet har ingen betydning for de samlede beregninger af selvbudgettering versus statsgaranti over den samlede periode 2019-2022. Der sker en likviditetsmæssig forskydning så kassebeholdningen opskrives i 2019 og nedskrives i 2022.

   

  I forbindelse med Kommunalbestyrelsens møde af 30. maj 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen tilkøb til letbanen i form af, at der skal etableres ca. 450 meter rillespor med græs, og at der etableres ekstra begrønning med ca. 750 meter hæk.

   

  Finansiering af sporene sker ved, at man som ved den øvrige letbane, betaler minimum 15 pct. af beløbet når tilkøbsaftalens bliver indgået, mens de resterende 85 pct. betales ved 39 årlige indskud i perioden frem til 2056. Der er efterfølgende udarbejdet nye målinger af strækningen for rillespor med græs og antal meter er reduceret til 243 meter rillespor med græs. Den ændrede måling betyder en ny samlet pris på 7,169 mio. kr. (2017-niveau) og de 15 pct. udgør 1,117 mio. kr. i 2019. Der er ikke taget højde for udgiften til etablering af ekstra begrønning. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere, hvornår Letbanen står færdig, hvilket betyder, at en vurdering af ekstra begrønning udskydes.

   

   

  Opmærksomhedspunkter ved budgetopfølgningen 30. september 2019

  Der er følgende opmærksomhedspunkter

  • Der er et faldende børnetal i forhold til budgetforudsætningen for tandplejen, hvilket kan medføre en reduktion af budgettet til tandplejen i henhold til tildelingsmodellen for tandplejen i forbindelse med bevillingsoverførselssagen. Der er dertil et øget pres på økonomien for tandplejen på 0,300 mio. kr., som hovedsagelig skyldes personaleudskiftning. Der arbejdes på at få området i balance.
  • Der forventes på nuværende tidspunkt merudgifter på ca. 1,600 mio. kr. til mellemkommunale afregning for borgere i plejeboliger i andre kommuner og samtidig er antallet af borgere fra andre kommuner i plejeboliger i Vallensbæk kommune faldet. Området følges nøje.

  Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i bilaget.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 vedrørende drift, refusion og finansiering viser en samlet mindreudgift på 11,358 mio. kr.

   

  KL har pr. 23. september udsendt nyt skøn for sigtepunkter vedrørende regnskabssanktion for 2019. Det oprindelige budget er korrigeret for midtvejsreguleringen af lov- og cirkulæreprogrammet, ændret pl-forudsætning samt øvrige forhold. Det nye sigtepunkt er nedjusteret fra 747,971 mio. kr. til 747,627 mio. kr. 

   

  Budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 opskriver isoleret set kommunens serviceudgifter med 0,411 mio. kr. Det korrigerede budget inden for servicevækstrammen for Vallensbæk Kommune ligger med budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 14,923 mio. kr. over serviceudgifterne i forhold til det oprindelige budget for 2019 og 15,267 mio. kr. over nyt sigtepunkt for servicerammen udmeldt af KL den 23. september 2019.

   

  Det skyldes primært overførsel af mindreforbrug fra budget 2018, fordi den vedtagne økonomiske styringspolitik giver institutioner adgang til at overføre over- og underskud fra det ene år til det andet.

   

  Ændringerne i forhold til det oprindelige budget er en konsekvens af følgende: 

  Bevillingsoverførsler fra 2018 til 2019 (KB 27.02.2019)

  23,750 mio. kr.

  Budgetopfølgning pr. 31. januar 2019

  2,162 mio. kr.

  Omplacering indenfor deltema 6.3 (Central refusionsordning BPA)

  -0,024 mio. kr.

  Omplacering indenfor deltema 5.1

  -0,010 mio. kr.

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Omplaceringer

  -0,112 mio. kr.

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 inkl. padelbaner

  -0,889 mio. kr.

  Driftstilskud til nyt beredskab

  0,164 mio. kr.

  Omplacering inden for deltema 4.2 CPO

  0,282 mio. kr.

  Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019

  -10,811 mio. kr.

  Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 

                0,411 mio. kr.  

   

   

  Total

  14,923 mio. kr.

  + = udgifter/mindreindtægter, - = indtægter/mindreudgifter

   

  Det korrigerede budget for serviceudgifterne ultimo september 2019 udgør: 

  Oprindeligt budget 2019 - Servicevækstrammen

  747,971 mio. kr.

   

  Samlede bevægelser på servicevækstrammen pr. 30. september 2019

   

  14,923 mio. kr.

  Korrigeret budget 2019 – Serviceudgifter

  762,894 mio. kr.

  Nyt sigtepunkt for servicerammen pr. 23. september 2019 udmeldt fra KL

   

  747,627 mio. kr.

  Samlede bevægelser på servicevækstrammen pr. 30. juni 2017 ift. nyt sigtepunkt fra KL

   

     15,267 mio. kr. 

  + = udgifter/mindreindtægter, - = indtægter/mindreudgifter

   

  Fra 2019 til 2020 vil der også være mulighed for at overføre uforbrugte midler. Niveauet for bevillingsoverførsler har i perioden fra 2016 til 2019 været relativt højt i forhold til 2014 og 2015. Hvis der bliver overført uforbrugte midler til serviceudgifter fra 2019 til 2020 svarende til niveauet de sidste tre år, vil Vallensbæk Kommunes holde sig inden for servicerammen.

    

  Regeringen har vedtaget videreførelse af regnskabssanktionen fra tidligere år. Det betyder, at hvis kommunerne under ét overskrider servicevækstrammen, vil en overskridelse af kommunens egen servicevækstramme medføre en tilsvarende sanktion af dels kollektiv og dels individuel karakter.

   

  Niveauet for overførsler har været forskelligt over de seneste fem år, jf. tabellen nedenfor. 

  Overførte serviceudgifter

  Mio. kr.

  Fra 2014 til 2015

  14,703

  Fra 2015 til 2016

  14,221

  Fra 2016 til 2017

  19,313

  Fra 2017 til 2018

  20,244

  Fra 2018 til 2019

  23,750

   

  Den aktuelle forbrugsprocent for servicevækstrammen pr. 30. september 2019 udgør 72,38 % i forhold til det oprindelige budget. Dette skal ses i forhold til, at 75,00 % af året er gået pr. 30. september 2019. Forbrugsprocenten pr. 30. september var 71,78 % i 2018 i forhold til oprindeligt budget og i 2017 var den 73,93 %. 

   

  Direktionen følger løbende serviceudgifterne.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2019

  Anbefales.

 • Punkt 5 ØU Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 - Tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer

  Beslutningstema

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 med en opgørelse over tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer på alle udvalgsområder. Samlet set er de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaerne udgiftsneutrale.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

  • at tillægsbevilling på 1,231 mio. kr. til deltema 1.1 Dagtilbud vedrørende mer-/ mindreindskrivningspulje på daginstitutionsområdet og barselspulje bliver godkendt
  • at tillægsbevilling på 0,628 mio. kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger vedrørende mer-/mindreindskrivningspulje på skoleområdet, barselspulje og løn på skoleområdet bliver godkendt
  • at tillægsbevilling på 0,034 mio. kr. til deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus vedrørende kontorelevansvarligtillæg og barselspulje bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på 0,060 mio. kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse vedrørende barselspulje bliver godkendt
  • at tillægsbevilling på 0,395 mio. kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud vedrørende barselspulje bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på -2,348 mio. kr. til deltema 12.2 Administrativ organisation vedrørende barselspulje bliver godkendt

  Beslutninger fagudvalg

  Budgetopfølgning vedr. tekniske omplaceringer for de respektive fagudvalg er blevet behandlet i selvstændige sager i hver sit fagudvalg.

  Indstillingerne blev anbefalet på alle tre udvalg.

  Sagsfremstilling

  Center for Økonomi og Indkøb har i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 udarbejdet en oversigt, der viser de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer. De tekniske omplaceringer er opgjort særskilt, da de er af ren teknisk karakter. De udgør samlet set 0 kr., og er dermed udgiftsneutrale for kommunen.

