You are here

Teknik- og Miljøudvalget - 25-09-2018

Dato: Tirsdag den 25. september 2018 Tid: Kl. 17:00
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Sted: Vestforbrænding
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Teknik- og Miljøudvalget skal godkende dagsordenen.

  Indstilling

  Udvalgsformanden indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 25-09-2018

  Godkendt.

 • Punkt 2 Besøg på Vestforbrænding

  Beslutningstema

  Udvalget tager på besøg hos Vestforbrænding.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget.

   

  Center for Teknik indstiller,

   

  • at besøg på Vestforbrænding og orientering om Vestforbrændings opgaver bliver taget til efterretning

   

  Teknik- og Miljøudvalget holder mødet på Vestforbrænding.

  Sagsfremstilling

  Der bliver givet en præsentation af Vestforbrænding herunder også et oplæg om affaldets vej fra borger til genanvendelse og en introduktion til byspillet i Powerlab. Dernæst vil der være rundvisning i modtagehallen.

   

  Kommunalbestyrelsen er inviteret til at deltage i denne del af arrangementet.

   

  Der afsluttes med et oplæg om affaldsplaner og en drøftelse heraf.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen understøtter delvisionen om dynamisk arbejdsliv og fleksibel service af høj kvalitet.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 25-09-2018

  Blev taget til efterretning.

 • Punkt 3 Igangsætning af forslag til Lokalplan nr. 102 - Vallensbæk Byhave

  Beslutningstema

  Der skal tages stilling til, om forvaltningen skal udarbejde en ny lokalplan og kommuneplantillæg for Egeskovvej 1-11 med henblik på at etablere boliger og erhverv, som foreslået af Arkitema Architects.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

  Center for Teknik indstiller,

  • at forvaltningen går i gang med at udarbejde forslag til Lokalplan nr. 102, Vallensbæk Byhave og kommuneplantillæg i overensstemmelse med det præsenterede projektoplæg fra Arkitema Architects

  Arkitema Architects, GreenLiving og CASA Group fremlægger et oplæg om deres projekt for Kommunalbestyrelsen forud for Teknik- og Miljøudvalgets møde.

  Sagsfremstilling

  Projektudviklingsselskabet GreenLiving har henvendt sig til Center for Teknik, fordi de har udviklet et boligprojekt i området ved Egeskovvej i Vallensbæk. GreenLiving ønsker at få udarbejdet en lokalplan, der skal muliggøre projektets udførelse.

   

  Selskabet har i partnerskab med projektudviklings- og entreprenørselskabet CASA Group indgået købsaftaler med samtlige grundejere i området. Boligprojektet på Egeskovvej er designet af Arkitema Architects. Se bilag 1.

   

  Arkitemas forslag er at skabe en tæt og grøn bebyggelse, hvor der opføres etageboliger i mellem 3 og 18 etager; højest mod motorvejen og en gradvis nedtrapning mod de eksisterende nabobebyggelser mod øst og syd. Biler skal primært parkeres i bygninger og sekundært langs motorvejen. På den måde bliver der opnået bilfrie, grønne friarealer i grønne byrum mod syd.

   

  Eksisterende forhold

  Egeskovvej består i dag af en række erhvervsejendomme, hvoraf enkelte er rømmede og andre er udtjente. Området er omfattet af Lokalplan nr. 90, Rosenfeldtvej, som giver mulighed for byomdannelse fra alene erhvervsområde til bolig- og erhvervsområde, blot ikke i samme omfang som ønsket med det nye skitseprojekt. I bilag 2 vises de eksisterende forhold på et luftfoto.

   

  Fremtidige forhold

  Formålet med lokalplan og kommuneplantillæg er at skabe mulighed for at omdanne det eksisterende nedslidte erhvervsområde til at kunne rumme ca. 600 nye boliger. Projektet vil samtidig give mulighed for fortætning af det øvrige stationsnære område i overensstemmelse med Kommuneplan 2016 og fingerplanens overordnede principper.

   

  Den nye lokalplan vil skabe flere boliger og samtidig rumme parkering inde i bygninger, grønne friarealer og LAR-løsninger. (Lokal Afledning af Regnvand)

   

  Arkitemas forslag arbejder med op til maks. 18 etager og en bebyggelsesprocent på 175 %. Begrundelsen for at indføre denne større tæthed er dels, at området er stationsnært, dels at der etableres tre letbanestationer inden for få hundrede meter fra området. Endelig er denne særlige beliggenhed velegnet til partielt at bygge relativt højt, da de primære skyggepåvirkninger bliver på motorvejen, ligesom bygningerne der placeres langs motorvejen vil fungere som en støjskærm for de bagvedliggende nabo-boligområder.

   

  Vurdering

  Det eksisterende plangrundlag giver ikke mulighed for at realisere det skitserede projekt (se bilag 1) at bygge boliger i op til 18 etager. Kommuneplanrammeområde 3-BE2 området har et maksimum antal etager på 5 etager og en maksimal bebyggelsesprocent for de enkelte ejendomme på 120 %. Kommuneplanramme 3-BE2 har heller ikke et krav om parkering i konstruktion eller under terræn.

