You are here

Social- og Sundhedsudvalget - 15-01-2019

Dato: Tirsdag den 15. januar 2019 Tid: Kl. 15:00
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Sted: Mødelokale Skyen på Rådhuset
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Social- og Sundhedsudvalget skal godkende mødets dagsorden.

  Indstilling

  Udvalgsformanden indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-01-2019

  Godkendt.

   

  Berit Bredelund Nielsen (A) havde meldt afbud til mødet. Søren Wiborg (A) deltog som stedfortræder.

 • Punkt 2 Nye kvalitetsstandarder på træningsområdet

  Beslutningstema

  Ishøj Kommune fremlægger nye kvalitetsstandarder på træningsområdet.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune indstiller,

  • at de nye kvalitetsstandarder og ydelseskatalog på træningsområdet bliver sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

  Marianne Damsbo Brix, leder af træningsenheden, deltager under behandlingen af punktet i Social- og Sundhedsudvalget.

  Sagsfremstilling

  På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 6. marts 2018 blev BDO’s analyse af trænings- og hjælpemiddelområdet fremlagt, og to arbejdsgrupper blev nedsat for at arbejde på dels kvalitetsstandarder og dels en afregningsmodel.

   

  På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 25. september 2018 vedtog udvalget, at arbejdsgrupperne kunne arbejde videre ud fra en ny styringsmodel på træningsområdet med standardiserede pakkeforløb og kvalitetsstandarder, der bygger på denne model.

   

  Alle kvalitetsstandarder på træningsområdet bliver fremlagt for Social- og Sundhedsudvalget, inden de sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

   

  Der er udarbejdet fire nye kvalitetsstandarder:

  • Kvalitetsstandard for træning til borgere med kræft efter sundhedslovens § 119
  • Kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedslovens § 140
  • Kvalitetsstandard for genoptræning af voksne efter servicelovens § 86, stk.1
  • Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning til voksne efter servicelovens § 86, stk. 2

  De fire nye kvalitetsstandarder er vedlagt som bilag til sagen.

   

  Som noget nyt er der desuden udarbejdet et ydelseskatalog, hvor pakkeforløbene er beskrevet. Udkast hertil er ligeledes vedlagt som bilag.

   

  I de nuværende (gældende) kvalitetsstandarder er serviceniveauet for træningsområdet beskrevet i to standarder: Kvalitetsstandard for genoptræning og Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning. De to nuværende standarder er vedlagt som bilag til sagen.

   

  Ændringer i kvalitetsstandarderne

  De nye kvalitetsstandarder er opdelt efter indsatser - under hhv. sundhedslovens §§ 140 og 119 og servicelovens § 86, stk. 1 og stk. 2. Der har ikke tidligere være en kvalitetsstandard der har dækket sundhedslovens § 119. Ens for alle standarderne er, at de er blevet mere detaljerede end tidligere.

   

  Ud over dette er § 140 i sundhedsloven ændret, så borgerne har ret til frit at vælge en privat leverandør af genoptræning, hvis kommunen af kapacitetsmæssige årsager ikke kan tilbyde opstart af genoptræning inden for syv kalenderdage, og hvis den private leverandør kan starte genoptræningen op senest samtidig med det kommunale tilbud.

   

  Endvidere er befordringen blevet udspecificeret, så de borgere, der har ret til befordring nu også har ret til befordringsgodtgørelse.

   

  Befordring

  På baggrund af analysen fra BDO er der set på befordring til træning. Ishøj Kommunes kørselsafdeling har i foråret 2018 implementeret et nyt kørselssystem, som giver mulighed for at trække specifikke data på kørsel til brug for analyse. Der fremlægges en særskilt sag om befordring i 2019.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Serviceniveauet beskrevet i kvalitetsstandarderne vil kunne afholdes inden for det afsatte budget for 2019.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen understøtter temaet om Livskvalitet i et godt og sundt liv (tema 3).

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Kvalitetsstandarderne er fordelt på hhv. sundhedslovens §§ 140 og 119 samt servicelovens § 86, stk. 1 og stk. 2.

   

  Sundhedslovens § 140 omhandler kommunens pligt til at tilbyde vederlagsfri genoptræning til personer, der udskrives fra hospitalet med et genoptræningsbehov.

   

  Sundhedslovens § 119 omhandler kommunens ansvar for at skabe rammer for en sund levevis for borgerne (forløbsprogrammer).

   

  Servicelovens § 86, stk. 1 omhandler kommunens pligt til at tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Stk. 2 omhandler kommunens pligt til at tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-01-2019

  Godkendt med bemærkning om, at kørsel til træning for borgere med kræft efter sundhedslovens §119 skal være identisk med kørsel til træning for borgere efter sundhedslovens §140.
   

  Berit Bredelund Nielsen (A) havde meldt afbud til mødet. Søren Wiborg (A) deltog som stedfortræder.

 • Punkt 3 Pilotprojekt om udlicitering af tøjvask

  Beslutningstema

  Forslag om pilotprojekt hvor tøjvask for borgere i eget hjem, specifikt Pilehavehus og i Højstrupparken, bliver leveret af en privat leverandør. 

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Pleje og Omsorg indstiller,

  • at pilotprojekt om tøjvask i Pilehavehus og Højstrupparken leveret af privat leverandør bliver godkendt

   

  Morten Bjørn fra firmaet Berendsen, som er leverandør af tøjvask, deltager under behandlingen af punktet i Social- og Sundhedsudvalget og fortæller om tøjvask leveret af privat leverandør.

