You are here

Social- og Sundhedsudvalget - 05-03-2019

Dato: Tirsdag den 5. marts 2019 Tid: Kl. 15:00
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Sted: Mødelokale Skyen på Rådhuset
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Social- og Sundhedsudvalget skal godkende mødets dagsorden.

  Indstilling

  Udvalgsformanden indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-03-2019

  Godkendt.

 • Punkt 2 Tema: Seniorhuset Korsagergård

  Beslutningstema

  Orientering om Seniorhuset Korsagergård.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

  • at orienteringen bliver taget til efterretning

  Sagsfremstilling

  Centerchef Annette Hein-Sørensen og leder af Seniorhuset Korsagergård Marianne Rønn fra Center for Sundhed, Kultur og Fritid orienterer om Seniorhuset Korsagergård på Social- og Sundhedsudvalgets møde.

   

  Der vil være mulighed for at stille spørgsmål og generelt drøfte Seniorhuset Korsagergård.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen understøtter temaerne om Livskvalitet i et godt og sundt liv (tema 3) og Vilje til ildsjæle (tema 4).

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-03-2019

  Blev taget til efterretning.

 • Punkt 3 Afdækning af muligheder for at udvide den fælles akutfunktion

  Beslutningstema

  I starten af 2018 godkendte kommunalbestyrelser og byråd i Vallensbæk, Albertslund, Glostrup, og Høje- Taastrup kommuner, at kommunerne indgik i et samarbejde om en fælles akutfunktion. De fire samarbejdskommuner har modtaget en henvendelse fra Ishøj Kommune om en eventuel indtræden i samarbejdet om en fælles akutfunktion.

   

  I denne sag skal Social- og Sundhedsudvalget beslutte, hvorvidt de fire samarbejdskommuner kan indlede en dialog med Ishøj Kommune vedrørende udvidelse af det fælles akutteam.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Pleje og Omsorg indstiller,

  • at det bliver godkendt, at administrationen i de fire samarbejdskommuner afdækker muligheden for at indgå et samarbejde med Ishøj Kommune om den fælles akutfunktion

  Der bliver behandlet lignende sager i de andre kommuner (Høje Taastrup, Albertslund og Glostrup).

  Sagsfremstilling

  De fire samarbejdskommuner vurderer, at en udvidelse af det fælles akutteam med Ishøj Kommune kræver, at følgende fire forudsætninger er opfyldt:

  • At de nuværende svartider til borgere og samarbejdspartnere bliver opretholdt
  • At de geografiske afstande ikke bliver øget betydeligt
  • At afsættet for samarbejdet er den nuværende samarbejdsaftale
  • At samarbejdet med Ishøj Kommune ikke er fordyrende for de nuværende samarbejdskommuner

  Hvis ovenstående forudsætninger bliver opfyldt, forventer administrationen, at en udvidelse af akutfunktionen kan bidrage til at:

  • Forenkle samarbejdet med region og almen praksis
  • Give en sikkerhed for stabil og sikker drift pga. mindre sårbarhed over for fravær/vakancer
  • Skabe et stærkt fagligt miljø blandt medarbejderne i akutfunktionen

  Administrationen forventer at kunne afdække ovenstående forudsætninger og indlede en dialog med Ishøj Kommune i første halvår af 2019. Hvis der gives politisk mandat til det, vil resultaterne af ovenstående blive forelagt for Kommunalbestyrelsen i løbet af sommeren 2019.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Det er en forudsætning, at samarbejdet med Ishøj Kommune ikke er fordyrende for de nuværende samarbejdskommuner.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Den fælles akutfunktion har sammenhæng med udviklingsstrategiens delvision 3 ”Livskvalitet i et godt og sundt liv” og til området ”Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen” i Værdighedspolitik 2018-2021.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Sundhedsloven §138-139.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-03-2019

  Godkendt.