   

  Derfor kræver projektet både en ny lokalplan og et nyt kommuneplantillæg for at kunne realiseres. Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes et nyt plangrundlag for det tidligere industriområde langs Egeskovvej, da det er i overensstemmelse med Vallensbæk kommunes vision om et grønt byliv med central beliggenhed, dels i form af nærheden til S-togsstationen og de kommende letbanestationer, dels i forhold til de store, grønne idrætsarealer, som er nabo til projektområdet og endelig fortætningen i projektet med bilparkering i konstruktion, der frigiver plads til store, grønne fælles friarealer og lokal afledning af regnvand i bebyggelsen.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Hvis lokalplanen bliver godkendt til udarbejdelse, er det forventningen, at der i midten af 2020 er ca. 600 boliger klar til indflytning og mulighed for erhverv.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen understøtter udviklingsstrategiens Delvision 2 – Grønt byliv med central beliggenhed.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Planloven kap. 5.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 25-09-2018

  Anbefales.

 • Punkt 4 Masterplan - udviklingsmuligheder i kommuneplanen

  Beslutningstema

  Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en masterplan for kommunens udvikling.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Teknik indstiller,

  • at Masterplan for kommunens udvikling bliver taget til efterretning

  Centerchef Kristine Klæbel præsenterer masterplanen på Teknik- og Miljøudvalgets møde.

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har udarbejdet en masterplan for kommunens fremtidige udvikling. Masterplanen er udarbejdet med baggrund i Kommuneplan 2016, men den er også tænkt som indspark til processen om den kommende Kommuneplan 2019.

   

  Masterplanen er et dynamisk, visuelt værktøj, der illustrerer, hvor i kommunen det er muligt at byudvikle inden for en overskuelig årrække. Der er desuden indlagt eksempler på forskellige bygningstyper og forventede bygningshøjder.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen understøtter delvision 2: Grønt byliv med central beliggenhed.

  Kommunikation

  Masterplanen vil blive hængt op i Vallensbæk Kultur & Borgerhus, så interesserede borgere kan følge med i udviklingen. Da masterplanen er et dynamisk værktøj, vil oplysningerne blive opdateret løbende.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 25-09-2018

  Blev taget til efterretning.

 • Punkt 5 Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2018-2027

  Beslutningstema

  Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2018-2027 bliver fremlagt til godkendelse.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Teknik indstiller,

  • at ”Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2018-2027” bliver sendt i høring i fire uger

  Sagsfremstilling

  Kommunerne er ansvarlige for en stor andel af det danske vejnet og spiller også

  en vigtig rolle i forhold til vejtekniske tiltag, kampagner og information. Stort set alle kommuner arbejder målrettet med at forbedre trafiksikkerheden. Mange kommuner udarbejder trafiksikkerhedshandlingsplaner, som for størstedelens vedkommende bygger på Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplaner.

   

  I efteråret 2017 igangsatte forvaltningen udarbejdelsen af en trafiksikkerhedsplan for perioden 2018 til 2027. Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet af Vallensbæk Kommune i samarbejde med rådgivere fra COWI A/S.

   

  Formålet med trafiksikkerhedsplanen er at udstikke rammer for de kommende års indsats for at forbedre trafiksikkerheden på kommunens veje.

   

  Trafiksikkerhedsplanen identificerer udfordringer for den fremtidige trafiksikkerhed og beskriver forslag til forbedringer.

   

  Trafiksikkerhedsplanen opstiller kommunens målsætning for reduktion af personskader i trafikken:


  ”Målsætningen er, at det samlede antal dræbte og tilskadekomne i politiregistrerede trafikulykker inden udgangen af 2027 halveres i forhold til gennemsnittet for perioden 2015-2017 svarende til maks. 3 personskader i 2027.”

   

  Målsætningen tager udgangspunkt i Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 ”Hver ulykke er én for meget – et fælles ansvar”, som sigter mod at halvere antal personskader fra 2010 til 2020. Det er dog valgt at forlænge målopfyldelsen til år 2027.

   

  Trafiksikkerhedsplanen indeholder:

  • Beskrivelse af de samfundsomkostninger, der er forbundet med trafikulykker.
  • En status på trafiksikkerhedsarbejdet og en kortlægning af de trafikale forhold i kommunen med fokus på uheld.
  • En beskrivelse af udførte trafiktællinger og hastighedstællinger de seneste år.
  • En systematisk udpegning af de lokaliteter, hvor der i de seneste fem år er sket flest uheld med belysning af problemstillinger, og hvor vejtekniske tiltag kan forventes at reducere antallet af uheld.
  • En skolevejsanalyse, som belyser hvor på kommunens vejnet skolebørn oplever det farligt eller utrygt at færdes. Skolevejsundersøgelser er gennemført som møder med ledelsen på kommunens skoler, hvor forældrerepræsentanter og elevrådsrepræsentanter har haft mulighed for at deltage.
  • Forslag til information og kampagner, der har til formål at få trafikanter til at ændre adfærd og være opmærksomme, når de færdes i trafikken.
  • En handleplan med tiltag til forebyggelse af trafikulykker og større tryghed på vejene herunder:
   • Fysiske tiltag for at reducere antallet af ulykker (Vallensbæk Torvevej)
   • Fysiske tiltag for at øge trygheden omkring skolerne
   • Fysiske tiltag med henblik på at sænke hastigheden, hvor denne er vurderet for høj i forhold til hastighedsgrænsen (Vejlegårdsparken og Vejlegårdsvej)
  • En etapeplan for vejprojekter, kampagner, undervisning og opdatering/evaluering af trafiksikkerhedsplanen.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  I trafiksikkerhedsplanens afsnit 11.1 er de forslåede tiltag beskrevet i oversigtsform med angivelse af overslag over anlægsomkostninger baseret på erfaringsomkostninger fra lignende tiltag. Disse skal ses som foreløbige bud, der kan ændre sig, når projekterne bliver gennemgået på detailniveau.