   

  Fordeling pr. udvalg:

  • Børne- og Kulturudvalget: Merudgifter på 1,893 mio. kr.
  • Social- og Sundhedsudvalget: Merudgifter på 0,455 mio. kr.
  • Økonomiudvalget: Mindreudgifter på 2,348 mio. kr.

  De væsentligste årsager til tekniske omplaceringer kan henføres til omplacering af budget fra centrale puljer under Økonomiudvalget til de øvrige fagudvalg vedrørende dækning af barsler og kontoransvarligtillæg. Derudover omplaceres der lønmidler til skoleområdet.

   

  De tekniske omplaceringer vedrører også omplaceringer af budget vedrørende mer-/mindreindskrivningspuljer på daginstitutions- og skoleområdet.

   

  Der henvises i øvrigt til bilaget med bemærkninger til de tekniske omplaceringer.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  De tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer udgør samlet set 0 kr., og er dermed udgiftsneutrale for kommunen.

   

  Merudgifter på Børne- og Kulturudvalgets- og Social- og Sundhedsudvalgets områder bliver modsvaret af mindreudgifter på Økonomiudvalgets områder.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2019

  Godkendt.

 • Punkt 6 ØU Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 - Anlæg

  Beslutningstema

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 vedrørende anlæg, hvor der er mindreugifter på 0,947 mio. kr.

   

  Mindreudgifterne vedrører produktionskøkken i Syvhøjvænge, anlægget Hastighedsnedsættelse Brøndbyvej v. Højrupgårdsvej, renovering af Pilehaveskolen samt videreudvikling af aktiviteter Grønt Strøg. Derudover bliver de to bevillinger ”Etablering af svømmehal” og ”Svømmehal med udvidelse af faciliteter” slået sammen til en bevilling i 2022.

   

  Det forventes, at der samlet bliver overført 74,225 mio. kr. fra budget 2019 til budget 2020.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

  • at der bliver meddelt tillægsbevilling til anlægsbevilling og afgivet rådighedsbeløb på -0,045 mio. kr. i 2019 vedrørende anlægget Produktionskøkken Syvhøjvænge

  • at der bliver meddelt tillægsbevilling til anlægsbevilling og afgivet rådighedsbeløb på -0,700 mio. kr. i 2019 vedrørende anlægget Hastighedsnedsættelse Brøndbyvej v. Højrupgårdsvej
  • at der bliver meddelt tillægsbevilling til anlægsbevilling og afgivet rådighedsbeløb på -0,199 mio. kr. i 2019 vedrørende anlægget Renovering af Pilehaveskolen
  • at der bliver meddelt tillægsbevilling til anlægsbevilling og afgivet rådighedsbeløb på -0,003 mio. kr. i 2019 vedrørende anlægget Videreudvikling af aktiviteter Grønt Strøg
  • at der bliver meddelt tillægsbevilling til anlægsbevilling og afgivet rådighedsbeløb på 40,0 mio. kr. i 2022 til Etablering af svømmehal
  • at der bliver meddelt tillægsbevilling til anlægsbevilling og afgivet rådighedsbeløb på -40,0 mio. kr. i 2022 til Svømmehal med udvidelse af faciliteter

  Beslutninger fagudvalg

  Budgetopfølgning vedr. anlæg for de respektive fagudvalg er blevet behandlet i selvstændige sager i hver sit fagudvalg.

  Indstillingerne blev anbefalet på alle tre udvalg.

  Sagsfremstilling

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 vedrørende anlæg.

   

  På Børne- og Kulturudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 45.000 kr. vedrørende produktionskøkkenet i daginstitutionen Syvhøjvænge.

   

  På Teknik- og Miljøudvalgets område forventes følgende projekter afsluttet med mindreforbrug:

  • ”Hastighedsnedsættelse Brøndbyvej v. Højrupgårdsvej” er afsluttet med et mindreforbrug på 700.000 kr.
  • ”Renovering af Pilehaveskolen” fik den 24. april 2019 overført et restbudget fra 2018 på 387.000 kr. til en række konkrete, afsluttende arbejder. Udgifterne til disse arbejder er på 188.000 kr., hvilket efterlader en mindreudgift på 199.000 kr.
  • ”Videreudvikling af aktiviteter Grønt Strøg” er afsluttet planmæssigt med et mindreforbrug på 3.000 kr.

  De to bevillinger vedrørende etablering af svømmehallen – ”Etablering af svømmehal” og ”Svømmehal med udvidelse af faciliteter” – hænger sammen i praksis. Det anbefales, at de to bevillinger bliver slået sammen, så de planlægningsmæssigt og styringsmæssigt bliver behandlet som ét. Den samlede bevilling bliver herefter på 124.000.000 kr. og betegnes ”Etablering af svømmehal”. 

   

  Projektet ”Støjværn Ringvejen magen til etableret Miljøskærm” blev igangsat med en forudsætning om, at grundejerne langs afskærmningen skulle afholde halvdelen af udgiften. Der har kun vist sig at være en begrænset interesse, og ingen grundejere har tilsluttet sig tilbuddet fra virksomheden Miljøskærm. Det er derfor anbefalingen fra Center for Teknik, at projektet bliver lukket i sin nuværende form, og at bevillingen på 1.500.000 kr. i stedet indgår i en anden samlet prioritering af støjbekæmpelse.

   

  Der henvises i øvrigt til bilaget med bemærkninger til anlæg.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 vedrørende anlæg udviser mindreudgifter på 0,947 mio. kr. på henholdsvis Børne- og Kulturudvalgets- og Teknik- og Miljøudvalgets- områder.

   

  Der er i alt 33 anlægsprojekter i 2019 med budgetterede udgifter på 131,055 mio. kr., heraf 81,030 mio. kr. overført fra 2018. Af de 131,055 mio. kr. forventes 55,884 mio. kr. at blive brugt i 2019, mens 74,225 mio. kr. forventes overført til 2020. Af de 33 anlægsprojekter forventes 15 anlægsprojekter afsluttet i 2019.

   

  Der forventes samlet overført 74,225 mio. kr. fra budget 2019 til budget 2020 på følgende projekter:

  Børne- og Kulturudvalget

   

  Energirenovering Mejsebo

  -3,000 mio. kr.

  Etablering af ny daginstitution i Nord

  -2,069 mio. kr.

  Udskiftning af kunstgræstæppe Idrætscentret

                 -1,500 mio. kr.

  Ridecenter nye bokse

                 -1,500 mio. kr.

   

   

  Social- og Sundhedsudvalget

   

  Klinikfacilitet ekstra læge Sundhedshus

  -0,390 mio. kr.

   

   

  Servicearealer -  Tilbygning Pilehavehus

  -0,868 mio. kr.

  Tilbygning Pilehavehus

  -27,264 mio. kr.

   

  Teknik- og Miljøudvalget

   

  Letbaneforplads

  -0,700 mio. kr.

  Lukning af Egeskovvej

  -0,596 mio. kr.

  Etablering af skovmosen 2

  -0,250 mio. kr.

  Støjværn Ringvejen magen til etableret Miljøskærm

  -1,500 mio. kr.

  Støjinitiativ

  -0,997 mio. kr.

  Udvikling af Strandparken

  -1,788 mio. kr.

  Etablering af Svømmehal

  -26,851 mio. kr.

  Kapacitetsundersøgelse og anlæg Vallensbæk Skole

  -1,300 mio. kr.

  Pulje til udvikling af havnen

  -2,450 mio. kr.

  Mole og badeanstalt

  -1,202 mio. kr.

   

   

  Samlet overførsel til budget 2020

  -74,225 mio. kr.

   

  Det forventede regnskab 2019 på anlæg udgør ca. 55,9 mio. kr.  Det skal ses i forhold til et oprindeligt anlægsbudget i 2019 på ca. 45,4 mio. kr.

  Vallensbæk Kommunes andel af det aftalte anlægsniveau på landsplan opgøres til 50,4 mio. kr. i 2019. Det er beregnet ud fra kommunens andel af befolkningstallet på landsplan. Dette betyder, at Vallensbæk Kommune på nuværende tidspunkt ligger over anlægsrammen i 2019.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2019

  Anbefales.

