You are here

Teknik- og Miljøudvalget - 04-06-2019

Dato: Tirsdag den 4. juni 2019 Tid: Kl. 8:00
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Sted: Mødelokale Skyen på Rådhuset
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Teknik- og Miljøudvalget skal godkende mødets dagsorden.

  Indstilling

  Udvalgsformanden indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-06-2019

  Godkendt.

   

  Martin Nielson havde meldt afbud og som stedfortræder deltog Anette Sandgren.

 • Punkt 2 Forslag til lokalplan nr. 104 - Vallensbæk Gårdhaver

  Beslutningstema

  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 til Kommuneplan 2016 og forslag til Lokalplan nr. 104, Vallensbæk Gårdhaver bliver fremlagt for at blive sendt i offentlig høring i otte uger.

   

  Forslag til Lokalplan nr. 104, Vallensbæk Gårdhaver gør det muligt at opføre 266 boliger samt serviceerhverv, detailhandel og dagligvarebutik på i alt 1800 m2 i stuetagen mod Vejlegårdsvej.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Teknik indstiller,

  • at forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 til Kommuneplan 2016 og forslag til Lokalplan nr. 104, Vallensbæk Gårdhaver bliver sendt i offentlig høring i otte uger fra den 2. juli 2019 til den 27. august 2019

  • at forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 til Kommuneplan 2016 og forslag til Lokalplan nr. 104, Vallensbæk Gårdhaver bliver sendt i offentlig høring uden miljørapport, da det foreløbigt er vurderet, at planen ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet

  • at der bliver holdt møde om lokalplanforslaget den 15. august fra kl. 16.00 til 17.30

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede den 21. november 2018, at der skulle igangsættes en ny lokalplan, der giver mulighed for at omdanne de eksisterende erhvervsejendomme på Vejlesvingets lige numre med henblik på at kunne opføre 265 nye boliger og 1.800 m2 detailhandel og serviceerhverv i stueetagen mod Vejlegårdsvej, hvoraf de 1.200 m2 kan være en dagligvarebutik.

   

  Den nye lokalplan repræsenterer ligesom de senest forelagte planer en ændring i forhold til reguleringsniveauet i kommunens lokalplaner for byudviklingsprojekter. De nye lokalplaner er projektlokalplaner, der med en stram regulering og skarpe bestemmelser, udelukkende gør det muligt at opføre det skitseprojekt, der har sat lokalplanen i gang.

   

  Ændringer fra skitseprojektet til planforslag

  Projektet fra oktober er ændret lidt i forhold til nyeste projektforslag, som lokalplanen er udarbejdet ud fra. Efter forvaltningens vurdering er det ændringer uden væsentlig betydning i forhold til det oprindelige projekt.

   

  Vallensbæk Gårdhaver set fra nord

   

  Ændringerne er:

  • Det samlede antal kvadratmeter bebyggelse er hævet fra 24.000 til 26.000. Dette er gjort for at sikre, at der er tilstrækkeligt plads til Tekniske installationer. Bygningernes udvendige dimensioner er uændret, da det er rammerne for den indvendige disponering, der er justeret.

  • Antallet af parkeringspladser i konstruktion (parkeringsplint* i terræn under boligerne og parkeringskælder under bygningen med detailhandel og serviceerhverv) er ændret fra 245 til 231. Dette er ændret, da det af tekniske årsager ikke er muligt at få plads til 245 parkeringspladser i plinten og i parkeringskælderen. Parkeringspladserne vil i stedet blive etableret på terræn.

   

  *parkeringsplint er det hvide overdækkede areal som kan ses på illustrationen herunder:

   

   

  Forslag til Lokalplan nr. 104, Vallensbæk Gårdhaver skal erstatte en del af Lokalplan nr. 35 og 68, og give mulighed for fortætning med nyt boligområde bestående af etageboliger og rækkehuse. Den samlede bebyggelse for lokalplanområdet kan blive op til 26.000 m2. Lokalplanen giver mulighed for boliger, detailhandel og serviceerhverv. Området skal fremstå som et grønt og attraktivt boligområde, hvor friarealerne indrettes med attraktive fællesarealer med lokal afledning af regnvand (LAR).

   

  Lokalplanområdet har et samlet areal på 14.868 m² som afgrænses af Vejlegårdsvej, Vejlesvinget, det grønne område med regnvandsbassinet ved Vejlegårdsparken og S-banen.

   

  Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2016

  Lokalplanforslaget er ledsaget af forslag til Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2016. Kommuneplantillægget indeholder to nye rammeområder 3-B115 Vallensbæk Gårdhaver og 3-C6 Lokalcenter Vejlegårdsvej. De nye rammeområder erstatter en del af rammeområde 3-BE4 og en del af rammeområde 3-G13.

   

  I de eksisterende rammeområder er det muligt at bygge i 4 og 0 etager. Med de nye rammer vil der være mulighed for at bygge i op til seks etager inden for begge rammeområder og mulighed for at etablere et lokalcenter med op til 3000 m2 detailhandel inden for rammeområde 3-C6. Bebyggelsesprocenten hæves til 170 for rammeområde 3-BE4 og 190 for rammeområde 3-C6. Bebyggelsesprocenterne i de eksisterende rammer er 75 for område 3-BE4 og 0 for område 3G-13. Delområde 2 indeholder rammeområde 3-B115 Vallensbæk Gårdhaver og delområde 1 rammeområde 3-C6 Lokalcenter Vejlegårdsvej.

   

  Miljøvurdering

  Kommunen skal gennemføre en vurdering af, om lokalplanen kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Det følger af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

   

  Center for Teknik har ved den indledende screening vurderet, at de nye ændringer, som lokalplanforslaget vil give mulighed for, er uden betydning for miljøet i forhold til gældende planlægning.

   

  I screeningsnotatet, der bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside den 1. september 2019, bliver det derfor anbefalet, at der ikke bliver udarbejdet en miljøvurdering.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Hvis lokalplanen bliver godkendt, er det forventningen, at der over årrækken 2022-2024 bliver 266 boliger klar til indflytning. I befolkningsprognosen er det forventet, at der vil flytte cirka 691 nye borgere ind. Det er forventet, at projektet vil blive realiseret i etaper, og derfor vil indflytningen ske løbende fra 2022 til 2024.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Lokalplanen indeholder en række bestemmelser, der er med til at sikre en række mål under delvision 2: Grønt byliv med central beliggenhed. Lokalplanen er med til at sikre kvalitet i byggeriet, grønne byrum og klimasikring.

  Kommunikation

  Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter at sende forslag til Lokalplan nr. 104 – Vallensbæk Gårdhaver i offentlig høring, vil planforslaget blive offentliggjort på Plandata.dk og kommunens hjemmeside den 2. juli 2019 med høringsfrist den 27. august 2019.

   

  Lokalplanforslaget vil også blive sendt i høring hos samtlige grundejere, der kan blive berørt af planforslaget, herunder naboer i kvarterene omkring lokalplanområdet.

   

  Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter, at der skal afholdes møde om lokalplanforslaget den 15. august fra kl. 16.00 til 17.30, bliver det offentliggjort via kommunens hjemmeside samtidig med offentliggørelsen af planen.

  Retsgrundlag

  Planloven kap. 5

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

  Kommuneplan 2016.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-06-2019

  Anbefales.

   

  Martin Nielson havde meldt afbud og som stedfortræder deltog Anette Sandgren.

 • Punkt 3 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 105 - Havn og Strand

  Beslutningstema

  Forslag til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016 og Forslag til Lokalplan nr. 105 – Havn og Strand bliver forelagt til endelig vedtagelse efter at have været i offentlig høring i fire uger.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Teknik indstiller,

  • at Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016 og Lokalplan nr. 105 – Havn og Strand bliver vedtaget endeligt
  • at høringssvar indeholder svar som beskrevet under ’Center for Tekniks anbefaling til svar på høringssvar’ i bilag 2

  • at forvaltningens forslag til præciseringer bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Forslag til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016 og Forslag til Lokalplan nr. 105 – Havn og Strand blev godkendt til offentlig høring på kommunalbestyrelsesmødet den 24. april 2019. Planforslagene blev offentliggjort den 25. april 2019 og var i høring frem til den 23. maj 2019. 

