You are here

Teknik- og Miljøudvalget - 04-12-2018

Dato: Tirsdag den 4. december 2018 Tid: Kl. 17:00
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Sted: Mødelokale Skyen på Rådhuset
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Teknik- og Miljøudvalget skal godkende dagsordenen.

  Indstilling

  Udvalgsformanden indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2018

  Godkendt, med den ændring at sag nr. 2 afgøres i Økonomiudvalget, der er planudvalg.

 • Punkt 2 Igangsætning af forslag til Lokalplan nr. 107 - Vallensbæk Stationstorv Syd - Boliger

  Beslutningstema

  Der skal tages stilling til, om forvaltningen skal udarbejde en ny lokalplan og kommuneplantillæg for Vallensbæk Stationstorv beliggende i den vestlige del af Vallensbæk Stationstorv Syd med henblik på at etablere boliger, som foreslået af NREP og Norconsult/Skovhus Arkitekter.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget.

  Center for Teknik indstiller,

  • at forvaltningen går i gang med at udarbejde forslag til Lokalplan nr. 107, Vallensbæk Stationstorv – etape 2 boliger og kommuneplantillæg i overensstemmelse med det præsenterede projektoplæg fra NREP og Norconsult/Skovhus Arkitekter

  NREP og Norconsult/Skovhus Arkitekter fremlægger deres projekt for Kommunalbestyrelsen forud for Teknik- og Miljøudvalgets møde.

  Sagsfremstilling

  Boliger på Vallensbæk Torv Syd – vestlige del

  NREP har henvendt sig til Center for Teknik, fordi de har udviklet et boligprojekt ved Vallensbæk Stationstorv. NREP ønsker at få udarbejdet en lokalplan, der skal muliggøre projektets udførelse. Boligprojektet på Vallensbæk Stationstorv er tegnet af Norconsult/Skovhus Arkitekter. Se bilag 1.

    

  Formålet med lokalplan og kommuneplantillæg er at skabe mulighed for at omdanne den eksisterende vareleveringsplads til boligområde med 67 boliger til aldersgruppen +55.

   

  Oversigtskort med den nye bebyggelses placering

   

  Projektet vil samtidig give mulighed for fortætning af det stationsnære område i overensstemmelse med Kommuneplan 2016 og Fingerplanens overordnede principper. Den nye lokalplan vil give mulighed for flere boliger og samtidig rumme parkering inde i bygningen.

   

  Visualisering af Vallensbæk stationstorv set fra vest med S-banen til venstre i billedet.

   

  Bebyggelsen består af 67 lejligheder med egen parkeringsplads i konstruktion samt plads til cykler og depoter. Bilparkeringen placeres i udvidelse af, og med adgang fra, den eksisterende parkeringskælder samt i et parkeringsdæk placeret oven på, med adgang fra terræn. Derudover er det hensigten, at bebyggelsen skal indeholde et stort fællesrum med køkken og mulighed for fællesarrangementer. Der skal ligeledes etableres to selvstændige gæstelejligheder samt fælles terrasse for alle boligerne.

   

  På den fælles terrasse placeret oven på varegården, som ligger i terræn under bygningen, bliver der etableret en grøn opholdszone med planter og lav vegetation med små nicher til ophold. Alle lejligheder forholder sig til denne terrasse via enten altaner eller den indre altangang. Boligerne er lyse, venlige og alle disponeret med opholdsrum og altaner mod enten syd eller vest. Derved opnås optimale dagslys- og udsigtsforhold.

   

  Bygningskroppene trapper ned fra 7 til 4 etager og er højest ved banelegemet i nord og lavere mod syd.

   

  Bebyggelsen tænkes udført i en rødbrun tegl. Partier og altaner af gyldne aluminiums-plader giver en varm glød, som giver karakter og variation til bebyggelsen. Den rødbrune tegl matcher den eksisterende bygning, som bebyggelsen “læner” sig op ad. Boligerne placeres også oven på den eksisterende butiks- og lagerbygning mod syd og skaber derved en helhed ved at samle den nye bebyggelse til en karré.

