You are here

Teknik- og Miljøudvalget - 05-03-2019

Dato: Tirsdag den 5. marts 2019 Tid: Kl. 17:00
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Sted: Mødelokale Skyen på Rådhuset
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Teknik- og Miljøudvalget skal godkende mødets dagsorden.

  Indstilling

  Udvalgsformanden indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-03-2019

  Godkendt.

   

  Lene Holm Gamborg (C) deltog ikke under behandling af punktet.

 • Punkt 2 Orientering om det nye "Giv et praj"

  Beslutningstema

  Orientering fra Vej og Park om anvendelse af det nye ”Giv et praj”.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget.

   

  Center for Teknik indstiller,

   

  • at orienteringen bliver taget til efterretning

   

  Per Lysholm Kjærebye, som er have- og parkingeniør i Vej og Park, deltager på Teknik- og Miljøudvalgets møde under dette punkt.

  Sagsfremstilling

  Vej og Park orienterer om det nye ”Giv et praj”, som er en app til smartphone. App’en giver en let og hurtig adgang til at fortælle forvaltningen i Vallensbæk Kommune om fejl og mangler, man oplever i byen.

   

  Det kan for eksempel være, hvis man oplever fejl og mangler ved

  • Fortove og veje
  • Skiltning
  • Planter og træer
  • Lyssignaler
  • El
  • Stoppestedstander

   

  Eller at man oplever, at der er:

  • Henkastet affald
  • Hærværk
  • Oversvømmelser
  • Døde dyr

   

  Hvis man oplever fejl på gadebelysningen, kan det med fordel fortsat indberettes direkte til Ørsted via deres app.

   

  Det nye ”Giv et praj” er mere brugervenlig og stabil, end den tidligere udgave. Det nye ”Giv et praj” gik i luften den 1. januar 2019 og er annonceret på kommunens hjemmeside.

   

  Udvalget bør medbringe mobiltelefoner, så app’en Giv et praj kan blive demonstreret.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Det nye Giv et praj bliver afholdt inden for det eksisterende budget.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Der er blevet informeret om den nye app på kommunens hjemmeside.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-03-2019

  Blev taget til efterretning.

 • Punkt 3 Høringssvar til Forslag til Fingerplan 2019

  Beslutningstema

  Erhvervsstyrelsen har udsendt Forslag til Fingerplan 2019 i høring fra den 24. januar til den 21. marts 2019. Forvaltningen har udarbejdet forslag til kommunens høringssvar til godkendelse.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Teknik indstiller,

  • at forslag til kommunens høringssvar ”Bemærkninger til Fingerplan 2019” bliver godkendt

  • at forvaltningen efter behandling i Økonomiudvalget fremsender høringssvar inden for høringsfristen, med forbehold for Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse

  Sagsfremstilling

  Erhvervsstyrelsen har sendt forslag til Fingerplan 2019 i høring, og samtidig offentliggjorde regeringen et regeringsudspil for Hovedstadsområdet 2030 Danmarks hovedstad - initiativer til styrkelse af hovedstadsområdet.

   

  I april 2016 igangsatte erhvervsministeren en revision af fingerplanen. I lighed med moderniseringen af planloven havde revisionen til formål at give kommuner, virksomheder og borgere mere frihed til at skabe vækst og udvikling under fortsat hensyntagen til natur og miljø.

   

  Revisionen blev opdelt i to spor: Et spor 1 med fokus på afgrænsede ændringer, som blev indarbejdet i Fingerplan 2017. Herefter igangsatte Erhvervsstyrelsen i april 2017 et spor 2, hvor det skulle afdækkes, om der var behov for mere grundlæggende ændringer af fingerplanens bestemmelser.

   

  Vallensbæk Kommune indsendte dengang tre forslag til spor 2 til principielle ændringer af Fingerplanens hovedstruktur og bestemmelser. De tre forslag drejede sig om, at fingerplanens håndflade skulle vokse, at kilerne skulle fungere som grønne, rekreative byrum og at transportkorridoren skulle afgrænses og administreres på en ny måde. De forslag, der blev indsendt dengang, bliver gennemgået længere nede i teksten.

   

  Ud fra høringsmaterialet virker det ikke som om Vallensbæk Kommunes tre forslag har givet anledning til generelle ændringer i Fingerplanens hovedstruktur eller bestemmelser.

   

  Forslag til Vallensbæks høringssvar

  Udkast til Vallensbæk Kommunes høringssvar til Fingerplan 2019 er vedlagt som bilag.

   

  Høringssvaret tager udgangspunkt i Vallensbæk Kommunes tre forslag, og bemærker, at de åbenbart ikke har givet anledning til generelle ændringer i Fingerplanens hovedstruktur eller bestemmelser.

   

  Der er generelt ikke sket grundlæggende ændringer af Fingerplanen i Forslag til Fingerplan 2019. Det tyder på, at Erhvervsstyrelsen ikke har set et behov for mere grundlæggende ændringer af Fingerplanens bestemmelser.