 • Punkt 7 Tidsplan for årsregnskab 2019

  Beslutningstema

  Kommunalbestyrelsen skal senest d. 31. august 2020 godkende årsregnskabet for 2019. Center for Økonomi og Indkøb har udarbejdet en tidsplan for processen frem mod godkendelsen.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

  • at tidsplanen for vedtagelse af årsregnskab 2019 bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen aflægger regnskab årligt. Center for Økonomi og Indkøb har udarbejdet en tidsplan for processen frem mod Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse af årsregnskabet for 2019.

   

  De kommunale regnskaber skal senest d. 1. maj være afgivet til revision og senest d. 31. august godkendes inkl. revisionsberetning.

   

  Vigtige skæringsdatoer i 2020 er:

   

  10. januar

  Sidste frist for bogføring i regnskabsår 2019

  29. april

  Kommunalbestyrelsen behandler årsregnskabet efter indstilling fra Økonomiudvalget og sender det til revision

  Primo maj

  Revisionen afgiver sin beretning

  17. juni

  Kommunalbestyrelsen godkender årsregnskab 2019 efter indstilling fra Økonomiudvalget

   

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Årsregnskabet har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv, da det vedrører det afsluttede regnskabsår. Årsregnskabet kan dog give anledning til fremadrettede ændringer, der i så fald vil blive behandlet som selvstændige sager.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Center for Økonomi og Indkøb koordinerer processen, herunder orientering til centre, afdelinger og institutioner om tidsfrister, revision og indberetning til relevante myndigheder.

  Retsgrundlag

  Årsregnskabet bliver udarbejdet i overensstemmelse med den kommunale styrelseslov og retningslinjer udstedt af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2019

  Godkendt.

 • Punkt 8 Beskæftigelsesplan 2020

  Beslutningstema

  Godkendelse af beskæftigelsesplan for 2020.  

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Beskæftigelse indstiller,

  • at Beskæftigelsesplan 2020 bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelsesplanen beskriver de indsatser og målsætninger, som Vallensbæk Jobcenter arbejder efter i 2020.

   

  Beskæftigelsesloven ændres radikalt med virkning fra den 1. januar 2020. Denne beskæftigelsesplan er skrevet under hensyntagen til det fremtidige lovgrundlag.

   

  Beskæftigelsesplanen medvirker til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelses-politiske udfordringer i Vallensbæk Kommune og Ishøj Kommune, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen.

   

  Ledigheden er aktuelt 3,0 procent (sep. 2019) i Vallensbæk Kommune og 5,5 procent i Ishøj Kommune. Til sammenligning er ledigheden 3,5 procent i hele landet.

   

  Befolkningerne i Ishøj og Vallensbæk er vokset de seneste år, og dermed er arbejdsstyrken også udvidet. Arbejdsmarkedet præges af stigende beskæftigelse og faldende ledighed.

   

  Jobcenteret har valgt at fokusere på flg. områder i beskæftigelsesplanen.

  • Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse.
  • Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
  • Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse.
  • Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes.
  • Udsatte ledige skal have en indsats.

  Indsatsen er specificeret i en række målsætninger. Udvælgelsen afspejler dels ministerens fokus, dels specifikke lokale politiske prioriteringer. Målsætningerne er:

  • Jobeffekten efter deltagelse i privat virksomhedspraktik øges for dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere.
  • Unge udgør en prioriteret målgruppe i jobcentret. De unge har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod at de gennemfører en uddannelse.
  • Flere jobparate ledige skal hurtigere i job eller selvforsørgelse.
  • Jobeffekten efter deltagelse i privat virksomhedspraktik øges for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.
  • For sygedagpengemodtagere skal antallet af delvise raskmeldinger øges med 5%.
  • Der skal være færre på forsørgelse end i 2019.

  Planen bygger på lokale og regionale analyser af målgrupper og udviklingstræk. Det skal bemærkes, at den globale vækst er blevet mere afdæmpet gennem det seneste år, og der er betydelige usikkerheder om vækstudsigterne for international økonomi. En af usikkerhedsfaktorerne er et no-deal Brexit.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Aktiviteterne i beskæftigelsesplanen bliver afholdt inden for det eksisterende budget.

   

  Der bliver desuden gennemført ekstraordinære projektaktiviteter, der er finansieret af puljer fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Fokus i beskæftigelsesplanen skal ses i sammenhæng med Vallensbæk Kommunes udviklingsstrategi fra 2018, der slår fast at:

   

  ”Vi skal understøtte borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet i alle faser af livet. Vallensbæks borgere er selvforsørgende.

  Vi skal stille krav til og støtte de ledige til at træde ind på arbejdsmarkedet.

   

  Et særligt fokus skal være på at støtte de unges vej ind på arbejdsmarkedet – særligt de unge, hvor der er risiko for, at de falder igennem systemet. Derfor skal vi træde til med en tidlig og håndholdt indsats. Alle unge skal i uddannelse og job, og vi arbejder for meget lav ledighed og en plads på arbejdsmarkedet for alle. Det er en fælles opgave, der skal løftes i et samspil med erhvervsliv, andre kommuner, uddannelsesinstitutioner og ikke mindst de unge og deres forældre”.

   

  Beskæftigelsesplanen spiller samtidig godt ind i de politiske prioriteringer for Ishøj Kommune, der vægter, at alle skal bidrage til fællesskabet.

  Kommunikation

  Beskæftigelsesplanen bliver sendt til orientering til Ishøj Kommune.

   

  Når beskæftigelsesplanen er vedtaget i Vallensbæk Kommune, bliver den tilgængelig i en trykt udgave og på hjemmesiden.

  Retsgrundlag

  Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2019

  Anbefales.

 • Punkt 9 Etablering af svømmehal - udbud i totalentreprise

  Beslutningstema

  Nyt udbud af projektet ”Etablering af svømmehal”. Det skal godkendes, at projektet bliver udbudt i totalentreprise med forhandling og indbygget samarbejdsfase, og ændringer og optimeringer i byggeprogrammet skal godkendes.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget.

   

  Center for Teknik indstiller

  • at projektet ”Etablering af svømmehal” bliver udbudt i totalentreprise med forhandling og indbygget samarbejdsfase

  • at ændringer og optimeringer i byggeprogrammet, som beskrevet i styregruppe-mødereferat, bilag A, bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Projektet Etablering af svømmehal har tidligere været sendt i udbud i totalentreprise den 20. maj 2019. Udbuddet blev annulleret 4. juli 2019 med den begrundelse, at der ikke var tilstrækkelig konkurrence, da der var kommet tre bud, hvoraf det ene var ikke konditionsmæssigt. Herefter valgte Vallensbæk Kommune at indgå i en markedsdialog med entreprenørbranchen med henblik på at skabe klarhed over, hvad det er, som afholder flere entreprenører fra at byde på projektet.

   

  På markedsdialogmøderne har flere entreprenører påpeget, at de har brug for mere tid til at projektere og til at bygge svømmehallen, og nogle mente, at konkurrenceprisen var for lav. Andre er kommet med forslag til optimering af byggeprogrammet, uden at det påvirker kvaliteten af det færdige produkt. Kommunens egne bygherrerådgivere har påpeget, at hvis projektet bliver udbudt med mulighed for forhandling, vil det højne kvaliteten og påvirke prisen positivt.

   

  Styregruppen for projektet har den 24. oktober 2019 drøftet de forskellige tilbagemeldinger fra markedsdialogen.

   

  De væsentligste ændringer og optimeringer er følgende:

  • En sænkning af temperaturen i børnebassinet fra 30 °C til 29 °C for at frigive midler, som kan anvendes til andet formål.
  • Vanddybden i det store bassin ændres fra 1,35 til 1,50 m. for at frigive midler, som kan anvendes til andet formål.

  Besparelserne ved disse løsninger bliver opnået ved, at teknikken i ændringsforlagene er billigere at etablere.

   

  En oversigt over samtlige ændringer og optimeringer fremgår af styregruppe-mødereferatet, der er bilag til sagen. Den reviderede tidsplan indeholder nu mere tid til projektering, byggeri og forhandling som angivet i styregruppemødereferat.

