You are here

Teknik- og Miljøudvalget - 06-11-2018

Dato: Tirsdag den 6. november 2018 Tid: Kl. 17:00
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Sted: Mødelokale Skyen på Rådhuset
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Teknik- og Miljøudvalget skal godkende dagsordenen.

  Indstilling

  Udvalgsformanden indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-11-2018

  Godkendt.

   

  Lene Holm Gamborg havde meldt afbud til mødet og deltog derfor ikke i behandlingen af sagen.

 • Punkt 2 Orientering fra HOFOR på vand- og spildevandsområdet

  Beslutningstema

  Orientering fra HOFOR om status på vand- og spildevandsområdet.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget.

   

  Center for Teknik indstiller,

   

  • at orienteringen bliver taget til efterretning

   

  Repræsentanter fra HOFOR deltager på Teknik- og Miljøudvalgets møde under dette punkt.

  Sagsfremstilling

  HOFOR giver en generel orientering om status på vand- og spildevandsområdet.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-11-2018

  Blev taget til efterretning.

   

  Lene Holm Gamborg havde meldt afbud til mødet og deltog derfor ikke i behandlingen af sagen.

 • Punkt 3 Godkendelse af takster 2019 for Vallensbæk Strands Vandforsyning

  Beslutningstema

  Godkendelse af takstblad 2019 for Vallensbæk Strands Vandforsyning. En vandforsyning skal fastsætte anlægs- og driftsbidrag én gang årligt. De fastsatte anlægs- og driftsbidrag skal godkendes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor vandforsyningen ligger.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Park, Vej og Miljø, Ishøj Kommune indstiller,

   

  • at Takstblad 2019 for Vallensbæk Strands Vandforsyning bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Vallensbæk Strands Vandforsyning har anmodet om godkendelse af Vandforsyningens takstblad for 2019. Vandafgiften er identisk med taksterne i 2016, 2017 og 2018.

   

  Driftsbidrag

   

  Takstblad 2019

  Vandafgift pr. m3 for andelshavere

  9,75 kr. ekskl. moms / 12,19 kr. inkl. moms

  Vandafgift pr. m3 for ikke andelshavere

  12,75 kr. ekskl. moms /15,94 kr. inkl. moms

   

  Den samlede vandpris består af en variabel vandtakst (den som kommunalbestyrelsen skal godkende ovenfor), en fast vandafgift og en fast afgift til drikkevandsbeskyttelse.

  Statsafgiften af ledningsført vand er 6,18 kr. pr. m3 ekskl. moms, og afgiften til drikke- vandsbeskyttelse er 0,19 kr. pr. m3 ekskl. moms.

   

  Vallensbæk Strands Vandforsyning er 100 % selvforsynende. Ved fastholdelse af vandtaksten er der budgetteret med et overskud på 86.000 kr. for 2019. Vandforsyningen er godt vedligeholdt, så der er ikke udsigt til større udgifter til vedligeholdelse. Vandforsyningens likvide midler indeholder allerede midler til omlæggelse af to ledninger i forbindelse med letbaneprojektet.

   

  Ishøj Kommune, som er miljømyndighed for Vallensbæk Kommune, har vurderet,

  at Vallensbæk Strands Vandforsynings vandtakster er rimelige, og at takstfastsættelsen danner basis for fortsat god vandværksdrift. 

   

  Vallensbæk Strands Vandforsyning vil med det fremsendte driftsbidrag fortsat kunne sikre en tidssvarende drift, der både tager hensyn til forsyningssikkerhed og kvalitetskrav.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Vallensbæk Strands Vandforsyning får besked om afgørelsen.

  Retsgrundlag

  Lov om vandforsyning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-11-2018

  Anbefales.

   

  Lene Holm Gamborg havde meldt afbud til mødet og deltog derfor ikke i behandlingen af sagen.

 • Punkt 4 Fjernvarmedistribution i Ragnesminde

  Beslutningstema

  Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til en ansøgning fra Brøndby Fjernvarme om godkendelse af et projektforslag, der indebærer, at en række virksomheder i området Ragnesminde pålægges en såkaldt tilslutnings- og forblivelsespligt i forhold til fjernvarmeforsyningen i området.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Direktionscentret indstiller,

   

  • at projektforslaget godkendes, og de berørte virksomheder pålægges tilslutnings- og forblivelsespligt i forhold til fjernvarmeforsyning 

  Sagsfremstilling

  Ansøgning fra Brøndby Fjernvarme

  Brøndby Fjernvarme har ansøgt Vallensbæk Kommune om godkendelse af et projektforslag. Forslaget indebærer, at en række virksomheder i området Ragnesminde pålægges en såkaldt tilslutnings- og forblivelsespligt i forhold til fjernvarmeforsyningen i området.

   

  Projektforslaget har været i høring hos de enkelte berørte virksomheder (fjernvarmeforbrugere). Ingen af virksomhederne har fremsendt høringssvar.

