You are here

Social- og Sundhedsudvalget - 05-02-2019

Dato: Tirsdag den 5. februar 2019 Tid: Kl. 15:00
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Sted: Mødelokale Skyen på Rådhuset
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Social- og Sundhedsudvalget skal godkende mødets dagsorden.

  Indstilling

  Udvalgsformanden indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-02-2019

  Godkendt.

  Jytte Bendtsen (C) havde meldt afbud til mødet. Lene Holm Gamborg (C) deltog som stedfortræder.

  Anette Sandgreen (A) havde meldt afbud til mødet. Erdal Colak (A) deltog som stedfortræder.

 • Punkt 2 Orientering om Familierådgivningen

  Beslutningstema

  Orientering om Vallensbæk Kommunes tilbud Familierådgivningen.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

  • at orienteringen bliver taget til efterretning

  Sagsfremstilling

  Centerchef Annette Hein-Sørensen, psykolog Tore Brekke og psykolog Marie Hansen Tygstrup fra Center for Sundhed, Kultur og Fritid orienterer om Familierådgivningen på Social- og Sundhedsudvalgets møde.

   

  Præsentationen vil tage udgangspunkt i:

  • Åben og anonym familierådgivning
  • Korte familierådgivningsforløb

   

  Der vil være mulighed for at stille spørgsmål og generelt drøfte Familierådgivningen.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen understøtter temaerne om Livskvalitet i et godt og sundt liv (tema 3) og Et udviklende børne- og ungeliv (tema 5).

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-02-2019

  Blev taget til efterretning.

   

  Jytte Bendtsen (C) havde meldt afbud til mødet. Lene Holm Gamborg (C) deltog som stedfortræder.

  Anette Sandgreen (A) havde meldt afbud til mødet. Erdal Colak (A) deltog som stedfortræder.

 • Punkt 3 Genoptræning - budgetmodel for træningsenheden

  Beslutningstema

  Forslag til budgetmodel på træningsområdet.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Pleje og Omsorg indstiller,

  • at forslaget til budgetmodel på genoptræningsområdet bliver godkendt

  • at aktivitetsopgørelserne for hjælpemiddelområdet ændres, således at de i højere grad beskriver sammenhængen mellem aktivitet og økonomi

  Sagsfremstilling

  På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 12. marts 2018 blev BDO’s analyse af trænings- og hjælpemiddelområdet fremlagt.

  Som opfølgning på analysen blev det besluttet at nedsætte to arbejdsgrupper: en der arbejder med struktur og indhold, og en der arbejder med økonomi.

   

  Den første afrapportering fra grupperne var et forslag til en ny styringsmodel med forløb, der bliver defineret ud fra standardiserede træningspakker.

  Forslaget blev godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 25. september 2018.

  Forvaltningen fremlagde på den baggrund nye kvalitetsstandarder for træningsområdet, der indeholder beskrivelser af træningspakkerne. De blev fremlagt på Social- og Sundhedsudvalget den 15. januar 2019 og er i høring hos Ældreråd og Handicapråd.

   

  Arbejdsgruppen der arbejder med økonomi, fremlægger i forlængelse af den nye styringsmodel, en ny model til budgetlægning på genoptræningsområdet.

   

  Forslag til budgetmodel for træningsenheden

  Forvaltningen foreslår, at der hvert år bliver beregnet en budgetramme for træningsenheden i Ishøj. Den samlede budgetramme for træningsenheden udgøres af det forventede budgetmæssige behov i Ishøj Kommune og det forventede budgetmæssige behov i Vallensbæk kommune.

   

  De budgetmæssige behov for hver kommune bliver fastlagt ud fra en beregnet timepris pr. træningstime og en prognose for behovet for træningstimer i de to kommuner.

   

  Timeprisen bliver beregnet ved at sammenholde det seneste års regnskab med antallet af leverede træningstimer det samme år.

  Der bliver herefter udarbejdet en prognose for antallet af træningstimer i begge kommuner på baggrund af den demografiske udvikling i kommunerne og dækningsgrader for relevante aldersgrupperinger.

   

  De beregnede budgetrammer for hver kommune udgør som udgangspunkt kommunernes respektive bidrag til træningsenheden. 

   

  Fordelene ved budgetmodellen er, at der er tale om en relativt simpel model, der kan skabe større gennemsigtighed omkring budgetberegningerne.

  Samtidig forventes det, at modellen vil skabe en højere grad af budgetsikkerhed for de to kommuner. Modellen er afprøvet med tal fra regnskab 2017 og resultatet af afprøvningen viste et realistisk budgetniveau for 2019.

