You are here

Social- og Sundhedsudvalget - 05-11-2019

Dato: Tirsdag den 5. november 2019 Tid: Kl. 15:00
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Sted: Mødelokale Skyen på Rådhuset
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Social- og Sundhedsvalget skal godkende mødets dagsorden.

  Indstilling

  Udvalgsformanden indstiller til Social- og Sundhedsvalget

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2019

  Godkendt.

 • Punkt 2 Orientering om visitation til hjælpemidler og hjælpemiddeldepotet

  Beslutningstema

  Ishøj Kommune orienterer om visitation til hjælpemidler og hjælpemiddeldepotet.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune indstiller,

  • at orienteringen bliver taget til efterretning

  Sagsfremstilling

  Pia Juel Olsen, Afdelingsleder for Myndigheden på ældreområdet, Ishøj Kommune, orienterer om visitation til hjælpemidler og hjælpemiddeldepotet.

  Ishøj Kommunes PowerPoint oplæg er vedlagt som bilag til sagen.

  Visitation til hjælpemidler og hjælpemiddeldepotet bliver varetaget af Ishøj Kommune for Vallensbæk Kommunes borgere som et led i det forpligtende samarbejde mellem de to kommuner.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2019

  Blev taget til efterretning.

 • Punkt 3 Ventetider til genoptræning

  Beslutningstema

  Ishøj Kommune fremlægger analyse af ventetider til genoptræning.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune indstiller,

  • at analysen bliver taget til efterretning

  • at der bliver fremlagt en ny sag for udvalget i efteråret 2020 med nøgletal på genoptræningsområdet herunder hvor mange borgere, der venter mere end 14 dage på andet møde med en terapeut på grund af planlægning i Genoptræningen i Ishøj Kommune

  Sagsfremstilling

  Den 1. juli 2018 trådte ændring af sundhedsloven §140 stk. 6 vedrørende frit valg til genoptræning i kraft. Det frie valg giver borgere, der er udskrevet fra hospitalet med en genoptræningsplan, ret til at vælge en privat leverandør, hvis ikke kommunen selv tilbyder opstart af genoptræning inden for syv kalenderdage efter udskrivelsen. I lovforslagets bemærkninger er det præciseret, at opstart bliver defineret som første møde med en sundhedsperson.

   

  I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets godkendelse af de nye kvalitetsstandarder på træningsområdet for 2019 ønskede udvalget derfor en analyse af, hvor lang tid der går fra borgerens første samtale og undersøgelse til træningen starter med en terapeut. Dette er ikke tidligere blevet registreret. Implementering af den nye lov har betydet, at Genoptræningen i Ishøj Kommune i travle perioder har prioriteret opstart af nye genoptræningsforløb før igangværende.

   

  Alle borgere får ved det første møde med en terapeut lagt et selvtræningsprogram, som borgeren skal udføre dagligt gennem hele genoptræningsperioden. En vigtig del af borgerens genoptræning er netop denne selvtræning, og genoptræningen betragtes derfor fagligt som opstartet efter den indledende samtale og undersøgelse, hvor selvtræningsprogrammet bliver gennemgået.

   

  Det har indtil videre været muligt for Genoptræningen i Ishøj Kommune at tilbyde opstart af genoptræning inden for tidsfristen. Det har derfor ikke været nødvendigt at henvise borgere videre til private træningstilbud.

   

  Ishøj Kommune har afdækket ventetiderne mellem første samtale til opstart af genoptræningen med en terapeut. Data til analysen er genoptræningsforløb efter både Sundhedslovens § 119 og § 140 og efter Servicelovens § 86, stk. 1 og stk. 2, for henholdsvis borgere fra Vallensbæk Kommune og borgere fra Ishøj Kommune i perioden januar til og med april 2019.

   

  Sundhedslovens § 119 omhandler kommunens ansvar for at skabe rammer for en sund levevis for borgerne (forløbsprogrammer), mens Sundhedslovens § 140 omhandler kommunens pligt til at tilbyde vederlagsfri genoptræning til personer, der udskrives fra hospitalet med en genoptræningsplan.