  Sagsfremstilling

  Tilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen viste, at tilfredsheden med tøjvask ligger under landsgennemsnittet.

   

  På baggrund af dette blev det beskrevet i handleplanen, at Center for Pleje og Omsorg skulle undersøge muligheden for at udbyde tøjvask for at øge tilfredsheden. Handleplanen er politisk godkendt på Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 25.09.18.

   

  Ydelsen tøjvask er beskrevet i kvalitetsstandarderne sådan her:

   

  Borgeren kan få visiteret hjælp til:

  -         Tøjvask i hjemmet eller på fællesvaskeri

  -         Tumbling eller ophængning af tøj

  -         Vask af enkelte tøjstykker i hånden, såsom støttestrømper, uldundertøj og lignende

  -         Pakning/modtagelse af tøj til og fra vaskeri

  -         Hjælp/instruktion i brugen af fællesvaskeri

  Der er ca. 175 borgere, der modtager hjælp til tøjvask i eget hjem og 46 borgere i plejeboligerne.

   

  Ydelsen tøjvask bliver i dag håndteret af hjemmeplejen og medarbejderne i plejeboligerne. Ydelsen bliver udført forskelligt, afhængig af de muligheder der er i borgerens bopæl. Derfor er serviceniveauet og kvaliteten af ydelsen ikke ensartet i hele kommunen.

   

  Da der både er opgaver med at få tøjet i vaskemaskinen, hænge tøjet op eller i tørretumbler og til sidst lægge tøjet sammen og på plads, har medarbejderne relativt mange besøg hos borgeren på samme dag, som ikke altid kan kombineres med andre praktiske opgaver eller personlig pleje.

   

  Udgiften til varetagelse af tøjvask for borgere i eget hjem udgør ca. 1,2 mio. kr. årligt i hjemmeplejen.

   

  Pilotprojekt med tøjvask fra privat leverandør

  Center for Pleje og Omsorg foreslår, at der bliver lavet et pilotprojekt med tøjvask fra privat leverandør. Det vil betyde, at et privat firma udfører ydelsen for borgere i Højstrupparken og i Pilehavehus. Der er 21 borgere, som er visiteret til tøjvask i Højstrupparken og Pilehavehus.

  Ideen er, at medarbejderne i højere grad kan fokusere på omsorg og plejen af borgerne, når opgaven med tøjvask bliver løst af andre.

   

  Overordnet fungerer tøjvask hos en ekstern leverandør sådan, at borgernes tøj vaskes i vaskeposer og leveres retur sammenlagt ugen efter, at det er leveret til vask. Hjemmeplejen vil – afhængig af borgerens visitation - stadig håndtere opgaven med at samle tøj til vask i vaskeposen og lægge det rene tøj på plads. Borgere, som er omfattet af pilotprojektet og som modtager hverdagsrehabilitering i tøjvask, vil ikke inkluderes i projektet.

   

  Borgerne har mulighed for at tilkøbe ydelser hos den private virksomhed, fx strygning af skjorter, rens af habitter mv.

   

  Der vil blive evalueret på pilotprojektets resultater mht. borgernes tilfredshed, økonomi og samarbejde i slutningen af 2019.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Udlicitering af tøjvask vil ikke medføre afskedigelser af medarbejdere.

   

  Udgifterne til pilotprojektet kan afholdes inden for det eksisterende budget.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Punktet har relation til området ”Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen” i Værdighedspolitik 2018-2021 og har ingen relation til udviklingsstrategien.

  Kommunikation

  Pilotprojektet vil blive kommunikeret til de berørte borgere i Højstrupparken og Pilehavehus.

  Retsgrundlag

  Lov om Social Service, § 83

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-01-2019

  Godkendt idet pilotprojektet udvides til også at omfatte beboerne i plejeenheden Rønnebo. I pilotprojektet tages der individuelle hensyn.
   

  Berit Bredelund Nielsen (A) havde meldt afbud til mødet. Søren Wiborg (A) deltog som stedfortræder.

 • Punkt 4 Anvendelse af værdighedspuljen 2019 (efter høring)

  Beslutningstema

  Forslag til anvendelsen af de tildelte værdighedspuljemidler for 2019 på 2,592 mio. kr. og midler, 334.000 kr., fra lov- og cirkulæreprogrammet.

   

  Forslaget bliver fremlagt til endelig beslutning efter høring i Ældrerådet og bruger- og pårørenderådene.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Pleje og Omsorg indstiller,

  • at forslag til anvendelse af 2,592 mio. kr. i 2019 fra værdighedspuljen og anvendelse af 167.000 kr. fra lov- og cirkulæreprogrammet bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 6. november 2018 fremlagde forvaltningen forslag til anvendelsen af værdighedspuljemidlerne i 2019.

   

  Vallensbæk Kommunes andel af værdighedspuljen udgør 2,592 mio. kr. i 2019.

   

  Forslaget til anvendelse af midlerne har været i høring i Ældrerådet og bruger- pårørenderådene.

   

  Forvaltningen har modtaget et høringssvar fra Ældrerådet. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

   

  Bruger- og pårørenderådene har ikke fremsendt bemærkninger til forslaget om anvendelse af værdighedsmidlerne i 2019.

   

  Ældrerådets høringssvar

  Vallensbæk Ældreråd har på det seneste ældrerådsmøde den 14. november 2018 behandlet forslaget om anvendelse af værdighedsmidlerne i 2019.

