You are here

Social- og Sundhedsudvalget - 02-04-2019

Dato: Tirsdag den 2. april 2019 Tid: Kl. 15:00
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Sted: Mødelokale Skyen på Rådhuset
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Social- og Sundhedsvalget skal godkende mødets dagsorden.

  Indstilling

  Udvalgsformanden indstiller til Social- og Sundhedsvalget

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-04-2019

  Godkendt.

   

  Ricky van Overeem (C) havde meldt afbud til mødet. Lene Holm Gamborg (C) var stedfortræder.

 • Punkt 2 Årsredegørelse om magtanvendelser 2018

  Beslutningstema

  Redegørelse om magtanvendelse over for borgere i Vallensbæk Kommune i 2018.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Pleje og Omsorg indstiller,

  • at redegørelsen vedrørende magtanvendelser 2018 bliver taget til efterretning

  Sagsfremstilling

  I omsorgsarbejdet med borgere med særlige behov kan der opstå situationer, hvor det er nødvendigt at gribe ind i borgerens selvbestemmelse og integritet. I serviceloven er der fastsat regler om, i hvilke situationer og hvordan sådanne tvangsmæssige foranstaltninger er tilladt.

   

  Kommunen kan ifølge servicelovens § 125 træffe afgørelse om at anvende personlige alarm- eller pejlesystemer for en person i en afgrænset periode, når der er risiko for, at personen ved at forlade deres bopæl udsætter sig selv eller andre for personskade, og forholdene i det enkelte tilfælde gør det påkrævet for at afværge denne risiko.

   

  Kommunen kan i følge servicelovens § 126 træffe afgørelse om at anvende fysisk magt i form af at fastholde en person eller føre denne til et andet opholdsrum, når der er nærliggende risiko for, at personen udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade, og forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet.

   

  I 2018 har plejepersonalet i Vallensbæk Kommune indberettet 13 sager efter servicelovens bestemmelser om magtanvendelse. Der er hovedsageligt tale om indberetninger efter servicelovens § 125 som er foranstaltninger omkring alarm- eller pejlesystemer, der bliver iværksat med borgerens medvirken.

   

  Indberetninger vedrørende servicelovens § 125

  Der var i 2018 11 indberetninger efter servicelovens § 125 stk. 2, der omhandler anvendelse af personlig alarm- eller pejlesystemer. Heraf vedrører fire sager alarmer til tilkald af personale og syv sager vedrører GPS-sporingssystemer.

   

  I de fire sager omkring anvendelse af tilkaldealarm har borgerne medvirket eller forholdt sig passive. Formålet med anvendelsen er, at personalet bliver alarmeret, hvis borgerne utilsigtet er i færd med at forlade plejecenteret.

   

  Syv borgere fik i 2018 tilkendt en GPS efter servicelovens § 125 stk. 2. GPS-systemerne er i alle tilfælde iværksat med borgers medvirken. Formålet med et GPS-system er at øge muligheden for at finde borgeren, hvis vedkommende bliver væk.

  Antallet af tilkendte GPS-sporingssystemer i 2018 ligger over det sædvanlige niveau som normalt har været på en til to GPS’er årligt. Forvaltningen vurderer, at årsagen til det relativt høje antal tilkendte GPS-systemer er en stigning i antallet af nyligt diagnosticerede demente borgere i Vallensbæk i 2018. Enen del er hjemmeboende og kan færdes sikkert i trafikken, og her giver en GPS mulighed for at finde ud af, hvor de er.

   

  Indberetninger vedrørende servicelovens § 126

  Der var i 2018 to sager om indberetninger efter servicelovens § 126, der omhandler anvendelse af fysisk magt i form af fastholdelse og føring. Der er arbejdet med pædagogiske tiltag for at undgå yderligere magtanvendelser hos de to borgere.

