You are here

Teknik- og Miljøudvalget - 05-11-2019

Dato: Tirsdag den 5. november 2019 Tid: Kl. 17:00
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Sted: Mødelokale Skyen på Rådhuset
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Teknik- og Miljøudvalget skal godkende mødets dagsorden.

  Indstilling

  Udvalgsformanden indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-11-2019

  Godkendt.

 • Punkt 2 Nedlæggelse af vej og vejareal

  Beslutningstema

  Efter otte ugers høring skal der træffes endelig beslutning om at nedlægge vejen og et vejareal, der ligger mellem Vallensbæk Strandvej og Søndre Ringvej.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget.   

  Center for Teknik indstiller, 

  • at det bliver godkendt, at vejen og vejarealet mellem Vallensbæk Strandvej og Søndre Ringvej bliver nedlagt som vejareal

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget traf på deres møde den 2. april 2019 beslutning om at nedlægge et vejstykke mellem Vallensbæk Strandvej

  og Søndre Ringvej og at sende nedlæggelsen i offentlig høring i otte uger.

   

  Nedlæggelsen af vejen er dels begrundet i trafiktællinger foretaget i forbindelse med forarbejder til letbanen, dels i Masterplan for Byudvikling, hvori området langs Søndre Ringvej, mellem Bækkeskovvej og broen over Søndre Ringvej, er blevet beskrevet til byudvikling i op til fire etager. Derfor vil en nedlægning af vejen være med til at sikre udviklingen kan ske som et sammenhængende område.

  Hvis det bliver besluttet, at vejstykket bliver nedlagt, vil forvaltningen begynde en forhandling med Letbanen og entreprenøren om at medtage sløjfningen af

  tilkørselsbanen på Søndre Ringvej i deres arbejder. Fordelene ved at nedlægge

  vejstykket nu er, at arbejderne kan udføres ad en omgang, og at ændringerne forventeligt vil kunne udføres inden for den aftalte entreprise for letbanen.


  En nedlægning af vejen efter etablering af Letbanen vil betyde enten yderligere

  anlægsudgifter for kommunen, eller at der vil være et restareal fra tilkørselsbanen, der

  kommer til at ligge ubrugt.

   

  I forbindelse med forberedelsen af høringsmaterialet til nedlæggelsen af vejen blev forvaltningen opmærksom på, at vejarealet omkring vejen også skal nedlægges for at kunne indgå i byudviklingen. Derfor har de omkringliggende vejarealer også indgået i den offentlige høring. Se illustration herunder.

   

  Vejstykke og vejareal der nedlægges

   

  Nedlæggelse af vejen og de omkringliggende vejarealer har været i offentlig høring på kommunens hjemmeside, fra den 25. juli til den 23. september 2019. Høringsmaterialet er vedlagt som bilag.

   

  I høringsperioden er der indkommet to høringssvar fra hhv. Københavns Vestegns Politi og fra Vejdirektoratet. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

   

  Høringssvar fra Vejdirektoratet

   

  Vejdirektoratet kan godkende, at vejstykket på Ring 3 bliver nedlagt, hvis der opsættes skiltning mod ”Glostrup” i rundkørslen ved Sandvejen og Bækkeskovvej. Således vil svingretningen mod Ring 3, Glostrup blive opretholdt også for ikke stedkendt trafik, der ellers risikerer at køre til Ishøj.

   

  Høringssvar fra Københavns Vestegns Politi

  Politiet har ingen indvendinger til den påtænkte nedlæggelse af vejarealet.

   

  Hvis Teknik og Miljøudvalget godkender, at vejstykket og vejarealet er nedlagt, kan arealerne indgå i byudviklingen i området. Samtidigt kan forvaltningen indgå aftaler med Hovedstadens Letbane om tilpasning af vejprofilet ved Søndre Ringvej, hvor vejtilslutningen skal fjernes.

   

  Forvaltningen vurderer, at flytning af skiltet med henvisningen til Glostrup, kan afholdes inden for Vej og Parks driftsbudget.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Der forventes at udgifter til nedlæggelse af vejen er af mindre omfang, og at de kan holdes inden for Vej og Parks driftsbudget.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Nedlægning af vejstykket tager udgangspunkt i Udviklingsstrategiens delvision 2: ”Grønt byliv med central beliggenhed”.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Lov om offentlige veje § 15.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-11-2019

  Godkendt, idet Teknik- og Miljøudvalget ønsker skiltningen mod Glostrup opsat i rundkørslen ved Vallensbæk Strandvej og Vallensbæk Torvevej.