 • Punkt 4 Forbedring af indsatsen for pårørende

  Beslutningstema

  Forslag om at indsatsen for pårørende bliver udvidet og forbedret.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Pleje og Omsorg og Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

  • at forbedringerne og udvidelserne af indsatsen vedrørende pårørende bliver sendt i høring i Ældrerådet og i bruger-pårørenderådene

  Sagsfremstilling

  Vallensbæk Kommune har fået tilført 167.000 kr. årligt til området pårørende gennem værdighedspuljen. Anvendelsen af de øvrige værdighedsmidler blev godkendt på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 19. januar 2019.

   

  Pårørende er et nyt tema i Værdighedspolitikken 2018-2021. Det kan være en stor belastning at være pårørende til en syg ægtefælle, samtidig med at de pårørende er en ressource i borgerens liv. Der er derfor behov for at støtte og styrke rollen som pårørende. og området pårørende er beskrevet i kommunens Værdighedspolitik 2018-2021.

   

  Nye og forbedrede tilbud

  Det foreslås, at disse nye tiltag bliver sat i værk:

   

  Foredrag og netværk

  To gange årligt afholdes foredragsaftner for voksne pårørende. Formålet med foredragene er at give de pårørende viden om sygdomme og rollen som pårørende og orientering om de tilbud der er til pårørende. Ud over selve foredraget afholdes opfølgningsaften ca. en / to uger efter foredraget. Formålet med opfølgningsarrangementet er at give deltagerne mulighed for at udveksle erfaringer og danne netværk for de pårørende.

   

  Kommunikation af tilbud
  Det foreslås, at der på pårørendeområdet bliver lavet en bedre og samlet kommunikationsindsats af kommunens tilbud til pårørende. Der udarbejdes en folder med de samlede tilbud til de pårørende, ligesom der laves en samlet beskrivelse på kommunens hjemmeside. Det vil gøre det lettere for de pårørende at få overblik over hvilke tilbud kommunen stiller til rådighed.

   

  Det foreslås, at disse tilbud bliver udvidet:

   

  Tilbud til borgere med kronisk sygdom
  Tilbuddet til de pårørende i kronikerindsatsen ligger på nuværende tidspunkt om dagen. Der er på nuværende tidspunkt én mødegang, hvor de pårørende er med den kronisk syge. Fremadrettet vil der også være mulighed for en ekstra mødegang om aftenen – udelukkende for de pårørende. Årsagen til, at de skal ligge om aftenen, er, at mange af de pårørende er erhvervsaktive.

   

  Nuværende indsatser

  Pårørende til alvorligt syge
  Der er en pårørendeindsats forankret i kronikerindsatsen, som er et tilbud til alle voksne borgere, som er pårørende til en alvorligt syg. Tilbuddet består af uformelle samtaler med en sygeplejerske, hvor man bl.a. taler om hvilke muligheder der er for støtte og hjælp – herunder relevante tilbud i kommunen.

   

  Pårørendegrupper
  For at støtte de pårørende, som har en hjemmeboende med demens, afholder demenskoordinatoren pårørendegrupper, hvor der er undervisning og selvhjælp. Derudover er der en pårørendegruppe for pårørende til beboere på plejebolig (ikke kun demente).

   

  Pårørende til beboere på plejehjem

  På plejecentre er der tæt og løbende kontakt til de pårørende. Ved behov gennemføres omsorgssamtaler med ægtefæller til beboerne.

   

  Personlig rådgivning til pårørende til demente
  Demenskoordinatoren tilbyder personlig kontakt til alle pårørende til mennesker med demens eller demenssymptomer. Derudover er der rådgivning pr. telefon og/eller mail.

   

  Daghjem og dagaktiviteter
  Daghjemmet på Højstruphave og aktivitetscentret på Rønnebækhus tilbyder fysisk, psykisk og social støtte til hjemmeboende borgere, der enten ikke er i stand til at benytte aktiviteterne på Seniorhuset Korsagergård eller har demenssymptomer. Disse tilbud bliver også anvendt som aflastning af den pårørende.

   

  Aflastning og afløsning

  Der er aflastning af den pårørende, hvor den syge komme på aflastning i en midlertidig bolig, fx en uge i forbindelse med den pårørendes behov for ferie, aflastning eller lignende.