   

  En igangsætning af et anlægsprojekt vil kræve en særskilt politisk godkendelse.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen understøtter visionen om det hele menneske i fremtidens boligby og har sammenhæng til temaet om en fremtidssikret infrastruktur.

  Kommunikation

  Trafiksikkerhedsplanen bliver sendt i offentlig høring i fire uger.

  Retsgrundlag

  Færdselsloven og lov om offentlige veje.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 25-09-2018

  Anbefales.

 • Punkt 6 Forslag til landskabsplan for arealerne syd for Ringstedbanen

  Beslutningstema

  Projektforslag til landskabsplan for arealerne syd for Ringstedbanen bliver fremlagt til godkendelse. Projektforslaget er udarbejdet på baggrund af inputs og inspiration samlet på dialogmøde 9. april 2018, samt ”Visionsoplæg til efterbehandling af arealerne syd for Ringstedbanen”, der blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 16. januar 2018.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Teknik indstiller,

  • at projektforslaget til Landskabsplan for arealerne syd for Ringstedbanen bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Anlæggelsen af den ny jernbane fra København til Ringsted er ved at være afsluttet. Vallensbæk Kommune har i den forbindelse fået arealerne syd for banen leveret tilbage med reetablerede jordvolde, der blandt andet består af den jord, der er gravet væk fra baneterrænet. Støjvoldene er dækket af et muldlag.

   

  Niveauet for Banedanmarks forpligtelser i forbindelse med afleveringen er uddybet i anlægsloven for Ringstedbanen, og deraf fremgår det, at Banedanmark ikke må betale erstatning for noget, der ikke har med Ringstedbanen at gøre. Arealerne er derfor kun afleveret som muld tilsået med græsfrø. Ny beplantning, nye hegn om folde, nye stier og tilretninger af landskabet skal kommunen selv stå for.

  Arealerne langs Ringstedbanen som de ser ud ved tilbageleveringen i efteråret 2017

   

  Som en del af ekspropriationserstatningen er Vallensbæk Kommune blevet tildelt en erstatningssum på 1,9 mio. kr. til finansiering af den landskabelige efterbearbejdning af arealerne. På kommunalbestyrelsesmøde d. 21. juni 2017 blev der besluttet, at erstatningen på 1,9 mio. kr. lægges i pulje til landskabsprojekter langs Ringstedbanen med henblik på forbedring af de rekreative kvaliteter i området herunder også støjafskærmning.


  Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 16. januar 2018, at der på baggrund af visionsoplæg udarbejdet arkitektfirmaet Møller og Grønborg blev udarbejdet en konkret, målfast landskabsplan med henblik på senere politisk godkendelse.

  Det blev afholdt dialogmøde på Korsagergård d. 9. april 2018. Lokale foreninger og interesserede borgere var inviteret til at komme med deres ideer til, hvad de synes området skal bruges til. På mødet deltog borgere og repræsentanter fra forskellige foreninger. De blev inddelt i grupper, som skrev og tegnede deres ideer på nogle plancher. Ideerne fra mødet er samlet i bilag 1.

  På dialogmødet d. 9. april fik borgerne indledningsvis mulighed for at opleve bakkerne. Efterfølgende fik de mulighed for at komme med forslag til landskabsplanen.

  Center for Teknik har med udgangspunkt i de indsamlede forslag udarbejdet et forslag til landskabsplan for arealerne syd for Ringstedbanen. Forslaget er udarbejdet med henblik på at sikre, at de løsninger, der bliver valgt, er gennemtænkt i forhold til fremtidig anvendelsesmuligheder, pleje og drift.

  Projektbeskrivelse

  Projektområdet starter på bakkerne nord for Vallensbæk Ridecenter, går langs banen nord for ejendommene på Kirkebakke Alle og slutter med arealer omkring regnvandsbassinet øst for Vallensbæk Torvevej. Området består af en række bakker, der bliver gennemskåret af det eksisterende vej- og stinet.

   

   

  Projektet har inddelt området i nogle forskellige zoner, hvor der er lagt vægt på forskellige anvendelsesmuligheder og udtryk. Forslaget kan ses på bilag 2.

   

  Nord for Ridecentret er bakkerne høje og dramatiske. Herfra er der god udsigt over søerne og mosen. Derfor vil der blive etableret en udsigtsplatform/terrasse på bakketoppen, og der bliver lavet et stiforløb med grusstier og trapper for at sikre nem adgang på trods af bakkernes stejle hældning. Gruspladsen, som Banedanmark har anvendt til byggeplads, bliver bevaret og udbygget en smule mod nord og mod vest, så den fremover kan bruges ved f.eks. Ridecentrets større arrangementer. Her bliver også etableret en naturlegeplads til børn samt nogle redskaber til naturfitness.

   

  Mellem Vejlegårdsvej og Kirkebakke Alle er bakkerne præget af slugten, hvor cykelstien løber. For at forstærke fornemmelsen af slugten bliver der plantet træer på begge sider. På bakken nord for cykelstien bliver der rejst en større trægruppe, der med tiden vil få karakter af skov. På sydsiden bliver træerne plantet i mindre grupper, hvilket giver en mere åben karakter. De eksisterende hestefolde syd for bakkerne udvides op til toppen af bakkekammen. I forlængelse af det levende hegn der går ned til landsbyen skabes med beplantning en lille shelterplads med bål og grillmulighed. Ridestien langs cykelstien bliver genetableret. Med tiden vil bevoksningen i området skærme mere og mere af og skabe en visuel barrierer mod motorvejen og jernbanen.

   

  For enden af Kirkebakke Alle bliver der etableret et hegn med støjdæmpning på bagsiden og planter, der kan vokse op på forsiden. Hegnet skal både fungere som støjdæmpning og som en visuel barriere mod jernbanen.

