You are here

Social- og Sundhedsudvalget - 04-12-2018

Dato: Tirsdag den 4. december 2018 Tid: Kl. 15:00
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Sted: Mødelokale Skyen på Rådhuset
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Social- og Sundhedsudvalget skal godkende dagsordenen.

  Indstilling

  Udvalgsformanden indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2018

   

   

  Godkendt idet pkt. 2 sendes retur til forvaltningen.

  Malene Ellekilde (O) havde meldt afbud til mødet. Kenneth Kristensen Berth (O) deltog som stedfortræder.

 • Punkt 2 Nye kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning

  Beslutningstema

  Ishøj Kommune fremlægger nye kvalitetsstandarder på træningsområdet.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune indstiller,

  • at de nye kvalitetsstandarder og ydelseskatalog på træningsområdet bliver sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

   

  Marianne Damsbo Brix, leder af træningsenheden, deltager under behandlingen af punktet i Social- og Sundhedsudvalget.

  Sagsfremstilling

  På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 6. marts 2018 blev BDO"s analyse af trænings- og hjælpemiddelområdet fremlagt, og to arbejdsgrupper blev nedsat for at arbejde på dels kvalitetsstandarder og dels en afregningsmodel.

   

  På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 25. september 2018 vedtog udvalget, at arbejdsgrupperne kunne arbejde videre ud fra en ny styringsmodel på træningsområdet med standardiserede pakkeforløb og kvalitetsstandarder, der bygger på denne model. På samme møde blev udkast til kvalitetsstandard for sundhedslovens § 140 fremlagt.

   

  Alle kvalitetsstandarder på træningsområdet bliver fremlagt for Social- og Sundhedsudvalget, inden de sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

   

  Der er udarbejdet fire nye kvalitetsstandarder:

  • Kvalitetsstandard for træning til borgere med kræft efter sundhedsloven § 119
  • Kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedsloven § 140
  • Kvalitetsstandard for genoptræning af voksne efter serviceloven § 86, stk.1
  • Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning til voksne efter serviceloven § 86, stk. 2

  De fire nye kvalitetsstandarder er vedlagt som bilag til sagen.

   

  Som noget nyt er der desuden udarbejdet et ydelseskatalog hvor pakkeforløbene er beskrevet. Udkast hertil er ligeledes vedlagt som bilag.

   

  I de nuværende (gældende) kvalitetsstandarder er serviceniveauet for træningsområdet beskrevet i to standarder: Kvalitetsstandard for genoptræning og Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning. De to nuværende standarder fremgår af publikationen: ”Kvalitetsstandarder 2018 for Vallensbæk Kommune”.

   

  Ændringer i kvalitetsstandarderne

  De nye kvalitetsstandarder er opdelt efter indsatser - under hhv. sundhedslov §§ 140 og 119 og servicelov § 86, stk. 1 og stk. 2. Der har ikke tidligere være en kvalitetsstandard der har dækket sundhedsloven § 119. Ens for alle standarderne er, at de er blevet mere detaljerede end tidligere.

   

  Befordring

  På baggrund af analysen fra BDO er der set på befordring til træning. Ishøj Kommunes kørselsafdeling har i foråret 2018 implementeret et nyt kørselssystem, som giver mulighed for at trække specifikke data på kørsel til brug for analyse. Der fremlægges en særskilt sag om befordring i 2019.

   

  Administrationen i begge kommuner vil følge kørselsmønstret tæt i Ishøj og Vallensbæk i 2019.

   

  Ishøj Kommunes kørselsafdeling vil fortsat være leverandør på kørsel til genoptræning i begge kommuner i 2019.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Serviceniveauet beskrevet i kvalitetsstandarderne vil kunne afholdes inden for det afsatte budget for 2019.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Kvalitetsstandarderne er fordelt på hhv. sundhedslovens §§ 140 og 119 samt servicelovens § 86, stk. 1 og stk. 2.

   

  Sundhedslovens § 140 omhandler kommunens pligt til at tilbyde vederlagsfri genoptræning til personer, der udskrives fra hospitalet med et genoptræningsbehov.

   

  Sundhedslovens § 119 omhandler kommunens ansvar for at skabe rammer for en sund levevis for borgerne (forløbsprogrammer).

   

  Servicelovens § 86, stk. 1 omhandler kommunens pligt til at tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Stk. 2 omhandler kommunens pligt til at tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2018

  Sagen sendes retur til forvaltningen.

 • Punkt 3 Kvalitetsstandarder 2019

  Beslutningstema

  Kvalitetsstandarderne for 2019 bliver fremlagt inden høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

   

  Kvalitetsstandarderne for 2019 er opdateret med sproglige præciseringer og enkelte nye afsnit. Samtidig er fire kvalitetsstandarder på socialområdet, der blev godkendt på kommunalbestyrelsens møde den 27. juni 2018, blevet tilføjet den samlede publikation ”Kvalitetsstandarder 2019”. 