 • Punkt 3 Genoptagelse af ønske til miljøkrav i forbindelse med Busudbud A19

  Beslutningstema

  Movia har bedt Vallensbæk Kommune genoverveje hvilken type drivmiddel, der skal anvendes i forbindelse med ønske til miljøkrav i Busudbud A19.

  Busudbud ”A19” er et fællesudbud for en række linjer i Movias område. I Vallensbæk Kommune er det buslinjerne 143, 144 og 166.

   

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. juni 2019, at busmateriellet skulle udbydes som dieselbusser, hvis det var billigere end fossilfri drivmidler.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Teknik indstiller,

   

  ·       at det bliver godkendt, at typen af brændstof i Busudbud A19 bliver ændret til fossilfrie drivmidler (2. generations biobrændstoffer)

  Sagsfremstilling

  Baggrund for ønske om en ændret beslutning

  Kommunalbestyrelsen traf den 26. juni 2019 beslutning i sagen om busudbud A19, der vedrørte blandt andet reklamer, drivmidler, buslængder og kontraktlængder for buslinje 143, 144 og 166.

   

  Kommunalbestyrelsen besluttede, at busmateriellet skulle udbydes som fossilfri, hvis det var billigere end diesel. Det forventes at kørsel med de fossilfri drivmidler vil være dyrere end med diesel og dermed er konsekvensen af beslutningen at kommunalbestyrelsen har valgt en dieselløsning.

   

  Efter behandling i de øvrige kommunalbestyrelser har det vist sig, at Vallensbæk Kommune er den eneste kommune, hvor konsekvensen af beslutningen ikke var at indføre fossilfri drivmidler på de tre buslinjer (143, 144 og 166), der kører i kommunen. Alle linjerne deles med nabokommuner.

   

  Da alle kommuner på en buslinje skal opnå enighed om, hvilke miljøkrav der skal stilles i udbuddet, har Movia bedt Vallensbæk Kommune genoverveje den tidligere beslutning om, hvilken type drivmiddel der skal anvendes i forbindelse med miljøkrav i Busudbud A19 (bilag 1). Det betyder, at Movia ønsker, at kommunen godkender anvendelse af fossilfri drivmidler i stedet for diesel.

   

  Movias vurdering er, at de fossilfrie busser bliver dyrere, og derfor bliver sagen fremlagt igen, da betingelserne fra kommunalbestyrelsens beslutning ikke kan blive opfyldt.

   

  De tre buslinjer kører igennem sammenlagt 10 kommuner.

   

  Københavns og Rødovre kommuner har på baggrund af Movias henvendelse til dem efterfølgende besluttet at imødekomme de øvrige kommuners ønsker om at anvende fossilfrie drivmidler på linje 166, selvom de to kommuner havde sat krav om nulemissionsbusser i alle fremtidige udbud. Beslutningen er truffet på baggrund af Movias anbefaling om at der ikke anvendes nulemissionsbusser på linje 166 i Udbud A19 på grund af behovet for høj fleksibilitet i tilpasningen til anlæg af letbanen, hvilket er svært at opnå, når man er bundet af ladeinfrastrukturer (ladestandere).

   

  Herunder ses definitionen på busser med henholdsvis fossilfrie drivmidler og nulemissions-drivmidler:

  • Fossilfrie busser er busser der fx kører på 2. generations biobrændsel som biogas, som er baseret på plantemateriale, eller syntetisk biodiesel (også kaldet HVO).

  • Nulemissionsbusser er busser, der kører på el eller brint, og dermed ikke udleder CO2 til luften lokalt. Denne type busser kræver enten depotopladning eller ladestandere på endestationerne (herunder Vallensbæk St.).

  Økonomiske overvejelser

  Movia oplyser, at omstillingen til fossilfri busdrift vil betyde en meromkostning på mellem 100.000 og 300.000 kr. pr år for Vallensbæk Kommune. Den fulde økonomiske effekt af udbuddet ses først i 2022, da driftsstarten på Udbud A19 ligger i december 2021. Erfaringerne med fossilfrie drivmidler er begrænsede, og derfor er prisoverslaget baseret på Movias estimater, som tager udgangspunkt i den generelle forventning til prisen, baseret på allerede gennemførte udbud hos Movia. Den forventede udgift er derfor angivet som et relativt stort interval, da der som sagt er begrænset erfaring med udgiftsniveauet.