   

  Der er afholdt møde om planforslagene mandag den 13. maj 2019. Der var cirka 85 fremmødte borgere.

   

  Mødet blev afholdt i midten af høringsperioden med henblik på at give borgerne mulighed for både at læse lokalplanforslaget og få afklaret eventuelle spørgsmål, inden de indgav eventuelle høringssvar.

   

  Center for Teknik har modtaget 16 høringssvar: 3 høringssvar fra anden myndighed og 13 høringssvar fra borgere. Høringssvarene omhandler følgende emner:


  Høring og indsigelsesskema

  Center for Teknik har modtaget i alt 26 høringssvar: et fra miljømyndigheden i Ishøj, to fra Miljøstyrelsen, 2 fra Dansk Cyklist forbund, 1 fra Friluftsrådet kreds Storkøbenhavn Vest, 1 fra Danmarks Naturfredningsforening Vallensbæk-Ishøj afdeling, 2 fra Havnebestyrelse og klubber og 16 fra borgere. Bemærkningerne er samlet i bilag 1 med forslag til besvarelse. Høringssvarene fordeler sig over følgende emner: 

  Emner

  Antal høringssvar inden for emnet

  Myndighedsforhold

  3

  Støj

  8

  Klimatilpasning

  4

  Ødelagt udsigt

  1

  Ros til lokalplanen

  8

  Værdiforringelse af naboejendom

  1

  Trafikale forhold

  1

  Cykler og cykelparkering

  4

  Badeanstalt

  2

  Lugtgener fra tang

  2

  Adskillelse af badende og både

  2

  Bevare og tilskynde mere natur i området

  2

  Ønske til café på Vallensbæk Havn

  1

  Støttepunkter

  4

  Afskærmning mod boliger i engområdet

  2

  Forstyrrelse af fugleliv i Ringebæk Sø

  1

   

   

  Tre høringssvar har givet anledning til præciseringer af bestemmelser i lokalplanen. Otte høringssvar indeholder overvejende ros til lokalplanens indhold. Derudover har de 26 høringssvar har ikke givet anledning til større ændringer i lokalplanforslaget.

   

  Præciseringer af bestemmelser i lokalplanen

  I nedenstående skema kan det ses, hvilke bestemmelser forvaltning foreslår bliver præciseret på baggrund af høringssvar.

   

  Nr.

  Nuværende bestemmelse

  Foreslået bestemmelse

  1

  § 4.1 Der må inden for lokalplanens område ikke udstykkes til boligområde.

  §4.1 Der må inden for lokalplanens område udstykkes i overensstemmelse med lokalplanens formål.

  2

  §5.2 Adgang til området skal sikres fra følgende veje: Sandvejen, Tranekærvej, Havbovej, Strandparksvej, Gardrupvej, Bregenvedvej, Søvej, Valbo Allé, Ved Strandparken, Plantagevej, Lyngvej, Lystrupvej, Holmegårdsvej, Løvenborgvej, Bøgstedvej, Lerchenborgvej og Rørsøvej. Se kortbilag 3

  §5.2 Adgang til området skal sikres fra følgende veje: Sandvejen, Tranekærvej, Havbovej, Strandparksvej, Gardrupvej, Bregenvedvej, Søvej, Valbo Allé, Ved Strandparken, Plantagevej, Lyngvej, Lystrupvej, Holmegårdsvej, Bøgstedvej, Lerchenborgvej og Rørsøvej. Se kortbilag 3

  3

  § 10.1 Ved ny bebyggelse og anlæg skal der anlægges faskiner eller andre LAR løsninger (Lokal Afledning af Regnvand). Undtaget er mindre bebyggelse som udhuse, læskure, toiletbygninger, ishuse og lign.

  § 10.1 Ved ny bebyggelse og anlæg skal der anlægges faskiner eller andre LAR løsninger (Lokal Afledning af Regnvand).

   

  1. Bestemmelsen præciseres, så det tydeligt fremgår, hvad der kan udstykkes til.

  2. Forvaltningen er blevet gjort opmærksom på, at stiadgang fra Løvenborgvej til Strandparken skal være mulig for ejendomme på Løvenborgvej, men ikke offentligheden generelt. Derfor tages ”Løvenborgvej” ud af bestemmelsen og markering af stiforbindelse fjernes fra kortbilag 3.

  3. Efter samtale med Ishøj Kommune bliver bestemmelsen præciseret, så der stilles krav til, at der skal etableres LAR løsninger ved al ny bebyggelse og anlæg. Dette gøres for at undgå forvirring omkring, hvorvidt bebyggelsen så skal tilsluttes spildevandsledning.

  De foreslåede ændringer er af mindre omfang og er i overensstemmelse med lokalplanens principper om formål, struktur og anvendelse. Lokalplanen vil derfor ikke blive ændret i et omfang, hvor en ny høring af lokalplanforslaget er nødvendig.

   

  Forslag til Lokalplan nr. 105 – Havn og Strand.

  Lokalplanens formål er at muliggøre en udvidelse af havnen og etablering af badeanstalt på siden af molen med en forbindelse for fodgængere. Derudover giver lokalplanforslaget også mulighed for etablering af rekreative stiforbindelser gennem det grønne engområde fra Vallensbæk Strandvej til parkeringspladsen. Der er mulighed for, at stiforbindelsen på sigt kan videreføres langs Ringebæk Sø og helt ud til selve stranden.

   

  Ved Tanghusene giver lokalplanen mulighed for at opføre bebyggelse, der kan understøtte den eksisterende anvendelse og opbevare udstyr og grej til friluftsaktiviteter i området som for eksempel kajak- og kanosejlads. 

   

  I det grønne engområde bliver der mulighed for at placere mindre udendørs friluftsaktiviteter, der skal fungere som mødesteder og støttepunkter, hvor læring om områdets flora og fauna kan blive centreret.

  Illustration af nye muligheder i lokalplanforslaget. 

   

  Forslag til nyt kommuneplantillæg

  Lokalplanforslaget bliver ledsaget af forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016. Der bliver lavet et tillæg til kommuneplanen med fire nye rammeområder, der skal erstatte de nuværende rammer 3-F1, 3-F2, 3-G2 og 3-G4.

   

  Kommuneplantillæg nr. 9 indeholder fire nye rammeområder; 3-F3 Havnen - landområde, 3-F4 Havnen - bådpladser, 3-G20 Strandparken - Bynær Strand og 3-G21 Strandparken - Naturstrand.

   

  Rammerne ændres, så der fremover vil være mulighed for, at havnen kan bebygges med 15% i stedet for de nuværende 10%, og afgrænsningen mellem rammerne for landområde og bådpladser ændres, så der gives mulighed for en udvidelse af selve lystbådehavnen.  Derudover giver kommuneplanrammen også mulighed for opførelse af badeanstalt ved molen.

   

  Rammeområdet Strandparken - Bynær Strand vil give mulighed for opførelse af bebyggelse, til en mindre udvidelse af Tanghusene samt mindre servicebygninger ved parkeringspladsen.

   

  Rammeområdet for Strandparken – naturstrand vil opretholde områdets nuværende tilstand og samtidig give mulighed for etablering af mindre bebyggelse, der skal fungere som støttepunkter for området. 

   

  Miljøvurdering

  Kommunen skal gennemføre en miljøvurdering, hvis en plan må antages at få væsentlig indflydelse på miljøet. Det følger af lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  På kommunalbestyrelsesmøde 24. april 2019 blev det besluttet, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016 og forslag til Lokalplan nr. 105 – Havn og Strand blev sendt i offentlig høring uden miljørapport, da det er vurderet, at planen ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet.

   

  Center for Teknik har med udgangspunkt i den beslutning truffet en screeningsafgørelse, der konkluderer, at de nye ændringer, som lokalplanforslaget vil give mulighed for, er uden betydning for miljøet i forhold til gældende planlægning. Screeningsafgørelsen bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Lokalplanen indeholder en række bestemmelser, der er med til at sikre en række mål under delvision 2: Grønt byliv med central beliggenhed.

   

  Lokalplanen er med til at sikre mulighed for udvikling af Strandparken og havnen, så området i samspil med bycentrum bliver et levende, mangfoldigt aktiv for alle hele året rundt. Den rekreative stiforbindelse vil især fremme målet om at bruge naturen og gøre det mere spændende at bevæge sig ud i Vallensbæks grønne oaser.