   

  Efter høring af Ældrerådet og Handicaprådet bliver kvalitetstandarderne fremlagt til endelig godkendelse.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Pleje og Omsorg indstiller,

   

  • at kvalitetsstandarderne for 2019 bliver sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen godkender hvert år kvalitetsstandarderne for personlig pleje og praktisk hjælp, ældre- og plejeboliger, genoptræning, hjælpemidler og det voksenspecialiserede område.

   

  Inden endelig godkendelse bliver kvalitetsstandarderne sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

   

  Efter høring i Ældrerådet og Handicaprådet bliver kvalitetsstandarderne forelagt igen til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Kvalitetsstandarderne for 2019 er opdateret med sproglige præciseringer, tidligere politiske beslutninger og der er tilføjet nye afsnit og tilpasninger til en række af kvalitetsstandarderne.

   

  De indholdsmæssige ændringer og ændringer hvor noget er præciseret gennemgås i bilaget: ”Rettelser til kvalitetsstandarderne 2019”. Ændringer der alene handler om korrektur og lignende bliver ikke gennemgået.

   

  Alle ændringer kan ses i bilaget ”Kvalitetsstandarder 2019” hvor ændringerne er markeret med rød.

   

  De væsentligste ændringer er:

   

  Indledningen

  Afsnittet omkring visioner, mål og fokusområder tilpasses i forhold til kommunens nye udviklingsstrategi.

   

  1.5 Egen tid og 1.6 Klippekort

  Det præciseres at optjente timer følger borgeren i forbindelse med et eventuelt leverandørskift.

   

  1.8 Plejebolig

  Det præciseres at borgere der opholder sig i kommunens midlertidige boliger og ikke ønsker at tage imod kommunens tilbud om en konkret plejebolig pga. beliggenhed eller lignende, vil ikke længere kunne anvende den midlertidige plads og skal vente på næste tilbud om plejebolig i eget hjem.

   

  1.9 Midlertidig bolig

  Det præciseres, at aflastningsophold som udgangspunkt visiteres to gange årligt af 1-14 dages varighed. Aflastningsophold kan eventuelt visiteres yderligere såfremt der er individuelle behov.

   

  1.12 Afløsning i eget hjem

  Det præciseres at afløsning i eget hjem skal bestilles hos leverandøren 3 hverdage før det kan leveres.

   

  1.15 Selvtræning

  Der er foretaget en række justeringer og sproglige korrektioner i kvalitetsstandarden for selvtræning. Indsatsens omfang er justeret således at borgerne som udgangspunkt henvises til selvtræning i 3 måneder – og ikke som tidligere i 1 år ad gangen.

  Selvtræning kan fortsat forlænges ved vurderet behov. 

  Derudover er formålet med selvtræning opdateret og det er tilføjet at målet er at borgeren efterfølgende kan fortsætte i almindelige træningstilbud i foreninger eller i private træningscentre.

   

  For en stor del af de borgere der har været henvist til selvtræning i 3 måneder vil Seniormotionen være et relevant tilbud efterfølgende.

   

  2.3 Bleer og absorberende underlag

  Sygeplejen i Vallensbæk Kommune har overtaget opgaven med bevilling af bleer og absorberende underlag fra Ishøj Kommune. Kvalitetsstandarden er konsekvensrettet i forhold til ændringen i bevillingskompetencen.

   

  4.2 Specialtandpleje

  Det præciseres at der opkræves brugerbetaling svarende til det maksimale beløb der kan opkræves. Beløbet er cirkulærereguleret og ændres årligt. I 2019 er beløbet 1.975 kr.

   

  Nye kvalitetsstandarder

  Der er tilføjet fire nye kvalitetsstandarder på socialområdet og kvalitetsstandarden for Socialpædagogisk Støtte er opdateret. Disse ændringer blev vedtaget på kommunalbestyrelsens møde den 27. juni 2018 – og er indarbejdet i det samlede dokument ”Kvalitetsstandarder 2019”.

   

  De fire nye kvalitetsstandarder på socialområdet er:

  • Kvalitetsstandard for merudgiftsydelse
  • Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug
  • Kvalitetsstandard for ledsagerordning
  • Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug

  Tilsynspolitik for ydelser leveret efter § 83

  Som en del af kvalitetsstandarderne godkendes der hvert år en tilsynspolitik for ydelser leveret efter § 83. Tilsynspolitikken ligger som et bilag bagerst i publikationen.

  Den eksisterende politik for tilsyn med ydelser leveret efter § 83 er opdateret. De væsentligste ændring er, at tilsynene fremover vil foregå systematiseret, og resultaterne fremlægges politisk én gang årligt i Social- og Sundhedsudvalget. Derudover vil tilsynet blive udført systematiseret og der udvælges stikprøver på 5 procent af borgerne en gang om året.

   

  Opdateringen af den gældende tilsynspolitik er en del af den handleplan som blev godkendt på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 25. september 2018 i forbindelse med fremlæggelsen af dette års tilfredshedsundersøgelse.