   

  Vallensbæk Ældreråd havde ikke nogen bemærkninger til den foreslåede anvendelse af midlerne.

   

  Vallensbæk ældreråd bemærker at der bør holdes fokus på anvendelsen af midlerne til ”egen tid”, således at de afsatte midler til ”egen tid” kommer borgerne til gode.

   

  Forvaltningen understreger i den forbindelse at der er etableret et øget fokus på anvendelsen af midlerne til ”egen tid” – således at det sikres at de afsatte midler anvendes til ordningen.

   

  Anvendelse af værdighedsmidlerne

  I tabellen nedenfor fremgår både budgettet for anvendelsen af midlerne i 2017, 2018 og forslaget til budgettet for 2019.

   

  Der er ikke afsat midler fra værdighedspuljen til området ”Mad og ernæring”. Det skyldes, at det er et område der allerede har stor opmærksomhed i Vallensbæk Kommune med eksempelvis hjemmelavet mad i kommunens plejeboliger og cafeerne i Rønnebækhus og Pilehavehus – der sikrer at hjemmeboende borgere kan modtage et ernæringsrigtigt måltid i gode sociale rammer.

   

  Under hver aktivitet fremgår relationen til værdighedspolitikken.

   

  Anvendelse af Værdigheds-midlerne 2019 (2,592 mio. kr.)

  Relation til værdigheds-politik

  Budget for 2017

  Budget for 2018

  Budget for 2019

  Fleksibel hjemmehjælp – Egen tid:

  Livskvalitet

  1.000.000

  1.000.000

  1.025.000

  ”Egen tid” er ekstra hjemmehjælp, så alle, der modtager personlig pleje og praktisk hjælp får tilbudt en halv times ekstra hjemmehjælp pr. uge. Modtageren bestemmer selv, hvad tiden skal bruges til og hvordan.

  Ekstra bemanding til øget livskvalitet og selvbestemmelse i plejeboligerne:

   

   

   

   

  Livskvalitet Selvbestem-melse

   

  335.000

  385.000

  395.000

  Det foreslås, at udvidelsen af bemandingen i Højstruphave og Rønnebo med 1 social- og sundhedsassistent i aftenvagten fortsætter i 2019. Udvidelsen styrker en individuel indsats til sårbare ældre, med mulighed for at øge de ældres selvbestemmelse i den daglige døgnrytme.

  Styrket rehabilitering i midlertidige boliger, eget hjem og plejeenheder:

  Livskvalitet Selvbestem-melse

  365.000

  375.000

  385.000

  Det foreslås, at udvidelsen med en terapeut til at varetage opgaver vedr. rehabilitering af borgere i midlertidige boliger, eget hjem og plejeenheder, fortsætter i 2019. Udvidelsen øger borgernes funktionsniveau og giver dermed øget livskvalitet.


  Eksempler på rehabilitering kan være:

   

  Hvis borgeren er utryg, eller har svært ved at gå i bad – så kan borgeren og personalet sammen øve badesituationen og finde en måde at gå i bad på, som er sikker og tryg for borgeren.

  Hvis borgeren har svært ved selv at vaske tøj eller gøre rent – kan terapeuten give borgeren vejledning i at planlægge opgaven.

   

  Har borgeren for eksempel svært ved at vaske gulv med gulvskrubbe og klud, kan der måske anvendes en moppe. Eller hvis borgeren har svært ved at bøje sig ned og lægge tøj i vaskemaskinen, så kan borgeren sætte sig ned, så arbejdshøjden kommer til at passe.

  Koordinering komplekse borgerforløb

  Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

  180.000

  225.000

  230.000

  Det foreslås, at udvidelsen af sygeplejen med ca. et halvt årsværk fortsætter i 2019. Udvidelsen styrker koordineringen og den tværfaglige indsats i sygeplejen, herunder udarbejdelse af og opfølgning på handleplaner i komplekse borgerforløb.

   

  Kompetenceudvikling af personalet i hjemmeplejen

  Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

  Pårørende

  230.000

  225.000

  230.000

  Det foreslås, at der også i 2019 afsættes ekstra midler til kompetenceudvikling af plejepersonalet i plejeenheder, hjemmepleje og sygepleje.

  Der afsættes ekstra midler til kompetenceudvikling inden for demensområdet og samarbejde med pårørende.

   

  Indkøb af effekter/udstyr til ældre- og plejeboliger

   

  50.000

   

  100.000

   

  100.000

  Der afsættes midler til indkøb af effekter og udstyr i plejeenhederne efter beboernes behov. Udvidelsen styrker borgernes livskvalitet og selvbestemmelse.

  Livskvalitet Selvbestemmelse

  Terminale forløb samt udskrivningsforløb*

  En værdig død

  Pårørende

  180.000

  222.000

  227.000

  Det foreslås, at udvidelsen af sygeplejen med ca. et halvt årsværk fortsætter i 2019. Udvidelsen styrker bistand til borgere/pårørende i terminale forløb og det tværgående samarbejde.

  I alt

  2.340.000

  2.532.000

  2.592.000

  *Anvendelsen af midlerne bliver uddybet herunder.

   

  Ud over de 2,592 mio. kr. bliver der også udmøntet værdighedsmidler via lov- og cirkulæreprogrammet der skal understøtte værdighedspolitikken yderligere. Der tilføres 167.000 kr. til at understøtte arbejdet med at sikre borgerne en værdig død og 167.000 kr. til aflastning af pårørende. Samlet set tilføres der 334.000 kr. via lov- og cirkulæreprogrammet.