  Kommunikation

  Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016 og Lokalplan nr. 105 – Havn og Strand bliver offentliggjort på plandata.dk og kommunens hjemmeside, når den er endeligt vedtaget i Kommunalbestyrelsen. Forvaltningen svarer dem, der har afgivet høringssvar, som beskrevet i bilag 2.

  Retsgrundlag

  Planloven kap. 5 og kap. 6

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Kommuneplan 2016.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-06-2019

  Anbefales.

   

  Martin Nielson havde meldt afbud og som stedfortræder deltog Anette Sandgren.

 • Punkt 4 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 107 - Vallensbæk Stationstorv Syd

  Beslutningstema

  Forslag til Lokalplan nr. 107 – Vallensbæk Stationstorv Syd bliver forelagt til endelig vedtagelse efter at have været i offentlig høring i fire uger.

   

  Planen omfatter centerbebyggelse, torvet og passage syd for S-banen. Centerbebyggelsen udvides mod vest med 67 lejligheder, så der sammen med eksisterende centerbebyggelse bliver en karré med et støjafskærmet gårdrum til alle boliger.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Teknik indstiller,

  • at forslag til Lokalplan nr. 107 – Vallensbæk Stationstorv Syd bliver endeligt vedtaget med de ændringer Center for Teknik foreslår under sagsfremstillingen

  • at høringssvar indeholder svar som beskrevet under ’Center for Tekniks anbefaling til svar på høringssvar’ i bilag 1

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan nr. 107 – Vallensbæk Stationstorv Syd blev godkendt til offentlig høring på kommunalbestyrelsesmødet den 24. april 2019. Planforslaget blev offentliggjort den 25. april 2019 og var i høring i fire uger frem til den 23. maj 2019.

   

  Lokalplanens formål er at give mulighed for en tilbygning med 67 boliger i forlængelse af den vestlige centerbebyggelse. Samtidig skal varegården mod vest overdækkes og lukkes af, så støjen fra varelevering sænkes til et bedre niveau for boligerne i og omkring lokalplanområdet.

   

  Lokalplan nr. 107 – Vallensbæk Stationstorv Syd vil erstatte den sidste del af Lokalplan nr. 58. Den giver fortsat mulighed for boliger og centererhverv, som er foreneligt med naboskab til boliger. Når de nye boliger er opført, vil den vestlige centerbebyggelse være en lukket karré med en støjafskærmet gård i midten til både nye og eksisterende boliger.

   

  Lokalplanen ændrer ikke ved eksisterende centerbebyggelse og torvet.

   

  Der er afholdt møde om planforslaget mandag den 20. maj 2019. Der var 79 fremmødte deltagere.

   

  Mødet blev afholdt i høringsperioden med henblik på at give borgerne mulighed for at få afklaret spørgsmål, inden de indgav eventuelle høringssvar.

  Høring og indsigelsesskema

  Center for Teknik har modtaget i alt 13 høringssvar. Herudover har Center for Teknik selv et forslag til ændring efter en henvendelse fra bygherres rådgiver. Høringssvarene handler om følgende emner:

   

  Emner

  Antal høringssvar der omhandler emnet

  Myndighedsforhold

  3

  Trafikale forhold forbi Egholmskolen

  3

  Trafikale forhold gennem passagen

  1

  Parkering af biler

  1

  Parkering af cykler og el-scootere

  3

  Bebyggelsens omfang og placering

  3

  Indbliks- og skyggegener

  2

  Støj

  2

  Miljøforhold under anlægsfasen

  1

  Miljøscreening af planen mangler

  1

  Arkitekturen og indretning af boligerne

  6

  Regler for tildeling af lejlighederne

  1

   

  Flere bemærkninger handler om parkering af cykler, og cykler der ikke kan stå i almindelige stativer. Cykelparkering til torvet, stationen og centerbebyggelsen der allerede er opført, kan lokalplanen kun fastholde. Det er ikke muligt at forlange antallet forøget eller pladserne flyttet, da en lokalplan ikke kan ændre ved en allerede lovlig anvendelse. Kunder og passagerer, der kommer på el-scootere, løbehjul eller større cykler, som ikke kan stå i et almindeligt cykelstativ, kan parkere på torvet og i passagen, hvor cyklerne ikke står i vejen for fodgængere. Center for Teknik har ikke registreret, at de store cykler i dag bliver parkeret, så de står i vejen for fodgængere. Hvis det bliver et generelt problem, kan der afmærkes særlige zoner til parkering af de store cykler.

  Større cykler og el-scootere til beboerne kan på samme måde parkere på torvet og passagen.

   

  Høringssvarene med Center for Tekniks bemærkninger er samlet i bilag 1 med forslag til besvarelse.

   

  Forslag til ændringer i lokalplanen

  De 13 høringssvar og Center for Tekniks dialog med bygherres rådgiver har givet anledning til en anbefaling af mindre ændringer i lokalplanen om tre emner:

  • Ved den fælles indendørs cykelparkering til de nye boliger skal der reserveres et areal til mindst 10 større cykler og el-scootere, svarende til mindst 20 m². Der skal også være plads til el-scootere i elevatoren.
  • Banedanmark har bedt om tekniske ændringer i forhold til afstandskrav til S-bane, og bedre illustrationer af passagen.
  • Efter dialog med bygherres rådgiver flyttes byggefeltet til udvidelsen af klinikken på eksisterende tag 1,0 meter mod øst og 1,5 meter mod syd på grund af konstruktionsmæssige udfordringer.

   

  Herunder er en oversigt over den nuværende tekst og forslag til ændring:

   

  Side

  Tekst i Lokalplanforslag nr. 107

  Forslag til ændring

  s. 15

  Ӥ 5.8

  Til nye boliger i centerbebyggelsen skal der være cykelparkering til mindst 2 cykler pr. bolig på egen grund. De skal ligge indendørs med adgang fra hovedindgangens elevator.”

  Ӥ 5.8

  Til nye boliger i centerbebyggelsen skal der være cykelparkering til mindst 2 cykler pr. bolig på egen grund. De skal ligge indendørs med adgang fra hovedindgangens elevator.

  I forbindelse med cykelparkeringen skal der indrettes et areal til mindst 10 større cykler og el-scootere, svarende til mindst 20 m². Der skal være plads til el-scootere i elevatoren.”

  s. 13

  ”Banedanmark er infrastrukturforvalteren inden for S-banen og for vilkår i øvrigt, der har betydning for jernbanedriften. Terrænregulering og opsætning af

  konstruktioner der kan udgøre en risiko for jernbanetrafikken, som flagstænger,

  master o.l., skal godkendes af Banedanmark.”

  ”Banedanmark er infrastrukturforvalteren inden for S-banen og for vilkår i øvrigt, der har betydning for jernbanedriften. Midlertidige udgravninger og permanente terrænregulering og etablering af konstruktioner under terræn og opsætning af konstruktioner, der kan udgøre en risiko for jernbanetrafikken, som flagstænger, master o.l., skal godkendes af Banedanmark. Der henvises til Lov om jernbaner, § 24.”

   

  s. 16

  Ӥ 6.2

  For alle arealer langs baneterræn gælder følgende respektafstande fra S-togets

  køreledninger og returleder:

  ·     5 m til ethvert bygværk,

  ·     7 m til lavspændingsluftledning og svagstrømsluftledning,

  ·     10 m til flagstang og brønd til vandforsyning med pumperør af metal og

  ·     15 m til trådformet antenne og elektriske hegn højere end 1,5 m.”

  Ӥ 6.2

  For alle arealer langs baneterræn gælder følgende respektafstande fra S-togets

  nærmeste højspændingsluftledning eller isolator:

  ·     6 m til ethvert bygværk,

  ·     7 m til lavspændingsluftledning og svagstrømsluftledning,

  ·     10 m til flagstang og brønd til vandforsyning med pumperør af metal og

  ·     15 m til trådformet antenne og elektriske hegn højere end 1,5 m.”