   

  Visualisering af den nye bebyggelse, der danner en samlet karré, set fra syd.

   

  Eksisterende forhold

  Arealet bag den vestlige bebyggelse består i dag af en varegård med varelevering fra lastbiler i terræn. Området er omfattet af Lokalplan nr. 58 for stationsforpladsen, som giver mulighed for detailhandel og bebyggelse i op til tre etager. I bilag 2 vises eksisterende forhold på et luftfoto.

   

  Plangrundlag

  Det eksisterende plangrundlag giver ikke mulighed for at realisere det skitserede projekt (se bilag 1) med at bygge boliger i op til 7 etager. Kommuneplanrammeområde 3-C1 området har et maksimum antal etager på 6 og en maksimal bebyggelsesprocent inden for rammeområdet på 200 %.

   

  Derfor kræver projektet både en ny lokalplan og et nyt kommuneplantillæg for at kunne realiseres. Forvaltningen anbefaler, at der bliver udarbejdet et nyt plangrundlag for arealet i den vestlige del af Vallensbæk Stationstorv Syd, da det er i overensstemmelse med Vallensbæk Kommunes udviklingsstrategis vision om et grønt byliv med central beliggenhed i form af nærheden til S-togsstationen og de kommende letbanestationer.

   

  Der skal kigges på infrastrukturen i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen. Specifikt skal der arbejdes med indretningen af arealet mellem bebyggelsen og baneskråningen, hvor der i dag er stiforbindelse og cykelparkering. Arealet er vejareal og ejes af Vallensbæk Kommune. Projektet forudsætter, at der kan etableres en ny parkeringsrampe på en del af arealet. Placering af den nye rampe og nærmere aftaler omkring udformning og ejerforhold afklares i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen understøtter Udviklingsstrategiens Delvision 2 – Grønt byliv med central beliggenhed.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Planloven kap. 5.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2018

  Anbefales.

   

  Sagen afgøres i Økonomiudvalget, der er planudvalg.

 • Punkt 3 Takster for Flextur

  Beslutningstema

  Kommunalbestyrelsen har besluttet at indføre Flextur i Vallensbæk Kommune. I den forbindelse skal det besluttes, hvilken takst man ønsker at anvende.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Teknik indstiller,

   

  • at taksten for Flextur bliver sat til 24 kr. for de første 10 km’s kørsel internt i kommunen

  Sagsfremstilling

  I budgetforliget for 2019 blev det besluttet at indføre Flextur i Vallensbæk Kommune. Flextur er en underafdeling i Movia. Flextur er et fleksibelt alternativ til den almindelige kollektive trafik, som gør det muligt at rejse fra A til B efter eget ønske i og imellem flexturskommunerne. Kort over flexturskommunerne er vedhæftet som bilag nr. 1.

   

  Takst
  Taksterne for flextur er som andre takster i Movias område, fastsat af Movias bestyrelse.

  En flextur koster 36 kr. for de første 10 km, hvis man passerer en kommunegrænse. Kommunerne kan selv vælge, om de ture der køres internt i kommunen skal koste 24 kr. for de første 10 km (kommunetakst svarende til prisen på en 2-zoners kontantbillet) eller 36 kr. for de første 10 km (grundtakst svarende til prisen på en 3-zoners kontantbillet). Herefter koster det 6 kr. per km frem til 20 km og 12 kr. per km efter 20 km for begge takster. Børn er halv pris. Der kan opnås rabat på yderligere 10 % for alle brugere ved bestilling online.

  Kommunen skal beslutte, hvilken takst man ønsker internt i Vallensbæk Kommune. Movia har estimeret, at det vil koste i omegnen af 300.000 kr. at indføre Flextur i Vallensbæk Kommune, hvis der bliver anvendt en takst på 24 kr. for de første 10 km.

  Estimatet er beregnet ud fra indbyggertal samt erfaringer fra kommuner, der har lignende geografi og/eller demografi. Movia vurderer ud fra tidligere erfaring, at det sandsynligvis vil tage et til to år før borgerne har et kendskab til og begynder at bruge ordningen fuldt ud.