   

  Baggrund

  I 2011 godkendte Vallensbæk Kommune projektet "Fjernvarme i industrikvarteret Ragnesminde, Vallensbæk". Projektet vedrørte etablering af fjernvarmeforsyning i industrikvarteret Ragnesminde i Vallensbæk og Brøndby Kommuner og tilslutningspligt for nybyggeri i området.

   

  Projektet blev dengang iværksat ud fra landspolitisk ønske om lokal udnyttelse af varmeværkers overskudsvarme og blev godkendt ud fra en samlet vurdering af alle relevante omstændigheder, herunder samfundsøkonomiske beregninger og miljømæssige fordele.

   

  I forbindelse med projektet dengang blev der indgået aftaler om prisgaranti for virksomhederne, sådan at de havde incitament til at overgå fra naturgas til fjernvarme.

   

  Fjernvarmen til virksomhederne distribueres af Brøndby Fjernvarme.

   

  Aktuel udfordring og baggrunden for projektet

  Strukturen med aftaler om prisgaranti har med de faldende naturgaspriser vist sig uhensigtsmæssig for Brøndby Fjernvarme. De berørte virksomheder får på grund af aftalerne fjernvarmen uhensigtsmæssigt billigt.

   

  Brøndby Fjernvarme ønsker derfor med projektforslaget at sikre investeringen i fjernvarmeforsyning af området i overensstemmelse med det oprindelige projekt.

   

  Brøndby Fjernvarme ser tilslutnings- og forblivelsespligt som en nødvendighed for at sikre stabil fjernvarmeforsyning.

   

  Den etablerede fjernvarmeforsyning er efter Brøndby Fjernvarmes opfattelse også i dag samfundsøkonomisk fordelagtig i forhold til potentielle alternative energikilder (naturgas og varmepumper). Fjernvarme er desuden en miljørigtig varmekilde, der understøtter klimapolitiske hensyn om at formindske afhængigheden af fossile brændsler. Særligt i forhold til naturgas, hvor den forventede nedgang i dansk naturgasproduktion medfører en fremtidig, uønsket importafhængighed, står fjernvarme derfor som et gunstigt alternativ – både i et miljømæssigt perspektiv og i forhold til den fremtidige brugerøkonomi.

   

  Tilslutnings- og forblivelsespligt vil fastholde en stor forbrugerkreds på fjernvarmenettet, hvilket sikrer nyttiggørelse af de allerede foretagne investeringer i forsyningsområdet. De fremtidige yderligere tilslutninger i henhold til tilslutningspligten vil endvidere medføre, at omkostningerne til drift og vedligehold af forsyningsnettet bliver fordelt ud over en større forbrugerkreds med en mindre individuel betalingsandel til følge.

   

  Godkendelse af projektet haster, idet folketinget forventes at vedtage ændringer af lovgivningen, der vil afskaffe muligheden for at pålægge forbrugere forblivelsespligt ved årsskiftet.

   

  Konsekvens for berørte virksomheder

   

  Tilslutnings- og forblivelsespligt i henhold til projektforslaget omfatter dels pålæg om tilslutningspligt efter maksimalt 9 år for eksisterende bebyggelse eller ved udskiftning af væsentlige installationer inden 9 år. Dels omfatter det pålæg om forblivelsespligt, der indebærer at de forbrugere, der allerede er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, skal forblive tilsluttet fjernvarme.

   

  Ved pålæg af tilslutnings- og forblivelsespligt vil de berørte virksomheder skulle overgå til almindelig afregning efter varmeforsyningslovens regler. Det betyder, at de individuelt indgåede aftaler om prisgaranti bortfalder.

   

  Brøndby Fjernvarmes beregninger af brugerøkonomi efter prisaftalernes bortfald viser, at det kun er de store forbrugere, der vil opleve en stigning i forhold til den nuværende opkrævning, mens de mindre forbrugere vil opleve et fald i prisen.

   

  Brøndby Fjernvarme bemærker i den forbindelse, at den stigning, som de store forbrugere vil opleve i forbindelse med tilslutnings- og forblivelsespligt under alle omstændigheder vil træde i kraft ved udløbet af de individuelt aftalte prisgarantier 20 år fra indgåelsen af aftaler om prisgaranti, ligesom forbrugerne allerede har opnået en besparelse i forhold til andre fjernvarmekunder gennem årene.

   

  For de forbrugere som oplever større stigninger, vil Brøndby Fjernvarme arbejde for, at prisstigningen bliver indfaset over en periode. Det forudsætter dog, at økonomien bag en sådan model efter en konkret vurdering kan godkendes af Forsyningstilsynet i overensstemmelse med varmeforsyningslovens regler.

   

  Berørte virksomheder kan under visse betingelser fritages for tilslutnings- eller forblivelsespligt. Det kræver indlevering af en ansøgning herom og behandling af Vallensbæk Kommune. Det skal ske inden kommunalbestyrelsens beslutning om godkendelse af projektet. Det er virksomhederne orienteret om i forbindelse med høringen, men ingen af dem har reageret.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Underretning af Brøndby Fjernvarme og offentliggørelse i forhold til berørte virksomheder.