   

  s. 26

   

  Der indsættes nye og tydeligere illustrationer af passagen.

  s. 17

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  s.8+24

   

   

  s. 34

  Ӥ 6.9

  Inden i gårdrummet på tagterrassen i byggefelt A kan der bygges en tilbygning

  til eksisterende klinik på op til 220 m². Den skal placeres mindst 6,0 meter fra eksisterende vestfacade og ventilationshus samt mindst 10,0 meter fra gårdfacade mod nord på nybyggeri, heri ikke medregnet altangange, der ligger uden på facaden.”

  Ӥ 6.9

  Inde i gårdrummet på tagterrassen i byggefelt A kan der bygges en tilbygning til eksisterende klinik på op til 220 m². Den skal placeres mindst 5,0 meter fra eksisterende vestfacade, mindst 7,0 meter fra ventilationshuset samt mindst 8,5 meter fra gårdfacade mod nord på nybyggeri, heri ikke medregnet altangange, der ligger uden på facaden.”

   

  Der indsættes nye illustrationer af taghaven med ny placering af klinik.

   

  Afstande til klinikken på kortbilag 4 rettes til efter ændring i § 6.9.

   

  Da nybyggeriet er særligt tiltænkt seniorer, anbefaler Center for Teknik, at der ved cykelparkeringen til boligerne ved hovedindgangen indrettes et areal til el-scootere og større cykler, der ikke kan stå i almindelige cykelstativer. Det er dermed også nødvendigt, at elevatoren op til cykelparkeringen kan rumme el-scootere.  

   

  Banedanmarks bemærkninger er myndighedsforhold, hvor lokalplanen videregiver infrastrukturforvalterens bestemmelser for byggeri og anlæg langs S-banen. Derfor tilrettes lokalplanen efter Banedanmarks ønske som infrastrukturforvalter.

   

  I forbindelse med projekteringen af udvidelsen af lægeklinikken på eksisterende tag har bygherres rådgiver Norconsult påpeget, at der er konstruktionsmæssige udfordringer ved de definerede rammer i lokalplanens bestemmelse § 6.9 og tilhørende kortbilag 4.

   

  Bestemmelsen fastlægger byggefeltet for tilbygningen til klinik på taget af eksisterende butiksetage. For at sikre byggeriets stabilitet skal tilbygningen til klinikken placeres præcist på eksisterende søjle-/bjælke konstruktion i parkeringskælderen og butiksetagen. Klinikken skal være centreret over de underliggende søjler. For at klinikken kommer til at ligge rigtigt i forhold til søjlerne, skal byggefeltet for klinikken flyttes 1,0 meter mod øst og 1,5 meter mod syd.

   

  De foreslåede ændringer er af mindre omfang, og er i overensstemmelse med lokalplanens principper om formål, struktur og anvendelse. Lokalplanen vil derfor ikke blive ændret i et omfang, hvor en ny høring af lokalplanforslaget er nødvendig.

   

  Miljøvurdering

  Kommunen skal gennemføre en miljøvurdering, hvis en plan må antages at få væsentlig indflydelse på miljøet. Det følger af lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  På kommunalbestyrelsesmøde 24. april 2019 blev det besluttet, at forslag til Lokalplan nr. 107 – Vallensbæk Stationstorv Syd blev sendt i offentlig høring uden miljørapport, da det er vurderet, at planen ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet.

   

  Center for Teknik har med udgangspunkt i den beslutning truffet en screeningsafgørelse, der konkluderer, at de nye ændringer, som lokalplanforslaget vil give mulighed for, er uden betydning for miljøet i forhold til gældende planlægning. Screeningsafgørelsens konklusion er, at planen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering. Afgørelsen blev offentliggjort på kommunens hjemmeside onsdag d. 29. maj 2019.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Hvis lokalplanen bliver godkendt, er det forventningen, at der í 2020 er 67 boliger klar til indflytning. Boligerne vil henvende sig til borgere over 55 år. Det er forventet, at der vil flytte cirka 100 nye borgere ind, regnet fra 1. januar 2021 i befolkningsprognosen.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Lokalplanen indeholder en række bestemmelser, der er med til at sikre en række mål under delvision 2: Grønt byliv med central beliggenhed. Lokalplanen er med til at sikre kvalitet i byggeriet, grønne byrum og klimasikring.

  Kommunikation

  Lokalplan nr. 107- Vallensbæk Stationstorv Syd bliver offentliggjort på plandata.dk og kommunens hjemmeside, når den er endeligt vedtaget i Kommunalbestyrelsen.

  Retsgrundlag

  Planloven kap. 5 og kap. 6

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Kommuneplan 2016.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-06-2019

  Anbefales.

   

  Martin Nielson havde meldt afbud og som stedfortræder deltog Anette Sandgren.

 • Punkt 5 Grønt Regnskab 2018

  Beslutningstema

  Grønt Regnskab 2018 bliver fremlagt til godkendelse.

   

  Det grønne regnskab opgør den miljømæssige påvirkning af kommunens aktiviteter og

  er en kilde til viden i forhold til at mindske energiforbrug og negative miljøpåvirkninger

  fremadrettet.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Teknik indstiller, 

  • at Grønt Regnskab 2018 bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Vallensbæk Kommune udarbejder hvert år et grønt regnskab, der viser forbrug af el,

  vand og varme og den afledte CO2-udledning fra de kommunale ejendomme.

   

  Vallensbæk Kommune er Klimakommune og har i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening forpligtiget sig til at reducere CO2-udledningen med 2 % om året

  siden 2009.

   

  Resultater i Grønt Regnskab 2018

  I 2018 er CO2-udledningen steget med 159 tons svarende til en stigning på 1 %.
  Samlet set er kommunens CO2-udledning faldet med 1570 tons siden 2009, hvor vi indgik aftalen om at blive Klimakommune. Det er næsten en halvering af CO2-udledningen i 2009 og en gennemsnitlig reduktion på 5 % om året, og dermed overholder vi aftalen som Klimakommune.

   

  CO2-udledningen for Vallensbæk Kommune er baseret på tal fra Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS), og i år er udledningen for el og varme steget. VEKS oplyser, at en mindre del af fjernvarmeproduktionen var baseret på biomasse og en større andel end sædvanligt var baseret på fossile brændstoffer. Det skyldes blandt andet havarier (nedbrud) på affaldsforbrændinger og kraftvarmeanlæg.

   

  Vallensbæk Kommune har igen i år reduceret elforbruget med 4 % i forhold til 2017, hvilket svarer til sidste års elforbrug i Højstruphave. På rådhuset er elforbruget reduceret med over 80.000 kWh, eller ca. 18 %, efter vi i 2016 startede på udskiftningen af den gamle belysning til LED.

   

  Vandforbruget er i 2018 faldet med 235 m3, eller 1 % i forhold til 2017. Det er første gang i syv år, at vandforbruget er faldende. Til sammen har bygningskategorien ”Institutioner” reduceret vandforbruget med næsten 1.000.000 liter vand (1000 m3), i forhold til sidste år. Vi fortsætter vores indsats mod vandspild med vandbesparende løsninger og timemæssig overvågning af vandforbruget, så vi kan fange vandsynderne tidligt.

   

  Elforbrug

  I 2018 brugte de kommunale ejendomme samlet set 2.700 MWh, hvilket er et fald fra året før på 105 MWh eller 4 %. Siden 2009, hvor Vallensbæk Kommune blev Klimakommune, er forbruget reduceret med 558 MWh indtil nu, svarende til 17 %.

   

  Vandforbrug

  I 2018 brugte de kommunale ejendomme samlet set 43.353 m3 vand, hvilket er et fald på 235 m3 eller 1 % i forhold til 2017. Siden 2009 er forbruget faldet med 3.817 m3 i forhold til 2018, svarende til 8 %.

   

  Varmeforbrug

  I 2018 brugte de kommunale ejendomme samlet set 10.251 MWh, hvilket er en stigning på 239 MWh eller 2 % i forhold til 2017. Siden 2009 er forbruget faldet med 138 MWh i forhold til 2018, svarende til 1 %.

   

  I år er Grønt Regnskab ændret grafisk, så hver bygning har deres egen side. Det har den fordel, at når det grønne regnskab gennemgås med energiambassadørerne på skoler og institutioner, kan vi nøjes med én side. Tidligere har hver energiambassadør fået et fuldt eksemplar af det grønne regnskab. På denne måde sparer vi på papiret og vores miljø.