   

  Forvaltningen foreslår, at de midler, der er afsat til at understøtte en værdig død, bliver samlet og anvendt til at udvide bemandingen i sygeplejen med et årsværk. Midlerne øremærket ”en værdig død”, - de 227.000 kr. fra værdighedspuljen (beskrevet under terminale forløb samt udskrivningsforløb) og de 167.000 kr. fra lov- og cirkulæreprogrammet, i alt 394.000 kr., er på den måde med til at sikre en værdig død for borgere i terminale forløb i kommunen.

   

  Anvendelsen af midlerne til aflastning af pårørende, 167.000 kr., bliver fremlagt i en særskilt sag i marts 2019, der beskriver hvordan midlerne kan anvendes i overensstemmelse med Værdighedspolitikken til at sikre vejledning og støtte til de pårørende – således at de pårørende kan fortsætte med at være en ressource i borgerens liv.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Vallensbæk Kommune får tildelt 2,592 mio. kr. fra Sundheds- og Ældreministeriet via værdighedspuljen. Når anvendelsen af midlerne er endeligt godkendt i kommunen, bliver der sendt en redegørelse for anvendelsen af midlerne til ministeriet, hvorefter midlerne bliver overført til kommunen. Ubrugte midler vil skulle betales tilbage til ministeriet. Vallensbæk Kommune har anvendt alle midler i 2018 og skal derfor ikke betale midler tilbage.

  Det bevillingsmæssige behandles i forbindelse med budgetopfølgning 2019.

   

  Derudover får Vallensbæk Kommune tildelt 334.000 kr. som en del af lov- og cirkulæreprogrammet.

  Tildelingen af de 334.000 kr. til området er godkendt i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2019 den 10. oktober 2018.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Vallensbæk Kommunes værdighedspolitik er udformet med baggrund i blandt andet udviklingsstrategien og afspejler den overordnede vision ”Det hele menneske i fremtidens boligby”.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Servicelovens § 81 a.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-01-2019

  Godkendt.

  Berit Bredelund Nielsen (A) havde meldt afbud til mødet. Søren Wiborg (A) deltog som stedfortræder.

 • Punkt 5 Kvalitetsstandarder 2019 (efter høring)

  Beslutningstema

  Forvaltningen fremlægger kvalitetsstandarderne for 2019 til endelig godkendelse efter høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

   

  Kvalitetsstandarderne for 2019 er opdateret med sproglige præciseringer og enkelte nye afsnit. Samtidig er fire kvalitetsstandarder på socialområdet, der blev godkendt på kommunalbestyrelsens møde den 27. juni 2018, blevet tilføjet den samlede publikation ”Kvalitetsstandarder 2019”. 

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Pleje og Omsorg indstiller,

  • at kvalitetsstandarderne for 2019 bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen godkender hvert år kvalitetsstandarderne for personlig pleje og praktisk hjælp, ældre- og plejeboliger, genoptræning, hjælpemidler og det voksenspecialiserede område.

   

  Høring

  På møde den 4. december 2018 godkendte Social- og Sundhedsudvalget høringsmaterialet, og udkast til kvalitetsstandarderne for 2019 blev sendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

   

  Ældrerådet og Handicaprådet har fremsendt høringssvar med bemærkninger til kvalitetsstandarderne. Høringssvarene kan ses i de vedlagte bilag.

   

  Ældrerådets høringssvar

  1.4 Madservice og ernæring

  Ældrerådet ønsker, at kommunen stiller en mikroovne til rådighed (eventuelt som udlån) for de borgere, som ikke råder over sådan en.

   

  Størstedelen af borgerne modtager maden varm. Der er derfor ikke forvaltningens vurdering, at der er behov for, at kommunen stiller mikroovne til rådighed.

   

  1.5 Egen tid

  Ældrerådet er enige i forvaltningens præcisering af, at ”ved leverandørskift følger borgerens opsparede tid borgeren”.

   

  1.9 Midlertidig bolig

  Ældrerådet tager forvaltningens præcisering om at aflastningsophold kan som udgangspunkt visiteres to gange årligt af 1-14 dages varighed til efterretning.

   

  1.12 Afløsning i eget hjem

  Ældrerådet ønsker at tiden til afløsning udvides fra 4 til 6 timer. Således at der kan bevilges afløsning i op til 6 timer.

   

  Forvaltningen kan oplyse, at det er relativt få borgere, der anvender ordningen. Samtidig er der en række andre tilbud, der kan aflaste pårørende i længere tid – eksempelvis daghjem og dagaktivitet.

   

  Forvaltningen vurderer derfor ikke, at der er behov for at udvide tiden til afløsning.

   

  1.15 Selvtræning

  Ældrerådet tager ændringerne i kvalitetsstandard for selvtræning til efterretning, idet ældrerådet noterer, at revisitation til selvtræning kan finde sted.

   

  Forvaltningen anbefaler, at borgere som udgangspunkt henvises til selvtræning i tre måneder. Træningsperioden kan løbende forlænges efter behov med tre måneder pr. henvisning.

   

  2.2 Bleer og absorberende underlag

  Ældrerådet er tilfreds med at bevillingskompetence for bleer og absorberende underlag hjemtages til sygeplejen i Vallensbæk kommune.