   

  Væsentlige milepæle fra tidsplanen

  • Offentliggørelse af udbud - totalentreprise med forhandling og samarbejdsfase – 21. november 2019
  • Indgåelse af totalentreprisekontrakt mellem Vallensbæk kommune og totalentreprenør – medio 2020
  • Ibrugtagning – primo 2023

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Projektet forventes gennemført inden for det afsatte budget.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Etablering af svømmehallen afspejler delvision 3 i Vallensbæk Kommunes udviklings-strategi, der lægger vægt på at styrke, udfordre og udvikle mulighederne for et aktivt og sundt liv.

  Kommunikation

  Når udbuddet bliver offentliggjort, vil der blive udsendt en pressemeddelelse.

  Retsgrundlag

  Byggeprojektet bliver udført i henhold til gældende EU udbudsregler, bygningsreglement og planlov.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2019

  Godkendt.

 • Punkt 10 TMU - Genoptagelse af ønske til miljøkrav i forbindelse med Busudbud A19

  Beslutningstema

  Movia har bedt Vallensbæk Kommune genoverveje hvilken type drivmiddel, der skal anvendes i forbindelse med ønske til miljøkrav i Busudbud A19.

  Busudbud ”A19” er et fællesudbud for en række linjer i Movias område. I Vallensbæk Kommune er det buslinjerne 143, 144 og 166.

   

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. juni 2019, at busmateriellet skulle udbydes som dieselbusser, hvis det var billigere end fossilfri drivmidler.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Teknik indstiller,

  • at det bliver godkendt, at typen af brændstof i Busudbud A19 bliver ændret til fossilfrie drivmidler (2. generations biobrændstoffer)

  Sagsfremstilling

  Baggrund for ønske om en ændret beslutning

  Kommunalbestyrelsen traf den 26. juni 2019 beslutning i sagen om busudbud A19, der vedrørte blandt andet reklamer, drivmidler, buslængder og kontraktlængder for buslinje 143, 144 og 166.

   

  Kommunalbestyrelsen besluttede, at busmateriellet skulle udbydes som fossilfri, hvis det var billigere end diesel. Det forventes at kørsel med de fossilfri drivmidler vil være dyrere end med diesel og dermed er konsekvensen af beslutningen at kommunalbestyrelsen har valgt en dieselløsning.

   

  Efter behandling i de øvrige kommunalbestyrelser har det vist sig, at Vallensbæk Kommune er den eneste kommune, hvor konsekvensen af beslutningen ikke var at indføre fossilfri drivmidler på de tre buslinjer (143, 144 og 166), der kører i kommunen. Alle linjerne deles med nabokommuner.

   

  Da alle kommuner på en buslinje skal opnå enighed om, hvilke miljøkrav der skal stilles i udbuddet, har Movia bedt Vallensbæk Kommune genoverveje den tidligere beslutning om, hvilken type drivmiddel der skal anvendes i forbindelse med miljøkrav i Busudbud A19 (bilag 1). Det betyder, at Movia ønsker, at kommunen godkender anvendelse af fossilfri drivmidler i stedet for diesel.

   

  Movias vurdering er, at de fossilfrie busser bliver dyrere, og derfor bliver sagen fremlagt igen, da betingelserne fra kommunalbestyrelsens beslutning ikke kan blive opfyldt.

   

  De tre buslinjer kører igennem sammenlagt 10 kommuner.

   

  Københavns og Rødovre kommuner har på baggrund af Movias henvendelse til dem efterfølgende besluttet at imødekomme de øvrige kommuners ønsker om at anvende fossilfrie drivmidler på linje 166, selvom de to kommuner havde sat krav om nulemissionsbusser i alle fremtidige udbud. Beslutningen er truffet på baggrund af Movias anbefaling om at der ikke anvendes nulemissionsbusser på linje 166 i Udbud A19 på grund af behovet for høj fleksibilitet i tilpasningen til anlæg af letbanen, hvilket er svært at opnå, når man er bundet af ladeinfrastrukturer (ladestandere).

   

  Herunder ses definitionen på busser med henholdsvis fossilfrie drivmidler og nulemissions-drivmidler:

  • Fossilfrie busser er busser der fx kører på 2. generations biobrændsel som biogas, som er baseret på plantemateriale, eller syntetisk biodiesel (også kaldet HVO).

  • Nulemissionsbusser er busser, der kører på el eller brint, og dermed ikke udleder CO2 til luften lokalt. Denne type busser kræver enten depotopladning eller ladestandere på endestationerne (herunder Vallensbæk St.).

  Økonomiske overvejelser

  Movia oplyser, at omstillingen til fossilfri busdrift vil betyde en meromkostning på mellem 100.000 og 300.000 kr. pr år for Vallensbæk Kommune. Den fulde økonomiske effekt af udbuddet ses først i 2022, da driftsstarten på Udbud A19 ligger i december 2021. Erfaringerne med fossilfrie drivmidler er begrænsede, og derfor er prisoverslaget baseret på Movias estimater, som tager udgangspunkt i den generelle forventning til prisen, baseret på allerede gennemførte udbud hos Movia. Den forventede udgift er derfor angivet som et relativt stort interval, da der som sagt er begrænset erfaring med udgiftsniveauet.

   

  Anvendt materiel

  Movia oplyser, at der med fossilfri drivmidler kan anvendes kendt busmateriel, da der blot er tale om tilførsel af en anden type brændstof til tanken, og dermed er der ikke behov for nye teknologier.

   

  Fordele ved at anvende fossilfri drivmidler

  Movia har estimeret, at der kan spares 132 tons CO2 pr. år ved af skifte drivmiddel fra diesel til fossilfri drivmidler. Dette svarer fx til den samlede udledning af CO2 fra Vallensbæk Rådhus, som ifølge det grønne regnskab var på 130 tons CO2 i 2018.

   

  Udledningen af NOx og partikler vil også blive reduceret væsentligt ved anvendelse af fossilfri drivmidler (se tabel herunder).

   

  Bus-
  linje

  CO2

  NOx

  Partikler

   

  Nuværende udledning (tons pr. år)

  Udledning ved fossilfrihed (tons pr. år)

  Nuværende
  udledning
  (kg pr. år)

  Udledning ved
  fossilfrihed*
  (kg pr. år)

  Nuværende
  udledning
  (kg pr. år)

  Udledning ved
  fossilfrihed*
  (kg pr. år)

  143

  51

  0

  113

  30

  0,3

  0,13

  144

  70

  0

  53

  41

  0,41

  0,18

  166

  11

  0

  30

  9

  0,12

  0,4

   

  132

  0

  296

  80

  0,83

  0,35

   

  Da udbuddet omhandler samtlige af kommunens buslinjer, vil en ændring af drivmidlerne til fossilfrie drivmidler betyde, at Vallensbæk Kommune vil være den første kommune i Movias område, der har busser, der udelukkende kører på fossilfri drivmidler. I de øvrige kommuner udgør buslinjerne på fossilfri drivmidler en mindre del af deres samlede busflåde.

   

  Ulempe ved at anvende fossilfri drivmidler

  Merudgiften til anvendelse af fossilfrie drivmidler i busdriften udgør på baggrund af Movias vurderinger 7,7 % af det samlede budget. Der er på nuværende tidspunkt ikke budgetteret med en merudgift på 7,7 % i busdriften fra december 2021.

   

  Konklusion

  Da ændringen vil gælde for samtlige af kommunens buslinjer, bliver Vallensbæk Kommunes økonomi ramt hårdere end de øvrige kommuner, hvor ændringen i Udbud A19 kun udgør en lille procentdel. På grund af den store effekt på kommunens samlede økonomi til busdrift indstillede forvaltningen i første omgang, at man ikke anbefalede kørsel med fossilfrie drivmidler.

   

  Der var tidligere ikke udført en beregning på reduktionen i CO2, NOx og partikler for Vallensbæk Kommune, og effekten af disse fremgik derfor ikke i den sag, som lå til grundlag for den beslutning, Kommunalbestyrelsen traf den 26. juni 2019.