  Hvis der vælges en takst på 36 kr. for de første 10 km forventes udgiften at være i omegnen af 250.000 kr., når ordningen er kendt og bliver anvendt.

  Flextur-ordningen kan imødekomme kommunens ønsker om, at borgerne skal kunne komme mere fleksibelt mellem nord og syd med den kollektive trafik. Derfor anbefaler Center for Teknik taksten på 24 kr. for de første 10 km for at gøre det økonomisk tilgængeligt for flest mulige borgere.

   

  Movia oplyser, at det er muligt at ændre taksten på et senere tidspunkt, hvis der opstår ønske om det.

  Flextur i Vallensbæk Kommune vil træde i kraft februar 2019.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Center for Teknik forventer, at tilskuddet til Flextur holder sig inden for den afsatte ramme på 300.000 kr., som Movia har estimeret som den maksimale udgift til Flextur i Vallensbæk Kommune. Driftsudgifterne holder sig inden for den givne økonomi, uanset hvilken taksttype der vælges.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen understøtter visionerne om Grønt byliv med central beliggenhed (delvision 2) og Livskvalitet i et godt og sundt liv (delvision 3) herunder målene om at Vallensbæk har en infrastruktur, som knytter nord og syd sammen og knytter Vallensbæk Kommune sammen med resten af Hovedstaden, samt temaerne om at sikre trivsel og sociale fællesskaber.

  Kommunikation

  Da flextur kan benyttes af alle, vil forvaltningen sørge for, at der bliver informeret bredt om Flextur, så alle potentielle brugere får kendskab til ordningen.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2018

  Anbefales.

 • Punkt 4 Endelig vedtagelse af Trafiksikkerhedsplan 2018-2027

  Beslutningstema

  Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2018-2027 bliver fremlagt til endelig godkendelse efter at have været i offentlig høring i fire uger.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Teknik indstiller,

  • at ”Trafiksikkerhedsplan 2018-2027” bliver endelig godkendt
  • at der bliver indarbejdet rettelser som beskrevet under ’Konklusion’ i bilag 1
  • at høringssvar bliver besvaret som beskrevet under ’Forvaltningens bemærkninger’ i bilag 1.

  Sagsfremstilling

  I efteråret 2017 igangsatte forvaltningen udarbejdelsen af en trafiksikkerhedsplan for perioden 2018 til 2027. Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet af Vallensbæk Kommune i samarbejde med rådgivere fra COWI A/S. Formålet med trafiksikkerhedsplanen er at sætte rammer for de kommende års indsats for at forbedre trafiksikkerheden på kommunens veje. 

   

  Forslag til Trafiksikkerhedsplan blev godkendt på kommunalbestyrelsesmødet d. 10. oktober 2018 og har været i offentlig høring i fire uger fra 17. oktober - 14. november 2018.

   

  Trafiksikkerhedsplanen indeholder:

  • Beskrivelse af de samfundsomkostninger, der er forbundet med trafikulykker.
  • En status på trafiksikkerhedsarbejdet og en kortlægning af de trafikale forhold i kommunen med fokus på uheld.
  • En beskrivelse af udførte trafiktællinger og hastighedstællinger de seneste år.
  • En systematisk udpegning af de lokaliteter, hvor der i de seneste fem år er sket flest uheld med belysning af problemstillinger, og hvor vejtekniske tiltag kan forventes at reducere antallet af uheld.
  • En skolevejsanalyse, som belyser hvor på kommunens vejnet skolebørn oplever det farligt eller utrygt at færdes. Skolevejsundersøgelser er gennemført som møder med ledelsen på kommunens skoler, hvor forældrerepræsentanter og elevrådsrepræsentanter har haft mulighed for at deltage.
  • Forslag til information og kampagner, der har til formål at få trafikanter til at ændre adfærd og være opmærksomme, når de færdes i trafikken.
  • En handleplan med tiltag til forebyggelse af trafikulykker og større tryghed på vejene herunder:
   • Fysiske tiltag for at reducere antallet af ulykker (Vallensbæk Torvevej)
   • Fysiske tiltag for at øge trygheden omkring skolerne
   • Fysiske tiltag med henblik på at sænke hastigheden, hvor denne er vurderet for høj i forhold til hastighedsgrænsen (Vejlegårdsparken og Vejlegårdsvej)
  • En etapeplan for vejprojekter, kampagner, undervisning og opdatering/evaluering af trafiksikkerhedsplanen.