   

  Servicelovens § 86, stk. 1 omhandler kommunens pligt til at tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke bliver behandlet i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Stk. 2 omhandler kommunens pligt til at tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

   

  Analysen viser antal dage (inkl. weekend og helligdage) mellem borgernes første og andet møde med en terapeut. Analysen er foretaget inden for tre forskellige grupper borgere:

  1. Borgere, der bliver visiteret til selvtræning. Her ligger en faglig vurdering til grund for, hvornår andet møde med en terapeut er relevant
  2. Borgere, der bliver visiteret til holdtræning. Her har borgerens helbredsmæssige tilstand betydning for, hvor lang tid der går mellem første og andet møde med en terapeut
  3. Borgere, der bliver visiteret til individuel træning. Her har borgerens helbredsmæssige tilstand betydning for, hvor lang tid der går mellem første og andet møde med en terapeut

  Udover ovenstående var der i perioden fem borgere fra Vallensbæk Kommune, som af private årsager havde udsat genoptræningen, mens ti borgere fra Vallensbæk Kommune havde en lægefaglig årsag til at udsætte genoptræningen.

   

  Resultaterne fra analysen viser, at:

  1. 16 % af de 31 vallensbækborgere, der blev visiteret til et selvtræningsforløb, havde andet møde med en terapeut inden for 7 dage, mens 61 % havde andet møde indenfor 14 dage inkl. weekend og helligdage.

   

   

   

   

  1. 48 % af de 50 vallensbækborgere, der blev visiteret til et træningsforløb på hold, havde andet møde med en terapeut inden for 7 dage, mens 78 % havde andet møde indenfor 14 dage inkl. weekend og helligdage.

   

   

   

  1. 67 % af de 48 vallensbækborgere, der blev visiteret til individuel træning, havde andet møde med en terapeut inden for 7 dage, mens 92 % havde andet møde indenfor 14 dage inkl. weekend og helligdage.

   

  Samlet set viser analysen, at i alt 15 borgere fra Vallensbæk Kommune (15 %), der blev visiteret til henholdsvis individuel eller holdtræning, ventede mere end 14 dage på andet møde med en terapeut.

   

  Dette skyldes flere forhold, for eksempel sårbare og svagelige borgere med helbredsmæssige og psykiske komplikationer, hvor det ikke var muligt at lave aftaler hurtigere, og planlægning i Genoptræningen i Ishøj Kommune.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen understøtter temaet om Livskvalitet i et godt og sundt liv (tema 3).

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Sundhedslovens §§ 140 og 119

  Servicelovens § 86, stk. 1 og stk. 2.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2019

  Dot 1 blev taget til efterretning.

  Dot 2 blev godkendt.

 • Punkt 4 Nyt afsnit om ensomhed blandt ældre til Værdighedspolitik 2018-2021

  Beslutningstema

  Forslag til et afsnit om ensomhed i Værdighedspolitikken har været til høring i Vallensbæk Ældreråd og bliver fremlagt til endelige godkendelse.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Pleje og Omsorg indstiller,

  • at udkast til afsnit om ensomhed bliver indarbejdet i Værdighedspolitikken i den form, som har været til høring i Ældrerådet

  Sagsfremstilling

  Vallensbæk Ældreråd har afgivet høringssvar til det forslag til et afsnit om ensomhed i Værdighedspolitikken, som Social- og Sundhedsudvalget behandlede på sit møde den 24. september 2019. Høringssvaret, forslag til afsnit om ensomhed og den nuværende værdighedspolitik er vedlagt som bilag.

   

  I høringssvaret bifalder Vallensbæk Ældreråd forslaget til et afsnit om ensomhed og finder, at det er i god overensstemmelse med det afholdte dialogmøde om emnet.

   

  Afsnittet om ensomhed vil, under forudsætning af at det bliver godkendt, blive indarbejdet i Værdighedspolitikken.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Værdighedspolitikken relaterer sig til delvision ”Et sundt liv er et godt liv” og indsatsen vedrørende ensomhed og ældre relaterer sig direkte til temaet ”Hvordan sikrer vi trivsel i Vallensbæk?” og herunder ”Hvordan kan vi sikre trivsel for børn, unge og ældre i kommunen? Hvordan bekæmper vi ensomheden?”

  Kommunikation

  Værdighedspolitikken bliver kommunikeret ud via kommunens medier.

  Retsgrundlag

  Lov om social service §81a.