  Borgere som passer en pårørende med væsentligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau, kan blive afløst i eget hjem og få mulighed for at deltage i fx fritidstilbud uden for hjemmet.

  Det forventes, at med en bedre kommunikationsindsats vil disse tilbud blive anvendt mere end tidligere.

   

  Børn og unge

  Der er behov for at afdække eksisterende tilbud til de børn og unge, der i dag er pårørende til kronisk syge forældre eller søskende. Familierådgivningen, sundhedsplejen og skolerne skal inddrages. Der fremlægges en sag på SSU i maj med forslag til organisering og tilbud til denne målgruppe.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Der er tilført 167.000 kr. i bloktilskudsmidler til pårørendeindsats i værdighedspolitikken i årene 2018-2021.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Punktet har relation til delvision 3 ”Livskvalitet i et godt og sundt liv” i udviklingsstrategien og har relation til området ”Pårørende” i Værdighedspolitik 2018-2021.

  Kommunikation

  Der vil blive kommunikeret om tiltagene, når sagen er godkendt.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-03-2019

  Godkendt.

 • Punkt 5 Friplejeboliger

  Beslutningstema

  En leverandør af friplejeboliger, Attendo, ønsker at etablere et friplejecenter i tilknytning til planlagt udbygning på Egeskovvej. Friplejeboliger er plejeboliger drevet af en privat leverandør.

   

  Det skal besluttes om Vallensbæk Kommune ønsker at indarbejde mulighed for friplejeboliger/-center i lokalplanen.
   

  Attendo har anmodet om en takst på en friplejebolig. Formålet med taksten er, at Attendo skal vurdere muligheden for drift og byggeri af et friplejecenter. Taksten svarer til udgifterne til en kommunal plejebolig.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Pleje og Omsorg indstiller,

  • at der bliver taget stilling til, om der kan etableres 48 friplejeboliger i Vallensbæk Kommune og at placeringen som en konsekvens bliver indarbejdet i den kommende lokalplan nr. 102 (Vallensbæk Byhave)

  • at taksten på 1.613 kr. per dag for en friplejebolig, der svarer til den kommunale udgift for en plejebolig i Vallensbæk, bliver godkendt og meddelt Attendo

  Sagsfremstilling

  Den private investor og leverandør af friplejeboliger, Attendo, har bedt om at få Vallensbæks Kommunes takst for plejeboliger oplyst, da de ønsker at se på muligheden for at etablere et privat friplejecenter med 48 friplejeboliger i forbindelse med et planlagt byggeri på Egeskovvej.

   

  Henvendelsen er sket i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan for området omkring Egeskovvej. Friplejecenteret vil blive opført inden for rammerne af friplejeboligloven, og opførelsen af hjemmet vil blive finansieret og varetaget af private investorer, hvorefter Attendo lejer sig ind i bygningen.

   

  Hvis der skal være et friplejecenter i en kommune, skal lokalplanen for det område, hvor man ønsker et friplejecenter, give mulighed for det.

   

  Det blev godkendt den 10. oktober 2018, at forvaltningen skulle gå i gang med at udarbejde en ny lokalplan for Egeskovvej 7 – 11 (lokalplan nr. 102 – Vallensbæk Byhave). Placeringen af 48 private friplejeboliger vil skulle indarbejdes i denne lokalplan for at kunne blive realiseret. Det er kommunalbestyrelsen, der skal godkende lokalplanen.

   

  Etableringen af et friplejecenter afhænger dels af, om kommunen giver adgang til etablering af friplejeboliger i lokalplanen for området, og dels af om Attendo mener, at friplejeboligerne kan driftes i forhold til den takst, som kommunen har beregnet. Attendo har efterspurgt, at Vallensbæk Kommune oplyser taksten.

   

  Taksten er den udgift, som kommunen vil skulle betale til Attendo. Den bliver beregnet ud fra den gældende vejledning på området. Taksten skal være lig de langsigtede omkostninger, Vallensbæk Kommune har for et tilsvarende tilbud i Vallensbæk Kommune og svarer til kommunens udgift til en plejebolig i Højstruphave.