   

  I 2018 afsluttede vi energimærkningen af kommunens ejendomme. Mærkningen giver en energimæssig karakter og kommer med forslag til forbedringer. Energimærkningen er integreret i Grønt Regnskab. Ved rentable forslag i energimærket bør disse besparelsesforslag udføres inden næste energimærkning, så vidt det er økonomisk muligt. Et energimærke har en levetid på 10 år.

   

  I 2018 ser vi positiv udvikling på el- og vandforbruget. Til trods for en varm sommer, som har påvirket specielt vandforbruget for enkelte ejendomme, har vi formået at knække kurven for vandforbruget. Det er første gang i syv år, at vandforbruget ikke er stigende.

   

  Varmeforbruget skulle have været lavere i 2018, men næsten alle bygningskategorier har haft et øget forbrug. En del af forbruget kan tilskrives den meget kolde start på året 2018. Forvaltningen arbejder, sammen med Vallensbæk Fjernvarme på at reducere det fremtidige varmeforbrug.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Grønt Regnskab giver overblik over energiforbruget i de kommunale ejendomme. Lavere

  energi- og vandforbrug er lig med lavere driftsudgifter på de enkelte ejendomme.

  Oplysninger om forbrug kan give anledning til adfærdsændring hos personale og

  brugere, som igen kan bidrage til et lavere energiforbrug.

   

  I 2018 har vi månedligt fremlagt forbrugsdata med kommentarer til vores energiambassadører i de bygninger, hvor vi har månedsaflæst data. Dette arbejde fortsætter vi med, så vi kontinuerligt kan holde fokus på forbruget og mulighederne for at reducere dette. Der bliver fulgt op med de institutioner, hvor forbruget trækker i den forkerte retning.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Grønt Regnskab understøtter Vallensbæk Kommunes mål for delvisionen om et grønt byliv med central beliggenhed.

  Vallensbæk skal være bæredygtig og sikre klimatilpasning med fokus på nedbør og stigende grundvand.

  Vi skal arbejde for et bæredygtigt Vallensbæk, hvor adfærd og løsninger mindsker forbruget af el, vand og varme.

  Kommunikation

  Grønt Regnskab bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside, Facebook og intranet.

  Sidste år fik alle institutioner et trykt eksemplar af Grønt Regnskab. I år er det muligt i Grønt Regnskab at trække bygningens forbrug ud enkeltvis. Og dermed sparer vi et fuldt trykt eksemplar til alle.

  Retsgrundlag

  Ingen kommentarer.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-06-2019

  Anbefales.

   

  Martin Nielson havde meldt afbud og som stedfortræder deltog Anette Sandgren.

 • Punkt 6 Hastighedsnedsættelse på Brøndbyvej - Godkendelse af projektforslag

  Beslutningstema

  Godkendelse af projektforslag for hastighedsnedsættende foranstaltninger på Brøndbyvej ved Højrupgårdsvej og ny afmærkning på Brøndbyvej mellem Landsbyen og Vallensbæk Torvevej.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet på Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Projektenheden indstiller,

  • at det anbefalede projektforslag, ”2-1-vej”, hævet flade og byport som hastighedsnedsættende foranstaltninger på Brøndbyvej vest for Vallensbæk Torvevej bliver godkendt som grundlag for detailprojektering og udførelse

  Sagsfremstilling

  På budget 2019 er der afsat 2,4 mio. kr. til hastighedsnedsættende foranstaltninger på Brøndbyvej ved Højrupgårdsvej.

   

  Projektenheden har været i dialog med Landsbylauget og fået afdækket landsbyboernes oplevelse af trafikken på stedet. Landsbylauget har meddelt følgende ønsker i forbindelse med de planlagte tiltag på Brøndbyvej:

  1. Nedsættelse af hastigheden ind/ud af landsbyen
  2. Bedre sikkerhed for stitrafikanterne på Horsestien i krydsningen ved Brøndbyvej
  3. En pæn markering af landsbygrænsen, eventuel med blomster/beplantning

  Trafikmålinger viser, at der kører ca. 1000 biler i døgnet på Brøndbyvej. Heraf kører ca. 36 % over de tilladte 50 km/t og enkelte målinger viser biler, der kører over 80 km/t ved landsbygrænsen. Desuden er Brøndbyvej en busrute.

   

  Projektenheden har undersøgt forskellige løsningsmuligheder, som afhjælper de trafikale udfordringer på stedet og tilgodeser landsbylaugets ønsker.

   

  Projektenheden anbefaler projektet ”2-1-vej, byport og hævet flade:

   

  ”2-1 vej”, byport og hævet flade

   

   

   

   

  ”2-1 vej”

  Markering af Brøndbyvej som ”2-1 vej” fra landsbyen til Vallensbæk Torvevej. Dette kan gøres på åbne strækninger med gode oversigtsforhold, hvis der kører færre end 2000 biler i døgnet.

  En ”2-1 vej” markeres med ét kørespor midt på vejen, med brede stiplede kantlinjer mod cykelbaner i hver vejside. Når bilister møder modkørende, skal de trække ud over kantlinjen og køre på cykelbanen. Bilister skal tage hensyn til cyklisterne. En ”2-1 vej” reducerer hastigheden og forbedrer forholdene for cyklister på strækningen.

   

   

  Byport

  Landsbygrænsen markeres med en byport, der placeres så langt mod vest, at lastbiler kan svinge ud fra Højrupgårdsvej. Ved byporten indsnævres vejen lokalt til ét kørespor med beplantede sideheller. Byporten reducerer hastigheden og giver en markering af bygrænsen.

   

   

  Hævet flade

  Der etableres en hævet flade i T-krydset ved Højrupgårdsvej og frem til byporten. Den hævede flade reducerer hastigheden ind og ud af byen og giver samtidig ekstra opmærksomhed til krydset og hermed stitrafikanterne.

   

  På Vallensbæk Bylaug’s generalforsamling i marts 2019 blev de forskellige løsningsforslag præsenteret for de fremmødte, der udviste tilfredshed med løsningen for ”2-1 vej”, byport og hævet flade. Politiet har givet en forhåndsgodkendelse til samme løsning.

  Projektforslagstegninger for denne løsning er vedlagt som bilag 1-3.

   

  Projektenheden har også undersøgt andre muligheder. De er beskrevet herunder.

   

  Minirundkørsel

   

  En minirundkørsel med en overkørbar brostensbelagt midterø, vil ikke have nogen hastighedsnedsættende effekt og dermed heller ikke bidrage til en sikker stikrydsning. En brostensbelagt midterø vil ikke være synlig på afstand og giver ikke en markering af bygrænsen.

   

   

   

  Rundkørsel

   

  En rundkørsel med beplantet midterø kræver et stort areal for, at lastbiler kan komme rundt. Etablering af en stor rundkørsel vil betyde, at der skal tages areal fra de omkringliggende haver eller at Højrupgårdsvej skal omlægges. En rundkørsel vil reducere hastigheden og give en markering af landsbygrænsen, men det er ikke en optimal løsning i forhold til stitrafikanternes sikkerhed.

   

   

   

  Bred midterhelle

   

  En bred midterhelle vil i en vis grad reducere hastigheden, forbedre sikkerheden for stitrafikanterne og give en markering af bygrænsen. For at lastbiler kan svinge ud fra Højrupgårdsvej, skal midterhellen trækkes langt mod vest, hvilket giver stitrafikanterne en omvej. Erfaringen viser, at stitrafikanter ofte vælger den korteste vej og det er hermed tvivlsomt, at de vil benytte hellen som krydsningspunkt.

   

   

   

   

   

  Hvis projektforslaget for den anbefalede løsning bliver godkendt, bliver sagen ikke fremlagt til politisk behandling igen. Projektet vil blive sendt i udbud i august 2019 med forventet udførelse i september-oktober 2019.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  I budget 2019 er der afsat 2,4 mio. kr. til hastighedsnedsættende tiltag på Brøndbyvej v. Højrupgårdsvej.

   

  Det anbefalede projektforslag forventes at kunne udføres inden for den afsatte budgetramme.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Delvision 2 i Udviklingsstrategi 2018 understøttes ved at tilpasse vejnettet i dialog med borgerne, så trafiksikkerheden øges og der skabes gode forhold for cyklister og fodgængere.