  Høringssvar

  Der er i høringsperioden indkommet høringssvar fra Cyklistforbundet Vestegnen og Socialdemokratiet i Vallensbæk. Høringssvarene med forvaltningens bemærkninger samt konklusion kan ses i bilag 1.

   

  Herunder er en opsamling på de to høringssvar. De foreslåede ændringer på baggrund af høringssvar er også beskrevet. Ændringerne giver ikke anledning til at sende trafiksikkerhedsplanen i fornyet høring.

   

  Cyklistforbundet

   

  Cyklistforbundet kan tilslutte sig målsætningen, som fremgår af planen, og vil gerne give sin anerkendelse til Vallensbæk Kommune for udarbejdelse af en trafiksikkerhedsplan.

   

  Cyklistforbundet vil gerne have kommunen til at offentliggøre trafik- og ulykkestal. Forvaltningen vil undersøge muligheden for at offentliggøre data, der allerede foreligger og vise dem på kommunens GIS-kort på hjemmesiden.

   

  Cyklistforbundet peger på, at aktiviteter, der tilskynder til at cykle, løser transportopgaven både i form af veje og stiers fysiske udformning, og i form af målrettede kampagner, vil være et værdifuldt bidrag til at nå planens mål, og de vil gerne stille sig til rådighed for kampagner, der fremmer brugen cykler.

   

  Høringssvaret fra Cyklistforbundet har ikke givet anledning til ændringer i Trafiksikkerhedsplanen.

   

  Socialdemokratiet

   

  Socialdemokratiet skriver, at der er generel tilfredshed med planen og anbefalingerne.

   

  Der beskrives en række forslag til tilføjelser og yderligere tiltag til Trafiksikkerhedsplanen. Der er f.eks. foreslået en gennemgang af signalindstillinger i alle kommunens signalkryds, ombygning af kryds på Ring 3, nedsætning af hastigheden for at sænke trafikstøjen, standard for rundkørsler og 3D afmærkning på kørebanen for at forbedre trafiksikkerheden. Alle forslagene er behandlet i bilag 1.

   

  Der er i høringssvaret en undren over brugen af rådgiver til udarbejdelsen af trafiksikkerhedsplanen, når nogle af tiltagene er: ”sund fornuft/tænk jer om”. Forvaltningen oplyser at det er nødvendigt at benytte rådgivere i arbejdet med et så specialiseret fagområde, og at anbefalingerne i Trafiksikkerhedsplanen også medtager de nemme og enkle løsninger på trafiksikkerhedsproblematikkerne.

  Der udtrykkes også et ønske om en forbedret mulighed for at indberette til ”Giv et praj” og en forbedret opfølgning af borgernes henvendelser. Forvaltningen er allerede i gang med at implementere en mere brugervenlig udgave af ”Giv et praj”.
   

  Forslag til tilføjelser til Trafiksikkerhedsplanen

  Høringssvaret har givet anledning til to ændringer i Trafiksikkerhedsplanen.

   

  Den ene ændring handler om, at der er ønske om, at alle kommunens skoler skal have øget adfærdskontrol. Den anden handler om et ønske om, at Trafiksikkerhedsplanen har et afsnit, der beskriver, hvordan kommunen arbejder med nye lokalplaner og trafiksikkerhed.