   

  Høringssvaret påpeger, at Forslag til Fingerplan 2019 ikke virker som samme planlægning som regeringsudspillet ”Danmarks hovedstad - initiativer til styrkelse af hovedstadsområdet”. Regeringsudspillets idéer om store opfyldninger i Øresund og ved Avedøre Holme er ikke med i Forslag til Fingerplan 2019, og der er ikke planlagt for de udbygninger af infrastrukturen, der er nødvendige for at løse de problemer som endnu mere central placeret byudvikling vil skabe. Det tyder på, at der er grundlag for en ny revision af Fingerplanen, der bliver mere gennemgribende end Forslag til Fingerplan 2019.

   

  Vallensbæk Kommunes tre forslag til spor 2, indsendt oktober 2017:

   

  Forslag 1 - Fingerplanens håndflade skal vokse

  Forslaget er at gøre håndfladen til vækst større, så byudvikling sker på steder, hvor det trafikmæssigt er muligt at komme til og fra. Hovedstadsområdets vækst skal ske på lavt udnyttede arealer med god tilgængelighed i kanten af håndfladen, der vokser ud til en kommende Motorring 5 for at give plads til byudvikling.

  Motorring 5 skal medvirke til aflastning af flere af de overordnede motorveje i Hovedstadsområdet, herunder ikke mindst Køge Bugt Motorvejen, dele af Ring 3 og Motorring 4. Fingrene skal strække sig ud og sikre dækning af hele Sjælland, så visionerne for Greater Copenhagen om at fremme væksten og skabe flere job i en fælles region på tværs af Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Skåne kan realiseres.

   

  Forslag 2 - Kilerne som grønne rekreative byrum

  Forlaget er at udnytte den rekreative natur i kilerne bedre, som i dag er belastet/ødelagt af støj fra statens infrastruktur. De grønne kiler skal skærmes fra statens infrastruktur og være en del af byrummet. Anvendelsen af de rekreative byrum skal planlægges ud fra nuværende karakter og muligheder. Fingerplanen opdeler i dag de grønne kiler i indre og ydre kiler. Begrundelsen er, at der i de indre kiler allerede er mange anlæg. Men det er for snæver en tilgang til kilerne, når vi i kommunerne skal planlægge for nye, lokale muligheder i kilerne. De grønne kiler bliver inddelt, så prioritering mellem beskyttelse og benyttelse står klart.

   

  Forslag 3 - Ny administration og afgrænsning af transportkorridoren

  Forslaget er at Transportkorridoren skal begrænses til kun at være for støjende infrastruktur, og skal derfor også rumme støjafskærmning. Hierarkiet i Fingerplanen er fra 1973 blevet vendt på hovedet. Oprindeligt var stationsnærhedsprincippet det vigtigste, herefter de grønne kiler, der også gav mulighed for indpasning af gennemgående infrastruktur. Nu skal de grønne kiler vige for transportkorridoren uden krav om støjafskærmning. Og arealer i transportkorridoren, der bliver stationsnære efter anlæg af ny bane, skal holdes fri for bebyggelse. Det forhindrer en byudvikling, der ellers kunne forbedre passagergrundlaget for banen.

  Der skal foretages en gennemarbejdet revision af Transportkorridoren ud fra realistiske forventninger til fremtidige infrastrukturanlæg med respekt for Fingerplanens oprindelige intentioner om at sikre de bynære fingermellemrums rekreative kvaliteter og stationsnærhedsprincippet.

   

  Ud fra høringsmaterialet virker det som sagt ikke som om Vallensbæk Kommunes tre forslag har givet anledning til generelle ændringer i Fingerplanens hovedstruktur eller bestemmelser.

   

  I stedet tager ændringerne i Fingerplan 2019 i Vallensbæk udgangspunkt i ældre bemærkninger, der blev fremsendt til Forslag til Fingerplan 2017, spor 1, som Erhvervsstyrelsen nu har valgt at udsætte til spor 2.

   

  Dengang ønskede Vallensbæk Kommune at få de 12 ha. potentiel byzone tilbage, som blev til grønne kiler fra Fingerplan 2007 til Fingerplan 2013. Det er delvist imødekommet ved, at nogle af boldbanerne syd for Vallensbæk Skole og arealer ved tennishallen i Idrætscenteret er taget ud af de grønne kiler. Dog er arealerne ikke til generel byudvikling, men alene forbeholdt offentlige formål som skole, daginstitution og lignede. På faktaarket, som er bilag til sagen, er det punkt 53.

   

  Til Fingerplan 2017, spor 1, foreslog vi også, at kontorbyggeri over 1.500 m² skal være muligt tæt på motorveje, når det aflaster trængsel ind mod København.

  Det var en generel anbefaling som Vallensbæk uddybede i spor 2-forslaget om, at fingerplanens håndflade skal vokse, og at ny byudvikling skal ligge, hvor der er god tilgængelighed.

   

  Det har ikke givet en generel ændring, men har betydet, at der i Fingerplan 2019 er udpeget et område ved Vallensbækvej, som Vallensbæk Kommune kan planlægge til større byggeri med mange daglige brugere, som f.eks. større kontorbyggeri med over 1.500 m², når de kan tjene som støjafskærmning af bagvedliggende boligområder. På faktaarket er det punkt 54.