   

  Tilsynspolitik for ydelser leveret efter § 83

  Ældrerådet ønsker at det fremgår, at tilsynsrapporter fremlægges for Ældrerådet, på linje med Social- og sundhedsudvalget.

   

  Forvaltningen er enige heri. Det tilføjes i kvalitetsstandarderne at tilsynsrapporterne fremlægges for Ældrerådet.

   

  Ændringer i kvalitetsstandarderne foretaget på baggrund af Ældrerådets høringssvar er markeret med grøn tekst.

   

  Handicaprådets høringssvar

  Indholdsfortegnelsen

  Handicaprådet ønsker, at de enkelte afsnit i indledningen fremgår af indholdsfortegnelse.

   

  Forvaltningen er enig heri. Det er opdateret i de vedlagte kvalitetsstandarder. 

   

  Overordnede visioner, mål og fokusområder

  Handicaprådet mener, at det er positivt, at afsnittet er opdateret.

  Handicaprådet ønsker dog en ændring i sidste del af afsnittet. Handicaprådet foreslår at der sættes ind også ved væsentligt nedsatte funktioner og ikke kun hvis en funktion er mistet, forebyggelse skulle jo gerne hvis muligt forhindre at en funktion mistes.

   

  Forvaltningen er ikke enig her. Forvaltningen skriver følgende: ”Det er et mål for kommunen at de borgere som har mistet funktioner, støttes til at blive helt eller delvist selvhjulpne.” Som udgangspunkt betyder sætningen at alle borgere – også borgere med væsentligt nedsatte funktioner skal støttes til at blive helt eller delvist selvhjulpne.

   

  1.5 Egen-tid & 1.6 klippekort

  Handicaprådet mener det er godt, at det nu er præciseret at tiden følger borgeren ved leverandørskift. Handicaprådet foreslår i øvrigt at 1.5 ”egen-tid” skifter navn til borgerstyret tid, for at få et mere værdigt sprogbrug.

   

  Forvaltningen ønsker at bevare begrebet ”egen-tid” da det er blevet et velkendt begreb i kommunen. Forvaltningen vurderer at en ændring af begrebet vil skabe forvirring blandt borgerne og i hjemmeplejen.

   

  Tilsynspolitik for ydelser leveret efter § 83

  Handicaprådet mener ikke det er hensigtsmæssigt at låse sig fast på at uanmeldte tilsyn kun gennemføres én gang årligt. Handicaprådet mener der kan være situationer som kræver opretning og dermed at der bør fortages tilsyn flere gange i løbet af et år. Det er OK at man som udgangspunkt foretager et tilsyn.

   

  Forvaltningen er enig heri. I dag er det sådan, at ved et aktuelt opstået behov iværksættes der et ekstraordinært tilsyn. Det tilføjes derfor til tilsynspolitikken.

   

  Handicaprådet efterspørger desuden, at der beskrives krav til tilsynspersonalets kompetencer.

   

  Forvaltningen er enig heri. Det tilføjes derfor at kommunens visitatorer udfører tilsynsbesøgene.

   

  Handicaprådet foreslår desuden at der etableres trendanalyse af leverandører, så der på sigt kan komme et grundlag for at tage stilling til om det er nødvendigt med tilsyn af alle leverandører 1x per år.

   

  Forvaltningen kan oplyse at der pt. kun er én privat leverandør af hjemmehjælp i Vallensbæk Kommune. Der er derfor ikke umiddelbart grundlag for at etablere en trendanalyse.

   

  Handicaprådet ønsker desuden at resultatet af brugerundersøgelserne fremlægges i Handicaprådet. Det samme gælder opgørelser over klagesager som har med et eller flere områder i kvalitetsstandarderne at gøre.

   

  Forvaltningen vil sende fremtidige brugertilfredshedsundersøgelser til orientering til Handicaprådet. Forvaltningen kan desuden oplyse, at der ikke udarbejdes statistik over klagesager på ældreområdet.

   

  Generelt

  Handicaprådet mener at det er et godt skridt i den rigtige retning, at det fremgår direkte af teksten (i rødt), hvor der er foreslået tilføjelser/ ændringer/præciseringer.

  Ønsket om en ændringslog består dog stadig.

  Forvaltningen tager Handicaprådets kommentar til efterretning.

   

  Ændringer i kvalitetsstandarderne foretaget på baggrund af Handicaprådets høringssvar er markeret med blå tekst.

   

  Resumé af de ændringer der blev foreslået før høring

  Indledningen

  Afsnittet omkring visioner, mål og fokusområder tilpasses i forhold til kommunens nye udviklingsstrategi.

   

  1.5 Egen tid og 1.6 Klippekort

  Det præciseres at optjente timer følger borgeren i forbindelse med et eventuelt leverandørskift.

    

  1.9 Midlertidig bolig

  Det præciseres, at aflastningsophold som udgangspunkt visiteres to gange årligt af 1-14 dages varighed. Aflastningsophold kan eventuelt visiteres yderligere såfremt der er individuelle behov.

   

  1.12 Afløsning i eget hjem

  Det præciseres at afløsning i eget hjem skal bestilles hos leverandøren senest 3 hverdage før det kan leveres.

   

  1.15 Selvtræning

  Der er foretaget en række justeringer og sproglige korrektioner i kvalitetsstandarden for selvtræning. Indsatsens omfang er justeret således at borgerne som udgangspunkt henvises til selvtræning i 3 måneder – og ikke som tidligere i 1 år ad gangen.