   

  Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning

  Sideløbende med denne sag fremlægges der samtidig en sag for udvalget, der omhandler kvalitetsstandarderne for træningsområdet.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Serviceniveauet som er beskrevet i dokumentet ”Kvalitetsstandarder 2019” vil kunne afholdes inden for det afsatte budget for 2019.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  De godkendte kvalitetsstandarder for 2019 vil være tilgængelige på kommunens hjemmeside.

  Retsgrundlag

  Lov om Social Service.

   

  Sundhedsloven.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2018

   

  Gruppe O fremsatte følgende ændringsforslag:

  ”Forvaltningens indstilling til ændring af kvalitetsstandarden pkt. 1.15 Selvtræning udgår”

   

  Gruppe O (1 stemme) stemte for ændringsforslaget.

  Gruppe C (4 stemmer) og gruppe A (2 stemmer) stemte imod ændringsforslaget.

  Ændringsforslaget var herefter ikke godkendt.

   

   

  Forvaltningens indstilling med følgende ændringer blev sat til afstemning:

  Forvaltningens forslag om ændringer til kvalitetsstandarden pkt. 1.8 Plejebolig udgår.
  I kvalitetsstandarden pkt. 1.12 afløsning i eget hjem fjernes ”så vidt muligt” og erstattes af i ”op til” 4 sammenhængende timer pr. uge og det tilføjes, at bestilling hos leverandøren skal ske ”senest” 3 hverdage før det kan leveres.

   

  For stemte gruppe C (4 stemmer) og gruppe A (2 stemmer) i alt 6 stemmer.

  Gruppe O (1 stemme) undlod at stemme

   

  Forvaltningens indstilling med ændringer var herefter godkendt.

   

  Malene Ellekilde (O) havde meldt afbud til mødet. Kenneth Kristensen Berth (O) deltog som stedfortræder.

 • Punkt 4 Tilbygning Pilehavehus - Skema A-ansøgning

  Beslutningstema

  Vallensbæk Kommune ønsker at opføre 16 ældreboliger i varierende størrelser i tilknytning til Pilehavehus.

   

  Forvaltningen fremsender skema A med henblik på tilsagn om støtte til opførelse af 16 nye ældreboliger i tilknytning til Pilehavehus. BDO revisionsvirksomhed er økonomisk rådgiver for Vallensbæk Kommune. Skema A-ansøgningen skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

   

  En skema A-ansøgning er den første samlede oversigt over et byggeris data og skal udarbejdes, når bygherre (Vallensbæk Kommune) søger om tilsagn til opførelse af byggeprojektet.

   

  Skema A-ansøgningen har som konsekvens, at der er en samlet merudgift på 0,029 mio. kr.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi- og Indkøb indstiller,

  • at skema A for opførelse af 16 ældreboliger efter lov om almene boliger m.v. med en samlet anskaffelsessum på 34,971 mio. kr. inkl. moms bliver godkendt
  • at der bliver meddelt anlægsbevilling og afgivet rådighedsløb på 34,971 mio. kr. i 2018, som udgør den samlede anlægssum til etablering af 16 nye ældreboliger på Pilehavehus
  • at der bliver givet tilsagn om kommunal støtte i form af kommunalt grundkapitalindskud på 10 % af anskaffelsessummen for ældreboligerne, i alt 3,497 mio. kr.
  • at der bliver meddelt tillægsbevilling i 2018 til det kommunale grundkapitalindskud på 0,957 mio. kr. som er differencen i forhold til det allerede godkendte grundkapitalsindskud på 2,540 mio. kr. i budgetforliget 2018-2021
  • at der som finansiering bliver meddelt tillægsbevilling på -30,775 mio. kr. til låneoptag i kommunekredit, som svarer til 88 % af den samlede anskaffelsessum i 2018
  • at der bliver optaget en byggekredit i Kommunekredit indtil den endelige låneoptagelse forestår
  • at der som finansiering bliver meddelt tillægsbevilling på -0,699 mio. kr., svarende til 2% af udgifterne til boligerne (beboerindskud) i 2018
  • at jordsalg af egen grund til en værdi af 2,0 mio. kr. bliver godkendt
  • at der bliver meddelt anlægsbevilling og afgivet rådighedsbeløb i 2018 på -2,0 mio. kr. i forbindelse med jordsalg af egen grund
  • at det bliver godkendt, at kommunen på statens vegne giver tilsagn om ydelsesstøtte.
  • at det bliver godkendt, at støttesagsgebyret til kommunen fastsættes til 2,5 promille af anskaffelsessummen svarende til 0,092 mio. kr.
  • at den foreløbige husleje på 1.480 kr. pr. m2 om året bliver godkendt
  • at skema A for servicearealet bliver godkendt med en anslået anskaffelsessum på 1,712 mio. kr. ekskl. moms

  • at der bliver meddelt anlægsbevilling og afgivet rådighedsløb på 1,712 mio. kr. i 2018 til den forventede anskaffelsessum til etablering af servicearealer
  • at der bliver meddelt anlægsbevilling og afgivet rådighedsløb på -0,640 mio. kr. i 2018 i servicearealtilskud