   

  Bakkerne mellem Kirkebakke Alle og Vallensbæk Torvevej ændres ikke væsentligt, da disse bakker allerede er bevoksede. Hen over bakken bliver der lagt en sti, som også vil kunne bruges, når bakken agerer kælkebakke i vinterhalvåret.

   

  Øst for Vallensbæk Torvevej bliver der etableret en 18-huls fodboldgolfbane. Banen bliver placeret rundt om regnvandsbassinet. Der vil ikke blive etableret nogle bygninger til banen, da det er meningen, at man selv medbringer en fodbold, hvis man ønsker at anvende banen. For at give området et naturligt udseende vil der mellem de forskellige huller blive etableret store områder med blomster, der vil give området karakter af eng. 

   

  Landskabsplanens anlægsoverslag bliver præsenteret i bilag 3.

   

  Projektudførelsen varetages af Vej og Park hen over efteråret og vinteren 2018.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Landskabsplanen og det efterfølgende anlægsarbejde skal finansieres gennem den erstatning på 1,9 mio. kr. kommunen har modtaget fra Banedanmark.

   

  Rådgiverydelser i forbindelse med anlægsarbejdet bliver også finansieret af de 1,9 mio. kr.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen understøtter delvision 2: Grønt byliv med central beliggenhed

  Kommunikation

  Der vil blive lagt information om projektet ud til borgerne via Facebook, kommunens hjemmeside og artikler i Vallensbæk NU.

  Retsgrundlag

  Lov om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted over Køge, nr. 527 af 26. maj 2010

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 25-09-2018

  Anbefales.

 • Punkt 7 Dispensationer fra Lokalplan nr. 73 - til opførelse af nyt enfamiliehus

  Beslutningstema

  Den kommende ejer af Brøndbyvej 204 søger om dispensation fra Lokalplan nr. 73, §§ 7.11, 8.1 og 9.2, til opførelse af nyt enfamiliehus. Lokalplanens § 7.11 regulerer bygningsbredde, § 8.1 regulerer døre- og vinduesbredder og § 9.2 regulerer bevaringsværdige haver i landsbyen.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget.

   

  Center for Teknik indstiller,

   

  ·         at der bliver givet afslag på ansøgning om dispensation til en større vinduesbredde end 1,2 meter

  ·         at der bliver givet dispensation til en bygningsbredde på 8,5 meter

  ·         at der bliver givet dispensation til at opføre et byggeri, der går 4 meter ind i bevaringsværdi have

  Sagsfremstilling

  Den kommende ejer af Brøndbyvej 204 søger om dispensationer til at nedrive det eksisterede enfamiliehus på grunden og opføre et nyt, moderne enfamiliehus.  Det nye hus bliver udført som et længehus med en vinkeltilbygning, og det bliver placeret på den nordlige del af grunden.

   

  Den kommende ejer af Brøndbyvej 204 ønsker ikke at udnytte tagetagen på det kommende hus, da de ikke vil have et hus med trapper. Derfor er de kommet frem til en løsning med et hus i ét plan med et areal på 290 m2 i grundplan. For bedre at kunne opnå de ønskede kvadratmeter har ansøger valgt et hus med en bygningsbredde på 8,5 meter frem for de 7,5 meter som lokalplanen tillader. For at opnå et godt lysindfald ønsker ansøger mulighed for at montere skydedør som terrassedør med en bredde på 2,4 meter i husets facader, samt en entredør udført som dobbeltdør med en bredde på 1,80 meter.

   

  Anbefaling

  Center for Teknik anbefaler, at der bliver givet et afslag på ansøgningen om dispensation fra lokalplan nr. 73 § 8.1 til en skydedør med en bredde på 2,4 meter og en hoveddør udført som dobbeltdør med en bredde på 1,8 meter. Afslaget begrundes med at en dispensation vil give mulighed for en anderledes arkitektur end den lokalplanen stiler mod. Da et af lokalplanens overordnede principper er at sikre og forbedre landsbyens visuelle miljø, vil en dispensation ikke være direkte modstridende med lokalplanens formål.

   

  Hvis udvalget ønsker at imødekomme ansøgers ønske om bred skydedør og hoveddør, vil det skabe præcedens. Derfor vil der også være krav om at der foretages en nabohøring blandt alle beboere inden for planområdet. Derved få vi en debat omkring hvorvidt borgerne forsat ønsker at fastholde, at lokalplanen skal bevare og forbedre landsbyens visuelle miljø, eller ønsker mere arkitektonisk frihed.

   

  Center for Teknik anbefaler at der bliver dispenseret fra lokalplan nr. 73 § 7.11 til en bygningsbredde på 8,5 meter.

   

  Center for Teknik anbefaler, at der bliver dispenseret til at overskride grænsen for det bevaringsværdige haveareal med de ansøgte 4 meter.

   

  Anbefalingerne begrundes i de følgende afsnit.

   

  Dispensationer fra Lokalplan nr. 73

  For Brøndbyvej 204 gælder lokalplan nr. 73. Planen skal sikre bevaring og forbedring af landsbyens visuelle miljø.

   

  Derfor indeholder lokalplanen en række arkitektoniske bestemmelser, der har til formål at sikre og bevare landsbyens visuelle miljø og kvaliteter. Lokalplanen har blandt andet bestemmelser der regulerer bygningsbredder, bredden på vinduer og døre, og bestemmelser der regulerer ubebyggede arealer som for eksempel haver.