   

  Forslag sammen med andre kommuner

  Et tredje af Vallensbæks forslag til fingerplan 2017, spor 1, var at Strandparken skal understøtte turisterhverv i Hovedstadsområdet. Der skal være mulighed for flere oplevelser i hele området.

  Det blev sammen med de andre strandparkskommuner til et spor 2-forslag om særlige bestemmelser for kystkilen, som Strandparken ligger i. Nu kan kommunerne gennem kommuneplanen inddele kystkilen i havne, bynære strande og naturstande, så der bliver forskellige muligheder afhængig af placering i forhold til byen og naturkvaliteter. Derved kan visionsplanen for Strandparken gennemføres. På faktaarket er det punkt 80.

   

  Vallensbæk Kommune sendte i forbindelse med spor 2-høringen en række forslag sammen med de andre LOOP-City kommuner langs Ring 3. Det er punkterne 76 til 79 på faktaarket. Det har givet en række mindre ændringer, og for Vallensbæk Kommune er det især væsentligt, at udviklingsmulighederne omkring stationer bliver ensartet. Når betegnelsen knudepunktstation bliver afskaffet, vil byggemulighederne blive de samme ved alle stationer. Det vil nu være op til kommunerne selv at planlægge for besøgsintensivt byggeri af lokal eller regional betydning.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Høringssvar tager afsæt i visionerne Dynamisk arbejdsliv og fleksibel service

  af høj kvalitet samt Grønt byliv med central beliggenhed.

  Kommunikation

  Høringsfrist er 21. marts 2019. Efter behandling i Økonomiudvalget bliver høringssvar fremsendt inden for høringsfristen, med forbehold for Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse.

  Retsgrundlag

  Forslag til fingerplan 2019

  Planloven

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-03-2019

  Anbefales.

 • Punkt 4 Igangsætning af Kommuneplan 2019

  Beslutningstema

  Kommuneplan 2016 skal revideres og opdateres. Kommuneplan 2019 vil med afsæt i Udviklingsstrategi 2018 og Masterplan for Byudvikling i Vallensbæk have fokus på den igangværende byudvikling i Vallensbæk. Det er forventningen, at forslag til Kommuneplan 2019 bliver sendt i høring i efteråret 2019.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

   

  Center for Teknik indstiller, 

  • at Center for Teknik går i gang med at udarbejde forslag til Kommuneplan 2019

  Sagsfremstilling

  Kommuneplan 2019 skal være en naturlig forlængelse af Udviklingsstrategi 2018. Center for Teknik igangsætter revision og opdatering af kommuneplanen og sigter efter, at forslag til Kommuneplan 2019 bliver sendt i høring i efteråret 2019.

    

  Ifølge planloven skal en kommuneplan indeholde tre dele: 

  1. en hovedstruktur, som angiver de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen
  2. retningslinjer for arealanvendelsen i rammeområder
  3. rammeområder med mål for lokalplanernes indhold

  Principper for kommuneplanen

  Center for Teknik anbefaler, at den kommende kommuneplan bliver udformet på samme måde som den eksisterende og på samme måde være tilgængelig på Vallensbæk Kommunes hjemmeside. På hjemmesiden vil der være adgang til kommuneplanen via et kort med direkte links til rammer og retningslinjer for et givet område eller matrikel.

   

  Kommuneplanen skal være let at manøvrere i og umiddelbart til at forstå. Kommuneplan 2019 skal være et godt værktøj til at give overblik over kommunens planlægning for borgerne og erhvervslivet. Forvaltningen arbejder for, at kommuneplanen bliver så konkret og lettilgængelig, at borgerne og erhvervslivet let kan finde, hvad der gælder af overordnet planlægning for deres ejendom eller område.

   

  Tidsplan

  Center for Teknik foreslår, at Forslag til Kommuneplan 2019 bliver behandlet på møde i

   

  ·         Teknik- og Miljøudvalget ........................... tirsdag den 27. august 2019

  ·         Økonomiudvalget ................................. onsdag den 4. september 2019

  ·         Kommunalbestyrelsen ......................... onsdag den 11. september 2019

   

  med efterfølgende høring i otte uger.

   

  Herefter bliver Kommuneplan 2019 med høringssvar præsenteret på møde i

   

  ·         Teknik- og Miljøudvalget ......................... tirsdag den 3. december 2019

  ·         Økonomiudvalget ................................. onsdag den 11. december 2019

  ·         Kommunalbestyrelsen .......................... onsdag den 18. december 2019

   

  med henblik på endelig vedtagelse og offentliggørelse herefter.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Kommuneplan 2019 skal på alle delvisioner og temaer være i overensstemmelse med Udviklingsstrategi 2018.

  Kommunikation

  Der bliver afholdt dialogmøde i høringsperioden.

  Retsgrundlag

  Planlovens kap 2 og 4.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-03-2019

  Anbefales.

 • Punkt 5 Proces for ekspropriation til stationsforplads ved Søndre Ringvej

  Beslutningstema

  På møde i Kommunalbestyrelsen i september 2018 blev det besluttet, at arealerhvervelse til forplads til Vallensbæk letbanestation skal ske ved ekspropriation.