  • at den samlede merudgift på 0,029 mio. kr. bliver finansieret af kassen i 2018

  Sagsfremstilling

  Vallensbæk Kommunes søger tilsagn til at opføre 16 ældreboliger og servicearealer i forbindelse med udbygning af Pilehavehus. Ansøgningen er en såkaldt skema A–ansøgning, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

   

  Beskrivelse af projektet

  Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. februar 2018 projektbeskrivelsen omkring tilbygning på Pilehavehus, som beskrev ønsket om etablering af to nye tidssvarende boligblokke med otte boliger i hver. På Kommunalbestyrelsens møde den 30. maj 2018 blev sammensætningen af styregruppe for projektet godkendt. Kommunalbestyrelsen godkendte lokalplansændringen 27. juni 2018. Dispositionsforslag for Pilehavehus er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. november 2018.  

   

  Byggeriet omfatter i alt 16 ældreboliger fordelt på:

  • 6 ældreboliger på ca. 65 m2
  • 8 ældreboliger på ca. 75 m2
  • 2 ældreboliger på ca. 85 m2 (ægtefælleboliger)
  • Fællesboligareal 197 m2
  • Servicearealer på ca. 97 m2

   

  Det samlede bruttoboligareal udgør 1.163 m2 med et gennemsnitsareal på 73 m2. Derudover bliver der etableret ca. 97 m2 servicearealer i forlængelse af det eksisterende Pilehavehus.

   

  Der bygges som udgangspunkt på dele af grunden Løkkekrogen 11F, som i dag rummer daginstitutionen Birkely, hvilket har afstedkommet en ny lokalplan for området.

   

  Finansiering og ydelsesstøtte

  Finansieringen af alment boligbyggeri sker ved, at 10 % af anskaffelsessummen bliver finansieret af et kommunalt grundkapitalindskud. Kommunalbestyrelsen skal godkende beløbet.

   

  Kommunalbestyrelsen skal også på statens vegne give tilsagn om den ydelsesstøtte, som staten løbende yder til realkreditlånet, der udgør den største del af anskaffelsessummen. Staten bidrager med ydelsesstøtte til lånet i realkreditinstituttet, hvis den totale ydelse udgør et større beløb, end beboernes andel kan dække. Ydelsesstøttens størrelse afhænger bl.a. af låntype og lånets løbetid og kurs- og renteniveau.

   

  For at sikre at byggeriet overholder budgettet, godkender Kommunalbestyrelsen allerede nu, at Vallensbæk Kommune bliver pålagt, at byggeregnskabet ikke må overskride den meddelte anskaffelsessum (som bliver fastlagt i Skema B).

   

  Samtidig skal Vallensbæk Kommune overholde de regler, der gælder for alment boligbyggeri.

   

  Byggeriets økonomi/forventet husleje

  Anskaffelsessummen på 34.971.410 kr. og et samlet areal på 1.163 m2 giver anlægsudgifter på 30.070 kr. pr. m2 boligareal. Dette svarer til det aktuelle maksimumbeløb (centralt fastsat beløb, der ikke må overskrides) for støttet boligbyggeri i Hovedstadsområdet, som er på 30.070 kr. pr. m2 boligareal i 2018.

   

  Med dette udgangspunkt er den månedlige husleje på nuværende tidspunkt anslået til at udgøre:

  Ældrebolig – 65 m2 – 8.101 kr. pr. md

  Ældrebolig - 75 m2 – 9.225 kr. pr. md

  Ældrebolig – 85 m2 – 10.537 kr. pr. md

   

  Beboernes husleje bliver udregnet som udgifterne til ydelse på realkreditlånet (nettokapitaludgifter), som pt. er 2,80 % per år af anskaffelsessum og en ydelse (administrationsbidrag) på 0,08% af realkreditlånet. De samlede kapitaludgifter er herefter på 1.003.819 kr. Dette giver en årlig kapitaludgift pr. m2 på 863 kr.

   

  Derudover udgør de årlige driftsudgifter pr. m2 617 kr. Samlet årlig leje ekskl. forbrug pr. m2 udgør 1.480 kr.

   

  Aconto-varmebidraget er i skema A foreløbig beregnet til ca. 30 kr. pr. kvadratmeter. Aconto-vandbidraget er foreløbig beregnet til ca. 20. kr. pr. kvadratmeter årligt. Dette er erfaringstal fra anden kommune. De kvalificeres ved skema B.

   

  Anlægsøkonomi

  Anlægsbudgetterne fastlægges endeligt i forbindelse med udarbejdelse af skema B i 2019, hvor der vil være mulighed for udvidelse af den maksimale støtteberettigede anskaffelsessum for boligerne.

   

  I Skema A-ansøgningen er den samlede anskaffelsessum på 34.971.410 kr. fordelt med 3.400.000 kr. til grundudgifter svarende til ca. 10 % af den samlede anskaffelsessum.