   

  Borgernes udgifter til husleje i friplejeboligerne fastlægges af friplejeboligleveranden efter lov om leje. Huslejen skal ikke godkendes af kommunen.

   

  En placering af 48 friplejeboliger i Vallensbæk Kommune giver anledning til at revurdere og gentænke beslutningen om etablering af nye plejeboliger i Højstruphave.

   

  Hvad er et friplejecenter?

  Et friplejecenter er et privat plejecenter, der som udgangspunkt ikke har en driftsoverenskomst med kommunen. Det giver plejecenteret et større råderum til at bestemme, hvordan tingene bedst tilrettelægges. Et friplejecenter kan fastsætte sit eget serviceniveau, så længe det som minimum lever op til kvalitetsstandarden i Vallensbæk Kommune. Kommunen skal føre tilsyn med friplejecentre, der ligger i kommunen. En af forskellene på et friplejecenter og et kommunalt tilbud er, at beboerne på friplejecenter har mulighed for at købe ekstra ydelser som eksempelvis ekstra rengøring.

   

  Et friplejecenter kan stå for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. Leverandøren kan også godkendes til at levere rehabilitering og genoptræning.  Friplejecenteret kan til gengæld ikke levere sundhedslovsydelser, dvs. bl.a. sygeplejeydelser til borgerne i friplejecenteret. Det er beliggenhedskommunen, dvs. Vallensbæk, der har leveringsansvaret for sygeplejeydelser.

   

  Lovgivningen har givet mulighed for friplejecenter siden 2007. Leverandøren skal godkendes til at drive friplejecenter af Sundhedsstyrelsen.

   

  Hvem kan bo på friplejecenter?

  En borger, som er visiteret til en bolig på et plejecenter, kan bruge sin ret til frit valg af plejecenter til at flytte ind i et friplejecenter både i og uden for opholdskommunen.

   

  Friplejecentrene har egne ventelister, og de kan vælge at opstille egne kriterier for, hvilke borgere der skal tilbydes en plads. Beboere til såvel fri- som kommunale plejecentre skal dog være visiteret til en bolig på et plejecenter af kommunen. Visitationskravene er ens for både friplejecenter og de kommunale plejecentre i kommunen.

   

  Kommunen fører tilsyn med friplejecentre i kommunen og fører tilsyn med, at boligerne bliver udlejet og beboet af den berettigede personkreds. Kommunalbestyrelsen kan give de påbud, der er nødvendige for at sikre friplejecentrenes forsvarlige drift i overensstemmelse med de regler, der er fastsat.

   

  Hvem er Attendo?

  Attendo blev etableret i 1987 i Sverige og er i dag børsnoteret i Stockholm. Attendo har forretningsområder inden for socialområdet og integration.  Attendo har aktiviteter i ca. 100 kommuner i Sverige, Finland, Norge og Danmark og har godt ca. 24.000 medarbejdere. Attendo har siden 1996 løftet opgaver inden for hjemmepleje, sygepleje og plejecentre i forskellige danske kommuner.

   

  I dag er firmaet repræsenteret i disse kommuner: Vejle, Kolding, Greve, Gribskov og København, hvor de leverer enten hjemmepleje, sygepleje eller driver plejecentre, som de har to af. De står derudover bag et kommende friplejecenter i Frederikssund Kommune.

   

  Hvordan kommer friplejecenteret i Vallensbæk til at fungere?

  Da der endnu ikke er foretaget forhandlinger med Attendo, er det svært at sige, præcist hvilke forhold friplejecenter vil kunne tilbyde og hvilke aftaler, Vallensbæk Kommune vil kunne lave med Attendo.

   

  Som udgangspunkt er det leverandøren af friplejeboliger, der fastsætter serviceniveauet. Det kan være muligt at indgå en aftale med leverandøren om et nærmere defineret serviceniveau.