   

  I tilfælde af behov for op- eller nedjusteringer af budgettet vil modellen sikre, at der er gennemsigtige begrundelser for justeringerne – dette kan eksempelvis være den demografiske udvikling, en ændret dækningsgrad eller et ændret omkostningsniveau.

   

  Status angående hjælpemidler

  Arbejdsgruppen anbefaler, at en del af de nuværende aktivitetstal, som bliver fremlagt i forbindelse med budgetopfølgninger udgår. Disse aktivitetstal viser antal udleverede kropsbårne engangshjælpemidler og kropsbårne hjælpemidler af varig karakter, samt overordnede tal på andelen af hjælpemidler der genanvendes.

   

  Arbejdsgruppen foreslår, at de nye aktivitetstal i højere grad beskriver sammenhængen mellem aktivitet og økonomi, og hermed medvirker til at understøtte økonomistyringen. De nye aktivitetstal skal beskrive forventningen og udviklingen af de mest udgiftstunge hjælpemidler. De nye aktivitetstal til budgetopfølgningerne for 2019 vil blive indfaset i takt med, at data bliver tilgængelig i IT-systemet CURA.

   

  Det vil sige en opgørelse over udgiftstunge hjælpemidler inden for:

  • Arm- og benproteser
  • El-køretøjer (fx El-scooter)
  • Handicapbiler

  Budgetsamarbejde imellem de to kommuner

  I forbindelse med indførelsen af den foreslåede budgetmodel ønsker forvaltningerne i de to kommuner, at der løbende bliver holdt møder imellem de to kommuner hvor budgetforudsætninger, takster og økonomien i træningsenheden kan drøftes.

   

  Der planlægges som udgangspunkt et møde i forbindelse med budgetlægning og to møder i forbindelse budgetopfølgninger.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Forvaltningen vil på baggrund af de nye træningspakker tilstræbe, at udgifterne i 2019 holdes på det eksisterende udgiftsniveau.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-02-2019

  Anbefales.

   

  Jytte Bendtsen (C) havde meldt afbud til mødet. Lene Holm Gamborg (C) deltog som stedfortræder.

  Anette Sandgreen (A) havde meldt afbud til mødet. Erdal Colak (A) deltog som stedfortræder.

 • Punkt 4 Revidering af kvalitetsstandard for servicelovens § 101

  Beslutningstema

  Misbrugstilbuddet Pitstop har pr. 1. november 2018 etableret et anonymt rådgivningstilbud. Derudover vil man i Pitstop gerne ændre opfølgningskadencen på afsluttede behandlingsforløb, så der bliver fulgt op to gange årligt i stedet for fire gange årligt. På den baggrund bliver der lagt op til, at den nuværende kvalitetsstandard for misbrugsbehandling bliver revideret. Den reviderede standard fremlægges her, inden den sendes i høring.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune indstiller,

  • at kvalitetsstandard for servicelovens § 101 bliver sendt i høring hos Handicaprådet

  Sagsfremstilling

  Misbrugstilbuddet Pitstop ønsker at revidere kvalitetsstandarden for misbrugsbehandling efter servicelovens § 101. Det sker som følge af, at Pitstop nu tilbyder anonym rådgivning og vil ændre opfølgningskadencen på afsluttede behandlingsforløb.

   

  Ud over det nye rådgivningstilbud, foreslås der en ændring i forbindelse med opfølgning efter endt behandling med det formål at højne kvaliteten af opfølgningen. Hvor der nu ydes en kort opfølgning efter hhv. 1, 3, 6 og 9 måneder, foreslås en mere uddybende opfølgning efter hhv. 3 og 9 måneder. Der er ikke lovkrav om de opfølgende samtaler.

   

  De korte opfølgninger tager udgangspunkt i at sikre, at borgeren har det godt efter afsluttet behandling, og ikke har behov for en yderligere indsats i forhold til forhold til misbrugsbehandlingen. Da borgeren er afsluttet, har det indtil nu ikke været muligt efterfølgende at dokumentere opfølgningen i borgerens journal.

   

  Pitstop ønsker at kvalificere opfølgningerne, så der både følges op på borgerens situation og tilstand, og borgeren samtidig får mulighed for at evaluere behandlingen på Pitstop. De opfølgende samtaler og borgerens evaluering af behandlingen dokumenteres efterfølgende.

   

  En anden årsag til at antallet af opfølgninger ønskes reduceret er, at borgerne kan opleve fire opfølgninger som indgribende efter de har afsluttet deres behandlingsforløb, og skulle være klar til at stå på egne ben.

   

  Det er erfaringen, at borgerne efter behandling har brug for at "komme tilbage til hverdagen", før det giver mening at lave opfølgning og evt. iværksætte indsatser, som borgeren har brug for.