   

  Miljøeffekten ved udskiftning af drivmiddel fra diesel til 2. generationsbiobrændsel har vist sig at være høj, og derfor anbefaler forvaltningen, at drivmidlet i kommunens busser udskiftes til fossile brændstoffer. En anden fordel ved dette er, at kommunerne dermed opnår enighed om brændstoffet, og Movia kan sende buslinjerne i udbud.

   

  Den fulde økonomiske effekt af udbuddet ses først i 2022, da driftsstarten på Udbud A19 ligger i december 2021.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Movia forventer, at merudgiften for anvendelse af fossilfrie drivmidler i busdriften vil være på 100.000 – 300.000 kr. pr. år.

   

  Merudgiften til busdrift indarbejdes i budgettet fra december 2021.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen understøtter delvision 2 (Grønt byliv med central beliggenhed) om, at Vallensbæk er en grøn kommune, der værner om miljøet og tænker bæredygtigt.

  Kommunikation

  Hvis indstillingen bliver godkendt, vil disse blive meddelt til Movia med henblik på det videre arbejde frem mod udbudsgrundlag for Udbud ”A19”. 

  Retsgrundlag

  Lov om trafikselskaber.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-11-2019

  Anbefales.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2019

  Anbefales.

 • Punkt 11 TMU - Endelig vedtagelse af affaldsplan 2019-2030

  Beslutningstema

  Forslag til Affaldsplan 2019-2030 bliver fremlagt til godkendelse og offentliggørelse.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

   

  Park-, Vej- og Miljøcenter, Ishøj Kommune indstiller,

  • at forslag til Affaldsplan 2019-2030 bliver godkendt og offentliggjort

  Sagsfremstilling

  Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal kommunerne udarbejde en seksårig plan for håndtering af affald. Kommunens nuværende affaldsplan udløb den 31. december 2018.

  Teknik- og Miljøudvalget har den 4. juni 2019 besluttet at sende forslag til Affaldsplan 2019-2030 i høring. Høringsperioden løb fra den 8. juli 2019 til 1. september 2019, og der er modtaget fire høringssvar.

  Under udarbejdelsen af forslag til Affaldsplan 2019-2030 blev der afholdt to workshops med Agenda 21-rådet. Desuden blev der i høringsperioden afholdt et informationsmøde for borgere og virksomheder.

  Høringssvarene vedrører hovedsageligt tilrettelæggelse og drift af kommunens affaldsordninger. Forvaltningen har vurderet, at de indkomne høringssvar ikke giver anledning til ændringer af planforslaget. Alle høringssvar besvares med direkte kontakt til borgerne efter kommunalbestyrelsens behandling af planforslaget. På baggrund af høringssvar 1 og 2 (se nedenstående tabel) igangsætter Vestforbrænding tiltag, som hører under den almindelig drift af kommunens affaldsordninger.

  Nr.

  Høringssvar

  Forvaltningens bemærkninger

  1.

  Der ønskes:
  1. Fleksible tømmefrekvenser.

  2. At renovationsmedarbejdere bliver bedre til at huske at åbne skaktrør efter tømning.

  3. Mulighed for afhentning af storskrald.

  4. Sorteringsposer til beboerne.

  5. Verdensmål i affaldsplanen.


  Ad 1-4 håndteres ved, at Vestforbrænding direkte tager kontakt til boligområdet. Det indgår i håndteringen af den almindelige drift og giver ikke anledning til ændringer i planforslaget.


  Ad 5. I sin helhed understøtter affaldsplanen FN’s verdensmål. Dette er omtalt i ”Vision” og ”Forord”, og høringssvaret giver derfor ikke anledning til ændringer i planforslaget.

  2.

  Der ønskes mulighed for afhentning af farligt affald.

  Der er i henhold til regulativet mulighed for afhentning af farligt affald, og derfor vil dette blive håndteret ved, at Vestforbrænding tager direkte kontakt til boligområdet. Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af planforslaget.

  3.

  Der ønskes:
  1. Hensyn til svage borgere, herunder svagt seende og borgere med fysisk handicap.

     2. Hensyn til borgere med ingen eller begrænset brug af IT.


  3. At afhentning af haveaffald og storskrald fortsætter, da disse er vigtige for borgere uden bil.


  Ad 1. Hører under planforslagets aktivitet
  3.1 om løft af serviceniveau med smarte løsninger. Tilgængelighed indgår i den daglige tilrettelæggelse af kommunens affaldsordninger jf. Vallensbæk Kommunes gældende handicappolitik, og der udarbejdes allerede piktogrammer med blindskrift. Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i planforslaget.

  Ad 2. I aktivitet 1.1 og 1.2 tænkes der i app og digitale løsninger for kommunikation med borgere. Der vil fortsat være mulighed for personlig betjening ved telefoniske henvendelse hos Vestforbrænding. Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i planforslaget.

  Ad 3. Kommunalbestyrelsen kan vedtage ændringer af serviceniveau i forbindelse med den årlige budgetforhandling. Der er ikke aktiviteter i planforslaget, som medfører ændringer af indsamlingen af storskrald og haveaffald. Giver derfor ikke anledning til ændringer i planforslaget.

  4.

  Der efterspørges:
  1. Kost på skraldebilerne i tilfælde af spild

  2. At beholdere sættes på plads efter tømning.


  Ad 1 og 2. Er allerede opfyldt i dag i henhold til kontrakt med renovatøren. Vestforbrænding kontakter borgeren for at løse evt. driftsproblemer. Giver ikke anledning til ændring af planforslaget.

   

  Høringssvarene er vedlagt som bilag.

   

  Under udarbejdelsen af forslag til affaldsplanen gennemførte Vestforbrænding forundersøgelser af etablering af et forsorteringsanlæg til storskrald. Forundersøgelserne har vist, at økonomien i anlægget ikke er rentabelt. Derfor er projektet i mellemtiden blevet nedlagt. Forvaltning sletter som følge deraf aktivitet 7.2.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Forslagets aktiviteter bliver gennemført inden for den normale driftsramme.

   

  Der afsættes årligt ca. 100.000 kr. til affaldsplansaktiviteter, som der er taget højde for i Vestforbrændings budget. Hvis en aktivitet giver anledning til yderligere omkostninger, vil det blive forelagt til politisk behandling. 

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Affaldsplanen understøtter delvision 2 om et grønt byliv med central beliggenhed.

  Kommunikation

  Affaldsplan 2019-2030 bliver offentliggjort på hjemmesiden og kommunikeret i relevante sammenhænge.

  Retsgrundlag

  Affaldsbekendtgørelsen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-11-2019

  Anbefales.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2019

  Anbefales.

 • Punkt 12 SSU - Nyt afsnit om ensomhed blandt ældre til Værdighedspolitik 2018-2021

  Beslutningstema

  Forslag til et afsnit om ensomhed i Værdighedspolitikken har været til høring i Vallensbæk Ældreråd og bliver fremlagt til endelig godkendelse.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Pleje og Omsorg indstiller,

  • at udkast til afsnit om ensomhed bliver indarbejdet i Værdighedspolitikken i den form, som har været til høring i Ældrerådet

  Sagsfremstilling

  Vallensbæk Ældreråd har afgivet høringssvar til det forslag til et afsnit om ensomhed i Værdighedspolitikken, som Social- og Sundhedsudvalget behandlede på sit møde den 24. september 2019. Høringssvaret, forslag til afsnit om ensomhed og den nuværende værdighedspolitik er vedlagt som bilag.

   

  I høringssvaret bifalder Vallensbæk Ældreråd forslaget til et afsnit om ensomhed og finder, at det er i god overensstemmelse med det afholdte dialogmøde om emnet.

   

  Afsnittet om ensomhed vil, under forudsætning af at det bliver godkendt, blive indarbejdet i Værdighedspolitikken.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Værdighedspolitikken relaterer sig til delvision ”Et sundt liv er et godt liv” og indsatsen vedrørende ensomhed og ældre relaterer sig direkte til temaet ”Hvordan sikrer vi trivsel i Vallensbæk?” og herunder ”Hvordan kan vi sikre trivsel for børn, unge og ældre i kommunen? Hvordan bekæmper vi ensomheden?”