  Kommunalbestyrelsen skal ved ekspropriation udpege en repræsentant fra Kommunalbestyrelsen til at deltage i åstedsforretningen. Proces og tidsplan for ekspropriationen bliver fremlagt.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Teknik indstiller,

  • at der bliver udpeget en repræsentant fra Kommunalbestyrelsen til at deltage i åstedsforretningen
  • at tidsplanen for ekspropriation af matrikel 3ao, Vallensbæk By, bliver godkendt
  • at det bliver godkendt, at ekspropriationsudgifterne bliver håndteret i en selvstændig sag
  • at mulighed for ændring fra fortov til ny fællessti fra stationsforpladsen langs S-banen til Vejlesvinget bliver godkendt og dermed indgår i kommuneplanens vejplan
  • at en mulig fællessti fra stationsforpladsen op til Vejlegårdsstien bliver godkendt og dermed indgår i kommuneplanens vejplan

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet d. 12. september 2018 at overtage et areal, der tilhører Ejerforeningen Vejlegårdsparken gennem ekspropriation. Arealet skal bruges til at etablere stationsforplads med cykelparkering og buslomme ved Vallensbæk Station i forbindelse med anlæg af letbanen.

   

  Overtagelsen skal ske ved ekspropriation efter vejloven. Vejmyndigheden, dvs. Vallensbæk Kommune, kan ekspropriere til offentlig vej eller sti, når det er alment nødvendigt.

  Der kan også eksproprieres til arealer, der skal anvendes i forbindelse med trafikafvikling som f.eks. cykelparkering og andre almindelige funktioner på en stationsforplads.     

   

  Den 12. september 2018 blev det besluttet, at hele matriklen 3ao skal eksproprieres. Ud over plads til buslomme ud til Søndre Ringvej og forplads til letbanestationen, kan arealet benyttes til to nye stiforbindelser.

   

  I den vestlige ende af matrikel 3ao kan en ny fællessti langs S-banen forbedre forbindelsen for gående og cyklister til Amalieparken og de nye boligprojekter ved Vejlegårdsvej. I dag er der kun et smalt fortov langs Vejlegårdsparken, og kun i sydsiden langs S-banen. Der er ikke cykelsti. Fællesstien er en kombineret cykel- og gangsti.

   

  I den østlige ende af matrikel 3ao vil det være en markant forbedring for cyklister på Vejlegårdsstien, hvis det bliver muligt at cykle ned til forpladsen. Halvdelen ligger på matrikel 7fn, der er et privat grønt område. Ekspropriation af dette areal er ikke med i sagen. Det vil være muligt senere at ekspropriere det nødvendige areal til stien i forbindelse med anlæggelsen, når stien er med i kommunens vejplan.

   

  Center for Teknik anbefaler derfor, at de to stier bliver en del af kommunens vejplan, som indarbejdes i kommuneplanen ved revisionen i efteråret 2019.

  Når en ny sti er med i vejplanen, bliver det nødvendige areal til stien reserveret. Det gælder også hen over privat ejendom. Fremtidig lokalplan for området skal have mulighed for de nye stiforbindelser.

   

   

   

  Ekspropriation følger en proces i tre faser: forberedelse, åstedsforretning og ekspropriationsbeslutning.

   

  Forberedelse

   

  Først bliver der udarbejdet en arealfortegnelse og en ekspropriationsplan, som bl.a. indeholder oplysning om ejer og størrelsen på arealer, der skal eksproprieres, og en kort beskrivelse af de ændringer, som ekspropriationen vil medføre for de berørte ejendomme. Landinspektøren udarbejder de to dokumenter.

   

  Samtidig med invitation til åstedsforretningen sendes arealfortegnelsen og ekspropriationsplanen i offentlig høring. Det skal ske mindst 4 uger før åstedsforretningen.

   

  Åstedsforretning

   

  Åstedsforretningen finder sted på arealet, der skal overdrages. Inden har en landinspektør sat flag op, så det er muligt at se, hvor stort et areal vejmyndigheden vil ekspropriere. Hvis der er andre tydelige grænser som hegn eller veje, er det ikke nødvendigt med flag.  

   

  Efter vejloven skal åstedsforretningen ledes af et medlem af kommunalbestyrelsen som repræsentant for kommunen som vejmyndighed. Kommunalbestyrelsen skal derfor udpege et medlem til at stå for åstedsforretningen. Der må gerne deltage flere medlemmer fra kommunalbestyrelsen. Ud over et medlem af kommunalbestyrelsen deltager to til tre medarbejdere fra forvaltningen og en landinspektør også på åstedsforretningen.

   

  Ejer og andre berørte af den planlagte ekspropriation har ret til under åstedsforretningen at komme med bemærkninger og ændringsforslag til ekspropriationen. På åstedsforretningen kan der gives forslag til erstatningen. Fra kommunens side er det dog med forbehold for ekspropriationens gennemførelse og kommunalbestyrelsens endelige godkendelse. Landinspektøren fører protokol over åstedsforretningen.

   

  Efter åstedsforretningen har ejer og andre berørte også mulighed for at komme med bemærkninger og forslag inden for en frist på 4 uger.