   

  Anvendt materiel

  Movia oplyser, at der med fossilfri drivmidler kan anvendes kendt busmateriel, da der blot er tale om tilførsel af en anden type brændstof til tanken, og dermed er der ikke behov for nye teknologier.

   

  Fordele ved at anvende fossilfri drivmidler

  Movia har estimeret, at der kan spares 132 tons CO2 pr. år ved af skifte drivmiddel fra diesel til fossilfri drivmidler. Dette svarer fx til den samlede udledning af CO2 fra Vallensbæk Rådhus, som ifølge det grønne regnskab var på 130 tons CO2 i 2018.

   

  Udledningen af NOx og partikler vil også blive reduceret væsentligt ved anvendelse af fossilfri drivmidler (se tabel herunder).

   

  Bus-
  linje

  CO2

  NOx

  Partikler

   

  Nuværende udledning (tons pr. år)

  Udledning ved fossilfrihed (tons pr. år)

  Nuværende
  udledning
  (kg pr. år)

  Udledning ved
  fossilfrihed*
  (kg pr. år)

  Nuværende
  udledning
  (kg pr. år)

  Udledning ved
  fossilfrihed*
  (kg pr. år)

  143

  51

  0

  113

  30

  0,3

  0,13

  144

  70

  0

  53

  41

  0,41

  0,18

  166

  11

  0

  30

  9

  0,12

  0,4

   

  132

  0

  296

  80

  0,83

  0,35

   

   

  Da udbuddet omhandler samtlige af kommunens buslinjer, vil en ændring af drivmidlerne til fossilfrie drivmidler betyde, at Vallensbæk Kommune vil være den første kommune i Movias område, der har busser, der udelukkende kører på fossilfri drivmidler. I de øvrige kommuner udgør buslinjerne på fossilfri drivmidler en mindre del af deres samlede busflåde.

   

  Ulempe ved at anvende fossilfri drivmidler

  Merudgiften til anvendelse af fossilfrie drivmidler i busdriften udgør på baggrund af Movias vurderinger 7,7 % af det samlede budget. Der er på nuværende tidspunkt ikke budgetteret med en merudgift på 7,7 % i busdriften fra december 2021.

   

  Konklusion

  Da ændringen vil gælde for samtlige af kommunens buslinjer, bliver Vallensbæk Kommunes økonomi ramt hårdere end de øvrige kommuner, hvor ændringen i Udbud A19 kun udgør en lille procentdel. På grund af den store effekt på kommunens samlede økonomi til busdrift indstillede forvaltningen i første omgang, at man ikke anbefalede kørsel med fossilfrie drivmidler.

   

  Der var tidligere ikke udført en beregning på reduktionen i CO2, NOx og partikler for Vallensbæk Kommune, og effekten af disse fremgik derfor ikke i den sag, som lå til grundlag for den beslutning, Kommunalbestyrelsen traf den 26. juni 2019.

   

  Miljøeffekten ved udskiftning af drivmiddel fra diesel til 2. generationsbiobrændsel har vist sig at være høj, og derfor anbefaler forvaltningen, at drivmidlet i kommunens busser udskiftes til fossile brændstoffer. En anden fordel ved dette er, at kommunerne dermed opnår enighed om brændstoffet, og Movia kan sende buslinjerne i udbud.

   

  Den fulde økonomiske effekt af udbuddet ses først i 2022, da driftsstarten på Udbud A19 ligger i december 2021.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Movia forventer, at merudgiften for anvendelse af fossilfrie drivmidler i busdriften vil være på 100.000 – 300.000 kr. pr. år.

   

  Merudgiften til busdrift indarbejdes i budgettet fra december 2021.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen understøtter delvision 2 (Grønt byliv med central beliggenhed) om, at Vallensbæk er en grøn kommune, der værner om miljøet og tænker bæredygtigt.

  Kommunikation

  Hvis indstillingen bliver godkendt, vil disse blive meddelt til Movia med henblik på det videre arbejde frem mod udbudsgrundlag for Udbud ”A19”. 

  Retsgrundlag

  Lov om trafikselskaber.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-11-2019

  Anbefales.