  Kommunikation

  Værdighedspolitikken bliver kommunikeret ud via kommunens medier.

  Retsgrundlag

  Lov om social service §81a.

   

  Bekendtgørelse nr. 80 af 29. januar 2018 om værdighedspolitikker for ældreplejen er ændret, så ”bekæmpelse af ensomhed” fremover indgår som et af de områder, som kommunalbestyrelsen som minimum skal beskrive i værdighedspolitikken.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2019

  Anbefales.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2019

  Anbefales.

 • Punkt 13 BKU - Endelig godkendelse af styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet

  Beslutningstema

  Endelig godkendelse af styrelsesvedtægt på dagtilbudsområdet efter høring.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
   

  Center for Børn og Unge indstiller,

   

  • at styrelsesvedtægten på dagtilbudsområdet bliver godkendt

   

  Efter behandlingen i Børne- og Kulturudvalget er der modtaget et høringssvar, som er behandlet i sagen og vedlagt som bilag.

  Sagsfremstilling

  Den 28. august 2019 besluttede Børne- og Kulturudvalget at sende styrelsesvedtægten på dagtilbudsområdet i høring hos forældrebestyrelserne i perioden den 2. september – 2. oktober 2019.

   

  Forvaltningen har modtaget fire høringssvar, der alle tilslutter sig de forslåede ændringer i den reviderede styrelsesvedtægt. Styrelsesvedtægten og høringssvar er vedlagt som bilag.

   

  Forældrebestyrelse

  Bemærkninger

  Center for Børn og Unge
  - vurdering og mulig handling

  Dagplejen

  Dagplejens forældrebestyrelse har den 24. september 2019 drøftet udkastet til styrelsesvedtægten for kommunale dagtilbud.

   

  Forældrebestyrelsen har ingen bemærkninger hertil.

   

  Der foretages ingen ændring.

  Nøddeboparken

  Nøddeboparkens bestyrelse har ingen bemærkninger.

  Der foretages ingen ændring.

  Sommerfuglen

  Vi er positive over den nye rolle forældrebestyrelsen får ved ændringen af styrelsesvedtægten. ”Den nye styrkede læreplan” giver mulighed for en bredere sparring og støtte til Sommerfuglens arbejde på området. Inddragelsen af forældrebestyrelsen vil betyde, at vi som forældre kan komme med et udefra kommende syn på de pædagogiske læreplaner, herunder om de giver det udbytte som ledelsen og personalet ønsker. 

   

  Der foretages ingen ændring.

  Birkely

  Bestyrelsen har ingen kommentarer.

  Der foretages ingen ændring.

   

  Efter behandling i Børne- og Kulturudvalget er der modtaget et høringssvar fra Amalieparken:

   

  Forældrebestyrelse

  Bemærkninger

  Center for Børn og Unge
  - vurdering og mulig handling

  Amalieparken

  Der er indkommet svar fra Amalieparken:

   

  - Der mangler noget om, hvordan vedtægterne bliver tilgængelige for nye bestyrelsesmedlemmer.

   

   

   

   

   

   

  Paragraf 6 - om udtrædelse:

  - Bør der ikke også stå, hvem der indtræder som suppleant for lederen, hvis denne er på barsel/sygemeldt/fratrådt eller andet?

   

   

   


  Paragraf 7 - omkring opgaver og kompetencer:

  - Vi savner en definering/uddybning af, hvilke informationer vi har adgang til ift. økonomien.

   

   

  Kommentarer til standardforretningsorden:

   

  Paragraf 6: mangler der ikke et ord? “… om løbende gennemførte” - gennemførte hvad ???? punkter/beslutninger/aktiviteter eller ….?

   

   

   

   

  Paragraf 9: Kan I uddybe, hvordan man indhenter godkendelse hos Center for Børn og Unge? Skal den godkendes før eller efter den er besluttet af bestyrelsen?

   

   

   

   

   

   

  Det er daginstitutionslederens ansvar at sikre, at vedtægterne er tilgængelige for bestyrelsen. Vedtægten bliver tilgængelig på Vallensbæk Kommunes hjemmeside. Der foretages ingen ændring.

   

   

  Lederen er sekretær for forældrebestyrelsen. Det vil være en konkret vurdering fra gang til gang, hvem der skal overtage sekretærrollen i forbindelse med leders sygemelding eller lignende. Der foretages ingen ændring.

   

   

  Det er daginstitutionslederens ansvar at sikre, at forældrebestyrelsen har tilstrækkelige informationer, herunder indsigt i budgettet. Der foretages ingen ændring.

   

   

   

   

   

  Det er korrekt, at der mangler et ord – Center for Børn og Unge foreslår, at sætningen bliver ændret til: På hvert bestyrelsesmøde orienteres om gennemførte beslutninger, og de oplistes i mødereferatet.

   

   

   

  Daginstitutionslederen sender en mail til cbu@vallensbaek.dk. 

  Det skal ske efter, at forældrebestyrelsen med flertal har besluttet at ændre forretningsordenen.

   

   

  Forslaget om ændring i teksten på baggrund af høringssvaret fra Amalieparken er indarbejdet i styrelsesvedtægten, som er vedlagt som bilag. Ændringen er markeret, så man kan se ændringen.

   

  Baggrund

  Den 6. juni 2018 blev Børne- og Kulturudvalget orienteret om den politiske aftale om ”Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet”. De centrale pædagogiske elementer i aftalen er en styrket pædagogisk læreplan og et nationalt pædagogisk grundlag.

   

  Dagtilbudsloven trådte i kraft den 1. juli 2018. Samtidig trådte en række ændringer af loven i kraft. Ændringerne betød blandt andet en udvidelse af forældrebestyrelsens kompetencer, og at lederen nu får ansvar for at etablere en evalueringskultur i institutionen.

   

  Styrelsesvedtægten, som blev sendt i høring, var tilrettet i henhold til ændringerne i dagtilbudsloven og fik samtidig tilføjet afsnit (§ 1 og § 2) i forbindelse med intentionerne i den nye dagtilbudsreform og ændring i formålsparagraffen. Disse er markeret med blå farve.

   

  Ændringer på baggrund af ændringer i dagtilbudsloven
  Det er som følge af dagtilbudsloven præciseret, at forældrebestyrelsen bliver inddraget i udarbejdelse, evaluering af og opfølgningen på den pædagogiske læreplan. Som en del af arbejdet med den pædagogiske læreplan skal dagtilbuddet have fokus på, hvordan dagtilbud og forældre kan samarbejde om barnets og børnegruppens trivsel og læring på tværs af dagtilbud og hjem.

   

  Det er også præciseret i styrelsesvedtægten, at lederen af dagtilbuddet får ansvaret for at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet, som skal udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø. Lederen får ligeledes ansvar for at sikre en løbende pædagogisk dokumentation af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Disse data anvendes bl.a. til løbende kvalitetsforbedringer i institutionen.

   

  Af dagtilbudslovens § 16, stk. 1 fremgår det, at kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelserne fastsætter vedtægter for styrelsen af de kommunale tilbud.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Dagtilbudsreformen er i tråd med delvision 5 om, at vi sammen med børnene, forældrene og andre parter skal sørge for, at børn og unge har en kulturel, værdimæssig og uddannelsesmæssig ballast, der gør, at de kan træffe de rigtige valg i forhold til uddannelse, arbejdsliv, miljø og sundhed.

  Kommunikation

  Der vil blive kommunikeret ud til relevante ledere og medarbejdere på dagtilbudsområdet, når vedtægten vedtages endeligt i kommunalbestyrelsen.

  Retsgrundlag

  Dagtilbudsloven.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 06-11-2019

  Anbefales.

   

  Ricky Overeem (C) havde meldt afbud til mødet. Jan Høgskilde (C) deltog som stedfortræder.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2019

  Anbefales.