   

  Grundudgifterne dækker grundkøbet og tilslutningsafgifterne. De samlede øvrige omkostninger udgør 6.584.423 kr. svarende til ca. 19 % af den samlede anskaffelsessum. De samlede gebyrer udgør 507.000 kr., svarende til ca. 1,0 % af den samlede anskaffelsessum.

   

  Der er afsat 24.479.987 kr. til totalentreprisen svarende til ca. 70 % af den samlede anskaffelsessum.

   

  I den kommunale økonomi indgår salg af grund som er beregnet med byggeretspris på 125.000 kr. pr. bolig. Byggeretsprisen svarer til markedsprisen. Det samlede salg udgør 2,0 mio. kr.

   

  Kommunekredit

  Vallensbæk Kommune kan som bygherre ved projektets afslutning optage et lån i kommunekredit på samme vilkår som ved optagelse af et realkreditlån. Ved optagelse af lån i kommunekredit skal kommunen ikke yde en garanti. I byggeperioden optager Vallensbæk Kommune en byggekredit hos Kommunekredit som en midlertidig finansiering med variabel rente. Efter anlægsperioden bliver den endelige finansiering etableret, i henhold til lånebekendtgørelsen.

   

  Støttesagsgebyr

  I sager om offentlig støtte efter almenboligloven til nybygning, ombygning og/eller tilbygning af almene boliger eller servicearealer kan kommunen pålægge modtagere af støtte at betale et gebyr, ”støttesagsgebyr”, til (delvis) dækning af kommunens administrationsomkostninger. Det er fastlagt i almenboligloven.

  I denne sag er forslaget, at støttesagsgebyret bliver fastsat til 2,5 promille af den samlede anskaffelsessum. Samlet udgør støttesagsgebyret 92.000 kr.

   

  Byggeriets udformning

  Der er på Kommunalbestyrelsens møde den 28. november 2018 fremlagt et dispositionsforslag, som beskriver skitse- og projektforslag, herunder udformningen og grundprincipperne for den nye bygning. Forslaget er indstillet fra en enig styregruppe.

  Serviceareal

  Servicearealet kommer til at bestå af personale- rum, andel af teknikrum og andel af fælles adgangsarealer. Det samlede serviceareal udgør 97m2 og er budgetteret til en anskaffelsessum på 1,712 mio. kr. ekskl. moms.

  Tilslutningsudgifterne udgør 0,070 mio. kr. ekskl. moms svarende til ca. 4 % af den samlede anskaffelsessum. Der er afsat 1,199 mio. kr. til totalentreprisen svarende til ca. 70 % af den samlede anskaffelsessum. De øvrige omkostninger og gebyrer udgør 0,444 mio. kr. svarende til ca. 26 % af den samlede anskaffelsessum.

   

  Der gives et tilskud fra staten på 40.000 kr. pr. bolig, der er tilknyttet serviceareal.

  Der kan forventes et samlet tilskud på 0,640 mio. kr. for 16 boliger.

   

  Videre proces

  Når der bliver opført almene boliger, skal der, når byggeriet sættes i gang, udarbejdes en såkaldt skema B-ansøgning. Skema B indeholder en mere detaljeret beskrivelse af projektet, hvor de økonomiske oplysninger er baseret på licitationsoplysninger. Der er ligeledes mulighed for at optage lån hos kommunekredit. Når skema B er godkendt i Kommunalbestyrelsen kan byggeriet påbegyndes, hvis der er givet en byggetilladelse. Ved byggeriets afslutning skal der udarbejdes en såkaldt skema C-ansøgning. Her fremlægges et revisionspåtegnet anlægsregnskab. Den endelige husleje bliver fastlagt i skema C.

   

  Tidsplan

  December 2018 - Skema A – Godkendelse i KB

  December 2018 – januar 2019 – Der bliver udarbejdet projektforslag, som bliver godkendt i styregruppen

  Januar 2019 – april 2019 - Detaljering af projektforslag til myndighedernes godkendelse og detaljering for at gøre projektet bygbart

  April 2019 – maj 2019 – Udbud

  Maj 2019 – ultimo maj 2019 - Licitation og tildeling af projekt

  Ultimo maj 2019 – ultimo juni 2019 - Skema B til godkendelse

  Juni 2019 – ultimo december 2020 - Byggeperiode

  Januar 2021 – Ibrugtagning af ældreboliger

  September 2021 - Skema C til godkendelse

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Den samlede anskaffelsessum for boligerne udgør 34,971 mio. kr. inklusiv gebyr og moms. Den samlede merudgift, der finansieres af kassen, er 0,029 mio. kr., jf. tabel nedenfor.

   

  Den kommunale nettoøkonomi:

   

   

  Kommunal grundkapital 10% af bolig-anskaffelsessum

  3.497.141

  3.497.141

  "Salg" af egen grund

  -2.000.000

  Overskud (-)/Underskud (+)

  1.497.141

  Etablering af servicearealer ekskl. moms

  1.712.480

  Nettoudgift før tilskud

  3.209.621

  Servicearealtilskud 16 boliger af 40.000 kr.