  Selvtræning kan fortsat forlænges ved vurderet behov. 

  Derudover er formålet med selvtræning opdateret og det er tilføjet at målet er at borgeren efterfølgende kan fortsætte i almindelige træningstilbud i foreninger eller i private træningscentre.

   

  For en stor del af de borgere der har været henvist til selvtræning i 3 måneder vil Seniormotionen være et relevant tilbud efterfølgende.

   

  2.3 Bleer og absorberende underlag

  Sygeplejen i Vallensbæk Kommune har overtaget opgaven med bevilling af bleer og absorberende underlag fra Ishøj Kommune. Kvalitetsstandarden er konsekvensrettet i forhold til ændringen i bevillingskompetencen.

   

  4.2 Specialtandpleje

  Det præciseres at der opkræves brugerbetaling svarende til det maksimale beløb der kan opkræves. Beløbet er cirkulærereguleret og ændres årligt. I 2019 er beløbet 1.975 kr.

   

  Nye kvalitetsstandarder

  Der er tilføjet fire nye kvalitetsstandarder på socialområdet og kvalitetsstandarden for Socialpædagogisk Støtte er opdateret. Disse ændringer blev vedtaget på kommunalbestyrelsens møde den 27. juni 2018 – og er indarbejdet i det samlede dokument ”Kvalitetsstandarder 2019”.

   

  De fire nye kvalitetsstandarder på socialområdet er:

  • Kvalitetsstandard for merudgiftsydelse
  • Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug
  • Kvalitetsstandard for ledsagerordning
  • Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug

  Tilsynspolitik for ydelser leveret efter § 83

  Som en del af kvalitetsstandarderne godkendes der hvert år en tilsynspolitik for ydelser leveret efter § 83. Tilsynspolitikken ligger som et bilag bagerst i publikationen.

  Den eksisterende politik for tilsyn med ydelser leveret efter § 83 er opdateret. De væsentligste ændring er, at tilsynene fremover vil foregå systematiseret, og resultaterne fremlægges politisk én gang årligt i Social- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet. Derudover vil tilsynet blive udført systematiseret og der udvælges stikprøver på 5 procent af borgerne en gang om året.

   

  Opdateringen af den gældende tilsynspolitik er en del af den handleplan som blev godkendt på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 25. september 2018 i forbindelse med fremlæggelsen af dette års tilfredshedsundersøgelse.

   

  Ændringer i kvalitetsstandarderne foretaget på baggrund af forvaltningens forslag er markeret med rød tekst.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Serviceniveauet som er beskrevet i dokumentet ”Kvalitetsstandarder 2019” vil kunne afholdes inden for det afsatte budget for 2019.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  De godkendte kvalitetsstandarder for 2019 vil være tilgængelige på kommunens hjemmeside.

  Retsgrundlag

  Lov om Social Service.

   

  Sundhedsloven.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-01-2019

  Anbefales med bemærkning om,

  • at kvalitetsstandarden 1.12 Afløsning i eget hjem under punktet Indsatsens omfang (hyppighed) bliver rettet til følgende:
   ”Ydes i dagtimerne på hverdage i op til 6 timer pr. uge”

  Berit Bredelund Nielsen (A) havde meldt afbud til mødet. Søren Wiborg (A) deltog som stedfortræder.

 • Punkt 6 Orientering om finanslovsaftalens betydning på ældreområdet 2019

  Beslutningstema

  Orientering om nye initiativer på ældreområdet i finanslovsaftalen for 2019.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Pleje og Omsorg indstiller,

  • at orienteringen bliver taget til efterretning

  Sagsfremstilling

  Finanslovsaftalen for 2019 indeholder en række nye initiativer på ældreområdet. På landsplan er der afsat 650 mio. kr. i 2019-2022 til en styrket ældrepleje.

   

  Midlerne kommer oven i de puljer, der blev afsat på ældreområdet i 2016, 2017 og 2018 i form af værdighedsmilliarderne.

   

  De 650 mio. kr. til ældreområdet bliver udmøntet via en pulje på 400 mio. kr., i 2019-2022 og en række mindre puljer.

   

  Puljen på 400 mio. kr. bliver tildelt kommunerne og omhandler bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord. De resterende midler, svarende til ca. 250 mio. kr., er ikke øremærket til kommunerne.

   

  Puljen på 400 mio. kr.: Bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord

  Formålet med midlerne er at understøtte kommunernes arbejde med at opspore ensomme ældre og bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borgere.

   

  Som en del af initiativet ændres bekendtgørelsen om værdighedspolitikker for ældreplejen, så der indføres en forpligtigelse for kommunerne til at beskrive i værdighedspolitikken, hvordan de bekæmper ensomhed blandt ældre borgere.

   

  Der afsættes 100 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022. Midlerne udmøntes til kommunerne som et særtilskud på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

   

  De 100 mio. kr. svarer til ca. 250.000 kr. årligt i Vallensbæk Kommune.

   

  Puljemidler svarende til ca. 250 mio. kr. på ældreområdet

  Ud over bekæmpelse af ensomhed bliver der iværksat en række andre initiativer på området. Der er afsat ca. 250 mio. kr. til disse initiativer. Midlerne er ikke øremærket til kommunerne.