  Retsgrundlag

  Varmeforsyningslovgivningen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-11-2018

  Anbefales.

   

  Lene Holm Gamborg havde meldt afbud til mødet og deltog derfor ikke i behandlingen af sagen.

 • Punkt 5 Igangsættelse af Lokalplan nr. 94 for Emiliehaven - Etageebebyggelse ved Torbenfeldvej

  Beslutningstema

  Der skal tages stilling til om forvaltningen skal udarbejde en ny lokalplan for Torbenfeldvej 2 og Vejlegårdsvej 53 med tilhørende kommuneplantillæg, så der kan blive etableret etageboliger, som foreslået af projektgruppen, der består af Vallensbæk Byg I ApS, JV Construction ApS og Svend Poulsen A/S. 

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

  Center for Teknik indstiller,

  • at forvaltningen går i gang med at udarbejde forslag til lokalplan nr. 94 og et kommuneplantillæg, for Torbenfeldvej 2 og Vejlegårdsvej 53 i overensstemmelse med det præsenterede projektoplæg. 

  Vallensbæk Byg I ApS, JV Construction ApS og Svend Poulsen A/S fremlægger et oplæg om deres projekt for Kommunalbestyrelsen forud for Teknik- og Miljøudvalgets møde.

  Sagsfremstilling

  En projektgruppe bestående af selskabet Vallensbæk Byg I ApS, JV Construction ApS og Svend Poulsen A/S har henvendt sig til Center for Teknik med ønske om udarbejdelse af ny lokalplan for Torbenfeldvej 2 og Vejlegårdsvej 53. Projektgruppen ønsker en ny lokalplan, der skal muliggøre, at der på de to ejendomme kan opføres nybyggeri i form af etagebebyggelse i op til seks etager. Selskabet Vallensbæk Byg I ApS ejer de to ejendomme. Skitseforslaget er vedhæftet som bilag 1.

   

  Formålet med lokalplan og kommuneplantillæg er at skabe mulighed for at omdanne de eksisterende erhvervsejendomme med henblik på at kunne opføre ca. 95 nye boliger.

  Projektet vil samtidig give mulighed for fortætning af de stationsnære områder i tråd med kommuneplanens og fingerplanens overordnede principper.

   

  Strukturen i skitseforslaget er to sammenhængende bebyggelser med tre blokke i hver. De bliver placeret, så de ligger parallelt med skellets afgrænsning. Den nordlige blok opføres i mellem fem og seks etager, hvor den midterste del er i seks eta­ger. Den sydlige blok bliver tilsvarende opført imellem fire og fem etager ligeledes med den midterste del som den højeste. Bygningerne bliver på den måde nedtrappet både i længderetningen og i højden. Set ude fra de omkringliggende indfaldsveje træder den bagerste bygning frem bag den for­reste. Det bevirker samtidig, at den forreste har en svag nedtrapning mod Torbenfeldvej.

   

  Visualisering af Emiliehaven set fra vest med Amalieparken i baggrunden.

   

  På de øverste to etager i hver boligblok indrettes der større penthouselejligheder med tilhørende tagterrasser. Terrassernes placeringer bevirker, at facadens lin­jer på de øverste etager rykkes tilbage og dermed bidrager yderligere til nedtrapning af formen.

   

  Ind- og udkørsel til Torbenfeldvej bliver placeret langs grundenes skel mod vest. Under bebyggelsen opføres en stor parkeringskælder, hvis nedkørsel skal placeres i forlæn­gelse af et lille parkeringsområde, som er placeret der, hvor bygningerne ligger tættest sammen. Der vil på den måde være nogle få p-pladser og cykelparkering på gadeplan, mens langt de fleste p-pladser, sammen med depotrummene, vil være placeret under gadeplan i parkeringskælderen.

   

  Parkeringskælderen frigør mest mulig plads til fælles reakreative grønne arealer mellem bygningerne. Alle lejligheder har desuden et større privat udeareal. Lejligheder i stueplan har direkte udgang til en privat have, der er indhegnet med levende hegn. De øvrige lejligheder har altaner på mellem 9 m2 og 17 m², og penthouselejlighederne har udgang til private tagterrasser på 35 m².

   

  Affaldshåndteringen bliver placeret i et delvist nedgravet system, også kaldet molok, i forbindelse med parkeringsarealet i gadeplan. Sådan kommer det til at optage mindst muligt plads på fællesarealer, men er stadig tilgængeligt fra alle boliger.

   

  Alle tage herunder tage på elevatorskakte og ventilationsafkast mv. udføres med sedumtage, som absorberer regnvand. Overfladevand fra øvrig belægning og omfangsdræn ved kælderen ledes i faskiner placeret på den sydlige del af grunden. Tekniske installationer på tage bliver afskærmet.