   

  Det samlede antal indberetninger om magtanvendelser i 2018 ligger på niveau med tidligere år. Nedenfor fremgår udviklingen i antal indberetninger for de seneste fire år:

  • 2015: 17 indberetninger
  • 2016: 16 indberetninger (fire indberetninger for den samme borger)
  • 2017: 9 indberetninger
  • 2018: 13 indberetninger

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Servicelovens §§ 125 – 126.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-04-2019

  Blev taget til efterretning.

   

  Ricky van Overeem (C) havde meldt afbud til mødet. Lene Holm Gamborg (C) var stedfortræder.

 • Punkt 3 Årsrapport for træningscenteret

  Beslutningstema

  Ishøj Kommune fremlægger årsrapport for træningscenteret. Årsrapporten giver et overblik over aktiviteterne på træningsområdet.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune indstiller,

  • at årsrapport for træningscenteret bliver taget til efterretning

   

   

  Sagen sendes til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.

  Sagsfremstilling

  2018 har været præget af flere større forandringer i træningscenteret. Der er kommet en ny lov om kortere ventetid og udvidet frit valg på genoptræning, det nye omsorgssystem (Cura) er implementeret og en ny styringsmodel med pakkeforløb er også blevet implementeret.

   

  De vigtigste konklusioner i træningscentrets årsrapport er:

  • Siden kommunalreformen har der været en stigning i antal årlige genoptræningsforløb:
   • Fra 2017 til 2018 har der været en stigning på 23 % for Vallensbæk, hvilket skal ses i lyset af et utilsigtet fald i 2017, hovedsageligt grundet implementeringen af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden.
   • Fra 2016 til 2018 er der sket en stigning på 10 % for Vallensbæk, hvilket følger den generelle udvikling set over de sidste 11 år.

  • I 2018 var fordelingen af genoptræningsforløb samlet set 59 % fra Ishøj og 41 % fra Vallensbæk.

  • Inden for flere diagnosegrupper ses der en stigning i antallet af henvendelser. Den geriatriske gruppe (ældre patienter) har haft den største stigning i antal henvendelser, og diagnosegruppen ben, ankel og fod har haft den næststørste stigning i antal henvendelser.

  • Rapporten viser, at træningscentret har overholdt rammerne for ventetiden i langt størstedelen af genoptræningsforløbene (i ca. 95 % af forløbene).

  Til og med 1. juli 2018 var ventetidsfristen 10 hverdage for Sundhedsloven § 140 (fastsat i kommunal kvalitetsstandard), hvor den nye lovgivning nu foreskriver syv kalenderdage. For Serviceloven § 86.1 er det 15 hverdage, fastsat i kommunal kvalitetsstandard.

  • Rapporten viser, at træningscenteret er lykkedes med at overholde de nye ventetider, men forskellige forhold har haft konsekvenser for den leverede tid til træning i 2018. Der er et samlet fald i den leverede træningstid på 17 % fra 2017 til 2018. For Vallensbæk har der været et fald i leveret tid på 10 % i samme periode. Årsagerne til faldet i leveret tid er:
   • Implementering af det nye omsorgssystem Cura har været tidskrævende og medført et driftstab, der kan aflæses i aktiviteterne for 2018
   • Den nye lovgivning om kortere ventetid og frit valg har resulteret i at træningscentret har prioriteret at få borgerne ind til den første samtale inden for de syv kalenderdage, som lovgivningen foreskriver

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen understøtter delvision 3 om Livskvalitet i et godt og sundt liv.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Lov om social service § 86 og sundhedsloven § 140.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-04-2019

  Blev taget til efterretning.

   

  Ricky van Overeem (C) havde meldt afbud til mødet. Lene Holm Gamborg (C) var stedfortræder.

 • Punkt 4 Godkendelse af kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug - servicelovens § 101 (efter høring)

  Beslutningstema

  Misbrugstilbuddet Pitstop har pr. 1. november 2018 etableret et anonymt rådgivningstilbud. Derudover vil man i Pitstop gerne ændre opfølgningskadencen på afsluttede behandlingsforløb, så der bliver fulgt op to gange årligt i stedet for fire gange årligt. På den baggrund bliver der lagt op til, at den nuværende kvalitetsstandard for misbrugsbehandling efter servicelovens § 101 bliver revideret.