   

  Tilbuddet om opfølgning gælder alle borgere i ambulante forløb på Pitstop. Borgeren skal give samtykke til, at Pitstop laver opfølgning, og også her kan det virke mere overskueligt for borgeren, hvis dette er to gange i stedet for fire.

   

  Der er desuden rettet sproglige nuancer til i kvalitetsstandarden for at gøre den mere præcis.

   

  Kvalitetsstandarden bliver sendt i høring Handicaprådet og vil derefter blive forelagt igen for at blive endeligt godkendt.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Serviceloven § 101

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-02-2019

  Godkendt med præcisering af, at overskriften og indsatsen ”Særligt fokus på gravide misbrugere eller misbrugere med hjemmeboende børn” ændres til ”Særligt fokus på gravide misbrugere og misbrugere med hjemmeboende børn”.

   

  Jytte Bendtsen (C) havde meldt afbud til mødet. Lene Holm Gamborg (C) deltog som stedfortræder.

  Anette Sandgreen (A) havde meldt afbud til mødet. Erdal Colak (A) deltog som stedfortræder.

 • Punkt 5 Høring af Sundhedsaftalen 2019-2023

  Beslutningstema

  Høring af udkast til Sundhedsaftalen 2019 – 2023.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

  • at udkastet til sundhedsaftalen bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Der skal inden 1. juli 2019 være indgået en ny sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen for perioden 2019-2023.

   

  Sundhedsaftalen skal bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatserne i de patientforløb, der går på tværs af regionens sygehuse, kommuner og almen praksis.

   

  Udarbejdelsen af sundhedsaftalen bliver varetaget af sundhedskoordinationsudvalget i hver region. Sundhedskoordinationsudvalget består af repræsentanter udpeget af Regionsrådet, Kommunekontaktrådet (KKR) og Praktiserende Lægers Organisation (PLO).

   

  Sundhedskoordinationsudvalget i Region Hovedstaden har sendt et udkast til sundhedsaftale i høring fra 20. december 2018 til 28. februar 2019.

   

  I høringsudkastet indgår der tre fokusområder og i alt fem mål, som er udvalgt med afsæt i dialog med politikere, patienter/borgere, praktiserende læger og fagfolk fra kommuner og regioner:

   

  Fokusområde 1: Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom

  For borgere med en eller flere kroniske sygdomme er sammenhæng i indsatsen en særlig udfordring. Samtidig er den ældre borger i stor risiko for at blive indlagt af grunde, der kunne være forebygget gennem en tidligere og mere koordineret indsats, eller fordi der i den akutte situation ikke findes gode alternativer til indlæggelse.

   

  Målene er, at:

  • alle borgere med flere sygdomme oplever en samlet indsats med udgangspunkt i deres behov og ønsker.
  • alle ældre syge borgere opholder sig der, hvor deres behov bliver varetaget bedst.

  Fokusområde 2: Sammen om borgere med psykisk sygdom

  Borgere med svær psykisk sygdom har en større dødelighed end befolkningen generelt. Manglende behandling af somatiske sygdomme spiller en stor rolle i dette. Dødeligheden er størst for de borgere, som også er særligt udsatte, såsom hjemløse. Deres situation er ofte så kompleks, at der er behov for særligt koordinerede indsatser, hvis et behandlingsforløb skal blive succesfuldt.

   

  Målet er, at:

  • alle borgere med psykisk sygdom oplever, at der tages hånd om deres samlede behov – også i forbindelse med anden sygdom.

  Fokusområde 3: Sammen om børn og unges sundhed

  Den sociale ulighed i sundhed bliver grundlagt tidligt i livet, og derfor skal der være langt større fokus på tidlige forebyggelsesindsatser. Den rette støtte til moderen - til forældrene - allerede under graviditeten og i barnets første leveår kan fremme barnets trivsel og udvikling.

   

  Flere børn og unge mistrives i deres hverdag, og der er en stor stigning i børn og unge, som udredes eller behandles i børne- og ungdomspsykiatrien. Der skal findes løsninger, så der kan blive sat tidligt og relevant ind, når børn og unge viser tegn på mistrivsel.

   

  Målene er, at:

  • udvikle og styrke samarbejdet om tilbud til sårbare gravide og småbørnsfamilier med afsæt i deres behov og ressourcer.
  • alle børn og unge, der viser tegn på mental mistrivsel, får den rette hjælp i tide.

  Den videre proces

  I løbet af marts 2019 bliver udkastet til sundhedsaftalen rettet til på baggrund af høringssvarene.

   

  Den 23. april 2019 forventes Sundhedskoordinationsudvalget at godkende forslaget til sundhedsaftalen.