   

  Der kan muligvis indgås en aftale med Attendo om, at de tilbyder boligen til Vallensbæk Kommune, før de kontakter en anden på ventelisten. Det kan også være en mulighed, at Vallensbæk Kommune får anvisningsret til et antal af boligerne, som kan betyde, at Vallensbæk Kommune skal deponere svarende til de tilknyttede servicearealer.

   

  Hvis der ikke kan indgås aftale med Attendo, vil det være markedsvilkår, der er gældende. Det betyder, at Attendo kan udleje til de borgere, de vælger fra deres egen venteliste, med de kriterier Attendo selv har opstillet.

   

  Beregning af taksten for den kommunale betaling for borgere i friplejebolig

  Taksten bliver beregnet ud fra, hvad det koster at levere servicelovsydelserne personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp og træning i en kommunal plejebolig i beliggenhedskommunen.

   

  Beliggenhedskommunens pris bliver beregnet på baggrund af de gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved drift af et tilsvarende tilbud, med udgangspunkt i Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning om omkostningskalkulationer. Det drejer sig om:

  • Direkte omkostninger til løn, vikarer, indretning og udstyr vedr. arbejdsmiljø, husleje, el, varme, vand, forsikringer m.v.

  • Indirekte omkostninger som omkostninger til ledelse, forsikringer, telefon, efteruddannelse, konferencer, lovpligtige forsikringer, it, forrentning af driftskapital, forrentning af anlægskapital, afskrivning på anlægsaktiver osv.

  Beregning af taksten tager udgangspunkt i Højstruphaves regnskaber og forhold, og er prisfremskrevet. Beregningen giver en dagstakst på 1.613 kr.

   

  Udgifter til hjemmesygepleje indgår ikke i takstberegningen. Det er beliggenhedskommunen, der betaler alle udgifter til hjemmesygepleje for alle beboere i friplejecenteret, også beboere fra andre kommuner.

   

  Taksten, som kommunen skal betale, skal indeholde alle disse udgifter, for at sikre et ligeligt marked. Hvis friplejecenterets leverandør ikke er enig i taksten, kan leverandøren anke taksten til Konkurrencestyrelsen. Kommuner, der visiterer borgere til en friplejebolig, kan indgå en aftale med leverandøren om en pris for borgerens ophold. Hvis der ikke indgås aftale om pris, er det den takst, som beliggenhedskommunen har beregnet, der skal bruges.

   

  Som beskrevet ovenfor, så omfatter taksten ydelserne efter serviceloven, og de udgifter bliver betalt af beboerens fraflytningskommune. Øvrige udgifter som fx hjemmesygepleje, genoptræning efter sundhedsloven, befordring til genoptræning, medfinansiering af regionale sundhedsudgifter (fx til læge eller hospital), vederlagsfri fysioterapi, begravelseshjælp og færdigbehandlede dage på hospitalet bliver betalt af bopælskommunen, som i dette tilfælde er Vallensbæk Kommune. Det samme gælder udgifter til fx administration og visitation.

   

  Det vil sige, at en borger fra Vallensbæk Kommune, der flytter i et friplejecenter, som udgangspunkt vil koste det samme, som hvis borgeren var flyttet i en kommunal plejebolig. Hvis en borger fra en anden kommune flytter i et friplejecenter i Vallensbæk, vil det være Vallensbæk Kommune, der skal finansiere de ydelser, som ikke er indeholdt i taksten. Det samme gør sig gældende med borgere fra andre kommuner, der flytter ind i et kommunalt plejecenter i Vallensbæk. Her er det også Vallensbæk Kommune, der skal finansiere de ydelser, der ikke er indeholdt i den mellemkommunale takst, som anvendes når der opkræves betaling for borgere fra andre kommuner, som bor i plejebolig i Vallensbæk.

   

  Den beregnede takst forudsætter, at der bliver indgået aftale om delegering af visse ydelser, så personalet i friplejecentret varetager de opgaver som i dag er delegeret fra sygeplejerske til SOSU-assistent på kommunens kommunale plejecentre.