   

  Rekruttering af kvalificeret arbejdskraft på sundheds- og ældreområdet

  Der bliver iværksat en række initiativer, der skal støtte kommunerne i deres arbejde med at løse rekrutteringsudfordringerne på området. De væsentligste initiativer er:

  • Øget tilgang og gennemførsel på social- og sundhedsuddannelserne:
   Der arbejdes hen imod en aftale mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FOA om dimensionering af praktikpladser på social-og sundhedsuddannelserne med et substantielt løft af antallet af praktikpladser

  • Styrket praktikvejledning:
   Social- og sundhedsuddannelserne oplever problemer med at fastholde elever på uddannelserne. Der afsættes derfor midler til at styrke dialogen mellem skoler og praktiksteder og til at styrke praktikvejledningen i kommunerne

  • Nedbringelse af sygefravær:
   Regeringen vil i samarbejde med KL drøfte opstilling af en national målsætning for reduktion af sygefravær. Der skal lægges vægt på, at sygefraværet bliver bragt ned, og at parterne vil tage yderligere initiativer til at nedbringe sygefraværet i kommunerne, hvis målet ikke bliver nået

  • Kommunepanel:
   Der skal frem mod forhandlinger om økonomiaftaler for kommuner og regioner nedsættes et kommunepanel med ældreministeren og finansministeren i spidsen, der har fokus på øget fuldtidsbeskæftigelse og reduceret sygefravær for social- og sundhedspersonale

  Handlingsplan til bekæmpelse af udadreagerende adfærd over for ansatte i ældreplejen

  Udadreagerende adfærd i form af vold eller trusler om vold i ældreplejen påvirker trivsel og arbejdsmiljø og har negative konsekvenser for øvrige borgere og pårørende.

   

  I de senere år er der iværksat en række initiativer, som bidrager til at forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne ved at imødegå problemer med udadreagerende adfærd blandt ældre.

   

  I forlængelse af de øvrige tiltag på området bliver der udarbejdet en handlingsplan med henblik på at understøtte indsatsen til at reducere udadreagerende adfærd, herunder med særligt fokus på borgere med en demenssygdom. Der afsættes 15 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022.

   

  Opfølgning på arbejdet med udvikling af kvalitetsindikatorer i ældreplejen

  Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til modeller for kvalitetsindikatorer.

   

  Der afsættes 10 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til arbejdet med udvikling af kvalitetsindikatorer i ældreplejen.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  I finanslovsaftalen for 2019 er der afsat 400 mio. kr. i 2019-2022 til bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord.

   

  Det forventes i den forbindelse, at Vallensbæk Kommune får tilført ca. 0,25 mio. kr. årligt til ældreområdet i 2019-2022.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Finansloven for 2018.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-01-2019

  Blev taget til efterretning.

  Berit Bredelund Nielsen (A) havde meldt afbud til mødet. Søren Wiborg (A) deltog som stedfortræder.

 • Punkt 7 Ældreområdets anvendelse af midler tilført i budgetforliget for 2019

  Beslutningstema

  Orientering om og anvendelse af ældreområdets midler tilført i budgetforliget for 2019.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Pleje og Omsorg indstiller,

  • at de 300.000 kr., som er afsat i budgetforliget til understøttelse af hjemmepleje, bliver anvendt som beskrevet i sagen

  Sagsfremstilling

  Fra 2019 er midler der hidtil er tilført som puljemidler til klippekortordning for beboere i plejeboliger tilført kommunerne som bloktilskudsmidler. I Vallensbæk Kommune blev der i 2017 og 2018 tilført 1 mio. kr. i puljemidler til klippekortsordning for borgere i plejeboliger. Midlerne som er tilført Vallensbæk Kommune som bloktilskud i 2019 er tilført ældreområdet i budgetforliget for 2019.

   

  Understøttelse af hjemmeplejen

  I budgetforliget blev der tilført 300.000 kr. til at understøtte hjemmeplejen med at sikre borgernes oplevelse af opgaveudførelsen.

  I forbindelse med tilfredshedsundersøgelsen i 2018 udarbejdede forvaltningen et forslag til en handleplan med en række tiltag, der skal styrke tilfredsheden med kommunens hjemmepleje. Handleplanen blev forelagt og godkendt på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 25. september 2018.

   

  Det foreslås, at de 300.000 kr. bliver brugt til initiativer i handleplanen, blandt andet kurser i rengøring, kurser i tilberedning af mad og kurser i god service til borgerne.

   

  Klippekortsordningen i plejeboligerne

  Det er desuden fastlagt i budgetforliget, at der fra 2019 bliver afsat 700.000 kr. årligt til klippekortordningen for beboere i plejeboliger. Det betyder, at beboere i plejeboliger i Vallensbæk fortsat har mulighed for ekstraordinære aktiviteter i op til 1 time pr. uge.

  De ekstraordinære aktiviteter er et supplement til de normale aktiviteter i plejeboligerne.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen har sammenhæng til delvision 1 ”Dynamisk arbejdsliv og fleksibel service af høj kvalitet” og understøtter temaerne livskvalitet og mad og ernæring i værdighedspolitikken.

  Kommunikation

  Ældrerådet og bruger- og pårørenderådene bliver orienteret om indsatserne, ligesom der er udarbejdet informationsmateriale til beboerne.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-01-2019

  Godkendt.

  Berit Bredelund Nielsen (A) havde meldt afbud til mødet. Søren Wiborg (A) deltog som stedfortræder.