 • Punkt 14 BKU - Endelig godkendelse af styrelsesvedtægt for skoleområdet

  Beslutningstema

  Endelig godkendelse af styrelsesvedtægt på skoleområdet efter høring i skolebestyrelserne.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
   

  Center for Børn og Unge indstiller,

  • at høringssvaret vedrørende en toårig valgperiode for skolebestyrelser bliver imødekommet ved, at der i styrelsesvedtægten bliver givet mulighed for, at den enkelte skolebestyrelse kan vælge en toårig valgperiode

  • at styrelsesvedtægten på skoleområdet bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Den 28. august 2019 besluttede Børne- og Kulturudvalget, at styrelsesvedtægten på skoleområdet blev sendt i høring hos skolebestyrelserne i perioden den 30. august – 30. september 2019.

   

  Der er nu modtaget høringssvar fra skolebestyrelserne:

   

  Høringssvar fra skolebestyrelserne

   

  Skolebestyrelse

  Bemærkninger

  Center for Børn og Unge
  - vurdering og mulig handling

  Vallensbæk Skole

  Skolebestyrelsen på Vallensbæk Skole har behandlet fremsendte forslag til styrelsesvedtægten på skoleområdet.

   

  Skolebestyrelsen anbefaler fremsendte forslag.

   

  Der foretages ingen ændringer.

  Egholmskolen

  Hermed høringssvar fra skolebestyrelsen på Egholmskolen. De ønsker:

   

  - Høringsfrist på to måneder i ikke hastende sager

   

   

   

  - Ikke lovtekst i styrelsesvedtægten

   

   

   

  - Toårige valgperioder indført

   

   

   

   

   

   

  - En maksimal klassekvotient på 26 elever

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Sammenlægning af skolens distrikter på forsøgsbasis

   

   

   

   

  - Strategi for integrationsområdet

   

   

   

   

  - udspecificering af mødeart jf. § 6, stk. 6

   

   

   

   

   

   

   

  - Bilag B – ændringer i minimumstimetal for skoleåret 21/22 indsættes nu

   

  - Bilag D – kapitel 9, pkt. 9

   

   

   

   

   

  - Ambitiøs strategi for specialundervisningsområdet

   

   

   

   

   

   

  Centeret vil forsøge at imødekomme en længere høringsfrist i de tilfælde, det er muligt.

   

   

  Punktet bliver taget løbende op til drøftelse på strategisk niveau. Derfor foretages ingen ændringer.

   

   

  Centerets vurdering er, at skolerne lokalt kan beslutte at indføre en toårig valgperiode, hvis de ønsker det. Dette forudsætter, at kommunalbestyrelsen godkender ændringen som er indstillet i denne sag.

   

   

  Klassekvotienten er en politisk prioritering. Den gennemsnitlige klassekvotient per august 2019 på Egholmskolen er 23,6 elever.

   

   

  Den gennemsnitlige kommunale klassekvotient per august 2019 er 23,7 elever.

   

   

  Høringssvaret vedrører ikke forhold i styrelsesvedtægten. Center for Børn og Unge er bekendt med andre kommuners forsøg med dette. Der foretages ingen ændringer.

   

   

  Høringssvaret vedrører ikke forhold i styrelsesvedtægten, men Vallensbæk Kommune har fokus på integrationsområdet.

   

   

  Det er dialogmøder med det politiske niveau, som afholdes med bestyrelserne enkeltvis. Under særlige omstændigheder kan alle bestyrelser inviteres samlet. Formålet med møderne er det lokale skolevæsens vilkår og udvikling.

   

   

  Ændringerne er sat ind i det nye timefordelingsskema, som er indsat i styrelsesvedtægten.

   

   

  Skolebestyrelsen opfordres til at fremsende forslag, som kan blive indarbejdet ved en senere høring og revision af vedtægten.

   

   

  Specialundervisningsområdet hører ikke under styrelsesvedtægten. Derfor foretages ingen ændringer.

   

  Pilehaveskolen

  Skolebestyrelsen har på sit møde den 8. september drøftet ændringsforslagene i styrelsesvedtægten.

   

  Bestyrelsen har ingen indvendinger og tager forslagene til efterretning.

   

  Der foretages ingen ændringer.

   

  Ændringer i styrelsesvedtægten

  Forvaltningen foreslår, på baggrund af høringssvarene, at denne tekst bliver tilføjet styrelsesvedtægten, bilag D, kap. 9.2:

  ”I Vallensbæk Kommune har skolebestyrelserne mulighed for at beslutte toårige valgperioder for forældrerepræsentanterne i skolebestyrelserne på den enkelte skole.” Ændringen er markeret med gul farve i bilaget.

   

  Nedenstående ændringer er indarbejdet i versionen, der har været i høring. Ændringerne er foretaget på baggrund af justering af folkeskoleloven den 2. maj 2019. Ændringer er markeret med rød farve i bilaget. Herudover er der indsat et skema med fordeling af timer, hvoraf skoleåret 2020/2021 også fremgår. Dette er imødekommet ift. indkomne høringssvar.

   

  Den mindste varighed af den samlede undervisningstid i indskolingen (§ 14 b, stk. 1):

  Den samlede undervisningstid i indskolingen er fastsat til at være mellem 1.110 undervisningstimer (§ 14 b, stk. 1) og 1.400 undervisningstimer (§ 14 b, stk. 2), hvor den tidligere har været mellem 1.200 og 1.400 undervisningstimer. I Vallensbæk Kommune er det vedtaget, at den samlede undervisningstid i indskolingen bliver 1.110 undervisningstimer.

   

  Skolebestyrelsens rolle ved ansættelse af ny skoleleder (§ 40, stk. 6, og § 44, stk. 7):

  Skolebestyrelsen skal fremover inddrages i ansættelsesprocessen af ny skoleleder, fx gennem en repræsentant i et ansættelsesudvalg, hvor skolebestyrelsen i dag skal afgive en udtalelse om den ansøger, der ønskes ansat. I Vallensbæk Kommune inddrages skolebestyrelsen allerede i ansættelsesprocessen ved ansættelse af skoleleder.

   

  Valgperiodens længde for forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen (§ 42, stk. 12):

  Kommunalbestyrelserne får fremover mulighed for konkret at beslutte toårige valgperioder for forældrerepræsentanterne i skolebestyrelserne, hvor valgperioden i dag skal være fireårig. Den nye regel vil finde anvendelse på valg til skolebestyrelser, der sker efter ikrafttrædelsestidspunktet.

   

  Baggrund

  Den 3. april 2019 blev Børne- og Kulturudvalget orienteret om, at et bredt flertal af Folketingets partier har indgået en aftale om justeringer af folkeskolen. Aftalen indeholder en prioritering af udvalgte fag, et kvalitetsløft af den understøttende undervisning og større lokal frihed til at tilrettelægge skoledagen.

   

  Pr. 1. august 2019 er en række ændringer af folkeskoleloven trådt i kraft. Ændringerne betyder blandt andet, at minimumstimetallet er sat ned for indskolingen.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen er i tråd med delvision 5 – ”Et udviklende børne- og ungeliv” hvor uddannelse og læring er centrale elementer.

  Kommunikation

  Skolernes ledelser er løbende blevet orienteret og inddraget i processen.

  Når styrelsesvedtægten er endelig vedtaget af kommunalbestyrelsen, vil forældre og elever blive orienteret om ændringerne.

  Retsgrundlag

  Folkeskoleloven.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 06-11-2019

  Anbefales.

   

  Ricky Overeem (C) havde meldt afbud til mødet. Jan Høgskilde (C) deltog som stedfortræder.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2019

  Anbefales.

 • Punkt 15 BKU - Takster for venteliste, standbypladser og foderpakke på Vallensbæk Ridecenter

  Beslutningstema

  Drøftelse og godkendelse af takster for venteliste, standbypladser og foderpakke på Vallensbæk Ridecenter.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

  • at forslag til takster for venteliste, standbypladser og foderpakke pr. 1. januar 2020 bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Vallensbæk Ridecenter har i forsommeren holdt staldmøder med brugerne af Ridecenteret. På møderne var det muligt for brugerne at komme med ideer og forbedringsforslag.