   

  Herefter skal sundhedsaftalen godkendes i Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i alle 29 kommuner i regionen. Dette skal ske inden 1. juli 2019, hvor aftalen skal sendes til godkendelse i Sundhedsministeriet.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid anbefaler, at udkastet til sundhedsaftalen bliver godkendt.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen understøtter temaet om Livskvalitet i et godt og sundt liv (tema 3).

  Kommunikation

  Tilbagemelding til Sundhedskoordinationsudvalget.

  Retsgrundlag

  Sundhedsloven.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-02-2019

  Anbefales.

   

  Jytte Bendtsen (C) havde meldt afbud til mødet. Lene Holm Gamborg (C) deltog som stedfortræder.

  Anette Sandgreen (A) havde meldt afbud til mødet. Erdal Colak (A) deltog som stedfortræder.

 • Punkt 6 Høring af forslag til Region Hovedstadens Hospitalsplan 2025

  Beslutningstema

  Høring af forslag til Region Hovedstadens Hospitalsplan 2025.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Pleje og Omsorg og Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

  • at forslaget til høringssvar til Hospitalsplan 2025 bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Regionsrådet har igangsat arbejdet med en ny hospitalsplan for Region Hovedstaden og har udarbejdet Hospitalsplan 2025 (bilag 1) som de inviterer til høring af (bilag 2).

   

  Hospitalsplanen udstikker en langsigtet ramme for hospitalsvæsenet i Region Hovedstaden. I Hospitalsplan 2025 bliver den overordnede hospitalsstruktur og opgavefordeling mellem hospitalerne fastholdt.

   

  Med Hospitalsplan 2025 foretages en række ændringer i organiseringen på hospitalerne.

   

  Det drejer sig om følgende:

  1. Styrkelse af kvinde-barn området

  -      Oprettelse af Kvinde-Barn-Center på Bispebjerg Hospital

  -      Oprettelse af fødeklinikker

  -      Etablering af hjemmefødselsordning

  -      Oprettelse af Center for Reproduktion

  2. Varetagelse af brystkirurgi inkl. mamma-radiologi bliver samlet på Herlev og Gentofte Hospital, Gentofte-matriklen

   

  3. Samling af funktioner i Børne- og Ungdomspsykiatri samt Psykiatri

  -      Samling af senge i børne- og ungdomspsykiatrien

  -      Samling af funktioner voksenpsykiatrien


  4. Nedlæggelse af patienthoteller på akuthospitalerne

  5. Regional kræftplan

   

  6. Ensartet tilbud på alle akutafdelinger

   

  7. Flytning af behandling af høresygdomme til Rigshospitalet

   

  8. Udnyttelse af den samlede sengekapacitet i regionen.

  Den samlede sengekapacitet i regionen vurderes samlet set til at være rumme den forventede aktivitetsudvikling frem til 2025

   

  9. Sammenhæng mellem retspsykiatriske funktioner

   

  Center for Pleje og Omsorg og Center for Sundhed, Kultur og Fritid har følgende bemærkninger til høringsforslaget for Hospitalsplan 2025, som, hvis det bliver godkendt, udgør høringssvaret:

   

  Vedrørende flytning af hukommelsesklinik:

  Hukommelsesklinikken på Glostrup Hospital flytter, ifølge oplysninger forvaltningen har fået, til Rigshospitalet. Dette bliver ikke adresseret i planen. Placeringen og nærheden af en hukommelsesklinik har stor betydning for den patientgruppe, som besøger klinikkerne, f.eks. demente borgere.

  Flytningen af klinikken vil betyde, at borgere fra Vallensbæk Kommune vil skulle bevæge sig længere - til Rigshospitalet – end tidligere - til Glostrup.

   

  Vedrørende fødselsforløb:
  Det kan undre, at hjemmefødsler bliver opprioriteret i hospitalsplanen, når der er knappe personaleressourcer på fødegangene. Der kunne i stedet arbejdes på at forbedre fødselsforløbene på hospitalerne, hvor langt de fleste fødsler foregår.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Hospitalsplan 2025 har relation til delvision 3 ”Livskvalitet i et godt og sundt liv” i udviklingsstrategien og til området ”Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen” i Værdighedspolitik 2018-2021.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Regionen skal i henhold til sundhedslovens § 206 udarbejde en samlet plan for tilrettelæggelse af regionens virksomhed på sundhedsområdet.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-02-2019

  Godkendt med forvaltningens forslag til høringssvar suppleret med bemærkning om, at der er store udfordringer i forhold til parkeringspladser ved Rigshospitalet.

   

  Jytte Bendtsen (C) havde meldt afbud til mødet. Lene Holm Gamborg (C) deltog som stedfortræder.

  Anette Sandgreen (A) havde meldt afbud til mødet. Erdal Colak (A) deltog som stedfortræder.

 • Punkt 7 Meddelelser fra formanden

  Meddelelser

  Ingen meddelelser