   

  Lokalplanen fastlægger, at bebyggelse ikke må opføres med en større bygningsbredde end 7,5 meter. Det ansøgte byggeri har en bygningsbredde på 8,5 meter, og det overskrider derfor bestemmelsen med 1 meter. Derfor kræver byggeriet dispensation fra lokalplanens § 7.11.

   

  Lokalplanen fastlægger også, at bygninger skal fremtræde som en blok med døre og vinduer som huller med en bredde på højst 1,2 meter. Der ansøges blandt andet om en hoveddør med en bredde på 1,8 meter samt en terrassedør med en bredde på 2,4 meter. Derfor kræver byggeriet også dispensation fra lokalplanens § 8.1.

   

  Bygningens arkitektur

  Efter planlovens § 19 stk. 1 kan der kun dispenseres fra en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Hvis der dispenseres til en bygning med et anderledes arkitektonisk udtryk end det lokalplanen lægger op til er det i strid med lokalplanens overordnede arkitektoniske princip.

  Det hus ansøger ønsker er reelt et moderne stort enfamiliehus og ikke et traditionelt længehus, der fremstår som en blok med døre og vinduer som huller. Bygningsbredden er i dette tilfælde ikke så vigtig, da bygningen vil blive placeret med en facade ud mod vejen, og derved vil man ikke kunne se, hvor bred bygningen er fra den øvrige del af landsbyen. Terrassedøren og hoveddøren udført som henholdsvis skydedør og dobbeltdør vil til gengæld give huset et væsentligt anderledes arkitektonisk udtryk, end det man normalt forbinder med landsbyen.  

   

  Den bevaringsværdige have

  Som et led i forarbejdet til lokalplan nr. 73 for Vallensbæk Landsby blev landsbyens visuelle miljø gennemgået og analyseret. En del af processen var også at kortlægge og udpeget bygninger, områder og træer der er med til at underbygge landsbyens kvaliteter. Langs Brøndbyvej er de fleste havearealerne nord for vejen udpeget som bevaringsværdige haveanlæg. Formålet er at bevare den åbne grønne karakter ud mod vejen, ikke at bevare den aktuelle udformning eller beplantning på de pågældende ejendomme. Derfor er det ikke nødvendigvis dybden på de enkelte haver der er afgørende for at det grønne udtryk langs vejen bevares.

   

  Lokalplanen angiver, at hele den sydlige del af haven på Brøndbyvej 204 ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse kan bebygges eller anvendes til parkering. Det udpegede haveareal starter ca. en meter syd for facaden på det eksisterende hus på ejendommen. Det ansøgte byggeri strækker sig ca. 4 meter ind i det udpegede haveareal. Grundet husets orientering ligger facaden mod syd ude i det udpegede haveareal. Facaden er 22 meter lang. Det vil sige at 88 m2 af det ansøgte hus er placeret ude i det udpegede haveareal. Derfor kræves der en dispensation fra lokalplanens § 9.1.

   

  I ansøgningsmaterialet til sagen er der ikke redegjort for parkering. Med den valgte bygningsplacering vil man kun have mulighed for at etablere parkering langs bygningens østvendte facade eller i havearealet foran huset. Hvis ansøger vælger en løsning med parkering foran huset vil det også kræve en dispensation.

   

   

  Luftfoto af Brøndbyvej 204. Det bevaringsværdige haveareal er markeret med grønt og det ansøgte enfamiliehus er markeret med den stiplede røde linje.

   

  Det bevaringsværdige haveareal udgør ca. 1000 m2 af grundens samlede areal på 1542 m2. Inden for det resterende areal vil man godt kunne placere et længehus på 290 m2 med en bygningsbredde på 7,5 meter, hvis man udnytter tagetagen. Hvis man ønsker en etplansløsning, vil det være muligt at bygge ca. 240 m2 inden for det resterende areal.

   

  Teknik- og Miljøudvalget har tilbage i 2007 dispenseret til en tilbygning, der går 5 meter ud i et bevaringsværdigt haveareal på naboejendommen Brøndbyvej 208. 

   

  Luftfoto af Brøndbyvej 204 og 208. Den foreslåede bygningsafgrænsning 1,5 meter ude i det bevaringsværdige haveareal er markeret med den stiplede gule linje. På Brøndbyvej 208 ses den tilbygning der blev givet dispensation til i 2007.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen understøtter delvision 2: Grønt byliv med central beliggenhed

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Lokalplan nr. 73 Vallensbæk Landsby.

  Planlovens § 19.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 25-09-2018

  Godkendt.

 • Punkt 8 Igangsætning af forslag til Lokalplan nr. 101, Idrætscenter

  Beslutningstema

  Igangsætning af forslag til Lokalplan nr. 101, Idrætscenter.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

   

  Center for Teknik indstiller,

   

  • at forvaltningen påbegynder udarbejdelse af forslag til Lokalplan nr. 101, Idrætscenter

  Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet en projektbeskrivelse for etablering af svømmehal ved Vallensbæk Idrætscenter. Projektbeskrivelsen blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 30. maj 2018. For at projektet kan blive realiseret er det nødvendigt at udarbejde en ny lokalplan for området.

   

  Lokalplan nr. 101, Idrætscenter vil også give mulighed for, at der på sigt kan etableres en udvidelse af de eksisterende idrætshaller. Lokalplan nr. 101, Idrætscenter vil derfor være gældende for hele det område, der i dag er indeholdt i Lokalplan nr. 19, så området bliver planlagt som helhed, og det forældede plangrundlag bliver opdateret.