   

  Det tilføjes til Trafiksikkerhedsplanen:

   

  • at Politiet kontaktes med henblik på mere adfærdskontrol, som kampagner, oplærings- og oplysningsaktiviteter og parkerings- og fartkontrol, ved alle kommunens skoler.
  • at der i kommunens planarbejde bliver arbejdet med trafiksikkerhed og infrastruktur.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  I trafiksikkerhedsplanens afsnit 11.1 er de foreslåede tiltag beskrevet i oversigtsform med angivelse af overslag over anlægsomkostninger baseret på erfaringsomkostninger fra lignende tiltag. Disse skal ses som foreløbige bud, der kan ændre sig, når projekterne bliver gennemgået på detailniveau.

   

  En igangsætning af et anlægsprojekt vil kræve en særskilt politisk godkendelse.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Planen understøtter udviklingsstrategiens vision i ”Det hele menneske i fremtidens boligby” og har sammenhæng til delvisionerne og mål i ”Et grønt byliv med central beliggenhed” og ”Livskvalitet i et godt og sundt liv”.

  Kommunikation

  Trafiksikkerhedsplanen gøres tilgængelig på kommunens hjemmeside.
  Forvaltningen sender svar til de, der er kommet med høringssvar.

  Retsgrundlag

  Færdselsloven og lov om offentlige veje.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2018

  Anbefales.

   

  Erdal Colak deltog ikke ved behandling af sagen.

 • Punkt 5 Kløvervænget - forsøg med trafikafvikling efter dialogmøder

  Beslutningstema

  I forbindelse med dialogmøder om infrastruktur i Nordmarken er der kommet en række forslag fra borgerne. Center for Teknik anbefaler, at der bliver sat et forsøg i gang med bedre trafikafvikling på Kløvervænget.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget.

   

  Center for Teknik indstiller,

   

  • at der som et forsøg bliver etableret to vejbump på Promenaden og Kløvervænget
  • at der bliver indført standsnings- og parkeringsforbud langs begge sider af Promenaden og Kløvervænget

  Sagsfremstilling

  I løbet af foråret 2018 har der været en borgerinddragelsesproces med i alt tre dialogmøder, der resulterede i forskellige skitseforslag til løsninger på de udfordringer, som deltagerne i dialogmøderne oplever i Vallensbæk Nordmark. Både borgere, brugere og pårørende til beboere på boinstitutionerne har været inviteret til de afholdte dialogmøder.

   

  På det tredje og sidste dialogmøde udvalgte borgerne de skitseforslag, som de fandt vigtigst.

   

  Enkelte af de udvalgte forslag kræver ændringer af lokalplan, mens de fleste kan blive realiseret uden ændringer i lokalplanerne.

   

  En af udfordringer, der blev udvalgt, var Kløvervænget hvor der bliver oplevet trængsel og høj hastighed på boligvejene. Det er også indtrykket, at der ofte holder biler og kassevogne parkeret på Kløvervænget og Promenaden, der forringer oversigtsforhold for andre trafikanter, og som skaber utryghed for børn, der bevæger sig i området. Flere oplever også, at der er gennemkørende trafik til de to institutioner for enden af Kløvervænget, og at der ofte bliver kørt for stærkt.

   

  Center for Teknik anbefaler, at der bliver sat et forsøg i gang på Promenaden og Kløvervænget, der kan give erfaringer med afviklingen af trafikken i området.

   

   

  For at undgå kantparkering langs stamvejene bliver der sat færdselstavler op med standsnings- og parkeringsforbud i begge sider langs Promenaden og Kløvervænget. Nye færdselstavler skal opstilles med samtykke fra Politiet, så den endelige placering aftales med dem.

   

  Standsningsforbud kan også nedsætte trængsel og forbedre fremkommeligheden, da det ikke længere er nødvendigt at afvente modkørende, når man skal forbi en holdende bil.

   

  Den øgede fremkommelighed kan til gengæld betyde højere hastighed, når de parkerede biler ikke længere virker som chikaner ved at indsnævre vejen. Derfor foreslår forvaltningen, at der bliver lagt to vejbump ud, så bilister bliver opmærksomme på deres hastighed. Vej og Park har i forvejen to vejbump fra tilsvarende forsøg på Løkkekrogen.