  -640.000

  Kommunal nettoudgift

  2.569.621

   

  Budgetforlig 2018-2021                                                 2.540.000

   

  Netto merudgift i 2018                                                      29.621

   

  Vallensbæk Kommunes udgift til grundkapital udgør 10 % af den samlede anskaffelsessum og er beregnet til 3,497 mio. kr. Der blev i forbindelse med budgetforlig for 2018 besluttet at afsætte 2,540 mio. kr. i 2018 til grundkapitalindskud til opførelse af nye ældreboliger i tilknytning til Pilehavehus. Grundkapitalindskuddet forøges derfor med 0,957 mio. kr., som er differencen mellem 3,497 mio. kr. og de afsatte 2,540 mio. kr. Den samlede kommunale nettoøkonomi, i forbindelse med projektet medfører samlet en nettomerudgift på 0,029 mio. kr.

   

  I den kommunale økonomi indgår salg af grund som er beregnet med byggeretspris på 125.000 kr. pr. bolig. Byggeretsprisen svarer til markedsprisen. Det samlede salg udgør 2,0 mio. kr.

   

  Ældreboligerne bliver finansieret på følgende måde:

   

  Finansiering af almene boliger:

  Lån med ydelsesstøtte                                      88%       30.774.841

  Kommunal grundkapital                                    10%         3.497.141

  Beboerindskud                                                   2%            699.428

  Samlet finansiering                                                         34.971.410

   

   

   

   

   

  Vallensbæk Kommune optager som bygherre lån svarende til de 88 % af anskaffelsessummen. Lånet optages hos kommunekredit. Vilkår for lån mv. fastsættes i henhold til reglerne i lov om almene boliger mv.

    

  Byggeprojektet indbetaler et støttesagsgebyr på 2,5 promille af den godkendte anskaffelsessum, svarende til 92.000 kr., til kommunen. Gebyret vil blive opkrævet i 2019.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Udbygningen af Pilehavehus er i tråd med visionen om fremtidens boligby, som sætter mennesket i centrum uanset alder, og er i tråd med delvision 3, om fokus på sundhed, forebyggelse og tidlig indsats. Endvidere tema 4 som omhandler sundhed gennem forebyggelse og med fokus på at understøtte borgere med et særligt behov.

  Kommunikation

  Der vil løbende bliver orienteret og kommunikeret om projektet via de kanaler der er relevante for borgere og andre interessenter.

  Retsgrundlag

  Almenboligloven og bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. (Støttebekendtgørelsen)

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2018

   

  Anbefales.

   

  Malene Ellekilde (O) havde meldt afbud til mødet. Kenneth Kristensen Berth (O) deltog som stedfortræder.

 • Punkt 5 Status på fælles akutfunktion (FAF)

  Beslutningstema

  I januar/februar 2018 godkendte kommunalbestyrelserne i Albertslund, Glostrup, Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommune, at de fire kommuner indgår et samarbejde om en fælles akutfunktion. Denne sag er en status på opstarten af den fælles akutfunktion og anvendelsen af den i de fire samarbejdskommuner.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Pleje og Omsorg indstiller,

  • at status på fælles akutfunktion (FAF) bliver taget til efterretning

  Sagsfremstilling

  I det nedenstående bliver opstarten af den fælles akutfunktion (herefter FAF) præsenteret kort. Derefter bliver der gjort rede for anvendelsen af FAF i perioden juni – september 2018, herunder hvor mange henvendelser FAF har modtaget fra de fire samarbejdskommuner Albertslund, Glostrup, Vallensbæk og Høje-Taastrup.

   

  Alle kommuner er per. 1. januar 2018 forpligtede til at have eller indgå et samarbejde med andre kommuner om en kommunal akutfunktion.

  Den kommunale akutfunktion er et tilbud til patienter, der ikke har behov for en hospitalsindlæggelse, men som har særlige observations-, pleje- eller behandlingsbehov, som ikke kan varetages af den øvrige kommunale hjemmesygepleje.

   

  Opstart af FAF
  I perioden februar – maj 2018 forberedte samarbejdskommunerne opstarten af FAF. Dette involverede både konkretisering af arbejdsgange på tværs af kommuner, rekruttering af medarbejdere til FAF og formidling om FAF’s eksistens til relevante samarbejdspartnere, såsom læger og hospitaler.

   

  Oprettelsen af FAF har taget udgangspunkt i det akutteam, som Høje-Taastrup Kommune har haft siden 2014. Samtlige medarbejdere i det tidligere akutteam har valgt at fortsætte som akutsygeplejersker i FAF. Dette betød, at der kun skulle rekrutteres to nye akutsygeplejersker for at have et fuldtalligt team, som kan sikre dækning i dag- og aftentimerne.


  I maj måned blev der holdt et kick-off møde i hver af de fire samarbejdskommuner, hvor formålet var, at relevante medarbejdere og ledere i hver kommune fik indblik i, hvad FAF kan bruges til, og hvem der kan rette henvendelse til FAF.