   

  Bekendtgørelse nr. 80 af 29. januar 2018 om værdighedspolitikker for ældreplejen er ændret, så ”bekæmpelse af ensomhed” fremover indgår som et af de områder, som kommunalbestyrelsen som minimum skal beskrive i værdighedspolitikken.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2019

  Anbefales.

 • Punkt 5 Tilbud til børn og unge, som er pårørende

  Beslutningstema

  Tilbud til børn og unge, som er pårørende.

  Tilbuddet har været i høring hos skolebestyrelserne på kommunens skoler, forældrebestyrelserne i daginstitutionerne og i Ungdomsskolens bestyrelse.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

  • at det nye tilbud til børn og unge, som er pårørende, bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid har udarbejdet et forslag til en fælles, tværfaglig indsats, der skal sikre tilbud til børn og unge, som er pårørende.

   

  Pårørendevejlederen i Center for Sundhed, Kultur og Fritid er tovholder for indsatsen og koordinerer tilbud og forløb for det enkelte barn/den unge.

   

  Pårørendevejlederen orienterer de tværfaglige teams (pædagoger, lærere, psykologer, socialrådgivere og sundhedsplejersker) og henviser til følgende tilbud:

  • Individuelle samtaler hos pårørendevejlederen
  • Individuelle samtaler hos Sundhedsplejen
  • Samtaler hos Vallensbæk Familierådgivning
  • Samtaler hos AKT-lærere (Adfærd, Kontakt, Trivsel)
  • Gruppeforløb hos patientforeninger (fx Kræftens Bekæmpelse)

  Der er mulighed for at få tolkebistand i de tilfælde, hvor det kan være nødvendigt.

   

  Udvalget besluttede på deres møde den 27. august 2019 at sende det nye tilbud i høring hos skolebestyrelserne på kommunens skoler, forældrebestyrelserne i daginstitutionerne og i Ungdomsskolens bestyrelse.

   

  Der er indkommet følgende høringssvar: 

   

  Piletræets forældrebestyrelse

  Piletræets forældrebestyrelse støtter det fremsendte tilbud, som de mener er en styrkelse af børneområdet.

   

  Ungdomsskolebestyrelsen

  Ungdomsskolebestyrelsen bakker positivt op om tilbuddet og er også interesseret i at modtage og distribuere informationspjecer og postkort om tilbuddet til børn og unge.

   

  Bestyrelsen håber, at det på sigt, vil blive en mulighed for Ungdomsskolens pædagogiske personale at få et introduktionskursus i at ”lytte efter” det råb om hjælp, som nogle børn har svært ved at udtrykke direkte.

   

  Bestyrelsen opfordrer til en kommunikationsstrategi på de sociale medier om tilbuddet og gør opmærksom på, at børn som endnu ikke har lært at tale dansk, også kan have behov for en pårørendevejleder.

   

  Nøddeboparkens bestyrelse

  Nøddeboparkens bestyrelse har ingen bemærkninger til tilbuddet.

   

  Skolebestyrelsen på Vallensbæk Skole

  Skolebestyrelsen anbefaler det fremsendte tilbud.

   

  Forældrebestyrelsen i daginstitutionen Sommerfuglen

  Forældrebestyrelsen i daginstitutionen Sommerfuglen tilslutter sig oprettelsen af det nye tilbud idet tilbuddet vil give personalet et fagligt bagland til hurtigt at kunne yde børnene den fornødne hjælp.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid fremlægger en sag for udvalget i 2020 med de foreløbige resultater af indsatsen.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen understøtter temaet om Livskvalitet i et godt og sundt liv (tema 3).

  Kommunikation

  Der skal informeres om tilbuddet.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2019

  Godkendt.

 • Punkt 6 Årsplan for Social- og Sundhedsudvalget 2020

  Beslutningstema

  Årsplan for Social- og Sundhedsudvalget i 2020.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Pleje og Omsorg og Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller, 

  • at årsplanen bliver taget til efterretning

  Sagsfremstilling

  Center for Pleje og Omsorg og Center for Sundhed, Kultur og Fritid har udarbejdet en årsplan for Social- og Sundhedsudvalget i 2020.