 • Punkt 4 Endelig vedtagelse af affaldsplan 2019-2030

  Beslutningstema

  Forslag til Affaldsplan 2019-2030 bliver fremlagt til godkendelse og offentliggørelse.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

   

  Park-, Vej- og Miljøcenter, Ishøj Kommune indstiller,

   

  • at forslag til Affaldsplan 2019-2030 bliver godkendt og offentliggjort

  Sagsfremstilling

  Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal kommunerne udarbejde en seksårig plan for håndtering af affald. Kommunens nuværende affaldsplan udløb den 31. december 2018.

  Teknik- og Miljøudvalget har den 4. juni 2019 besluttet at sende forslag til Affaldsplan 2019-2030 i høring. Høringsperioden løb fra den 8. juli 2019 til 1. september 2019, og der er modtaget fire høringssvar.

  Under udarbejdelsen af forslag til Affaldsplan 2019-2030 blev der afholdt to workshops med Agenda 21-rådet. Desuden blev der i høringsperioden afholdt et informationsmøde for borgere og virksomheder.

  Høringssvarene vedrører hovedsageligt tilrettelæggelse og drift af kommunens affaldsordninger. Forvaltningen har vurderet, at de indkomne høringssvar ikke giver anledning til ændringer af planforslaget. Alle høringssvar besvares med direkte kontakt til borgerne efter kommunalbestyrelsens behandling af planforslaget. På baggrund af høringssvar 1 og 2 (se nedenstående tabel) igangsætter Vestforbrænding tiltag, som hører under den almindelig drift af kommunens affaldsordninger.

  Nr.

  Høringssvar

  Forvaltningens bemærkninger

  1.

  Der ønskes:
  1. Fleksible tømmefrekvenser.
  2. At renovationsmedarbejdere bliver bedre til at huske at åbne skaktrør efter tømning.
  3. Mulighed for afhentning af storskrald.

  4. Sorteringsposer til beboerne.
  5. Verdensmål i affaldsplanen.

  Ad 1-4 håndteres ved, at Vestforbrænding direkte tager kontakt til boligområdet. Det indgår i håndteringen af den almindelige drift og giver ikke anledning til ændringer i planforslaget.
  Ad 5. I sin helhed understøtter affaldsplanen FN’s verdensmål. Dette er omtalt i ”Vision” og ”Forord”, og høringssvaret giver derfor ikke anledning til ændringer i planforslaget.

  2.

  Der ønskes mulighed for afhentning af farligt affald.

  Der er i henhold til regulativet mulighed for afhentning af farligt affald, og derfor vil dette blive håndteret ved, at Vestforbrænding tager direkte kontakt til boligområdet. Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af planforslaget.

  3.

  Der ønskes:
  1. Hensyn til svage borgere, herunder svagt seende og borgere med fysisk handicap.
  2. Hensyn til borgere med ingen eller begrænset brug af IT.
  3. At afhentning af haveaffald og storskrald fortsætter, da disse er vigtige for borgere uden bil.

  Ad 1. Hører under planforslagets aktivitet 3.1 om løft af serviceniveau med smarte løsninger. Tilgængelighed indgår i den daglige tilrettelæggelse af kommunens affaldsordninger jf. Vallensbæk Kommunes gældende handicappolitik, og der udarbejdes allerede piktogrammer med blindskrift. Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i planforslaget.
  Ad 2. I aktivitet 1.1 og 1.2 tænkes der i app og digitale løsninger for kommunikation med borgere. Der vil fortsat være mulighed for personlig betjening ved telefoniske henvendelse hos Vestforbrænding. Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i planforslaget.
  Ad 3. Kommunalbestyrelsen kan vedtage ændringer af serviceniveau i forbindelse med den årlige budgetforhandling. Der er ikke aktiviteter i planforslaget, som medfører ændringer af indsamlingen af storskrald og haveaffald. Giver derfor ikke anledning til ændringer i planforslaget.

  4.

  Der efterspørges:
  1. Kost på skraldebilerne i tilfælde af spild
  2. At beholdere sættes på plads efter tømning.

  Ad 1 og 2. Er allerede opfyldt i dag i henhold til kontrakt med renovatøren. Vestforbrænding kontakter borgeren for at løse evt. driftsproblemer. Giver ikke anledning til ændring af planforslaget.

   

  Høringssvarene er vedlagt som bilag.