   

  Forvaltningen fremlægger den reviderede kvalitetsstandard til endelig godkendelse efter høring i Handicaprådet.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune indstiller,

  • at kvalitetsstandard for servicelovens § 101 bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  På udvalgsmødet den 5. februar 2019 godkendte Social- og Sundhedsudvalget, at udkast til kvalitetsstandard for servicelovens § 101 blev sendt til høring i Handicaprådet.

   

  Handicaprådet havde ingen bemærkninger til kvalitetsstandarden.

   

  På udvalgsmødet den 5. februar 2019 ønskede Social- og Sundhedsudvalget en præcisering af, at overskriften og indsatsen ”Særligt fokus på gravide misbrugere eller misbrugere med hjemmeboende børn” ændres til ”Særligt fokus på gravide misbrugere og misbrugere med hjemmeboende børn”. Præciseringen er foretaget i den vedlagte kvalitetsstandard.

   

  Social- og Sundhedsudvalget udtrykte endvidere ønske om en forklaring på hvorfor sætningen ”eller psykolog i særlige tilfælde” udgår af kvalitetsstandarden.

   

  Center for Voksne og Velfærd i Ishøj Kommune oplyser i den forbindelse at sætningen ”eller psykolog i særlige tilfælde” er fjernet, da Pitstop ikke har hjemmel til at henvise borgerne til psykolog – dette skal altid foregå via egen læge.

   

  Kvalitetsstandarden for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens § 101 er således opdateret. Der indgår nu en beskrivelse af muligheden for et gratis anonymt rådgivningstilbud til borgere med misbrugsproblematikker i begge kommuner. Ud over det nye anonyme rådgivningstilbud, er der indarbejdet en ændring i forbindelse med opfølgninger efter endt behandling med det formål at højne kvaliteten af opfølgningerne.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Serviceloven § 101.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-04-2019

  Anbefales.

   

  Ricky van Overeem (C) havde meldt afbud til mødet. Lene Holm Gamborg (C) var stedfortræder.

 • Punkt 5 Nye kvalitetsstandarder på træningsområdet (efter høring)

  Beslutningstema

  Forvaltningen fremlægger nye kvalitetsstandarder på træningsområdet til endelig godkendelse efter høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune indstiller,

  • at de nye kvalitetsstandarder og ydelseskataloget på træningsområdet, med Ishøj Kommunes to ændringer, bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  På mødet den 15. januar 2019 godkendte Social- og Sundhedsudvalget høringsmaterialet med den rettelse at kørselsafsnittet i kvalitetsstandarden for ”Træning til borgere med kræft efter sundhedsloven” skulle være identisk med kørselsafsnittet i kvalitetsstandarden for ”Genoptræning efter sundhedsloven”.

   

  Udkast til de nye kvalitetsstandarder og ydelseskatalog på træningsområdet blev derefter sendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

   

  Ældrerådet og Handicaprådet har fremsendt høringssvar med bemærkninger til kvalitetsstandarderne og ydelseskataloget. Høringssvarene kan ses i de vedlagte bilag.

   

  Ældrerådets høringssvar

  Ældrerådet har ingen særskilte bemærkninger til de udarbejdede kvalitetsstandarder. Ældrerådet ser ydelseskataloget som et godt værktøj til at afstemme forventningerne på træningsområdet.

   

  Handicaprådets høringssvar

  Handicaprådet har ikke nogen kommentarer.

   

  Ændringer fra Ishøj Kommune

  Ishøj Kommune har efter høringsperioden ændret varigheden på holdtræning for ”Udehold”, i ydelseskataloget fra 45 minutter til 60 minutter, da det har vist sig, at man på disse hold ikke kan nå at få det fulde udbytte af træningen på 45 min. Udehold er træning, der foregår udendørs, og hører til under sundhedslovens § 140.