   

  Eksisterende forhold

  Torbenfeldvej 2 og Vejlegårdsvej 53 består i dag af to mindre erhvervsejendomme. Området er omfattet af Lokalplan nr. 35. Lokalplan nr. 35 fastsætter områdets anvendelse til mindre industri- og værkstedsvirksomheder med mulighed for at indrette én bolig til indehaver, bestyrer eller portner. Der er ikke registreret beboelse på de to ejendomme.

   

  Eksisterende forhold på Torbenfeldvej 2 og Vejlegårdsvej 53.

   

  Bilag 2 viser et oversigtskort over Torbenfeldvej 2 og Vejlegårdsvej 53.

   

  Torbenfeldvej 2 og Vejlegårdsvej 53 ligger i kommuneplanens rammeområde 3-BE2, ’Omdannelse ved Vejlegårdsvej’. Rammeområder 3-BE2 rummer mulighed for opførelse af blandet etagebebyggelse i op til fem etager med en bebyggelsesprocent på op til 120 på enkelte ejendomme. 

   

  Plangrundlag

  Det eksisterende plangrundlag giver ikke mulighed for at realisere det forelagte skitseprojekt. Den eksisterende lokalplan har ikke mulighed for at bygge boliger i det omfang, som projektet beskriver, og kommuneplanrammerne indeholder nogle begrænsninger i forhold til etager og bebyggelsesprocenter. Kommuneplanrammen har heller ikke et krav om parkering under terræn.

   

  Derfor kræver projektet både en ny lokalplan og et nyt kommuneplantillæg for at kunne blive realiseret.

   

  Der skal kigges på infrastrukturen i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen understøtter udviklingsstrategiens Delvision 2 – Grønt byliv med central beliggenhed.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Planloven kap. 5.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-11-2018

  Anbefales.

   

  Lene Holm Gamborg havde meldt afbud til mødet og deltog derfor ikke i behandlingen af sagen.

 • Punkt 6 Igangsættelse af Lokalplan nr. 104 - Vallensbæk Gårdhaver

  Beslutningstema

  Der skal tages stilling til, om forvaltningen skal udarbejde en ny lokalplan og kommuneplantillæg for Vallensbæk Gårdhaver, beliggende på Vejlesvinget, med henblik på at etablere bolig og erhverv som foreslået af Rescale APS.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

   

  Center for Teknik indstiller,

   

  • at forvaltningen går i gang med at udarbejde forslag til Lokalplan nr. 104, Vallensbæk Gårdhaver og kommuneplantillæg i overensstemmelse med det præsenterede projektoplæg fra Rescale og AART architects

   

  Rescale Aps fremlægger et oplæg om deres projekt for Kommunalbestyrelsen forud for Teknik- og Miljøudvalgets møde.

  Sagsfremstilling

  Boliger på Vejlesvinget

  Projektudvikler Rescale Aps har henvendt sig til Center for Teknik, fordi de har udviklet et boligprojekt i området ved Vejlesvinget i Vallensbæk. Rescale Aps ønsker at få udarbejdet en lokalplan, der skal muliggøre projektet.

   

  Formålet med lokalplan og kommuneplantillæg er at skabe mulighed for at omdanne de eksisterende erhvervsejendomme med henblik på at kunne opføre ca. 265 nye boliger.

  Projektet vil samtidig give mulighed for fortætning af de stationsnære områder i tråd med kommuneplanens og fingerplanens overordnede principper.

   

  Rescale Aps har i samarbejde med AART architects udarbejdet boligprojektet ”Vallensbæk Gårdhaver”. Se bilag 1.

   

  Rescale og AART architects forslag er at skabe fire varierende karrébebyggelser, der både tager hensyn til naturlige lysforhold, mulighed for flere forskellige slags boliger og LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand) og grønne, fælles gårdhaver. Parkering vil blive placeret under bebyggelsen og på 1.sal i karréen tættest på Vejlegårdsvej.

   

  Projektet indeholder bebyggelse der giver mulighed for erhverv/dagligvarebutik på i alt 1800 m2. Dog er der kun mulighed for ifølge planloven at opføre dagligvarebutik på 1200 m2. De resterende kvadratmeter, uanset hvor meget areal der bliver anvendt til dagligvarebutik, kan bruges til erhverv som cafe, restaurant, sundhedsfaglige funktioner som f.eks. fitness center, læge, tandlæge, fysioterapi mv. eller andre liberale erhverv.

   

  Derudover vil bebyggelsen bestå af rækkehuse, 2-, 3- eller 4-værelseslejligheder, hjørnelejligheder og penthouselejligheder. Bebyggelsen vil derfor kunne rumme mange forskellige slags behov fra forskellige borgere.

   

  Bebyggelsesprocenten for området som helhed vil være ca. 125, og det samlede antal boliger vil være 265 stk. med et gennemsnitsareal på ca. 83 m2. 