   

  Under udarbejdelsen af forslag til affaldsplanen gennemførte Vestforbrænding forundersøgelser af etablering af et forsorteringsanlæg til storskrald. Forundersøgelserne har vist, at økonomien i anlægget ikke er rentabelt. Derfor er projektet i mellemtiden blevet nedlagt. Forvaltning sletter som følge deraf aktivitet 7.2.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Forslagets aktiviteter bliver gennemført inden for den normale driftsramme.

   

  Der afsættes årligt ca. 100.000 kr. til affaldsplansaktiviteter, som der er taget højde for i Vestforbrændings budget. Hvis en aktivitet giver anledning til yderligere omkostninger, vil det blive forelagt til politisk behandling. 

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Affaldsplanen understøtter delvision 2 om et grønt byliv med central beliggenhed.

  Kommunikation

  Affaldsplan 2019-2030 bliver offentliggjort på hjemmesiden og kommunikeret i relevante sammenhænge.

  Retsgrundlag

  Affaldsbekendtgørelsen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-11-2019

  Anbefales.

 • Punkt 5 Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 - Tillægsbevillinger for Teknik- og Miljøudvalget

  Beslutningstema

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 vedrørende drift med henblik på beslutning om tillægsbevillinger svarende til mindreudgifter på 227.000 kr.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

   

  • at tillægsbevilling på -99.000 kr. til deltema 8.1 Veje og grønne områder bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på -92.000 kr. til deltema 8.3 Kommunale ejendomme bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på -5.000 kr. til deltema 8.4 Miljøforanstaltninger bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på -31.000 kr. til deltema 8.6 Kollektiv trafik områder bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september 2019 vedrørende drift på Teknik- og Miljøudvalgets område, hvor der forventes mindreudgifter på 227.000 kr. Mindreudgifterne er med til at finansiere forventede merudgifter på Social- og Sundhedsudvalgets område.

   

  Pris- og lønudvikling

  Mindreudgifterne skyldes, at pris- og lønudviklingen fra 2018 til 2019 har været lavere end forudsat ved budgetlægningen. Ved budgetlægningen blev der regnet med en stigning på 2,0 pct. KL’s seneste vurdering af den faktiske udvikling er fra september og lyder på 1,7 pct. Budgetterne tilpasses derfor den faktiske udvikling.

   

  På enkelte områder reguleres budgetterne ikke. Det gælder for takst/gebyr-finansierede områder (sociale institutioner, rottebekæmpelse og renovation). Her er taksterne fastlagt for hele året og udgifterne fastsat, så områderne balancerer. Eventuelle over- eller underskud reguleres i taksterne for de kommende år.

   

  Takst for brug af genoptræningsfaciliteter på Pilehavehus

  En del af takstindtægten i forbindelse med genoptræningen på Pilehavehus svarende til 149.000 kr. årligt er øremærket til vedligeholdelse af lokalerne. Der afsættes derfor et udgiftsbudget på 149.000 kr. til vedligeholdelse af Pilehavehus og et indtægtsbudget på 149.000 kr. til takstindtægter under deltema 8.3 Kommunale ejendomme.

   

  Budgettet til vedligeholdelse har varig virkning og indarbejdes i budget 2020-2023.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 vedrørende drift viser mindreudgifter på 227.000 kr. Mindreudgifterne tilføres kassen.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Center for Økonomi og Indkøb orienterer de berørte afdelinger, når tillægsbevillingerne er godkendt.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-11-2019

  Anbefales.

 • Punkt 6 Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 - Tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer

  Beslutningstema

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 en opgørelse over tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer på Teknik- og Miljøudvalgets område. Der er ingen omplaceringer på Teknik- og Miljøudvalgets område.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

   

  • at budgetopfølgningen bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Center for Økonomi og Indkøb har i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 udarbejdet en oversigt, der viser tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer. Samlet set er de tekniske omplaceringer udgiftsneutrale for kommunen.

   

  Der er ingen omplaceringer, der berører Teknik- og Miljøudvalgets område.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-11-2019

  Anbefales.