   

   

   

  Før de nye skilte og vejbump bliver sat op, bliver trafikken målt på to steder i en hel uge ad gangen. Når bumpene er lagt ud, bliver der målt igen. Der vil blive målt de samme steder, som der blev målt i foråret 2016, hvor der var byggeplads for de nye rækkehuse på kløvervejene. Nu er byggeriet afsluttet, og det er muligt at undersøge konsekvensen af de nye boliger, og se hvor stor en del af trafikken, der er til institutionerne Kløverengen og Kirkebækskolen. Trafikmålingerne måler antal køretøjer i hver retning, hastighed og type af køretøj, så de giver et godt billede af trafikken på stamvejene.

   

  Forsøget bliver evalueret første gang efter trafikmålinger i foråret 2019 og endeligt efter sommerferien 2019, hvor der også bliver analyseret på trafikmålinger fra ferieperioden.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Nye materialer til skiltning, forsøgsbumpene og trafiktællinger afholdes inden for Vej og Parks driftsbudget.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Projektet understøtter delvision 2 ”Grønt byliv med central beliggenhed”, da det har givet mulighed for, at borgere og brugere har kunne få ejerskab for udviklingen i forbindelse med dialogprocessen.

   

  Derudover bidrager det også til delvisionen ved at understøtte målet om, at vi igennem byudvikling og renovering skal skabe flere byrum og boligområder i høj kvalitet, der skaber livskvalitet for alle.

  Kommunikation

  Inden projektet går i gang, tager Center for Teknik kontakt til grundejerforeningerne i området, så de er informeret om formålet. Borgere i området får tilsvarende skriftlig besked med digital post, før der sker ændringer. 

  Retsgrundlag

  Lov om offentlige veje

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2018

  Sagen udsat, idet forvaltningen skal belyse flere scenarier.

   

  Erdal Colak deltog ikke ved behandling af sagen.

 • Punkt 6 Handlingsplan - forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2019-2021

  Beslutningstema

  Godkendelse af forslag til rottehandlingsplan for 2019 til 2021.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget.

   

  Center for Park, Vej og Miljø, Ishøj Kommune indstiller,

   

  • at forslag til Rottehandlingsplan 2019-2021 for Vallensbæk Kommune bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Rotter er et sundhedsmæssigt problem både i byer og på landet.

   

  I juni 2016 udsendte Miljøministeriet en ny rottebekendtgørelse, hvorefter kommunerne skal udarbejde en handlingsplan til forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside og revideres hvert tredje år. Der er ikke krav om offentlig høring inden offentliggørelsen.

   

  Center for Park, Vej og Miljø, Ishøj Kommune, har udarbejdet et forslag til rottehandlingsplan for 2019 til 2021 (bilag 1). Forslag til rottehandlingsplan har været i intern høring i HOFOR og Center for Teknik i Vallensbæk Kommune, der ingen bemærkninger har til handlingsplanen.

   

  Handlingsplanen er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (bilag 2). Screeningen viste, at handlingsplanen ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet.

   

  Handlingsplanens indehold er i overensstemmelse med bekendtgørelsen og indeholder:

  • Overordnede mål for rottebekæmpelsen i kommunen
  • Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen
  • Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen
  • Konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af beskrevne mål

   

  I Vallensbæk Kommune er der ikke registreret rotteforekomster i et omfang, som afviger fra, hvad der kan forventes i sammenligning med niveauet på landsplan. Center for Park, Vej og Miljø, Ishøj Kommune, vurderer, at den eksisterende kommunale indsats mod rotter har et rimeligt omfang med bl.a.:

  • information til borgere
  • nem anmeldeordning
  • hurtigt overblik via en GIS-baseret database både for myndighed, rottebekæmpelsesfirma og forsyning
  • hurtig indsats efter anmeldelse af rotter i bolig efterfulgt af rotter på jorden
  • den forbyggende indsats mod skrald, foder og mad på jorden.