   

  Hele lokalplanområdet er i dag udlagt til ”rekreative formål” i kommuneplanen. Der skal derfor udarbejdes tillæg til kommuneplanen for den del af området, hvor der kan placeres bebyggelse. Det område bliver overført til ”offentlige formål” ved endelig vedtagelse af lokalplanen.

   

  Forventet tidsplan

  Forslag til Lokalplan nr. 101, Idrætscenter bliver udarbejdet sideløbende med projektet for etablering af ny svømmehal, herunder også brugerinddragelse af relevante interessenter.

   

  Når detaljeringsgraden for indhold i lokalplanen er fastlagt, vil den forventede tidsplan være 6-8 måneder fra påbegyndelse af lokalplanen til den kan blive endeligt vedtaget.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Etablering af svømmehallen hænger sammen med delvision 2 og 3, der lægger vægt på at byudvikling og renovering i Vallensbæk skal være af høj kvalitet og bidrage til en høj trivsel og livskvalitet.  

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Planloven kap. 5.

  Kommuneplan 2016.

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 25-09-2018

  Anbefales.

 • Punkt 9 Forslag til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2016 og Forslag til Lokalplan nr. 96 - 1½-plans boliger syd for Egholmskolen

  Beslutningstema

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til Kommuneplantillæg nr. 3 og Lokalplan nr. 96, 1½-plans boliger syd for Egholmskolen til offentlig høring i otte uger.

   

  Planforslaget omfatter mulighed for etablering af udnyttelig tageetage på den enkelte ejendom. Planforslaget skal i overensstemmelse med kommuneplan og fingerplan give mulighed for at etablere flere boliger i form af dobbelthuse i de stationsnære områder.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Teknik indstiller, 

   

  • at forslag til Lokalplan nr. 96, 1½-plans boliger syd for Egholmskolen og kommuneplantillæg nr. 3 bliver sendt i offentlig høring i otte uger fra fredag den 16. oktober 2018 til mandag den 11. december 2018
  • at lokalplanen ikke bliver ledsaget af en miljøvurdering, da ændringerne i forhold til gældende planlægning ikke medfører væsentlige ændringer for miljøet
  • at der bliver afholdt dialogmøde i høringsperioden

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen er i gang med opdatering og justering af lokalplaner i Vallensbæk Kommune. Vallensbæk Kommunes lokalplaner skal forenkles, og lokalplanerne skal gøres lettere for borgerne at forstå. De nye plangrundlag skal fortsat skabe rammer for forskellige boligområder og et bredt boligudbud.

   

  Den 19. april 2018 blev der afholdt et dialogmøde i Vallensbæk Kultur & Borgerhus. Her var borgerne fra området syd for Egholmskolen og borgerne fra Hyttekvarteret inviteret til at komme med input til hvilken udvikling, de synes, en ny lokalplan skal skabe mulighed for inden for deres område.

   

  Deltagerne fik først et oplæg omkring baggrunden for, hvorfor Center for Teknik ønsker at se på mulighederne for at revidere plangrundlaget.

   

  Dernæst blev de inddelt i grupper, hvor de skulle diskutere hvilke udviklingsmuligheder, de konkret ønskede for deres ejendomme. Deltagerne blev i den forbindelse bedt om at tage stilling til en række prædefinerede spørgsmål. Spørgsmålene var inddelt i 4 overordnede emner: Områdets bebyggelse, parkering og veje, klimatilpasning og andre relevante temaer. Deres besvarelser er samlet i et notat fra mødet. Dette notat er vedlagt sagen som bilag.

   

   

  Det fremgår af borgernes besvarelser, at der var en del, der ikke ønsker, at de kommende lokalplaner skal have en mulighed for at opføre rækkehuse. Holdningen blandt borgerne var, at området efter deres mening var fuldt udbygget og flere boliger vil bare skabe øget trafik samt problemer med parkering.

   

  Center for Teknik har på baggrund af borgernes ønsker udarbejdet et forslag til Lokalplan nr. 96, 1½-plans boliger syd for Egholmskolen.

   

  Lokalplanområdet er i dag omfattet af Vallensbæk Kommunes ældste byplanvedtægt nr. 1 fra 1951, som giver mulighed for at opføre enfamiliehuse i 1½ etager med en bebyggelsesgrad på 1/6 af grundens areal svarende til 16,6 %. Byplanvedtægt 1 er ikke længere tidssvarende i forhold til bygningsreglementet og samfundets generelle udvikling.

   

  Formålet med forslag til Lokalplan nr. 96 – 1½-plans boliger syd for Egholmskolen er bl.a. at muliggøre fortætning af de stationsnære områder i overensstemmelse med Kommuneplan 2016. Fortætningen sker dels ved at fastholde muligheden for boligbebyggelse i 1½ plan, og dels ved at give mulighed for en bebyggelsesprocent på 35 pr. grund i overensstemmelse med Kommuneplan 2016.

   

  Boligbebyggelse i 1½-plan giver mulighed for etablering af udnyttelig tageetage både som tilbygning oven på eksisterende boliger og ved nybyggeri. Derudover indeholder forslag til Lokalplan 96, 1½-plansboliger syd for Egholmskolen forslag til mindre afstande for carporte mod vejskel. Det er forslaget, at afstanden ændres fra 5 meter til 3 meter.

   

  I kommuneplan 2016 er rammeområdet for lokalplanen, 3-B350, udlagt til fortætning som de andre stationsnære rammområder med parcelhusbebyggelse. Men i modsætning til de sammenlignelige rammer er der ikke lagt op til nye udstykninger i 3-B350. For at lokalplanen kan give mulighed for nye udstykninger, er forslag til Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2016 i høring samtidig med lokalplanforslaget.   