   

   

  Dato

  Faste møder

  Arrangementer og diverse møder

  14. januar 2020

  Ordinært udvalgsmøde

   

  4. februar 2020

  Ordinært udvalgsmøde

   

  27. februar 2020

   

  Møde i aktivitetsudvalget Korsagergård kl. 14.30-15.30

  3. marts 2020

  Ordinært udvalgsmøde

   

  31. marts 2020

  Ordinært udvalgsmøde

   

  16. april 2020

   

  Forårsfest i Rønnebækhus kl. 18.00

  5. Maj 2020

  Ordinært udvalgsmøde

   

  13., 14. og 15. maj 2020

   

  KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum. Afgang 13. maj eftermiddag

  maj 2020
  (præcis dato kommer senere)

   

  Frivillig- og foreningsfest kl. 17.30-22.00

  6., 12., 19. og 26. maj 2020

   

  Pensionistskovture 8.00-18.30

  2. Juni 2020

  Ordinært udvalgsmøde

   

  4. juni 2020

   

  Pensionistskovtur 8.00-18.30

  18. august 2020

   

  Temadag for Social- og Sundhedsudvalget

  25. august 2020

  Ordinært udvalgsmøde

   

  27. august 2020

   

  Sommerfest i Højstruphave

  3. september 2020

   

  Møde i aktivitetsudvalget Korsagergård kl. 14.30-15.30

  11. september 2020

   

  Festlig fredag kl. 15.30-22.00

  15. september 2020

  Ordinært udvalgsmøde

   

  24. september 2020

   

  Høstfest i Rønnebækhus kl. 18.00 - 22.00

  3. november 2020

  Ordinært udvalgsmøde

   

  1. december 2020

  Ordinært udvalgsmøde

   

  2. december 2020

   

  Julefest for pensionister 14.00-17.00 i Idrætscentret

  3. december 2020

   

  Julefrokost i Rønnebækhus kl. 13.00 - 17.00

  10. december 2020

   

  Julefrokost i Beboerforeningen Pilehavehus kl. 12.00 - 16.00

   

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2019

  Blev taget til efterretning.

 • Punkt 7 Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 – Tillægsbevillinger for Social- og Sundhedsudvalget

  Beslutningstema

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 vedrørende drift på Social- og Sundhedsudvalgets område, der samlet udviser merudgifter på 5.842.000 kr. Merudgifterne bliver finansieret af mindreudgifter på Børne- og Kulturudvalgets området, Teknik- og Miljøudvalgets område og på Økonomiudvalgets område.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

  • at tillægsbevilling på -44.000 kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på 3.257.000 kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på 550.000 kr. til deltema 4.3 Genoptræning bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på 66.000 kr. til deltema 5.1 Børn og Unge med særlige behov bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på 1.647.000 kr. til deltema 5.2 Voksne med særlige behov bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på 308.000 kr. til deltema 6.1 Pensioner og personlige tillæg bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på 58.000 kr. til deltema 6.3 Øvrige sociale ydelser bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september 2019 vedrørende drift på Social- og Sundhedsudvalgets område, der samlet udviser merudgifter på 5.842.000 kr. 

   

  Forklaring på merudgifterne

  Der er følgende hovedforklaringer på merudgifterne;

   

  Der forventes merudgifter på 3.400.000 kr. til hjemmeplejen.

   

  Der forventes merudgifter på 265.000 kr. til betaling af flere visiterede timer til egne borgere på Løkkekrogen.

   

  Der forventes merudgifter på 285.000 kr. til førtidspension.

   

  Der forventes merudgifter på 59.000 kr. hovedsageligt vedrørende boliger til integration af udlændinge.

   

  Herudover har Ishøj Kommune meddelt, at de forventer samlede merudgifter på 2.361.00 kr. vedrørende specialiseret rehabilitering på 550.000 kr., kontantydelser i forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste på 111.000 kr. og vedrørende hjælpemidler til benprotese, inkontinens og optiske synshjælpemidler på 1.700.000 kr.

   

  Forklaring på mindreudgifterne

  Der er følgende hovedforklaringer på mindreudgifterne:

   

  Der kan konstateres lavere pris- og lønskøn i 2019 end forventet ved budgetlægningen for 2019. Samlede mindreudgifter for Social- og Sundhedsudvalget udgør 368.000 kr.