   

  For at udbrede kendskabet til FAF blandt lægerne i de fire kommuner har medarbejdere fra FAF været på besøg i samtlige lægeklinikker i de fire samarbejdskommuner. Dette har også været med henblik på at sikre, at lægerne ved, i hvilke tilfælde det er relevant at benytte FAF.

   

  Anvendelse af FAF
  FAF startede d. 1. juni 2018, og allerede den første dag modtog FAF henvendelser vedrørende borgere i alle fire kommuner. I perioden juni-september har FAF fået i alt 556 henvendelser, som vedrører i alt 336 borgere.


  Størstedelen af henvendelserne til FAF vedrører borgere, som har betændelsestilstande, såsom eksempelvis lungebetændelse og blærebetændelse. Det er oftest de praktiserende læger eller hjemmesygeplejen i de respektive samarbejdskommuner, der henvender sig til FAF.


  Fremover forventer FAF at få flere henvendelser fra Amager/Hvidovre Hospital. Baggrunden for dette er, at der pr. 1. september 2018 er trådt en samarbejdsaftale i kraft mellem hospitalerne, 1813 og kommunerne i planområde syd, herunder de fire samarbejdskommuner. Denne aftale har til formål at støtte et smidigere samarbejde mellem hospitalerne, 1813 og de kommunale akutfunktioner.

   

  Som det fremgår af nedenstående graf har FAF i perioden juni – september 2018 fået flest henvendelser, som vedrører borgere i Høje-Taastrup Kommune. Dette skal ses i sammenhæng med, at Høje-Taastrup Kommune har haft et akutteam siden 2015, som både kommunens hjemmesygepleje og almen praksis har kendskab til og er vant til at anvende. I de tre samarbejdskommuner arbejdes der løbende med at udbrede kendskabet til FAF.

   

   

  De fire samarbejdskommuner tilstræber, at antal henvendelser til FAF vedrørende borgere i de respektive kommuner afspejler kommunernes indbyggertal. Som det fremgår af nedenstående tabel, er dette ikke tilfældet endnu, hvilket er forventeligt i en opstartsfase. Det skal også ses i sammenhæng med, at opstarten af FAF har været sammenfaldende med omstillingen til den nye elektroniske omsorgsjournal, Cura, i samarbejdskommunerne, som har krævet en del ressourcer.

   

  Dog er der en tendens til, at FAF henover efteråret får flere og flere henvendelser vedrørende borgere i Albertslund, Glostrup og Vallensbæk kommuner, og tager man oktober med i beregningerne ligger Vallensbæk Kommune på 11,99% af de samlede antal henvendelser. Det forventes, at antal henvendelser vil afspejle borgernes indbyggertal, når FAF overgår fra projektperiode til almindelige drift i marts 2019.

   

  Kommune

  Procentdel af det samlede indbyggertal

  Procentdel af samlede antal henvendelser til FAF*

  Albertslund

  23,7 %

  7,9 %

  Glostrup

  19,1 %

  12,2 %

  Høje-Taastrup

  43,1 %

  68,3 %

  Vallensbæk

  14,0 %

  11,5 %

  *Baseret på antal henvendelser i perioden 1. juni – 30. september 2018. I oktober 2018 var Vallensbæk Kommunes andel af henvendelser til FAF 14,7 %.

   

  Henvendelsernes relevans
  FAF har siden d. 1. september vurderet, hvorvidt henvendelserne er relevante i forhold til, hvilke indsatser FAF kan levere. Medarbejderne i FAF vurderer, at i alt 96,3 % af alle henvendelserne er relevante. Dette peger på, at de praktiserende læger og hjemmesygeplejen i de respektive kommuner, som henvender sig til FAF, har et godt kendskab til i hvilke situationer og tilfælde, det er relevant at rette henvendelse til FAF.

   

  Forebyggelse af indlæggelser
  FAF vurderer i forbindelse med hver indsats, de udfører, hvorvidt indsatsen har forebygget en hospitalsindlæggelse af borgeren. Vurderingen er, at FAF i 350 tilfælde, svarende til 62,94 % af alle indsatser, har forebygget en indlæggelse af borgeren.

   

  Tilfredshed med FAF
  Der er stor tilfredshed med FAF på tværs af de fire samarbejdskommuner, som alle vurderer, at FAF er fagligt dygtige og har en positiv og professionel tilgang til samarbejde med borgere og andre samarbejdspartnere.

   

  Det videre forløb
  Ledelsen i de fire samarbejdskommuner arbejder videre med at udbrede kendskabet til og anvendelsen af FAF, både internt i kommunen og i forhold til eksterne samarbejdspartnere, såsom eksempelvis almen praksis og hospital.

  I forbindelse med at FAF overgår fra projekt til drift i starten af det nye år vil Social- og Sundhedsudvalget få en ny status på projektet samt en orientering om overgangen til drift.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen har sammenhæng med udviklingsstrategiens delvision 3 ”Livskvalitet i et godt og sundt liv” og til området ”Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen” i Værdighedspolitik 2018-2021.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Sundhedsloven §138-139.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2018

  Blev taget til efterretning.