   

  Selve modellen og beregningen af taksten kan ses i bilag 1.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Beregningen af taksten har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. Da der ikke er indgået en aftale med Attendo, er de præcise økonomiske konsekvenser ikke kendt på nuværende tidspunkt.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Friplejeboligloven.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-03-2019

   

  Indstillingen blev sat til afstemning

   

  Gruppe C (4 stemmer) stemte for.

  Gruppe O (1 stemme) stemte imod.

  Gruppe A (2 stemmer) undlod at stemme.
   

  Indstillingen var herefter anbefalet.

   


  Gruppe O fremsatte følgende mindretalsudtalelse:

  ”Dansk Folkeparti har principielt ikke noget imod, at en privat leverandør af friplejeboliger slår sig ned i Vallensbæk. Det er for Dansk Folkeparti afgørende, at leverandøren lever op til de samme krav, som stilles til kommunale plejecentre. Dansk Folkeparti var og er imidlertid modstandere af arbejdet med den kommende lokalplan nr. 102 for området ved Egeskovvej (Vallensbæk Byhave). Årsagen er at vi ikke mener området egner sig til beboelse, da støjniveauet fra Køge Bugt Motorvejen er af en sådan karakter, at det betydeligt overstiger støjgrænsen for boligområder på 58 db. Af samme årsag afviste vi også tidligt i forløbet omkring lokalplanen for Egeskovvej etablering af en daginstitution i området. De overvejelser, der er gældende for beboelses- og institutionsbrug, gælder også efter Dansk Folkepartis opfattelse fsva etablering af plejeboliger eller friplejeboliger. Vi mener, at potentielle ældre borgeres livskvalitet risikerer at blive forringet som følge af det betydelige støjniveau i området, og vi kan derfor ikke støtte sagen.”

   

   

   

    • Punkt 6 Social- og plejefagligt tilsyn på Højstruphave

  Beslutningstema

  Orientering om resultatet af planlagt tilsyn med den social- og plejefaglige hjælp, omsorg og pleje på plejecentret Højstruphave. Tilsynet er udført den 26. november 2018 af Styrelsen for Patientsikkerhed.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.


  Center for Pleje og Omsorg indstiller,

  • at orienteringen bliver taget til efterretning

  • at resultatet af tilsynet bliver sendt til orientering til Vallensbæk Ældreråd og bruger-pårørenderådene

  Sagsfremstilling

  I satspuljeaftalen for 2018-2021 blev det besluttet, at Styrelsen for Patientsikkerhed pr. 1. juli 2018 skal føre et risikobaseret tilsyn med den social- og plejefaglige indsats på plejecentre, midlertidige pladser og hjemmeplejeenheder efter servicelovens §§83-87 i en forsøgsperiode på fire år.

   

  Der blev udført tilsyn på Højstruphave mandag den 26. november 2018.

   

  Tilsynet skal omfatte disse seks temaer for at afdække den fornødne kvalitet i den social-og plejefaglige indsats:

  1. Selvbestemmelse og livskvalitet, herunder værdig død
  2. Borgernes trivsel og relationer
  3. Målgrupper og metoder
  4. Organisation, ledelse og kompetencer
  5. Procedurer og dokumentation
  6. Aktiviteter og rehabilitering

  Tilsynet er et organisationstilsyn. Det vil sige, at det er plejeenheden, der er genstand for tilsynet. Eventuelle fejl og mangler bliver anskuet ud fra et organisatorisk synspunkt.

   

  På baggrund af tilsynet bliver plejeenhederne kategoriseret i fire kategorier:

  • Ingen problemer af betydning for den fornødne kvalitet
  • Mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet
  • Større problemer af betydning for den fornødne kvalitet
  • Kritiske problemer af betydning for den fornødne kvalitet

  Tilsynets resultater på Højstruphave
  Den samlede vurdering efter tilsynets besøg er, at Plejecentret Højstruphave placeres i kategorien: Ingen problemer af betydning for den fornødne kvalitet.