   

  Kvalitetsstandarderne ”Træning til borgere med kræft efter Sundhedsloven” og ”Genoptræning efter Sundhedsloven”, der er afsnittene om kørsel blevet opdateret med de nyeste beløbsgrænser for befordringsgodtgørelse, som er borgernes mulighed for at få dækket udgifter til transport.

   

  Dette indebærer, at der ydes befordringsgodtgørelse, hvis udgiften til transporten overstiger 42 kr. i alt for pensionister eller 100 kr. i alt for andre.

   

  De ændrede beløbsgrænser skyldes en regulering i lovgivningen gældende for 2019. (Cirkulæreskrivelse om regulering for 2019 af beløbsgrænser ved befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven).

   

  Resumé af ændringer før høring

  Der er udarbejdet fire nye kvalitetsstandarder:

  • Kvalitetsstandard for træning til borgere med kræft efter sundhedslovens § 119
  • Kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedslovens § 140
  • Kvalitetsstandard for genoptræning af voksne efter servicelovens § 86, stk.1
  • Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning til voksne efter servicelovens § 86, stk. 2

  De fire nye kvalitetsstandarder er vedlagt som bilag til sagen.

   

  Som noget nyt er der desuden udarbejdet et ydelseskatalog, hvor pakkeforløbene er beskrevet. Ydelseskataloget er ligeledes vedlagt som bilag.

   

  De nye kvalitetsstandarder er opdelt efter indsatser - under hhv. sundhedslovens §§ 140 og 119 og servicelovens § 86, stk. 1 og stk. 2. Der har ikke tidligere været en kvalitetsstandard, der har dækket sundhedslovens § 119. Ens for alle standarderne er, at de er blevet mere detaljerede end tidligere.

   

  Ud over dette er § 140 i sundhedsloven ændret, så borgerne har ret til frit at vælge en privat leverandør af genoptræning, hvis kommunen af kapacitetsmæssige årsager ikke kan tilbyde opstart af genoptræning inden for syv kalenderdage, og hvis den private leverandør kan starte genoptræningen op senest samtidig med det kommunale tilbud.

   

  Endvidere er befordringen blevet udspecificeret, så de borgere, der har ret til befordring nu også har ret til befordringsgodtgørelse.

   

  I de nuværende (gældende) kvalitetsstandarder er serviceniveauet for træningsområdet beskrevet i to standarder: Kvalitetsstandard for genoptræning og Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning. De to nuværende standarder er vedlagt som bilag til sagen. 

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Serviceniveauet beskrevet i kvalitetsstandarderne vil kunne afholdes inden for det afsatte budget for 2019.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen støtter op om delvision 3 Livskvalitet i et godt og sundt liv.

  Kommunikation

  De godkendte kvalitetsstandarder og ydelseskataloget vil være tilgængelige på kommunens hjemmeside.

  Retsgrundlag

  Sundhedslovens §§ 140 og 119 og servicelovens § 86, stk. 1 og stk. 2.

  Cirkulæreskrivelse om regulering for 2019 af beløbsgrænser ved befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven.

   

  Sundhedslovens § 140 omhandler kommunens pligt til at tilbyde vederlagsfri genoptræning til personer, der udskrives fra hospitalet med et genoptræningsbehov.

   

  Sundhedslovens § 119 omhandler kommunens ansvar for at skabe rammer for en sund levevis for borgerne (forløbsprogrammer).

   

  Servicelovens § 86, stk. 1 omhandler kommunens pligt til at tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Stk. 2 omhandler kommunens pligt til at tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-04-2019

  Anbefales.

   

  Ricky van Overeem (C) havde meldt afbud til mødet. Lene Holm Gamborg (C) var stedfortræder.

 • Punkt 6 Orientering om status på psykiatriplan 2015-2018

  Beslutningstema

  Der aflægges en endelig status på indsatserne under handleplan for Psykiatriplan 2015-2018 for Vallensbæk og Ishøj kommuner. Psykiatriplanen vil blive erstattet af en ny strategi på området.