   

  Malene Ellekilde (O) havde meldt afbud til mødet. Kenneth Kristensen Berth (O) deltog som stedfortræder.

 • Punkt 6 Hjemtagelse af korte familierådgivningsforløb - budgetforlig 2019

  Beslutningstema

  Orientering om hjemtagelse af korte familierådgivningsforløb i forbindelse med budgetforlig 2019.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

  • at orienteringen bliver taget til efterretning

  Sagsfremstilling

  Baggrund

  De korte familierådgivningsforløb efter servicelovens § 11, stk. 3 til børn, unge og familier bliver i dag varetaget af Familieværkstedet i Ishøj Kommune. I forbindelse med budgetforliget 2019 bliver denne opgave nu hjemtaget til Vallensbæk Kommune.

   

  De forebyggende indsatser i forbindelse med rådgivningsforløbene kan blandt andet omfatte:

   

  • Konsulentbistand, herunder familierettede indsatser
  • Netværks- eller samtalegrupper
  • Rådgivning om familieplanlægning
  • Andre indsatser, der har til formål at forebygge et barns, et ungt menneskes eller en families vanskeligheder

   

  Målgruppen for rådgivningsforløbene er forældre med børn fra 0-18 år. Forløbene er på cirka seks måneder.

   

  Indsatserne i dag

  Ishøj Kommune tilbyder i dag kortere samtaleforløb med en varighed på ca. 6 måneder. Ud over dette tilbyder Ishøj Kommune skilsmissegrupper til forældre og børn ved komplicerede skilsmisser.

   

  Det er ofte StraXen (et tværfagligt team i Center for Børn og Forebyggelse i Ishøj Kommune, som varetager akutte og forebyggende indsatser) der henviser til forløbene, men også medarbejderne fra PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), der sidder på de tre skoler i Vallensbæk Kommune kan henvise. Der er få henvisninger fra Specialteamet, og Børn- og unge teamet i Ishøj Kommune.

   

  Ventetiden på et rådgivningsforløb i Ishøj Kommune er i dag 3-4 måneder efter visitationen. Der har i 2018 foreløbigt været 33 forløb for børn og voksne fra Vallensbæk.

   

  Implementering af indsatserne i Vallensbæk Kommune

  Vallensbæk Kommune varetager i forvejen den åbne og anonyme familierådgivning efter servicelovens § 11, stk. 2. For at kunne varetage de ekstra opgaver i forbindelse med hjemtagelsen bliver der ansat yderligere en psykolog/terapeut med forventet opstart den 1. februar 2019.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid vil i samarbejde med Ishøj Kommune sørge for en smidig overgang for børn og forældre ved flytning af tilbuddet til Vallensbæk Kommune.

   

  Ishøj Kommune har myndighedsfunktionen og afklarer om borgeren er interesseret i at modtage hjælp, før borgeren bliver henvist til Vallensbæk Familierådgivning. Ishøj Kommune sender en henvisning til Vallensbæk Kommune. Når forløbet er afsluttet giver Vallensbæk Kommune en status til Ishøj Kommune.

   

  Det er aftalt med Ishøj Kommune, at der skal ske en hurtig henvisning af børn og forældre til tilbuddet. Der skal være fælles kommunikation om tilbuddet, så sagsbehandlere, Straxen mfl. hurtigt kan henvise til tilbuddet.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  I forbindelse med hjemtagelse af opgaven i henhold til budgetforliget er budgettet til varetagelse af §11 stk. 3 flyttet fra Familieværkstedet i Ishøj til Familierådgivningen i Vallensbæk og dermed samlet set udgiftsneutralt.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen understøtter visionen om livskvalitet i et godt og sundt liv (delvision 3) og et udviklende børne- og ungeliv (delvision 5).

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Serviceloven § 11, stk. 3.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2018

  Blev taget til efterretning.

   

  Malene Ellekilde (O) havde meldt afbud til mødet. Kenneth Kristensen Berth (O) deltog som stedfortræder.

 • Punkt 7 Årsplan for Social- og Sundhedsudvalget 2019

  Beslutningstema

  Årsplan for Social- og Sundhedsudvalget i 2019.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Pleje og Omsorg og Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

   

  • at årsplan bliver taget til efterretning

  Sagsfremstilling

  Center for Pleje og Omsorg og Center for Sundhed, Kultur og Fritid har udarbejdet en årsplan for Social- og Sundhedsudvalget i 2019.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2018

   

  Blev taget til efterretning med bemærkning om, at mødet i aktivitetsudvalget den 23. januar 2019 rettelig holdes den 24. januar 2019.

  Malene Ellekilde (O) havde meldt afbud til mødet. Kenneth Kristensen Berth (O) deltog som stedfortræder.

 • Punkt 8 Meddelelser fra formanden

  Meddelelser

  • Juleaften for enlige holdes i aktivitetscentret i Rønnebækhus

  • Konference om Røgfri Generation den 24. januar 2019