   

  Det er målet, at bebyggelsen skal have en høj arkitektonisk kvalitet. Bebyggelsens facade vil bestå af nuancerede gule tegl, der patinerer pænt og har lang levetid. Til hver bolig er der en form for uderum – enten ved mindre privat have, altan eller tagterrasse.

   

  Derudover har alle karreer et grønt gårdrum, der hænger sammen med de andre via stisystemer. Disse er helt friholdt for biler, da al parkering foregår under eller i kanten af den samlede bebyggelse. Der vil i alt blive etableret 310 parkeringspladser. 

   

  Eksisterende forhold

  Området er placeret lige nord for s-togsbanen og syd for Amalieparken. I dag benyttes området blandt andet til autoværksted, metalsliberi og erhvervsbiludlejning. I områdets østlige del er der et regnvandsbassin, som i fremtiden ikke vil ændre karakter, men vil fremstå som en del af området og kan blive benyttet som grønt friareal.

   

  Plangrundlag

  Området er i dag udlagt i Kommuneplan 2016 til blandet bolig og erhverv i rammeområde 3-BE4. Bebyggelsens placering kan ses i bilag 1 på side 4.

   

  Der skal kigges på infrastrukturen i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen understøtter udviklingsstrategiens Delvision 2 – Grønt byliv med central beliggenhed.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Planloven kap. 5.

  Kommuneplan 2016

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-11-2018

  Anbefales.

   

  Lene Holm Gamborg havde meldt afbud til mødet og deltog derfor ikke i behandlingen af sagen.

 • Punkt 7 Amalieparken - Ansøgning om dispensation til fældning af bevaringsværdig blodbøg

  Beslutningstema

  Grundejerforeningen Amalieparken søger om dispensation fra Lokalplan nr. 71 til fældning af bevaringsværdigt træ i Amalieparken.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget.

   

  Center for Teknik indstiller,

  ·     at Teknik- og Miljøudvalget giver dispensation til fældning af bevaringsværdig blodbøg med følgende betingelser:

   • Der skal senest 1 måned efter fældningen af eksisterende træ plantes en ny blodbøg med en stammeomkreds på 35-40 cm og en højde på 6-8 meter
   • Træet skal plantes på samme sted som det eksisterende træ
   • Det nye træ vil være omfattet af den samme bevaringsstatus i lokalplanen som det eksisterende
   • Hvis træet går ud, skal det erstattes af et tilsvarende træ af samme type
   • Grundejerforeningen bliver ikke kompenseret økonomisk for genplantningen af træet

  Sagsfremstilling

  Grundejerforeningen Amalieparken har ansøgt om tilladelse til at fælde en stor blodbøg, der står i Amalieparken ud mod Vejlegårdsvej. Den er i lokalplan 71 udpeget som bevaringsværdig. Tilladelse til at fælde træet kræver derfor dispensation fra lokalplanen.

   

  Grundejerforeningen har ved et nyligt eftersyn konstateret, at træets rødder er angrebet af en kæmpeporesvamp. Det er en svamp, der angriber og nedbryder træets rodsystem. Svampen breder sig hurtigt, og træets forankring bliver svækket kraftigt. Det betyder, at træet bliver farligt, da det kan vælte i fuld længde ved storm eller kraftig regn/snefald.

   

  På grund af den sikkerhedsrisiko træet nu udgør, har grundejerforeningen valgt at søge om dispensation til at fælde træet.

   

  Blodbøgen i Amalieparken

   

   

  Center for Teknik har fået lavet en uvildig tilstandsvurdering af træet via virksomheden Sitas.

  Den uvildige undersøgelse konkluderer, som grundejerforeningen, at træet er angrebet af en aggressiv svamp, som ødelægger stabiliteten i rødder og stamme. Træets restlevetid vurderes til maksimalt at være 10 år, men i den periode vil træet udgøre en sikkerhedsrisiko. Træet bør derfor fældes med det samme. Tilstandsvurderingen er vedlagt sagsfremstillingen som bilag.

   

  Kæmpeporesvamp på den nederste del af blodbøgens stamme.

   

   

  Center for Teknik anbefaler derfor, at der bliver givet dispensation til at fælde træet på følgende betingelser:

   

  • Der skal senest 1 måned efter fældningen af eksisterende træ plantes en ny blodbøg med en stammeomkreds på 35-40 cm og en højde på 6-8 meter
  • Træet skal plantes på samme sted som det eksisterende træ
  • Det nye træ vil være omfattet af den samme bevaringsstatus i lokalplanen som det eksisterende
  • Hvis træet går ud, skal det erstattes af et tilsvarende
  • Grundejerforeningen bliver ikke kompenseret økonomisk for genplantningen af træet

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen kommentarer.

  Retsgrundlag

  Lokalplan nr. 71, § 8.8

  Planloven § 19

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-11-2018

  Godkendt.

   

  Lene Holm Gamborg havde meldt afbud til mødet og deltog derfor ikke i behandlingen af sagen.