   

  Ekspropriationsbeslutning

   

  Efter høringsperioden på 4 uger fra åstedsforretningen er overstået, kan vejmyndigheden træffe ekspropriationsbeslutning med et forslag til erstatning. Kommunen meddeler afgørelsen til ejeren, og fastsætter en frist for accept af erstatningsforslaget på mindst 4 uger. De 4 uger er samtidig klagefrist for kommunens afgørelse. Når ejer har accepteret erstatningen, kan ekspropriationen gennemføres endeligt. Landinspektøren står for tinglysning af ekspropriationsbeslutningen.

   

  Tidsplan

   

  For at give Ejerforeningen Vejlegårdsparken mulighed for at drøfte ekspropriationen med sine medlemmer, foreslår Center for Teknik, at de 4 uger efter åstedsforretningen er placeret i den periode hvor ejerforeningen holder ordinær generalforsamling 2019. Dato for generalforsamlingen er 23. maj 2019 i uge 21. Det er derfor anbefalingen, at åstedsforretningen bliver afholdt en dag i uge 19, fra 6. til 10. maj.

   

  Tidsplanen ser derefter sådan ud:

   

  • Indkaldelse til åstedsforretning og offentliggørelse af arealfortegnelse og ekspropriationsplan senest fredag d. 5. april 2019
  • Åstedsforretning en dag i uge 19 fra 6. til 10. maj 2019
  • 4 ugers frist for bemærkninger fra fredag d. 10. maj til mandag d. 10. juni 2019
  • Ekspropriationsbeslutningen på første møderække efter sommerferien
  • 4 ugers frist for accept af erstatningsforslaget fra 12. september til 10. oktober 2019
  • Godkendelse af ekspropriationsudgifterne på møderækken i november 2019
  • Tinglysning af ekspropriationsbeslutningen december 2019

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  I budget 2019 er der i overslagsåret 2021 afsat 5 mio. kr. til etablering af tre forpladser med f.eks. cykelparkering til de nye letbanestationer i Vallensbæk.

   

  Udgifter til erhvervelse af matrikel 3ao, Vallensbæk By, forudsættes indeholdt i det afsatte beløb. Forvaltningen vender tilbage, som nævnt i tidsplanen, med en selvstændig sag om udgifterne til ekspropriation, når udgifterne til dette er kendte. I den forbindelse vil dele af anlægsbevillingen på 5 mio. kr. i 2021 eventuel kunne blive fremrykket.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen understøtter visionen om et grønt byliv med central beliggenhed, byrum af høj kvalitet og en infrastruktur, som lægger op til, at børn og voksne cykler i kommunen.

  Kommunikation

  Vejplaner er som udgangspunkt kun vejmyndighedens planlægningsredskab og pålægger ikke grundejere pligter eller rettigheder. Vejloven har ikke bestemmelser om høring af borgere og grundejere, inden nye stier og veje kommer med i vejplanen. Center for Teknik vil i stedet sende ændringer i vejplanen i partshøring til de to berørte grundejere i fire uger efter forvaltningsloven, samtidig med indkaldelse til åstedsforretningen.

  Retsgrundlag

  Lov om offentlige veje, kap. 3 og 10

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-03-2019

  Indstillingen anbefales med anbefaling om at Jan Høgskilde (C) udpeges som repræsentant for Kommunalbestyrelsen til at deltage i åstedsforretningen.  

 • Punkt 6 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 96, Område syd for Egholmskolen

  Beslutningstema

  Forslag til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2016 og Forslag til Lokalplan nr. 96, Område syd for Egholmskolen bliver forelagt til endelig vedtagelse efter at have været i offentlig høring i otte uger. Høringsfristen blev efter dialogmødet den 3. december 2018 forlænget til den 18. januar 2019.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Teknik indstiller,

  • at Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2016 og Lokalplan nr. 96, Området syd for Egholmskolen bliver vedtaget endeligt
  • at høringssvar bliver besvaret som beskrevet under ’Afdelingens anbefaling til svar på høringssvar i bilag 1

  Sagsfremstilling

  Forslag til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2016 og Forslag til Lokalplan nr. 96, Område syd for Egholmskolen blev godkendt til offentlig høring på kommunalbestyrelsesmødet den 10. oktober 2018. Planforslagene blev offentliggjort den 16. oktober 2018 og var i høring frem til den 11. december 2018.

   

  Der er afholdt dialogmøde om planforslagene mandag den 3. december 2018 i mødelokalet Havet på Rådhuset. Der var 34 fremmødte borgere. Dialogmødet blev afholdt i slutningen af høringsperioden, og på dialogmødet var der nogle spørgsmål som forvaltningen skulle afklare med andre myndigheder. Derfor valgte forvaltningen at forlænge høringsperioden til 18. januar 2019, så forholdene kunne blive afklaret i høringsperioden.

   

  Center for Teknik har modtaget seks høringssvar: fire høringssvar fra myndigheder og to høringssvar fra borgere. Høringssvarene omhandler:

  • Myndighedsforhold
  • Fortætning i det stationsnære område
  • Skatteforhold

  Indsigelsesskema

  De seks høringssvar er samlet i bilag 1, Høringsskema med forslag til besvarelse.