   

  Center for Teknik har screenet de to planforslag, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer, og har ikke fundet anledning til at foretage en miljøvurdering, da indholdet af planforslaget ikke ændrer miljøet væsentligt i forhold til den nuværende planlægning.

   

  Center for Teknik foreslår, at der bliver afholdt et dialogmøde hen mod slutningen af høringsperioden. Datoen for mødet bliver fastlagt i forbindelse med at planen sendes i høring, så alle de høringsberettede borgere får en invitation i høringsbrevet sammen med en kopi af planen.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen understøtter visionen om det hele menneske i fremtidens boligby og er i overensstemmelse med delvision 2: Grønt byliv med central beliggenhed, og tema 3: Grønne områder og urbanisering i balance.

  Kommunikation

  Hvis udvalget beslutter at sende forslag til Lokalplan nr. 96, 1½-plans boliger syd for Egholmskolen i offentlig høring15 vil planforslaget blive offentliggjort på Plandata.dk og kommunens hjemmeside den 16. oktober 2018 med høringsfrist den 11. december 2018.

   

  Lokalplanforslaget vil også blive sendt i høring hos samtlige grundejere inden for planområdet samt øvrige grundejere, der kan blive berørt af planforslaget.

   

  Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter, at der skal afholdes dialogmøde i høringsperioden, bliver det offentliggjort via kommunens hjemmeside samtidig med offentliggørelsen af planen.

  Retsgrundlag

  Planloven kap. 5.

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Kommuneplan 2016.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 25-09-2018

  Anbefales.

 • Punkt 10 Forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2019 og Forslag til Lokalplan nr. 97 - 1½-plans boliger i Hyttekvarteret

  Beslutningstema

  Center for Teknik fremlægger forslag til Kommuneplantillæg nr. 5 og Lokalplan nr. 97 - 1½-plans boliger i Hyttekvarteret til offentlig høring i otte uger.

   

  Planforslaget omfatter mulighed for etablering af tageetage, der kan udnyttes til beboelse på den enkelte ejendom. Planforslaget skal i overensstemmelse med kommuneplanen og fingerplanen give mulighed for at etablere flere boliger i form af dobbelthuse i de stationsnære områder.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Teknik indstiller, 

  • at forslag til Lokalplan nr. 97 - 1½-plans boliger i Hyttekvarteret og kommuneplantillæg nr. 5 bliver sendt i offentlig høring i otte uger fra tirsdag den 16. oktober 2018 til tirsdag den 11.december 2018
  • at lokalplanen ikke bliver ledsaget af en miljøvurdering, da ændringerne i forhold til gældende planlægning ikke medfører væsentlige ændringer for miljøet
  • at der bliver afholdt dialogmøde i høringsperioden

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen er i gang med opdatering og justering af lokalplaner i Vallensbæk Kommune. Vallensbæk Kommunes lokalplaner skal forenkles, og lokalplanerne skal gøres lettere for borgerne at forstå. De nye plangrundlag skal fortsat skabe rammer for forskellige boligområder og et bredt boligudbud.

   

  Den 19. april 2018 blev der afholdt et dialogmøde i Vallensbæk Kultur & Borgerhus. Her var borgerne fra området syd for Egholmskolen og borgerne fra Hyttekvarteret inviteret til at komme med input til, hvilken udvikling de synes en ny lokalplan skal skabe mulighed for inden for deres område.

   

  Deltagerne fik først et oplæg omkring baggrunden for, hvorfor Center for Teknik ønsker at se på mulighederne for at revidere plangrundlaget.

   

  Dernæst blev de inddelt i grupper og skulle tale med hinanden om, hvilke udviklings-muligheder de konkret ønskede for deres ejendomme. Deltagerne blev i den forbindelse bedt om at tage stilling til en række prædefinerede spørgsmål. Spørgsmålene var inddelt i fire overordnede emner. Områdets bebyggelse, parkering og veje, klimatilpasning og andre relevante temaer. Deres besvarelser er samlet i et notat fra mødet, som er vedlagt som bilag.

   

  Det fremgår af borgernes besvarelser, at der var en del, der ikke ønsker, at de kommende lokalplaner skal have en mulighed for at opføre rækkehuse. Holdningen blandt borgerne var, at området efter deres mening var fuldt udbygget og flere boliger vil bare skabe øget trafik samt problemer med parkering.

   

  Center for Teknik har baggrund af borgernes ønsker udarbejdet et forslag til Lokalplan nr. 97 - 1½-plans boliger i Hyttekvarteret.

   

  Området er i dag omfattet af Byplanvedtægt nr. 1 fra 1951 og Partiel byplan nr. 3 fra 1959. Begge byplanvedtægter giver mulighed for at opføre enfamiliehuse i 1½-etager med en bebyggelsesgrad på 1/6 af grundens areal svarende til 16,6 %. De to byplanvedtægter er de ældste i Vallensbæk Kommune og er ikke længere tidssvarende i forhold til bygningsreglementet og samfundets generelle udvikling.  

   

  Hyttebovej set fra Vallensbæk Torvevej efterår 2017.

   

  Formålet med lokalplanforslaget er at bringe plangrundlaget til nutidens standard, bl.a. ved at muliggøre fortætning af de stationsnære områder i overensstemmelse med Kommuneplan 2016 og Fingerplan 2017. Fortætningen sker dels ved at fastholde mulighed for boligbebyggelse i 1½ plan og dels ved at give mulighed for en højere bebyggelsesprocent på 35.