 • Punkt 7 Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 - Anlæg for Teknik- og Miljøudvalget

  Beslutningstema

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 vedrørende anlæg på Teknik- og Miljøudvalgets område. Der forventes samlede mindreudgifter på 902.000 kr. vedrørende anlæg.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

   

  • at der bliver meddelt tillægsbevilling til anlægsbevilling og afgivet rådighedsbeløb på -700.000 kr. i 2019 vedrørende anlægget Hastighedsnedsættelse Brøndbyvej v. Højrupgårdsvej

  • at der bliver meddelt tillægsbevilling til anlægsbevilling og afgivet rådighedsbeløb på -199.000 kr. i 2019 vedrørende anlægget Renovering af Pilehaveskolen

  • at der bliver meddelt tillægsbevilling til anlægsbevilling og afgivet rådighedsbeløb på -3.000 kr. i 2019 vedrørende anlægget Videreudvikling af aktiviteter Grønt Strøg

  • at der bliver meddelt tillægsbevilling til anlægsbevilling og afgivet rådighedsbeløb på 40.000.000 kr. i 2022 til Etablering af svømmehal

  • at der bliver meddelt tillægsbevilling til anlægsbevilling og afgivet rådighedsbeløb på -40.000.000 kr. i 2022 til Svømmehal med udvidelse af faciliteter

  Sagsfremstilling

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september 2019 vedrørende anlæg på Teknik- og Miljøudvalgets område. Der forventes et samlet mindreforbrug på 902.000 kr.

   

  På Teknik- og Miljøudvalgets område er der aktuelt 16 projekter med budgetterede udgifter på 48.612.000 kr. i 2019, heraf er 11.412.000 kr. overført fra 2018. Af de 48.612.000 kr. forventes der at skulle bruges 10.076.000 kr. i 2019.

   

  Af de 16 projekter er tre afsluttet i 2019 med følgende resultater:

  • ”Hastighedsnedsættelse Brøndbyvej v. Højrupgårdsvej” er afsluttet med et mindreforbrug på 700.000 kr.
  • ”Renovering af Pilehaveskolen” fik d. 24. april 2019 overført et restbudget fra 2018 på 387.000 kr. til en række konkrete, afsluttende arbejder. Udgifterne til disse arbejder er på 188.000 kr., hvilket efterlader en mindreudgift på 199.000 kr.
  • ”Videreudvikling af aktiviteter Grønt Strøg” er afsluttet planmæssigt med et mindreforbrug på 3.000 kr.

   

  Yderligere er ét projekt afsluttet og to forventes afsluttet i løbet af året uden budgetafvigelser.

   

  For de resterende ni projekter forventes 37.634.000 kr. overført til 2020. Heraf udgør overførslen til etablering af svømmehal 26.851.000 kr.

   

  Projektet ”Støjværn Ringvejen magen til etableret Miljøskærm” blev igangsat med en forudsætning om, at grundejerne langs afskærmningen afholdt halvdelen af udgiften. Der har kun vist sig at være en begrænset interesse, og ingen grundejere har tilsluttet sig tilbuddet fra virksomheden Miljøskærm. Det er derfor anbefalingen fra Center for Teknik, at projektet bliver lukket i sin nuværende form, og at bevillingen på 1.500.000 kr. i stedet indgår i en anden samlet prioritering af støjbekæmpelse.

   

  De to bevillinger vedrørende etablering af svømmehallen – ”Etablering af svømmehal” og ”Svømmehal med udvidelse af faciliteter” – hænger sammen i praksis. Det anbefales, at de to bevillinger slås sammen, så de planlægningsmæssigt og styringsmæssigt bliver behandlet som ét. Den samlede bevilling bliver herefter på 124.000.000 kr. og betegnes ”Etablering af svømmehal”.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Der er et samlet mindreforbrug i 2019 på -902.000 kr. fordelt på tre projekter. Dette mindreforbrug tilføres kassen og budgetterne korrigeres

   

  Der forventes at skulle overføres 37.634.000 kr. til 2020. Denne forskydning af udgifterne vil belaste anlægsammen i 2020, men er udgiftsneutral for kommunen.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Center for Økonomi og Indkøb orienterer projektlederne om beslutninger i relation til anlægsbevillingerne.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-11-2019

  Anbefales.

 • Punkt 8 Meddelelser fra formanden

  Meddelelser

  Der er indgivet en klage til Planklagenævnet over den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 102 Vallensbæk Byhave.

   

  Information om dagsorden til det næste møde i Lokal Agenda 21 Rådet.

   

  Information om dialogmødet med grundejerforeningerne i Vallensbæk Syd den 4. november.