   

  Banedanmark meddeler, at de ingen bemærkninger har.

   

  Miljøafdelingen i Ishøj Kommune gør opmærksom på to faktuelle fejl i lokalplanforslaget. Det drejer sig om navnet på forsyningsselskabet i lokalplanområdet og omtale af en forældet lov.

   

  Forvaltningen lægger op til at svare miljøafdelingen, at de to faktuelle fejl rettes i den endelige udgave af Lokalplan nr. 96, Området syd for Egholmskolen.

   

  Miljø- og Fødevareministeriet gør opmærksom på, at der i redegørelsen ikke er gjort opmærksom på, at der ikke er bilag IV-arter (arter, som er beskyttet efter EU"s naturbeskyttelsesdirektiverne) eller yngle- eller rasteområder for fugle inden for lokalplanområdet. Dette skal ifølge planloven fremgå af redegørelsen.

   

  Forvaltningen vil meddele Miljø- og Fødevareministeriet, at der under redegørelsen tilføjes, at der ikke er bilag IV-arter eller yngle- eller rasteområder inden for lokalplanområdet.  

   

  To borgere bemærker, at grundskylden vil stige med muligheden for udstykning og en højere bebyggelsesprocent, og at det fuldt udbyggede område ikke kan tåle en fortætning med mere trafik. Desuden bemærker en af borgerne, at det er uacceptabelt med 1½ plan familiehuse i området.

   

  Forvaltningen lægger op til at svare borgerne, at det er korrekt, at en udvidelse af en byggeret har den skattetekniske virkning, at den eventuelle fortjeneste ved udnyttelse af byggeretten eller salg bliver indregnet i grundskylden. Forvaltningen lægger også op til at svare borgerne, at Vallensbæk Kommune, som alle andre kommuner i hovedstadsområdet, arbejder med fortætning i stationsnærhedsområdet. Det er en del af Fingerplanens intentioner.

   

  Forvaltningen svarer borgeren på spørgsmålet om 1½ plan familiehuse, at Lokalplan nr. 96 aflyser Byplanvedtægt nr. 1, hvor det var tilladt at opføre bygninger i 1½-plan svarende til 1 etage med udnyttet tagetage. Byggeretten fra Byplanvedtægt nr. 1 føres videre i lokalplan nr. 96, Område syd for Egholmskolen.

   

  Indholdet i de modtagne bemærkninger giver ikke anledning til væsentlige ændringer i planforslagene. Rettelser og tilføjelser er i overensstemmelse med planforslagenes intentioner. Derudover er der som sagt indsigelser i forhold til grundskyld og boliger i halvandet plan. Disse ting er en naturlig følge af lokalplanen. Hvis man ønsker at imødekomme disse bemærkninger, vil lokalplanen skulle aflyses.

  Bemærkningerne er samlet i bilag 1 med forslag til besvarelse.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen understøtter visionen om et grønt byliv med central beliggenhed (delvision 2).

  Kommunikation

  Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2016 og Lokalplan nr. 96, Området syd for Egholmskolen bliver offentliggjort på plan.dk og kommunens hjemmeside, når den er endeligt vedtaget i Kommunalbestyrelsen. Forvaltningen svarer dem der har afgivet høringssvar som beskrevet i bilag 1.

  Retsgrundlag

  Planloven kap 5.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-03-2019

  Anbefales.

 • Punkt 7 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 97 - Hyttekvarteret

  Beslutningstema

  Forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2016 og Forslag til Lokalplan nr. 97, Hyttekvarteret bliver forelagt til endelig vedtagelse efter at have været i offentlig høring i otte uger. Høringsfristen blev efter dialogmødet den 3. december 2018 forlænget til den 18. januar 2019.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Teknik indstiller,

  • at Forslag til Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2016 og Lokalplan nr. 97, Hyttekvarteret bliver vedtaget endeligt
  • at høringssvar bliver besvaret som beskrevet under ’Afdelingens anbefaling til svar på høringssvar’ i bilag 1

  Sagsfremstilling

  Forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2016 og Forslag til Lokalplan nr. 97, Hyttekvarteret blev godkendt til offentlig høring på Kommunalbestyrelsesmødet den 10. oktober 2018. Planforslagene blev offentliggjort den 16. oktober 2018 og var i høring frem til den 11. december 2018 

   

  Der er afholdt dialogmøde om planforslagene mandag den 3. december 2018 i mødelokalet Havet på Rådhuset. Der var 34 fremmødte borgere.

   

  Dialogmødet blev afholdt i slutningen af høringsperioden, og på dialogmødet var der nogle spørgsmål som forvaltningen skulle afklare med andre myndigheder. Derfor valgte forvaltningen at forlænge høringsperioden til 18. januar 2019, så forholdene kunne blive afklaret i høringsperioden.

   

  Center for Teknik har modtaget fem høringssvar: tre høringssvar fra myndigheder og to høringssvar fra borgere. Høringssvarene omhandler:

  • Myndighedsforhold
  • Fortætning i det stationsnære område

  Indsigelsesskema

  De fem høringssvar er samlet i bilag 1, Indsigelsesskema med forslag til besvarelse.