 • Punkt 8 Fugletårn i Vallensbæk Mose

  Beslutningstema

  Godkendelse af udformning af fugletårn i Vallensbæk Mose.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomivalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Teknik indstiller,

   

  • at forslag nr. 3 til etablering af fugletårn i Vallensbæk Mose bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Projektbeskrivelse af Fugletårn i Vallensbæk Mose er godkendt på møde i Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2018.

   

  Projekt- og arbejdsgruppen har i fællesskab gennem en længere proces udarbejdet flere forslag til ’Fugletårn i Vallensbæk Mose’. Projektdeltagerne har bidraget med forskellig viden om byggeri, natur, analog og digital tilgængelighed, pædagogisk indhold og daglig drift.

   

  Placering af fugletårnet i Vallensbæk Mose (rød prik)

   

  Herunder præsenteres tre forslag, der er blevet arbejdet med under processen.

   

  Forslag 1

  Det brede bygningsvolumen

  Set fra mosesiden

   

  Forslag nr. 1 indeholder to afdelinger med en bro imellem. En rampe fører op til første niveau i fugletårnet. På første niveau vil der være analog og digital formidling af flora og fauna, særligt fuglelivet. Der bliver plads til, at der kan tages skoleklasser med til undervisning i naturen.

   

  Undervisningsmateriale, som kan være net og spande m.m., kan opbevares i skabe under fugletårnet. På andet niveau, som ikke er overdækket, er to sidebygninger med en bro imellem.

   

  Forvaltningen vurderer, at forslaget er for stort til behovet, og at det fylder for meget i landskabet i forhold til skalaen og den nærliggende bygning, som er et læskur til fritgående kvæg. Formen på forslag 1 kan virke dominerende i landskabet med sin lange bygningskrop. Konstruktionen vil pga. længden være dyr at opføre pga. det store materialeforbrug.

   

  Forslag 2

  I processen dukkede der et forslag op om at lade flere kunstnere få tilbud om at designe valgmuligheder og siden vælge én af kunstnerne til at udføre fugletårnet.

   

  Efter kontakt til Kunsternes Fagforening blev forvaltningen gjort opmærksom på udgifterne til den proces. Et skitseforslag ansættes til 25-35.000 kr. pr. kunstner. Honorar til kunstneren ved valg af vedkommendes udformning af et fugletårn beløber sig til ca. 250-300.000 kr. Dette beløb er uden materialer.

   

  Forvaltningen har været i dialog med to kunstnere, som bekræftede honorarbetingelserne. De betingede sig, at de selv skulle udføre fugletårnet, hvilket ikke stemmer overens med projektbeskrivelsen, som fondene har vurderet deres bidrag ud fra – og tilsagnet ville kunne bortfalde.

   

  Afhængig af hvor mange kunstnere, der skulle inviteres til en fugletårnskonkurrence, vil ekstraudgiften være 300 - 400.000 kr. eksklusiv materialer. Dette er der i den politisk godkendte projektbeskrivelse ikke taget højde for. Desuden er der i budgettet ikke beregnet honorar til eksterne kunstnere, kun til eksterne konsulenter til beregninger af statik o.lign. Desuden var det et centralt tema i projektbeskrivelsen, at det var kommunens beskæftigelsesprojekt, der sammen med borgere skulle udføre opgaven.

   

  Forvaltningen vurderer, at involvering af kunstnere vil fordyre projektet og ikke være i overensstemmelse med projektbeskrivelsen.

   

  Forslag 3

  Model af fugletårnet med rampe til kørestolsbrugere og gangbesværede.

  Model af fugletårnet med udvendig trappe af stål (stålkaffekoppen)

   

  Forslag nr. 3 er udformet som en rund bygning med en rampe, der kan føre gående og kørestolsbrugere op til første niveau i fugletårnet. På første niveau vil der være analog og digital formidling af flora og fauna, med særligt fokus på fuglelivet. Der vil være en stor halvcirkelformet flade, som bliver stor nok til, at der kan tages skoleklasser med til undervisning i naturen. Undervisningsmateriale, som kan være net og spande m.m., kan opbevares i skabe under fugletårnet. På andet niveau, som ikke er overdækket, vil der være en fin udsigt over mosen 360 grader rundt. Højden bliver 4-5 meter. Fugletårnet får samme facadebeklædning som nabobygningen, som er et læskur til fritgående kvæg. Facadebeklædning består af brede kalmarplanker, som ligger ind over hinanden.

   

  Forvaltningen vurderer, at dette forslag rammer behovet, fordi det er en håndterbar størrelse i forhold til æstetik, konstruktion og økonomi.

   

  Forslag nr. 3 vil fremstå organisk med de bløde, runde former og falde naturligt ind i landskabet. Den runde form har desuden et mindre materialeforbrug, som gør udførelsen væsentligt billigere. Forvaltningen anbefaler forslag nr. 3.