   

  Der forventes mindreudgifter på 188.000 kr. vedrørende støtte til individuel befordring samt til løn og plejevederlag til pasning af døende.

   

  Herudover er der følgende to udgiftsneutrale projekter på udvalgets området:

   

  Der er forventede merindtægter på 442.000 kr. og forventede merudgifter 442.000 kr. vedrørende projektet ”Den gode kammerat”, som er et tilskud fra Sundhedsstyrelsens pulje ”Sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre” i 2019.

   

  Der er forventede merindtægter på 664.000 kr. og forventede merudgifter 664.000 kr. vedrørende projektet ”Kom godt afsted”, som er et tilskud fra Sundhedsstyrelsens pulje ”Sundhedsplejebesøg de første 1.000 dage hos familier i udsatte positioner og i dagtilbud” i 2019.

   

  Der er følgende opmærksomhedspunkter

  • Der er et faldende børnetal i forhold til budgetforudsætningen for tandplejen, hvilket kan medføre en reduktion af budgettet til tandplejen i henhold til tildelingsmodellen for tandplejen i forbindelse med bevillingsoverførselssagen. Der er dertil et øget pres på økonomien for tandplejen på 300.000 kr., som hovedsagelig skyldes personaleudskiftning. Der arbejdes på at få området i balance.
  • Der forventes på nuværende tidspunkt merudgifter på ca. 1.600.000 kr. til mellemkommunale afregning for borgere i plejeboliger i andre kommuner og samtidig er antallet af borgere fra andre kommuner i plejeboliger i Vallensbæk kommune faldet. Området følges nøje.

  Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i bilaget.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 vedrørende drift på Social- og Sundhedsudvalgets område, der samlet udviser merudgifter på 5.842.000 kr.  Merudgifterne bliver finansieret af mindreudgifter på Børne- og Kulturudvalgets område, Teknik- og Miljøudvalgets område samt på Økonomiudvalgets område.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2019

  Anbefales.

 • Punkt 8 Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 – Tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer

  Beslutningstema

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 en opgørelse over tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer på Social- og Sundhedsudvalgets område. Samlet set er de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaerne udgiftsneutrale.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

  • at tillægsbevilling på 60.000 kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse vedrørende barselspulje bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på 395.000 kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud vedrørende barselspulje bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Center for Økonomi og Indkøb har i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 udarbejdet en oversigt, der viser de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer. De tekniske omplaceringer er opgjort særskilt, da de er af rent teknisk karakter og udgør 455.000 kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område. Samlet set er de tekniske omplaceringer udgiftsneutrale for kommunen.

   

  De tekniske omplaceringer vedrører primært omplacering af budget fra centrale puljer under Økonomiudvalget til de øvrige fagudvalg til blandet andet dækning af barsler.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  De tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer udgør 455.000 kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område, men er udgiftsneutrale for kommunen, da merudgiften på udvalgets område modsvares af mindreudgifter på Økonomiudvalgets område.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2019

  Anbefales.

 • Punkt 9 Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 – Anlæg for Social- og Sundhedsudvalget

  Beslutningstema

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 vedrørende anlæg på Social- og Sundhedsudvalgets område. Der forventes ikke afvigelser vedrørende anlæg.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

  • at budgetopfølgningen bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september 2019 vedrørende anlæg på Social- og Sundhedsudvalgets område, hvor der ikke forventes afvigelser på anlægsprojekterne under Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Herudover forventes der overført samlet 28.522.000 kr. fra budget 2019 til budget 2020 for anlægsprojektet Serviceareal Pilehavehus med 868.000 kr. og anlægsprojekt Tilbygning Pilehavehus med 27.264.000 kr. samt anlægsprojekt Klinikfacilitet ekstra læge Sundhedshus med 390.000 kr.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2019

  Anbefales.

 • Punkt 10 Meddelelser fra formanden

  Meddelelser

  Susanne Ormstrup er ansat som ny ældrechef og tiltræder 1. december 2019.

   

  Udvidelse af Sundhedshus

   

  Juleaften for ensomme ældre borgere

   

  Åbent Hus i Seniorhuset Korsagergård lørdag den 9. november 2019 kl. 10-14

   

  Madpakkeværkstedet er startet op

   

  Frivillig- og foreningsfesten holdes den 28. maj 2020