   

  Banedanmark meddeler, at de ingen bemærkninger har.

   

  Miljøafdelingen i Ishøj gør opmærksom på en faktuel fejl i lokalplanforslaget. Det drejer sig om omtale af en forældet lov.

   

  Forvaltningen vil svare miljøafdelingen, at den faktuelle fejl bliver rettet i den endelige udgave af Lokalplan nr. 97, 1½-plans boliger I Hyttekvarteret.

   

  Miljø- og Fødevareministeriet gør opmærksom på, at der i redegørelsen ikke er gjort opmærksom på, at der ikke er bilag IV-arter (arter, som er beskyttet efter EU"s naturbeskyttelsesdirektiverne) eller yngle- eller rasteområder for fugle inden for lokalplanområdet. Dette skal ifølge planloven fremgå af redegørelsen.

   

  Forvaltningen lægger op til at meddele Miljø- og Fødevareministeriet, at der under redegørelsen bliver tilføjet, at der ikke er bilag IV-arter eller yngle- eller rasteområder for fugle inden for lokalplanområdet.  

   

  To borgere bemærker, at muligheden for at bygge huse i 1½-plan, vil give øgede indbliksgener og den øgede bygningsmasse vil påvirke områdets grønne karakter negativt.

   

  Forvaltningen vil svare borgerne, at de eksisterende bygplanvedtægter allerede indeholder muligheden for at opfører 1½-plans huse. Muligheden for at bygge i 1½-plan er således ikke ændret med bestemmelserne i Lokalplan nr. 97.

   

  Lokalplan nr. 97 indeholder flere bestemmelser, der har til formå at minimere indbliksgener i forbindelse med ny bebyggelse i 1½-plan. Blandt andet er der et krav om, at vinduer i tagetagen skal være placeret minimum otte meter fra naboskel. Byplanvedtægt nr. 1 og Partiel Byplan nr. 3 har ikke nogle bestemmelser, der regulerer placeringen af vinduer i tagetagen. Bestemmelserne i Lokalplan nr. 97 er således bedre til at regulere indbliksgener end det eksisterende plangrundlag.

   

  Indholdet i de modtagne bemærkninger giver ikke anledning til væsentlige ændringer i planforslagene, da rettelser og tilføjelser er i overensstemmelse med planforslagenes intentioner. Bemærkningerne er samlet i bilag 1 med forslag til besvarelse.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen understøtter visionen om et grønt byliv med central beliggenhed (delvision 2).

  Kommunikation

  Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2016 og Lokalplan nr. 97, Hyttekvarteret bliver offentliggjort på plandata.dk og kommunens hjemmeside, når den er endeligt vedtaget i Kommunalbestyrelsen. Forvaltningen svarer dem der har afgivet høringssvar som beskrevet i bilag 1.

  Retsgrundlag

  Planloven kap 5.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-03-2019

  Anbefales.

 • Punkt 8 Movias udfasning af trykte køreplaner på stoppestederne

  Beslutningstema

  Movias udfasning af trykte køreplaner ved stoppestederne.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget.

   

  Center for Teknik indstiller,

   

  • at orientering om, at Movia udfaser trykte køreplaner ved busstoppestederne bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Movias bestyrelse har orienteret om, at de vil udfase trykte køreplaner på stoppestederne. Ændringen er trådt i kraft, og udskiftningen er ved at ske.

   

  Ændringen betød oprindeligt, at køreplaner og ruteplaner blev fjernet fra stoppestederne, og erstattet af information om, hvordan man selv kunne søge oplysninger, om afgangstider. Der ville fortsat være information om hvilken endestation linjen havde.

  På 2000 stoppesteder på Sjælland er der en såkaldt count down, som viser antallet af minutter til næste afgang. Ændringen var derfor mest markant på stoppestederne uden count down. Der er 12500 stoppesteder uden count down. De betjener 30% af buspassagerne i Movias område.

   

  Movia har i forbindelse med ændringen modtaget kritik fra Ældresagen, Passagerpulsen (passagernes talerør) og borgere.

   

  Movias bestyrelse har derfor fulgt op på implementeringen af beslutningen om forenkling af stoppestedstavlerne ved fjernelse af ruteplaner og køreplaner. På bestyrelsesmøde den 27. februar 2019 blev det derfor besluttet, at oplysning om ruterne skal genindføres på stoppestedstavlerne, og at der lægges trykte køreplaner i busserne. Dog vil afgangstider stadig ikke fremgå på de stoppestedstavler, hvor der ikke er digital information.

    

  Movia oplyser, at der i stedet for den trykte køreplan på det enkelte stoppested er andre løsninger, når man ønsker at orientere sig om, hvornår den næste bus kommer:

   

  Stoppesteder med count down

  Count down er en digital nedtællingsfunktion, hvor man kan se antallet af minutter til næste bus. I Vallensbæk Kommune er der kun count down-moduler (live digital information) på de regionale linjer 300S og 30E’s stoppesteder på Søndre Ringvej.

   

  Stoppesteder uden count down

  I Vallensbæk er det linjerne 143, 144 og 166, der ikke har nogen digital information på stoppestederne.