   

  Projektet bidrager til opfyldelse af følgende mål for delvision 2:

  • Vi skal sikre en infrastruktur, som lægger op til, at børn og voksne cykler i kommunen.

  Kommunikation

  Der orienteres generelt om formålet med projektet, om forventede gener i anlægsperioden og om hvordan man færdes på en ”2-1 vej”. Der udarbejdes en kommunikationsplan, så rette parter informeres via relevante medier på rette tid.

  Retsgrundlag

  Lov om offentlige veje m.v.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-06-2019

  Anbefales.

   

  Martin Nielson havde meldt afbud og som stedfortræder deltog Anette Sandgren.

 • Punkt 7 Miljøkrav og ønske til reklamer i forbindelse med Movias busudbud A19

  Beslutningstema

  Busudbud ”A19” er et fællesudbud for en række linjer i Movias område. I Vallensbæk Kommune er det buslinjerne 143, 144 og 166. I forbindelse med udbuddet skal kommunerne tage stilling til principper for følgende elementer: Miljøkrav (herunder drivmidler), kontraktlængde på de kommende busudbud, busstørrelse og serviceniveau, digital trafikinformation (infotainment) samt reklamer.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Teknik indstiller, at følgende principper bliver godkendt og meddelt Movia:

  • at busmateriellet bliver udbudt som dieselbusser, der kan ombygges til fossilfri drivmidler. Hvis de fossilfrie busser er billigere, eller det ikke er muligt at ombygge materiellet, anbefales de fossilfrie busser

  • at Vallensbæk Kommunes buslinjer i det kommende busudbud ”A19” bliver udbudt som korte kontrakter på maksimalt 5+2 år

  • at busmateriellet bliver udbudt som 12 meter busser

  • at busmateriellet bliver udbudt med digital trafikinformation (infotainment) og reklamer for at holde omkostningerne til busdriften nede, samt styrke borgernes mulighed for at orientere sig

  Sagsfremstilling

  Kommunens buslinjer 143, 144 og 166 skal i udbud. Movia udfører et fælles udbud for en lang række busser. I den forbindelse har Movia bedt kommunerne om at tage principiel beslutning om følgende fem parametre i forhold til busudbud ”A19”:

  • Hvilken type drivmiddel skal busserne køre på?
  • Hvor lang skal kontraktperioden være?
  • Hvilken længde skal busserne have?
  • Ønskes der infotainmentskærme i busserne?
  • Skal infotainmentskærmede have reklamer? Hvis man ønsker reklamer på ydersiden af busserne, skal der ligeledes være reklame på infotainmentskærmene og omvendt.

  De tre overordnede drivmidler betegnes som:

  • Dieselbusser som formentlig skal udskiftes eller ombygges til fossilfrie busser inden 2025 pga. regeringens klima- og luftudspil.
  • Fossilfrie busser (busser der fx kører på biobrændsel som biogas eller syntetisk biodiesel (HVO)).
  • 0-emissionsbusser (busser der kører på el eller brint og dermed ikke udleder CO2 til luften lokalt). Denne type busser kræver enten depotopladning eller ladestandere på endestationerne (herunder Vallensbæk St.).

  Da alle kommunens busser (143, 144, 166 og 97N kører over kommunegrænser, skal de endelige beslutninger vedtages i samtlige øvrige kommuner på linjerne.

   

  I København og Rødovre kommuner, som linje 166 kører igennem, ligger der allerede principbeslutninger om 0-emissionsbusser i kommunerne frem mod 2025.

   

  Ballerup Kommune har principielt besluttet, at der skal køres med 0-emissionsbusser på kommunens bybuslinjer og med fossilfrie busser på de øvrige linjer herunder 143 og 144, som kører i Vallensbæk Kommune. Da det ikke er muligt at opsætte ladestandere på Ballerup St., skal 0-emissionsbusser enten være depotopladede eller køre på brint.

   

  Albertslund Kommune, som vi også deler linje 143 og 144 med, har under budgetforliget truffet beslutning om, at der så vidt muligt skal køres med 0-emissionsbusser på kommunens linjer ved nye udbud.

   

  Drivmidler og kontraktlængder på linje 143 og 144

  På linje 143 og 144 anbefaler Movia, at busdriften fortsat køres med de konventionelle bustyper (som er de eksisterende dieselbusser). Disse skal de køre på fossilfri drivmidler. Movia mener, at der er flere busproducenter, der vil kunne levere denne bustype. Samtidig mener Movia, at teknologien på 0-emissionsområdet stadig er for dyr, og Movia mangler erfaring til at udrulle dette drivmiddel i stor skala.

   

  På længere sigt kan der dog blive stillet øgede krav til miljøstandarden, hvilket taler for at der indgås korte kontrakter på 5+2 år for disse buslinjer. På det tidspunkt forventes teknologien at være væsentlig mere udviklet og driftssikker end i dag.

   

  Merudgiften ved de forskellige valg udgør:

  Korte kontrakter (5+2 år)

  Forventet merudgift i mio. pr. år. i Vallensbæk Kommune

  Lange kontrakter (10+2 år)

  Forventet merudgift i mio. pr. år.  i Vallensbæk Kommune

  Linje 143

   

  Fossile drivmidler m. ombygningsmulighed

  0,0-0,1

   

  Fossilfrie drivmidler

  0,1-0,2

  0,1-0,1

  0-emissionsbusser

  0,1-0,3

  0,1-0,2

  Linje 144

   

  Fossile drivmidler m. ombygningsmulighed

  0,0-0,1

   

  Fossilfrie drivmidler

  0,1-0,3

  0,1-0,2

  0-emissionsbusser

  0,1-0,3

  0,1-0,2

   

  Drivmidler og kontraktlængder på linje 166

  På linje 166 anbefaler Movia, at busdriften fortsat køres med de konventionelle bustyper, som dog skal køre på fossilfri drivmidler. Dette til trods for at København og Rødovre kommuner har et ønske om 0-emisionsbusser på linjen. Ud over at Movia mener, at teknologien på 0-emissionsområdet stadig er for dyr, og der mangler erfaring, skal linjen de kommende år tilpasses den kommende letbane. I den forbindelse vil der være et særligt stort behov for fleksibilitet på linje 166, der på delstrækninger kører mere eller mindre parallelt med den kommende letbanestrækning. De forventede omlægninger vil være lettere med en bus, der ikke er bundet til at skulle tanke eksempelvis strøm specifikke steder undervejs på ruten.

   

  Linjen forventes tilpasset til åbningen af letbanen i Ring 3 i 2025. Derfor anbefaler Movia, at den udbydes med endnu kortere kontrakter end de foreslåede 5+2 år.

   

  Merudgiften ved de forskellige valg udgør:

  Korte kontrakter (5+2 år)

  Forventet merudgift i mio. pr. år. i Vallensbæk Kommune

  Lange kontrakter (10+2 år)

  Forventet merudgift i mio. pr. år.  i Vallensbæk Kommune

  Linje 166

   

  Fossile drivmidler m. ombygningsmulighed

  0,0

   

  Fossilfrie drivmidler

  0,0-0,1

  0,0

  0-emissionsbusser*

  0,0-0,1

  0,0-0,1

   

  *Vælges 0-emisionsbusser skal der indregnes en merudgift til tinglysning og leje af en del af P-pladsen på Vallensbæk Stationstorv syd for at kunne opsætte en eventuel ladestander.

   

  Forvaltningens anbefaling til drivmiddel og kontraktlængde

  For at opnå den mest fremtidssikrede løsning for kommunens busser anbefaler forvaltningen, at man vælger enten dieselbusser, som kan ombygges til at køre på fossilfri drivmidler, eller at der indkøbes fossilfri busser for at understøtte udviklingsstrategiens ambitioner om at værne om miljøet og tænke bæredygtigt, samt imødekomme de øvrige kommuner på linjerne. Endvidere anbefaler forvaltningen, at kommunen vælger et kort udbud, for at kunne tilpasse driften af buslinjerne bedst muligt og have mulighed for, at ændre i busmateriellet inden for en kort årrække.