 • Punkt 8 Støtte til frivilligt socialt arbejde

  Beslutningstema

  Støtte til frivilligt socialt arbejde i 2019.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

  • at udvalget fordeler tilskud til frivilligt socialt arbejde blandt ansøgerne

  Sagsfremstilling

  Kommunerne skal hvert år bevilge penge til frivilligt socialt arbejde på baggrund af de ansøgninger, der er modtaget. Det følger af lov om social service. Vallensbæk Kommune har i budget 2019 afsat 206.000 kr. til det.

   

  Der er desuden 13.875 kr. i ubrugte midler, som Center for Sundhed, Kultur og Fritid forventer vil blive overført fra 2018. Der vil således i alt være 219.875 kr. til rådighed til ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2019.

   

  Det er Social- og Sundhedsudvalget, som – ud fra ansøgningerne – fordeler tilskud til frivilligt socialt arbejde.

   

  For at komme i betragtning ved tildeling af tilskud skal følgende kriterier være opfyldt:

  • Ulønnet indsats skal indgå som en afgørende faktor
  • Tilskud ydes til sociale formål
  • Aktiviteten skal foregå inden for rammerne af en organisation, forening eller lignende
  • Det primære formål må ikke være at skabe overskud
  • Den frivillige indsats skal være en væsentlig del af organisationens grundlag
  • Bestyrelsen skal yde en ulønnet, frivillig indsats
  • Foreningen skal underskrive og indsende en tro- og love erklæring på, at den indhenter børneattester på alle frivillige, som har direkte kontakt med børn under 15 år

  Muligheden for at ansøge om støtte er blevet annonceret i Folkebladet, på kommunens hjemmeside og i Vallensbæk NU. Der er indkommet 16 ansøgninger, hvilket er det samme som i 2018.

   

  Der er i alt ansøgt om 354.248 kr., hvilket er mere end puljens størrelse. Alle ansøgere opfylder de fastsatte kriterier for tildeling af støtte. Det er derfor ikke muligt at opfylde alles ansøgninger.

   

   Ansøger

  Ansøgt beløb

  Astma-Allergi Foreningen

  6.400

  kr.

  Beboerforeningen Pilehavehus

  8.000

  kr.

  Beboerforeningen Vallensbæk Senior Park

  12.000

  kr.

  Blixen Klub Vallensbæk

  14.000

  kr.

  Børns Vilkår

  14.000

  kr.

  Børns Voksenvenner

  10.000

  kr.

  Coding Pirates

  25.000

  kr.

  Cyklistforbundet – Projekt Cykling Uden Alder Vallensbæk

  15.000

  kr.

  Dansk Handicap Forening Vestegnen

  12.380

  kr.

  Danske Handicaporganisationer Vallensbæk

  40.000

  kr.

  Foreningen Danske Døvblinde

  2.348

  kr.

  Hjerteforeningens Ishøj/Vallensbæk

  25.000

  kr.

  Røde Kors Vallensbæk

  35.000

  kr.

  Scleroseforeningen

  5.000

  kr.

  Vallensbæk Seniorklub

  18.000

  kr.

  Ældresagen i Vallensbæk

  112.120

  kr.

  I alt

  354.248

  kr.

  Budget (inkl. ubrugte midler 2017)

  219.875

  kr.

   

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Det samlede budget for støtte til frivilligt socialt arbejde i 2019 er på 219.875 kr. inkl. overførte midler fra 2018.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen kan ses i sammenhæng med temaet om Vilje til ildsjæle (tema 4).

  Kommunikation

  Ansøgerne bliver orienteret om sagens behandling og beslutning.

  Retsgrundlag

  § 18 i Lov om social service.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-01-2019

  Social- og Sundhedsudvalget fordelte midlerne til støtte til frivilligt socialt arbejde som følger:

  Astma-Allergi Foreningen................................................... 6.400 kr.

  Beboerforeningen Pilehavehus............................................ 8.000 kr.

  Beboerforeningen Vallensbæk Senior Park............................ 7.000 kr.

  Blixen Klub Vallensbæk..................................................... 7.000 kr.

  Børns Vilkår..................................................................... 6.000 kr.

  Børns Voksenvenner......................................................... 3.000 kr.

  Coding Pirates................................................................ 10.000 kr.

  Cyklistforbundet – Projekt Cykling uden alder Vallensbæk...... 15.000 kr.

  Dansk Handicap Forening Vestegnen.................................... 5.000 kr.

  Danske Handicaporganisationer Vallensbæk........................ 15.000 kr.

  Foreningen Danske Døvblinde............................................. 2.348 kr.

  Hjerteforeningen Ishøj/Vallensbæk.................................... 10.000 kr.

  Røde Kors Vallensbæk..................................................... 10.000 kr.

  Scleroseforeningen........................................................... 5.000 kr.

  Vallensbæk Seniorklub.................................................... 10.000 kr.

  Ældresagen i Vallensbæk................................................ 100.000 kr.

  I alt.......................................................................... 219.748 kr.

   

  Der vil blive fremlagt forslag til nye kriterierne for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde i 2019. 

   

  Berit Bredelund Nielsen (A) havde meldt afbud til mødet. Søren Wiborg (A) deltog som stedfortræder.

 • Punkt 9 Meddelelser fra formanden

  Meddelelser

  • Styregruppemøde vedr. udvidelse af Pilehavehus
  • Sanserummet i Højstruphave er taget i brug
  • Pilotprojekt for 6 ældre borgere om levering af madkasser efter indlæggelse starter den 4. februar 2018