   

  Sagen bliver forelagt for social- og sundhedsudvalgene i Vallensbæk og Ishøj kommuner.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune indstiller,

  • at status på psykiatriplan 2015-2018 bliver taget til efterretning

  Sagsfremstilling

  Psykiatriplan 2015-2018 sætter rammer og retning for det socialpsykiatriske arbejde i Vallensbæk og Ishøj kommuner. Psykiatriplanen beskriver de overordnede målsætninger for den socialpsykiatriske indsats i årene 2015-2018.

   

  Indsatserne i psykiatriplanen er inspireret af regeringens målsætninger på psykiatriområdet, som er beskrevet i den langsigtede handleplan "Ligeværd – nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser" og Sundhedsaftalerne 2015-2018 på psykiatriområdet. Det primære fokus i psykiatriplanen er følgende målsætninger:

  1. Styrkelse af den samtidige og koordinerende indsats
  2. Borgerens forløb
  3. Opkvalificering af medarbejderkompetencer
  4. Udvikling af de socialpsykiatriske tilbud

  Handleplan for psykiatriplan 2015-2018:

  Som supplement til psykiatriplanen er der udarbejdet en handleplan. Handleplanen beskriver, hvilke initiativer der er iværksat for at realisere målsætningerne i psykiatriplanen. Handleplanen er løbende blevet opdateret én gang om året.

   

  Den endelige status på handleplan for psykiatriplan 2015-2018 er vedlagt som bilag, og beskriver status på de indsatser der har været iværksat.

   

  Alle indsatser på nær to er enten igangsat, forankret eller afsluttet. De indsatser der ikke er etableret er:

  • Anvendelse af koordinerende indsatsplaner – indsatsen er ikke opstartet fordi indsatsen er afhængig af et samarbejde med regionen, som skal være initiativtager.
  • Pilotprojekt om samarbejde mellem socialpsykiatrien og hjemmeplejen er ikke etableret for Vallensbæk Kommune.

  Af væsentlige tiltag fra handleplanen kan nævnes følgende:

  • Kløverengens deltagelse i et projekt under Socialstyrelsen om forebyggelse af vold og trusler på botilbud – Kløverengens medarbejdere er blevet opkvalificeret i forhold til to metoder, der har som formål at forebygge vold og trusler.
  • Tværkommunal akuttelefon – der er igangsat et tværkommunalt pilotprojekt omkring oprettelse af en akuttelefon rettet mod borgere, der i de sene aftentimer og nattetimer oplever akut psykisk krise. Direktørkredsen i kommunerne har besluttet at gøre akuttelefonen til en permanent ordning.
  • Etablering af ”Ungegruppen” – der er etableret et tilbud for unge med tilknytning til socialpsykiatrien. De unge mødes et par gange om ugen, og der er mulighed for fælles vejledning, hyggeligt samvær og forskellige aktiviteter såsom fester, ture og spil.
  • Oprettelse af rehabiliteringsteam i forlængelse af reform af førtidspension og fleksjob – der er nedsat tre rehabiliteringsteams: et ordinært rehabiliteringsteam for Ishøj, et ordinært rehabiliteringsteam for Vallensbæk og et rehabiliteringsteam for sygedagpengeområdet.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-04-2019

  Blev taget til efterretning.

   

  Ricky van Overeem (C) havde meldt afbud til mødet. Lene Holm Gamborg (C) var stedfortræder.

 • Punkt 7 Kriterier for tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2020

  Beslutningstema

  Forslag til nye kriterier for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde i 2020.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

  • at udvalget godkender de nye kriterier

  • at udvalget godkender de særligt prioriterede støtteområder

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede på deres møde den 15. januar 2019, at der skulle fremlægges forslag til nye kriterier for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde.