   

  Busstørrelser

  Da det ikke er muligt at betjene Vallensbæk St. med busser, som er længere end 12 m, og da parkeringspladsen ved stationen ikke ejes af kommunen, anbefaler forvaltningen, at busser med en længde på maks. 12 m sættes som et krav i det kommende udbud. Umiddelbart forventes det ikke at skabe udfordringer i de andre kommuner, da det også er Movias anbefaling til de tre buslinjer.

   

  Digital trafikinformation (infotainment) og reklamer

  Digital trafikinformation er et visuelt medie, der gør det muligt at kommunikere direkte til passagererne via skærme i busserne. Løsningen er onlinebaseret, så informationen altid er opdateret.

  Digital trafikinformation kan være visning af skiftemuligheder til andre busser og togtrafik samt angivelse af eventuelle forsinkelser (alt sammen i realtid). Der vises også tekstmeddelelser fra Movias Trafikcentral om større hændelser i det samlede trafiksystem af busser, tog og metro.

   

  Derudover vises der information og meddelelser, som de enkelte kommuner vurderer med fordel kan formidles til kunder og borgere i bussen: Dette kan være vigtige informationer fra kommunen og kommunale arrangementer. Visningssystemet i bussen sikrer, at relevant visning sker inden for den relevante kommune.

   

  På skærmene vises der også nyheder, underholdning og reklamer m.m.

  Operatøren administrerer og sammensætter visningen, hvor visningstiden fordeles således:

  • Reklamer max 25%
  • Nyheder, vejrudsigter, underholdning m.m. 25%
  • Movias kampagner 25%
  • Kommune 25%

  Movia anbefaler, at der bliver installeret digital trafikinformation på linjerne 143, 144 og 166, som kører i Vallensbæk Kommune. Infotainment er delvist reklamefinansieret og Movia anbefaler, at salg af reklamer ligger hos operatøren. Fravalg af reklamer gælder for både indvendige og udvendige reklamer, og kan ikke til- eller fravælges særskilt. Fravælges reklamer i kontrakten, kan dette ikke ændres i løbet af kontraktperioden. Hvis der tilvælges reklamer, og der ønskes mulighed for fravalg i løbet af kontraktperioden, skal dette indskrives i kontrakten.

  Fravælges reklamerne i kontraktperioden skal operatøren kompenseres med 7.500 – 20.000 kr. pr. bus pr. år.

   

  Digital trafikinformation (infotainmentskærm)

  Maksimal meromkostning pr. linje

  (kr. pr. år)

  Forventet merudgift ved fravalg af reklamer under udbud

  Maksimal meromkostning linje

  (kr. pr. år)

  Linje 143

   

  Vallensbæk

  10.000

  20.000

  Linje 144

   

  Vallensbæk

  10.000

  20.000

  Linje 166

   

  Vallensbæk

  < 5.000

  < 5.000

   

  Da infotainmentskærmene med reklamer gør det muligt at reklamere om arrangementer og lignende i kommunen, anbefaler forvaltningen, at der opsættes infotainmentskærme i busserne til gavn for borgerne. Hertil kommer at driften af busserne bliver billigere, hvis der tilvælges infotainmentskærme og reklamer på og i busserne.

   

  Der læses mere om Movias anbefalinger på de enkelte linjer i ”Anbefalinger og nøgletal for linje 143 og 144” og ”Anbefalinger og nøgletal for linje 166”, som er vedlagt som bilag.

   

  Forskellige drivmiddeltyper

  Dieselbusser er kendt teknologi. De er driftssikre i det danske klima og har en eksisterende infrastruktur i forhold til brændstof. Desværre udleder de CO2, NOx og partikler lokalt.

   

  Fossilfrie busser er kendt teknologi, som kører på syntetisk biodiesel (HVO). Der er en eksisterende infrastruktur i forhold til brændstof. Fossilfrie busser udleder mindre CO2, NOx og partikler end dieselbusserne.

   

  0-emissionsbusser er ny teknologi, som kører på brint eller el, der er ingen infrastruktur i forhold til opladerne mm. El-busserne kræver enten depotopladning eller at der er ladestandere ved endestationerne. Derfor er de ikke nær så fleksible i forhold til ændring af ruter eller længder på ruter. 0-emissionsbusserne udleder ikke direkte CO2, NOx og partikler lokalområdet. Busserne støjer 7-8 dB mindre end de andre bustyper.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Forvaltningen indstiller, at der arbejdes videre med 12 m lange dieselbusser, der kan ombygges, og at udbuddet gennemføres som en 5+2 år kontraktperiode. Forvaltningen indstiller desuden, at der installeres reklamefinansierede infotainmentskærme med reklamer i busserne.

   

  De økonomiske konsekvenser af indstillingen udgør:

  Rute

  Dieselbusser der kan ombygges, kort udbud

  (i mio. kr. pr. år)

  Infotainmentskærme inkl. Reklamer

  (i mio. kr. pr. år)

  143

  0,1

  0,01

  144

  0,1

  0,01

  166

  0,0

  0,005

  I alt

  0,2

  0,025

   

  Fravælges reklamerne i kontraktperioden skal operatøren kompenseres med 7.500 – 20.000 kr. pr. bus pr. år. alt efter hvor længe bussen betjener kommunen.

   

  Alle priser er estimeret ud fra tidligere priser i udbud. De endelige udbudspriser kan derfor ændre sig betydeligt.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen understøtter delvision 2 (Grønt byliv med central beliggenhed) om, at Vallensbæk er en grøn kommune, der værner om miljøet og tænker bæredygtigt.

  Kommunikation

  Hvis retningslinjerne for principperne bliver godkendt, vil disse blive meddelt til Movia med henblik på det videre arbejde frem mod udbudsgrundlag for Udbud ”A19”.

  Retsgrundlag

  Lov om Trafikselskaber

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-06-2019

  Anbefales.

   

  Martin Nielson havde meldt afbud og som stedfortræder deltog Anette Sandgren.

 • Punkt 8 Høring af ny affaldsplan 2019-2030 - Vallensbæk Kommune

  Beslutningstema

  Vestforbrænding har udarbejdet et forslag til affaldsplan 2019-2030, og det skal besluttes, at forslaget sendes i offentlig høring.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget. 

  Park-, Vej- og Miljøcenter, Ishøj Kommune indstiller,

  • at forslag til affaldsplan 2019-2030 sendes i offentlig høring i otte uger

  Sagsfremstilling

  Affaldsplanen skal revideres mindst hvert sjette år. Affaldsplanen er den overordnede strategi for 2019 til 2030. I den seks-årige periode fra 2019 til 2024 skal mål og handlinger for affaldsområdet beskrives.

   

  Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 5. februar 2019 en plan for processen for udarbejdelse af affaldsplanen. Høringen er en del af denne proces. 

   

  Forslag til Affaldsplan 2019-2030 er udarbejdet på baggrund af:

  • Den nuværende nationale affaldsplan, også kaldet ressourcestrategien ”Danmark uden affald”.
  • Den nationale ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018.
  • EU’s reviderede affaldsdirektiver fra 2018, også kaldet den cirkulære pakke.

  Forslaget forventes desuden at være i overensstemmelse med den kommende nationale affaldsplan, som baseres på EU’s cirkulære pakke og forventes at udkomme i 2020.

   

  Forslaget er udarbejdet på baggrund af Vestforbrændings fælles paradigme for affaldsplaner. Med inddragelse af Vallensbæks Agenda 21-råd er paradigmet videreudviklet til Vallensbæks forslag til Affaldsplan 2019-2030.

   

  Der har været afholdt to workshops med Agenda 21-rådet. De afholdte workshops har ført til, at centrale og væsentlige affaldsproblematikker er identificeret og indarbejdet i forslaget. Således har inddragelse af Agenda 21 rådet, medført en omskrivning af affaldsplanens forord og en tilføjelse af tre indsatsområder:

  1)   kommunikation med borgerne

  2)   børn og unge – undervisning

  3)   fleksible og digitale løsninger

  Desuden er nogle indsatser nedprioriteret og fravalgt.

   

  Vallensbæks forslag til Affaldsplan 2019-2030 indeholder en gennemgående vision: Affald + mennesker = ressourcer.