   

  Center for Park, Vej og Miljø vurderer, at delmålet fra sidste handlingsplan om en fordobling af antallet af anmeldelser fra borgere og virksomheder via det nye program ”Rotteweb” er nået.

   

  Med fortsat fokus på information til borgere og virksomheder, databaseret rottebekæmpelse og tæt samarbejde med rottebekæmpelsesfirma og forsyning vil man forventeligt kunne reducere antallet af rotter registreret på jorden. Der skal dog tages hensyn til klimatiske faktorer som varme vintre og tørre somre, der giver bedre vilkår for rotterne.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Omkostninger til rottebekæmpelse i Vallensbæk Kommune var i 2017 kr. ca. 124.000,-kr., der bestod af udgiften til skadedyrsfirmaet Kiltin A/S.

   

  Der har årligt været afsat ressourcer svarende til 1/20 årsværk til administration og myndighedsbehandling.

   

  Området er gebyrfinansieret og skal ”hvile i sig selv” over tid. Beløbet trækkes over ejendomsskatten. Der er i budget 2019 afsat 106.000 kr.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen understøtter delvision 2 om et Grønt byliv med central beliggenhed. Vallensbæk er en grøn og blå kommune, der værner om miljøet.

  Kommunikation

  Rottebehandlingsplanen offentliggøres på hjemmesiden efter godkendelse.

  Retsgrundlag

  Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2018

  Godkendt.

   

  Erdal Colak deltog ikke ved behandling af sagen.

 • Punkt 7 Godkendelse af takster for vand og spildevand fra HOFOR i 2019

  Beslutningstema

  HOFOR Vand Vallensbæk A/S og HOFOR Spildevand Vallensbæk A/S skal fastsætte takster i overensstemmelse med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet. Det følger af vandsektorloven. Kommunalbestyrelsen skal herefter godkende, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med gældende lovgivning.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Teknik indstiller,

  • at takstblad 2019 for vand og spildevand fra HOFOR bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  HOFOR Vand Vallensbæk A/S og HOFOR Spildevand Vallensbæk A/S skal fastsætte takster i overensstemmelse med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet, Konkurrencestyrelsen, hvorefter Kommunalbestyrelsen skal godkende taksten. Det følger af vandsektorloven.

   

  Taksterne for 2019 for HOFOR Vand Vallensbæk A/S og HOFOR Spildevand Vallensbæk A/S, som bestyrelserne har tiltrådt, fremgår af skemaet herunder.

   

  Takster for 2019:

   

   

  Takstfastsættelsen for 2019 tager udgangspunkt i de udmeldte indtægtsrammer fra Forsyningssekretariatet.

   

  Den samlede vandpris holdes uændret i forhold til 2018.

   

  Vejbidraget for afledning af regnvand fra veje er budgetteret til 451.000 kr.

   

  Yderligere specifikation af budgetterede omkostninger, investeringsbudgetter, nøgletal mv. er vedlagt i bilagsmateriale.

   

  De øvrige takster er vedlagt.

   

  Det fremgår af bilagsmaterialet, at takstprovenuet overholder indtægtsrammerne inkl. forventede tillæg fra Forsyningssekretariatet. Taksterne overholder endvidere hvile-i-sig-selv princippet, idet selskaberne løbende afvikler over/underdækning.

   

  HOFOR har oplyst, at vandspildsprocenten i Vallensbæk Kommune er 5-6 procent.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Vandsektorloven.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2018

  Anbefales.

   

  Erdal Colak deltog ikke ved behandling af sagen.

 • Punkt 8 Ændring af tømmefrekvens for kuber til glas og papir

  Beslutningstema

  Vestforbrænding har vurderet, at tømmefrekvensen af kuber til indsamling af glas og papir i Vallensbæk Kommune kan optimeres. Dette vil spare på både CO2-udledningen og betalingen for unødig transport til at tømme halvtomme kuber.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget.

  Center for Park, Vej og Miljø, Ishøj Kommune indstiller,

  • at ændring af tømmefrekvenser for kuber til indsamling af glas og papir bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Mængden af indsamlet affald i alle opstillede kuber til glas og papir er blevet gennemgået for at vurdere, om tømmefrekvenserne kan optimeres.