   

  I forhold til de seks temaer er resultatet følgende:

  1. Selvbestemmelse og livskvalitet, herunder en værdig død
   Alle målepunkter under dette tema er opfyldt. Der er bl.a. lagt vægt på, at borgerne gav udtryk for høj tilfredshed og selvbestemmelse. Der bliver taget individuelle hensyn og imødekommes individuelle ønsker.
   Ved frokostmåltidet gav borgerne udtryk for stor tilfredshed over, at maden blev tilberedt fra bunden på etagerne, og de dermed havde stor indflydelse på menu og tidspunkt for servering af den varme ret.
   Alle borgere havde en kontaktperson som bl.a. tog sig af indflytning, opfølgning og ønsker i forhold til den sidste tid.

  2. Borgernes trivsel og relationer
   Alle målepunkter under dette tema er opfyldt. Der er i vurderingen bl.a. lagt vægt på, at borgerne gav udtryk for, at de kunne få den hjælp, de havde behov for og at der var et godt samarbejde med plejeenheden.
   Borgerne oplevede god adfærd og tone fra plejeenheden, og den enkeltes ønsker og behov blev respekteret.
   Personalet arbejdede bevidst med at understøtte relationerne blandt borgerne og der er et godt samarbejde med pårørende.

  3. Målgruppe og metoder
   Alle målepunkter under dette tema er opfyldt. Styrelsen har her bl.a. lagt vægt på, at ledelsen og medarbejderne kunne redegøre for pædagogiske metoder og arbejdsgange i forbindelse med forebyggelse af magtanvendelse.
   Der blev arbejdet systematisk med forebyggelse, og der var fokus på ændringer i borgernes funktionsevne.

  4. Organisation, ledelse og kompetencer
   Alle målepunkter under dette tema er opfyldt. Der er bl.a. lagt vægt på, at organiseringen understøtter plejeenhedens kerneopgave. Der var i plejeenheden et højt fagligt niveau, god ledelsesmæssig styring og et godt tværfagligt samarbejde.
   Personalet blev inddraget mest muligt i den daglige arbejdstilrettelæggelse under forudsætning af, at de nødvendige kompetencer altid var tilstede i forhold til de konkrete opgaver. Der var ligeledes fokus på kompetenceudvikling svarende til medarbejdernes opgaver, herunder viden om demens.

  5. Procedurer og dokumentation
   Alle målepunkter under dette tema er opfyldt. I vurderingen er der lagt vægt på, at der er fastlagt praksis for dokumentation.
   Den social- og plejefaglige dokumentation fremgik systematisk, sammenhængende, helhedsorienteret og overskuelig i journalsystemet. 

  6. Aktiviteter og rehabilitering
   Alle målepunkter under dette tema er opfyldt. I vurderingen er der bl.a. lagt vægt på, at der er mulighed for deltagelse i mange aktiviteter og der var fokus på brugen af klippekortsordningen. Plejeenheden har et stort antal frivillige. Der blev arbejdet målrettet med rehabilitering, og hvis borgere havde behov for træning, var dette muligt via genoptræning.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen har sammenhæng med delvision 3, Livskvalitet i et godt og sundt liv, der blandt andet handler om, at et godt liv starter hos borgeren selv, i borgerens dagligdag og nærmiljø, og at det er vores opgave som kommune at skabe rammerne for det gode liv og støtte borgernes livskvalitet og sundhed.

   

  Tilsynet har også sammenhæng med værdighedspolitikkens område ”Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen”. I tilsynet bliver der bl.a. målt på parametrene livskvalitet, selvbestemmelse og en værdig død, som alle er områder i politikken.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Lov om social service §§ 150 og 157 samt lov om socialtilsyn § 4.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-03-2019

  Blev taget til efterretning hhv. godkendt.

 • Punkt 7 Meddelelser fra formanden

  Meddelelser

  Formanden orienterede om følgende:

   

  • Social- og Sundhedspolitisk konference den 9. – 10. maj 2019
  • Pilotprojektet vedrørende tøjvask
  • Frit valg på genoptræning
  • Emnet ”Ensomhed” skal indarbejdes i Værdighedspolitikken
  • Pensionisthåndbog
  • Projekt madkasser