   

  Forslagene har været præsenteret for Lokal Agenda 21 rådet, som enstemmigt anbefaler forslag 3 som det mest harmoniske til Vallensbæk Mose. Lokal Agenda 21 Rådets rolle er at rådgive og vejlede Kommunalbestyrelsen om bæredygtige tiltag og anbefale, hvilke der skal satses på.

   

  Forudgående undersøgelser

  Det har med en geoteknisk undersøgelse vist sig, at jordbunden i Vallensbæk Mose er blød ind til 14 meter nede. Dette har givet anledning til en mindre udsættelse i tidsplanen, da det skulle undersøges, hvilket fundament for fugletårnet, der kunne blive stabilt nok. Forvaltningen vurderer, at det med de bevilgede midler vil kunne lade sig gøre at gennemføre projektet med en mindre forsinkelse.

   

  Den oprindeligt godkendte tidsplan i projektbeskrivelsen anslog, at opførelsen kunne ske august-september 2018. Med forsinkelserne er det forventningen, at fugletårnet bliver opført primo 2019. De to bevilgende fonde har tilkendegivet, at forsinkelsen ikke har betydning for tilsagnene fra fondene. Efter færdiggørelse vil der blive afholdt en offentlig indvielse, som de bevilgende fonde inviteres til. Der skal efterfølgende udarbejdes en afrapportering om processen til de to bevilgende fonde.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Friluftsrådet og 15. Juni Fonden bidrager til projektet med i alt 600.000 kr. Der er i sidste kvartal 2018 anmodet om udbetaling af 300.000 kr. fra 15. juni Fonden.

   

  Digitaliseringspuljen bidrager med 177.000 kr.

   

  Vallensbæk Kommune bidrager med den medgåede tid hos medarbejderne, og det omfatter ud over deltagelse i projekt- og arbejdsgruppe også revision og endelig afrapportering og formidling af projektet til fondene.

   

  Det forventes, at udgifterne kan afholdes inden for de midler, der er til rådighed.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen er i overensstemmelse med delvision 2, et grønt byliv med central beliggenhed og delvision 3, Livskvalitet i et godt og sundt liv.

  Kommunikation

  Projektet vises på kommunens hjemmeside og Facebook. De to bevilgende fonde bliver inviteret til indvielsen.
   

  Center for Teknik afslutter projekt ’Fugletårn i Vallensbæk Mose’ med en afrapportering til de to bevilgende fonde efter indvielsen.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-11-2018

  Anbefales.

   

  Lene Holm Gamborg havde meldt afbud til mødet og deltog derfor ikke i behandlingen af sagen.

 • Punkt 9 Kapacitetsudvidelse af kryds ved Delta Park - licitationsresultat

  Beslutningstema

  Godkendelse af at anlægsarbejdet ved krydset ved Delta Park bliver sat i gang, selvom licitationsresultatet betyder, at anlægsbudgettet potentielt kan blive overskredet med 500.000 kr.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget.

   

  Center for Teknik indstiller,

   

  • at det bliver godkendt, at anlægsarbejdet vedrørende kapacitetsudvidelse af krydset ved Delta bliver sat i gang, selvom licitationsresultatet er højere end forventet

  Sagsfremstilling

  Der er i budget 2018 afsat 3.950.000 kr. til forbedring af kapaciteten og adgangsforholdene for de bløde trafikanter i krydset ved Delta Park.

   

  Der blev afholdt licitation for anlægsopgaven den 26. oktober 2018. Til licitationen var der indbudt fem entreprenører til at give tilbud, hvoraf fire afleverede bud:

   

  Zacho-Lind            3.123.690 kr.

  Hoffmann              2.995.793 kr.

  KBF                      2.972.859 kr.

  Barslund               2.716.371 kr.

   

  Udbudskriteriet var ”laveste pris”, og derfor er Barslund valgt som entreprenør. Barslunds tilbud ligger ca. 500.000 kr. over det disponerede beløb på 2,2 mio. kr. til entreprenørudgifter. Det medfører, at budgettet samlet set kan blive overskredet med 500.000 kr.

   

  Der er disponeret følgende udgifter på projektet:

   

  Entreprenør kontraktarbejder (inkl. eventuelle tillægsarbejder)

  2.200.000

  Kr.

  Projektering (rådgiverydelser og intern løn)

  800.000

  Kr.

  Entreprenør uforudsete udgifter (15% af kontraktsum)

  300.000

  Kr.

  Diverse håndværkerydelser

  -

  Kr.

  Inventar (ændringer i signalanlæg + flytning af belysning)

  300.000

  Kr.

  Omkostninger (landinspektørydelser + erstatning jf. tilbud)

  350.000

  Kr.

  I alt

  3.950.000

  Kr.

   

   

  I dispositionsregnskabet for sagen er der kalkuleret med udgifter til eventuelle tillægsarbejder - herunder forurenet jord, vinterforanstaltninger osv. - som er prissat til 358.708 kr. i Barslunds tilbud. Disse udgifter kommer kun i spil, hvis det bliver nødvendigt.