   

  Efterfølgende har brugerbestyrelsen drøftet emnerne fra staldmøderne, herunder blandt andet venteliste til bokse, standbypladser og foderpakker.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid fremlægger på den baggrund forslag til justering af takster.

   

  Venteliste

  Brugerrådet for Vallensbæk Ridecenter har på deres møde den 27. august 2019 drøftet administration af og kriterier for ventelisten til bokse på Vallensbæk Ridecenter.

   

  I dag er der én venteliste til bokse på Ridecenteret. Der står p.t. ca. 30 på ventelisten, som Ridecentret jævnligt kontakter, når der er ledige bokse. Alle har skrevet sig op med henblik på køb af hest på et senere tidspunkt eller af anden årsag. Ridecenteret bruger mange ressourcer på at kontakte folk på ventelisten, som alligevel ikke ønsker en boks.

   

  Brugerrådet på Ridecenteret har drøftet problematikken omkring ventelisten og foreslår, at der fremadrettet bliver oprettet en intern og en ekstern venteliste. Ved en ledig boks tilbydes den først til dem der er skrevet op på den interne venteliste. Hvis der ikke er interesserede på den interne venteliste, bliver boksen tilbudt til dem der er skrevet op på den eksterne liste. Her tilbydes boksen først til nye ejere af heste, der er eller lige har været opstaldet på Vallensbæk Ridecenter, herefter til vallensbækborgere på listen og dernæst andre borgere. Vallensbækborgere har således forrang til en plads frem for andre borgere. Inden for alle grupper bliver boksen tilbudt i rækkefølge efter opskrivningsdatoen på ventelisten.

   

  Brugerrådet foreslår at indføre et gebyr for at stå på den eksterne venteliste. Det kan være med til at sikre seriøsiteten omkring ventelisten og spare administrative ressourcer. Brugerrådet foreslår, at det skal koste 200 kr. pr. år at stå på den eksterne venteliste. Dette opkræves ved opskrivning og herefter en gang årligt. Taksten skal træde i kraft fra 1. januar 2020.

   

  Standbypladser – med eller uden brugsret

  På samme møde drøftede Brugerrådet for Vallensbæk Ridecenter andre retningslinjer vedrørende bokse, herunder ønsker om standbyplads. Standbypladser er især et ønske fra unge pensionærer, som skal på efterskoleophold og ønsker at vende tilbage til Ridecenteret, når deres ophold på efterskolen er slut.

   

  Der er brug for to slags standbypladser - en med brugsret og en uden brugsret.

   

  Standbyplads med brugsret betyder, at pensionærer har mulighed for at beholde en boks uden hest i op til 12 måneder mod betaling. Pensionæren har brugsret over boksen, hvis hesten opstaldes i kortere perioder f.eks. ferier. Center for Sundhed, Kultur og Fritid foreslår efter drøftelse med Brugerrådet at standbyplads med brugsret kan koste den månedlige opstaldningspris minus foderpris på 1.100 kr. I perioder hvor boksen tages i brug f.eks. ferier skal der betales for foder.

   

  Standbyplads uden brugsret betyder, at pensionærer kan reservere en boks op til 12 måneder mod en månedlig betaling. Ridecentret kan udleje boksen i reservationsperioden. Center for Sundhed, Kultur og Fritid foreslår efter drøftelse med Brugerrådet at standbyplads uden brugsret kan koste 1.000 kr. per måned.

   

  Foderpakke

  På mødet den 24. september 2019 drøftede og godkendte Brugerrådet for Vallensbæk Ridecenter fremtidige foderpakker. Foruden grundfoder og konkurrencefoder udvides fodersortimentet med et foder til heste med sarte maver, hvilket vil medføre et tillæg ved fuld fodring.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid foreslår, at op til 1 kg skånefoder er indeholdt i den månedlige takst for opstaldning. Hvis en pensionær ønsker at overgå til fuld skånekost til hesten foreslås det, at der betales en dagspris pr. forbrugt kg foder. Det bliver opkrævet månedligt sammen med opstaldningstaksten. Den nuværende dagspris er 16 kr. pr. kg. Der kan forekomme regulering af prisen på foder i løbet af et år.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Indtægterne for venteliste, standbypladser og foderpakke modtages inden for den eksisterende økonomiske ramme for Ridecentret.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen støtter op om delvision 3 Livskvalitet i et godt og sundt liv.

  Kommunikation

  Brugere vil blive orienteret om taksterne, hvis disse bliver godkendt. Taksterne bliver også meldt ud på Ridecentrets hjemmeside.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 06-11-2019

  Anbefales.

   

  Ricky Overeem (C) havde meldt afbud til mødet. Jan Høgskilde (C) deltog som stedfortræder.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2019

  Anbefales.

 • Punkt 16 BKU - Brug af og takster for krolfbanen og padelbanerne

  Beslutningstema

  Brug af padelbanerne og krolfbanen ved Idrætscentret og godkendelse af takster for leje af banerne.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

  • at brug af og takster for leje af padelbanerne og krolfbanen ved Idrætscentret bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Padelbaner

  De to udendørs padelbaner ved Vallensbæk Idrætscenter er færdigetableret og blev indviet søndag den 27. oktober 2019.

   

  Tennisklubben skifter navn til Vallensbæk Tennis- og Padelklub. Det bliver således muligt at melde sig ind i klubben og spille padel. Tennis- og Padelklubben tildeles banerne til deres aktiviteter.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid foreslår, at den overskydende tid på banerne kan bookes af borgere i Vallensbæk via Vallensbæk Kommunes bookingsystem. Det foreslås, at der bliver fastlagt en pris for leje af banerne, så der ikke bliver skabt et gratis alternativ til foreningsaktiviteterne.

   

  For at skabe interesse for den nye aktivitet og padelsporten i Vallensbæk er perioden frem til 1. april 2020 en prøveperiode, hvor det er muligt at booke padelbanerne uden betaling. Udstyr til padeltennis kan man selv medbringe eller leje gennem Idrætscenteret i Idrætscenterets bemandede åbningstid.

   

  Prisen for leje af bat foreslås sat til 25 kr. pr. stk., og prisen for køb af et rør med tre bolde sættes til 50 kr.

   

  Efter 1. april 2020 foreslås det, at borgernes pris for leje af en padelbane er 120 kr. pr. time ekskl. leje af bat og bolde. Prisen for leje af bat og køb af bolde fastholdes fra prøveperioden.

   

  Udstyr vil blive udleveret ved betaling via MobilePay og indlevering af sundhedskort eller kørekort i depositum.

   

  Krolfbane

  Korsagergård får tildelt krolfbanen til deres aktiviteter. Den overskydende tid kan bookes af borgere via bookingsystemet. Det foreslås, at Vallensbæks borgere gratis kan booke krolfbanen.

   

  I det tidsrum hvor Idrætscentret er bemandet, foreslås det, at borgerne kan leje et krolfsæt med køller, kugler og andet baneudstyr. Udstyr vil blive udleveret ved betaling via MobilePay og indlevering af sundhedskort eller kørekort i depositum. Borgerne kan også selv medbringe udstyr. 

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid foreslår at prisen for leje af krolfsæt fastsættes til 50 kr.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Indtægten for leje af baner samt udstyr modtages inden for den eksisterende økonomiske ramme for Idrætscentret.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen støtter op om delvision 3 Livskvalitet i et godt og sundt liv.

  Kommunikation

  Borgere vil blive orienteret om mulighederne for de nye aktiviteter og takster, såfremt disse bliver godkendt og vedtaget. Orienteringen vil ske i Vallensbæk NU, kommunens hjemmeside og i bookingsystemet.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 06-11-2019

  Anbefales.

   

  Ricky Overeem (C) havde meldt afbud til mødet. Jan Høgskilde (C) deltog som stedfortræder.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2019

  Anbefales.

 • Punkt 17 Meddelelser fra formanden

  Meddelelser

  Borgmesteren orienterede om følgende:

   

  • Udligning
  • Episode ved lejemål på Stationstorvet og dialog med udlejer

   

   

   

  Forvaltningen orienterede om aktuelle retssager og sager i Planklagenævnet.