   

  Derudover indeholder planforslaget fire overordnede temaer:

  • Mere og bedre genanvendelse
  • Smartere affaldsløsninger
  • Sammen om affald
  • Skadelige stoffer ud af affaldet.

   

  Forslaget indeholder 10 indsatsområder og 22 aktiviteter, som understøtter indsatsområderne. 12 aktiviteter gennemføres af Vestforbrænding i samarbejde med de øvrige ejer-kommuner (fællesaktiviteter: F), 1 aktivitet gennemføres løbende af Vestforbrænding (V), og 9 aktiviteter er Vallensbæk Kommunes egne aktiviteter (K), som gennemføres af Vestforbrænding alene for Vallensbæk Kommune.

   

  Indsatsområde 1 - Kommunikation med borgerne

  • Fortælle de gode genanvendelseshistorier (K)
  • Undersøge muligheden for udvikling af en affaldssorterings app (K)
  • Undersøge muligheden for oprettelse af en digital platform til borgernes input til fremtidens affaldsløsninger (K)

   

  Indsatsområde 2 - Børn og unge – undervisning

  • Gennemføre et opfølgningsforløb vedr. affaldssortering på kommunes skoler (K)
  • Undersøge mulighederne for en kampagne målrettet de private og statslige institutioner i kommunen (K)
  • Undersøge muligheden for at introducere digitale værktøjer om affald og ressourcer i undervisningen (K)
  • Udvikle et formaliseret samarbejde mellem forvaltningen, institutioner og Vestforbrændings formidlingscenter (K)

   

  Indsatsområde 3 - Fleksible og digitale løsninger

  • Udarbejde en forretningsmodel, hvor der anvendes ny teknologi (F)
  • Gennemføre forsøg med praktisk anvendelse af ny teknologi (F)
  • Tænke nye løsninger ind i værdikæden, herunder brug af ny teknologi, apps og hjemmesider (K)

  Indsatsområde 4 – Madaffald

  • Gennemføre en kampagne, event, undersøgelse, konkurrence eller lignende (F)
  • Afdække og vurdere behandlingsmuligheder for madaffald (V)

  Indsatsområde 5 - Papir, glas, metal og plast

  • Kampagne, event, undersøgelse, konkurrence eller lignende målrettet haveboliger (F)
  • Kampagne, event, undersøgelse, konkurrence eller lignende målrettet etageboliger (F)

  Indsatsområde 6 - Farligt affald, elektronik og batterier

  • Optimere indsamlingen af farligt affald, elektronik og batterier (F)

   

  Indsatsområde 7 – Storskrald

  • Kortlægge og vurdere andre kommuners erfaringer med indsamling af storskrald (F)
  • Vurdere storskraldsindsamlingen baseret på resultaterne fra Vestforbrændings kommende sorteringsanlæg (K)

   

  Indsatsområde 8 - Vognmænd, drift mv.

  • Udarbejde koncept eller værktøjer der understøtter samarbejde og vidensdeling (F)

   

  Indsatsområde 9 - Bygge- og anlægsaffald

  • Udsortering af problematiske stoffer fra det genanvendelige byggeaffald (F)
  • Gennemføre aktiviteter, der fremmer genanvendelse af byggeaffald (F)

   

  Indsatsområde 10 - Genanvendeligt erhvervsaffald

   

  • Materialer til brug ved tilsyn med fokus på øget genbrug og cirkulær økonomi (F)

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Forslagets aktiviteter gennemføres inden for den normale driftsramme. Hvis en aktivitet giver anledning til yderligere omkostninger, vil det blive forelagt til politisk behandling. 

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Affaldsplanen understøtter delvision 2 om et grønt byliv med central beliggenhed.

  Kommunikation

  Der vil blive kommunikeret om de forskellige aktiviteter og tiltag på de relevante kanaler.

  Indsatsområderne skal forankres internt i Vallensbæk Kommune.

  Retsgrundlag

  Affaldsbekendtgørelsen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-06-2019

  Godkendt.

   

  Martin Nielson havde meldt afbud og som stedfortræder deltog Anette Sandgren.

 • Punkt 9 Orientering om arbejdsprogram for vandområdeplanerne 2021-2027

  Beslutningstema

  Orientering om arbejdsprogram for de kommende statslige vandområdeplaner

  (vandplan 3).

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget.

   

  Center for Park, Vej og Miljø, Ishøj indstiller,

  • at orienteringen om arbejdsprogrammet for de statslige vandområdeplaner 2021–2027 bliver taget til efterretning 

  Sagsfremstilling

  Vallensbæk Kommune ligger inden for en vandområdeplan som vedrører vandområdedistrikt Sjælland.

   

  En vandområdeplan er en samlet plan for at forbedre det danske vandmiljø. Den skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i

  overensstemmelse med EU"s vandrammedirektiv. Den kommende vandområdeplan (vandplan 3) er gældende for perioden december 2021 til december 2027.

   

  Senest tre år før begyndelsen af hver ny seksårig planperiode skal der offentliggøres et arbejdsprogram og en tidsplan for forberedelsen af de næste statslige vandområdeplaner. Det følger af vandrammedirektivet og lov om vandplanlægning.

   

  Vandområdeplanerne for tredje planperiode (vandplan 3) skal være offentliggjort senest den 22. december 2021. Miljø- og Fødevareministeriet har derfor udsendt vedlagte arbejdsprogram (se bilag), der beskriver hvordan de kommende vandområdeplaner vil blive forberedt, og hvordan det er planen, at alle interesserede parter bliver inddraget i arbejdet. Arbejdsprogrammet er fremlagt i offentlig høring fra 21. december 2018 – 21. juni 2019.

   

  Administrationens bemærkninger

   

  Administrationen i Ishøj har læst arbejdsprogrammet med henblik på at identificere tiltag, der vurderes at kunne have interesse for Vallensbæk Kommune.

   

  Det fremgår af arbejdsprogrammet, at der med næste generation af vandområdeplaner vil blive et øget fokus på kystvandene. Frem mod udarbejdelsen af vandområdeplanerne arbejder staten på at sikre et mere solidt fagligt grundlag med ny og øget viden til brug for vurderingen af tilstanden i kystvandområderne og fastlæggelsen af eventuelle behov for indsatser.

   

  På grundvandsområdet arbejdes der på en ny afgræsning og tilstandsvurdering af grundvandsforekomsterne. Derudover er der fokus på grundvandsforekomsternes kemiske og kvantitative påvirkning af vandløb, kystvande, søer og økosystemer på land. Der arbejdes med vandindvindingens påvirkning af vandløb, samt klimaændringernes betydning for grundvandet.

   

  På vandløbsområdet vil kommuner og vandråd igen få mulighed for at give bidrag til indsatsprogrammet for restaurering af de fysiske forhold i vandløbene. Hensigten med vandrådene er at styrke interessentinddragelsen og det lokale kendskab i vandområde-planerne. Vandrådene har tidligere været nedsat i 2014 og 2017.

   

  Al den nyeste viden om vandmiljøet bliver samlet i en såkaldt basisanalyse, som vil omfatte tusindvis af data om det danske vandmiljø. Basisanalysen er en slags ’rigets tilstand’ for kvaliteten af vandet i Danmarks åer, søer, kystvande og i grundvandet. Ny viden til basisanalysen og vandområdeplanerne indhentes bl.a. via overvågning og gennemførelsen af en række faglige projekter i samarbejde med forskningsinstitutioner og øvrige leverandører. Basisanalysen udkommer d. 22. december 2019.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen understøtter delvision 2 om grønt byliv med central beliggenhed.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  EU’s Vandrammedirektiv.

  Lov om vandplanlægning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-06-2019

  Blev taget til efterretning.

   

  Martin Nielson havde meldt afbud og som stedfortræder deltog Anette Sandgren.

 • Punkt 10 Meddelelser fra formanden

  Meddelelser

  • Der er indvielse af hjertestien og fejring af det grønne strøg onsdag den 12. juni kl. 15 - 16.30.

  • Vallensbæk strand har igen i år fået det Blå flag. Flaget hejses af borgmesteren den 5. juni kl. 10.

  • Der er indvielse af fodboldgolf torsdag den 20. juni kl. 13 til 15.

  • Der er Agenda 21 møde den 27. juni kl. 18 - 20.