   

  Kubeordningen har eksisteret siden 1980´erne. Ordningen er udvidet i de seneste år til også at omfatte nedgravede systemer.

   

  Optimeringen vil ikke have indvirkning på borgernes mulighed for at sortere glas og papir, men kræver mindre transport til tømning. Dette er godt for miljøet og økonomien samt til glæde for beboerne, som ikke skal generes af støj fra unødige tømninger.

   

  Glaskuber

  Der er placeret 46 kuber til glas i Vallensbæk Kommune, som er opstillet tæt ved rækkehuse, etageboliger, institutioner, indkøbssteder og ved et selskabslokale. For alle kuberne er det vurderet, at tømmefrekvensen sættes ned, så kuberne tømmes sjældnere. Kuberne tømmes i dag uden at være fulde, hvilket ikke er optimalt.

   

  I områder som har fået egne beholdere vil brugen af de offentlige kuber falde. I boligselskaber som har fået kuber, som en del af den nye affaldsordning vil brugen stige efterhånden, som beboerne sorterer mere og mere affald. Vestforbrænding holder løbende øje med fyldningsgrader, så tømningerne passer til forbrugsmønstret.

   

  Det er forventningen, at der bliver sparet ca. 20.000 kr. pr. år ved at ændre tømmefrekvenserne på kuberne til glas.

   

  Papirkuber

  Der er placeret 23 kuber til papir i Vallensbæk Kommune, som er opstillet ved rækkehuse, etageboliger og ved et selskabslokale. For 13 af kuberne er det vurderet, at tømmefrekvensen sættes ned, så kuberne tømmes sjældnere.

   

  Økonomisk set betyder det, at der cirka vil blive sparet 21.000 kr. pr. år ved at ændre tømmefrekvenserne. 

   

  Taksterne for renovationsområdet bliver fastsat årligt i forbindelse med budgetvedtagelsen. Mindre afvigelser bliver håndteret over kontoen for mellemværender med renovationen, der tages i betragtning ved fremtidig takstfastsættelse. Ændringen af tømningsfrekvenserne giver ikke anledning til at justere taksterne for 2019.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Optimeringerne for kuber til glas vil spare kommunen cirka 20.000 kr. pr. år, mens optimeringerne for kuber til papir vil spare kommunen cirka 21.000 kr. pr. år. Dette giver en samlet besparelse på cirka 41.000 kr. om året, hvilket svarer til 42 % af den årlige udgift til tømning af kuberne.

   

  Udgifterne til tømning af kuber til glas og papir dækkes af grundgebyret. Da grundgebyret samlet set dækker udgifter for 9,26 mio. kr. i 2019, vil en besparelse på ca. 41.000 kr. ikke give anledning til en ændring af gebyret.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Affaldsbekendtgørelsen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2018

  Teknik- og Miljøudvalget godkender ikke en ændring af tømmefrekvensen for kuber til indsamling af glas og papir. Udvalget opfordrer i stedet Forvaltningen til at indlede en dialog med Vestforbrænding om en mere fleksibel tømning.

   

  Dialogen bør ikke begrænse sig til de to angivne affaldssorter, men bør omfatte alle affaldsarter og bør indeholde en vurdering af fordele/ulemper ved brug af ny teknologi i en fleksibel tømning.

   

  Endvidere bør fleksibel tømning indgå i den affaldsplan, Forvaltningen skal igangsætte.

   

  Erdal Colak deltog ikke ved behandling af sagen.

 • Punkt 9 Meddelelser fra formanden

  Meddelelser

  Der har været dialogmøde med grundejerforeningerne i nord og midt, og den 5. december holdes dialogmøde med grundejerforeningerne i syd.

   

  Der har været afholdt dialogmøde med borgerne om forslag til Lokalplan 96 og 97, mens lokalplanforslagene er i høring.

   

  Der blev orienteret om møde i I/S Vallensbæk Mose.