   

  Der er information på stoppestedet om, at man kan sende en sms og få oplyst afgangstiden for næste bus.

   

  Desuden kan man via en smartphone eller tablet (eller fra en pc hjemmefra) se køreplanen på DOT’s hjemmeside eller få liveopdaterede trafikinformationer på rejseplanen.dk.

   

  Det er også muligt at ringe til Movias kundeservice i åbningstiden og få oplyst afgangstider, og det er også muligt at få tilsendt en køreplan.

  Indtil implementeringen af ændringerne med ruteplaner på stoppestedstavlerne, vil det også være muligt at få en folder med køreplanen i busserne.

   

  Informationen findes på dansk og engelsk på stoppestederne.

   

  Konsekvens for Vallensbæks borgere

  De lokale linjer i Vallensbæk (143, 144 og 166) har ikke nogen digital information på stoppestederne, og derfor kan borgerne kun finde ud af, hvornår bussen kommer ved brug af en mobiltelefon, når de står ved stoppestedet. Alternativt skal borgerne have fundet informationen hjemmefra, enten via internettet, via Movias kundeservice eller en tilsendt køreplan.

    

  Vurdering af Movias beslutning om ændring af stoppestedstavlerne udformning

  Beslutningen om at ændre stoppestedstavlernes udformning er truffet af Movias bestyrelse, hvor der sidder repræsentanter for kommunerne. Beslutningen har ikke været i høring hos de enkelte kommuner. Movia oplyser, at de har gennemført ændringen som led i den offentlige digitaliseringsstrategi. Det er forvaltningens opfattelse, at ændringen er en serviceforringelse for borgerne.

   

  Pressemeddelelse fra Movia er vedlagt som bilag.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Sagen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Vallensbæk Kommune.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Forvaltningen vil sørge for, at der bliver informeret om udfasning af køreplaner på stoppestederne via en artikel på kommunens hjemmeside, på Facebook og i Vallensbæk Nu. Artiklen vil orientere om tiltaget, og om hvordan man kan søge information om rejsen i fremtiden.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-03-2019

   

   

  Teknik- og Miljøudvalget ønsker at sagen sendes til behandling i Kommunalbestyrelsen, idet der er tale om en klar serviceforringelse over for kommunens borgere.

 • Punkt 9 Forlængelse af aftale om fiskeretten til Ishøj Sportsfiskerklub i den nedre del af St. Vejleå

  Beslutningstema

  Ishøj Sportsfiskerklub ansøger om forlængelse af aftalen om fiskeretten i den nedre del af St. Vejleå fra Ishøj Strandvej til Strandparken.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget.

   

  Center for Park, Vej og Miljø, Ishøj Kommune, indstiller,

   

  • at det bliver godkendt, at aftalen om fiskerettigheder til Ishøj Sportsfiskerklub i den nedre del af St. Vejleå bliver forlænget med fem år

  Sagsfremstilling

  Ishøj Sportsfiskerklub har den 4. november 2018 søgt om at få forlænget aftalen om fiskeretten i den nedre del af St. Vejle å fra Ishøj Strandvej til Strandparken.

   

  Strandparkens bestyrelse har godkendt forlængelsen, som har det område vist med grønt på kortet nedenfor. Fiskerettigheder for den nedre del af St. Vejleå er vist med rødt.

  Fiskeret

   

  Aftalen blev senest fornyet i 2012 for en femårig periode og skulle have været fornyet i 2017. De seneste to år har området været administreret, som om aftalen fortsat var gældende.

   

  Det foreslås, at aftalen forlænges med yderligere fem år.

   

  Fiskeretten indebærer, at klubbens medlemmer har adgang til fiskeriet. Ikke-medlemmer kan opnå adgang til at fiske i åen ved at købe et dagfiskekort til 50 kr., ud over det normale statslige fisketegn, man generelt skal have for at fiske i Danmark. Et dagfiskekort kan købes på Q8 tanken, Ishøj Stationsvej eller via klubbens hjemmeside. Personer under 18 år og folkepensionister kan fortsat fiske uden dagfiskekort.

   

  Klubben fører kontrol med fiskeriet i området, så der ikke foregår ulovligt fiskeri. Klubben holder ligeledes opsyn med området og foretager oprydning.

   

  Strandparkens bestyrelse har godkendt forlængelse af tilsvarende aftale for lagunen ved St. Vejleås udløb.

   

  Tilsvarende beslutningspunkt er fremlagt for Klima- og Miljøudvalget og for Teknik- og Bygningsudvalget i Ishøj Kommune.

   

  Der henvises til vedlagte notat (bilag 1) om sagen.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen understøtter delvision 3 om livskvalitet i et godt og sundt liv.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Fiskeriloven.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-03-2019

  Godkendt.

 • Punkt 10 Meddelelser fra formanden

  Meddelelser

   

  Temamøde for Teknik og Miljøudvalget vedr. Letbanen den 28. maj 2019

  Præsentation af affaldsplanen på Vestforbrændingen den 5. april 2019
  Visionsdag for Vallensbæk Mose

  Affaldsindsamling den 31. marts 2019