   

  På nuværende tidspunkt er kriterierne følgende:

  • Ulønnet indsats skal indgå som en afgørende faktor
  • Tilskud ydes til sociale formål
  • Aktiviteten skal foregå inden for rammerne af en organisation, forening eller lignende
  • Det primære formål må ikke være at skabe overskud
  • Den frivillige indsats skal være en væsentlig del af organisationens grundlag
  • Bestyrelsen skal yde en ulønnet, frivillig indsats
  • Foreningen skal underskrive og indsende en tro- og love erklæring på, at den indhenter børneattester på alle frivillige, som har direkte kontakt med børn under 15 år

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid foreslår følgende tre ændringer til de nuværende kriterier:

  1. ”Tilskud ydes til sociale formål” ændres til ”Tilskud ydes til frivilligt socialt arbejde”
  2. ”Aktiviteten skal foregå inden for rammerne af en organisation, forening eller lignende” slettes
  3. ”Bestyrelsen skal yde en ulønnet, frivillig indsats” slettes

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid foreslår endvidere, at kriterierne udvides med følgende:

  • Udvalget kan ved tildelingen opfordre til, at udgiftstunge foredrag og aktiviteter skal være åbne for en bred kreds af deltagere
  • Aktiviteterne skal fortrinsvis være lokalt forankrede

  De nye kriterier vil herefter være følgende:

  • Ulønnet indsats skal indgå som en afgørende faktor
  • Tilskud ydes til frivilligt socialt arbejde
  • Det primære formål må ikke være at skabe overskud
  • Den frivillige indsats skal være en væsentlig del af organisationens grundlag
  • Udvalget kan ved tildelingen opfordre til, at udgiftstunge foredrag og aktiviteter skal være åbne for en bred kreds af deltagere
  • Aktiviteterne skal fortrinsvis være lokalt forankrede
  • Foreningen skal underskrive og indsende en tro- og love erklæring på, at den indhenter børneattester på alle frivillige, som har direkte kontakt med børn under 15 år

  Udover ovenstående generelle kriterier foreslår Center for Sundhed, Kultur og Fritid, at der bliver vedtaget særligt prioriterede støtteområder for 2020, som blandt andet har sammenhæng med målene i udviklingsstrategien. Der er udelukkende tale om særligt prioriterede støtteområder, som ikke udelukker tilskud til andre områder.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid foreslår, at de særligt prioriterede støtteområder kunne være følgende:

  • Arrangementer og indsatser, som sikrer trivsel og reducerer ensomhed blandt børn, unge og ældre
  • Aktiviteter på tværs af generationer, der styrker og udvikler sociale fællesskaber til alle aldre
  • Arrangementer og indsatser, som understøtter rekruttering af nye aktive borgere i foreninger, tilbud og selvorganiserede aktiviteter 
  • Nye indsatser inden for frivilligt socialt arbejde

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid vil fremadrettet kategorisere de modtagne ansøgninger inden for støtteområderne.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen støtter op om delvision 4 Vilje til ildsjæle.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  § 18 i Lov om social service.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-04-2019

  Godkendt idet følgende præciseres.

  Udvalget kan ved tildelingen betinge, at udgiftstunge foredrag og aktiviteter skal være åbne for en bred kreds af deltagere

   

  Herudover tilpasses følgende:

  • ”Den frivillige indsats skal være en væsentlig del af organisationens grundlag” tilpasses så det også kan rumme en frivillig indsats uden tilknytning til en forening.
  • ”Foreningen skal underskrive og indsende en tro- og love erklæring på, at den indhenter børneattester på alle frivillige, som har direkte kontakt med børn under 15 år” ligeledes tilpasses så den også kan rumme en frivillig indsats uden tilknytning til en forening.

  Ricky van Overeem (C) havde meldt afbud til mødet. Lene Holm Gamborg (C) var stedfortræder.

 • Punkt 8 Meddelelser fra formanden

  Meddelelser

  KL´s har udsendt debatoplæg som kan drøftes den 25. april 2019

   

  Staffanstorps Socialudvalg kommer på besøg den 9. april 2019