   

  I dispositionsregnskabet er der yderligere afsat ca. 300.000 kr. til uforudsete udgifter – som kan være komplikationer der viser sig under jorden - svarende til ca. 15% af anlægssummen. Erfaringsmæssigt er dette det rigtige beløb til denne post. Udgifter hertil kommer også kun i spil, hvis det bliver nødvendigt.

   

  Kontraktforhandling med entreprenøren og hermed igangsættelse af arbejdet afventer en godkendelse af denne sag.
   

  Der er ikke indregnet eventuelle ekstra udgifter til erstatning efter taksation i ovenstående dispositionsregnskab. Hvis taksationsmyndigheden vurderer, at menighedsrådet er berettiget til en større erstatning end den de har fået tilbudt, vil det være en yderligere omkostning på projektet.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Som følge af licitationsresultaterne, kan det afsatte budget på 3.950.000 kr. blive overskredet med op til 500.000 kr.

   

  Hertil kommer eventuelle ekstra udgifter til erstatning efter taksation.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Projektet understøtter udviklingsstrategiens delvision 1 og delvision 2. Delvision 1 ”Dynamisk arbejdsliv og fleksibel af høj kvalitet” har blandt fokus på, at Vallensbæk vil gøre en forskel for erhvervslivet og skabe optimale rammer for at drive virksomhed. Delvision 2 ”Grønt byliv med central beliggenhed” beskriver fokus på de store veje og tilpasning af vejnettet til trafikken.

  Kommunikation

  Der kommunikeres bredt ud om formålet med ombygning af krydset og om de gener der vil opstå i forbindelse med vejarbejdet.

  Retsgrundlag

  Lov om offentlige veje.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-11-2018

  Godkendt.

   

  Lene Holm Gamborg havde meldt afbud til mødet og deltog derfor ikke i behandlingen af sagen.

 • Punkt 10 Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 - Tillægsbevillinger for Teknik- og Miljøudvalget

  Beslutningstema

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 vedrørende drift på Teknik- og Miljøudvalgets område. Der forventes ikke afvigelser vedrørende drift.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

   

  • at budgetopfølgningen bliver godkendt.

  Sagsfremstilling

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 vedrørende drift på Teknik- og Miljøudvalgets område. Der forventes ikke afvigelser på driftsbevillingerne på udvalgets område.

   

  Vestforbrænding har oplyst, at der forventes en merudgift på 0,5 mio. kr. på renovationsområdet på tema 9 Forsyningsvirksomheder. Dette er en reduktion fra de 0,8 mio. kr., der blev forventet pr. august måned. Afvigelser på renovationsområdet håndteres over kontoen for mellemværender mellem kommunen og Vestforbrænding.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-11-2018

  Anbefales.

   

  Lene Holm Gamborg havde meldt afbud til mødet og deltog derfor ikke i behandlingen af sagen.

 • Punkt 11 Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 - Tekniske omplaceringer for Teknik- og Miljøudvalget

  Beslutningstema

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 en opgørelse over tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer på Teknik- og Miljøudvalgets område. Der er ingen omplaceringer på Teknik- og Miljøudvalgets område.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

   

  • at budgetopfølgningen bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Center for Økonomi og Indkøb har i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 udarbejdet en oversigt, der viser tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer. Samlet set er de tekniske omplaceringer udgiftsneutrale for kommunen.

   

  Der er ingen omplaceringer, der berører Teknik- og Miljøudvalgets område.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-11-2018

  Anbefales.

   

  Lene Holm Gamborg havde meldt afbud til mødet og deltog derfor ikke i behandlingen af sagen.

 • Punkt 12 Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 - Anlæg for Teknik- og Miljøudvalget

  Beslutningstema

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 vedrørende anlæg på Teknik- og Miljøudvalgets område. Der forventes ikke afvigelser vedrørende anlæg.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

   

  • at budgetopfølgningen bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 vedrørende anlæg på Teknik- og Miljøudvalgets område.

   

  Syv anlægsprojekter er afsluttet eller forventes afsluttet i 2018.

   

  Der er 11 anlægsprojekter, hvor hele eller dele af anlægsbevillingerne forventes at skulle overføres til 2019. Sammenlagt forventes overførsel af 9.774.000 kr. til 2019.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-11-2018

  Anbefales.

   

  Lene Holm Gamborg havde meldt afbud til mødet og deltog derfor ikke i behandlingen af sagen.

 • Punkt 13 Meddelelser fra formanden

  Meddelelser

  Jul i Vallensbæk den 1. december, træet tændes kl. 16.

   

  Idrætsprisuddelingen den 13. marts kl 17.

   

  Der er frivillighedsfest den 3. maj.

   

  De årlige Grundejerforeningsmøder  

   

  Orienteret om møde med Havbovej.

   

  Orientering om udfasning af pappendlerkort og mobilklippekort.

   

  Ledningsomlægninger på letbanen er forsinket og begyndes i Vallensbæk Kommune fra maj 2020.