   

  Boligbebyggelse i 1½-plan giver fortsat mulighed for etablering af tageetage, der kan udnyttes til beboelse, både som tilbygning oven på eksisterende boliger og ved nybyggeri. Samtidig skal lokalplanen give mulighed for at etablere flere boliger i form af dobbelthuse i de stationsnære områder.

   

  Derudover indeholder forslag til Lokalplan nr. 97 - 1½-plans boliger i Hyttekvarteret forslag til en nedsættelse af vejbyggelinjen fra 5 meter fra vejskel til 3 meter fra vejskel for carporte, skure og lignende småbygninger. Der er givet dispensation til carporte placeret 3 meter fra vejskel flere steder inden for planområdet.

   

  I kommuneplan 2016 er rammeområdet for lokalplanen, 3-B300, udlagt til fortætning som de andre stationsnære rammområder med parcelhusbebyggelse. Kommuneplanrammen indeholder også mulighed for at bygge dobbelthuse og rækkehuse. For at fjerne muligheden for at bygge rækkehuse er forslag til Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2016 i høring samtidig med lokalplanforslaget.   

   

  Center for Teknik har screenet de to planforslag, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer, og har ikke fundet anledning til at foretage en miljøvurdering, da indholdet af planforslaget ikke ændrer miljøet væsentligt i forhold til den nuværende planlægning.

   

  Center for Teknik foreslår, at der bliver afholdt et dialogmøde hen mod slutningen af høringsperioden. Datoen for mødet bliver fastlagt i forbindelse med, at planen sendes i høring, så alle de høringsberettede borgere får en invitation i høringsbrevet sammen med en kopi af planen.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen understøtter delvision 2: Grønt byliv med central beliggenhed

  Kommunikation

  Hvis udvalget beslutter at sende forslag til Lokalplan nr. 97 - 1½-plans boliger i Hyttekvarteret i offentlig høring, vil planforslaget blive offentliggjort på Plandata.dk og kommunens hjemmeside den 16. oktober 2018 med høringsfrist den 11. december 2018.

   

  Lokalplanforslaget vil også blive sendt i høring hos samtlige grundejere inden for planområdet samt øvrige grundejere, der kan blive berørt af planforslaget.

   

  Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter, at der skal afholdes dialogmøde i høringsperioden, bliver det offentliggjort via kommunens hjemmeside samtidig med offentliggørelsen af planen.

  Retsgrundlag

  Planloven kap. 5

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Kommuneplan 2016.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 25-09-2018

  Anbefales.

 • Punkt 11 Ekspropriationsbeslutning - krydsombygning ved Delta Park

  Beslutningstema

  Ved godkendelse af skitseprojektet for ombygning af krydset Vallensbæk Torvevej/Delta Park/Vejlegårdsparken blev det besluttet at gennemføre arealerhvervelse som ekspropriation.

   

  Grundlaget for en ekspropriationsbeslutning og erstatningstilbud bliver forelagt til godkendelse.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Teknik indstiller, 

  • at de nødvendige arealer og rettigheder i overensstemmelse med arealfortegnelse og ekspropriationsplan bliver eksproprieret
  • at erstatningstilbuddene bliver godkendt og fastholdt

  Sagsfremstilling

  For at kunne gennemføre krydsombygningen i krydset Vallensbæk Torvevej/Delta Park/Vejlegårdsparken er det nødvendigt at erhverve areal fra fem matrikler. Som led i ekspropriationsprocessen blev der afholdt åstedsforretning den 16. og 17. august 2018.

   

  Ekspropriation

  På åstedsforretningen blev vejprojektet gennemgået, og de berørte arealer blev besigtiget. Lodsejerne eller deres fremmødte repræsentanter havde mulighed for at stille spørgsmål under gennemgangen.

   

  Følgende er vedlagt som bilag:

  Ekspropriationsplan – bilag 1

  Arealfortegnelser – bilag 2-7

  Protokoller over åstedsforretninger – bilag 8-10

   

  Frist for at komme med indsigelser mod projektet udløb d. 17. september 2018.

   

  Der er ikke modtaget nogle indsigelser mod projektet. Menighedsrådet har tilkendegivet, at de er positivt indstillet over for projektet.

   

  Center for Teknik anbefaler, at der bliver truffet en ekspropriationsbeslutning på det foreliggende grundlag. Efter ekspropriationsbeslutningen har lodsejerne en klagefrist på fire uger, hvorefter anlægsarbejdet kan gå i gang.

   

  Erstatningstilbud

  På åstedsforretningen blev erstatningstilbud drøftet med de enkelte lodsejere. Der er sammen med åstedsprotokollen fremsendt erstatningstilbud til lodsejerne. Erstatningstilbuddene fremgår af nedenstående skema og i bilag 11-13. Tilsagn og bemærkninger fremsendt af lodsejere er indsat i skemaet med kursiv.

   

  Matrikel

  Erstatningstilbud

   

  7ds

  NCC PROPERTY DEVELOPMENT A/S

   

   

  For arealafståelse

  185m2 á 0 kr.

  I alt

  0 kr.

   

   

   

   

   

   

  Underskrevet erstatningstilbud er modtaget.

   

  Vallensbæk Fjernvarme SYD A.m.b.a. bibeholder deres rettigheder på arealet jf. gældende servitut. Dvs. at gæsteprincippet er fraveget for ledningsejer.

   

   

   

   

   

  7fs

  EJERLEJLIGHEDER ApS

   

   

   

   

   

   

  For arealafståelse

  54 m2 á 0 kr.

  I alt

  0 kr.

   

   

   

   

   

  7de+7dg

  VALLENSBÆK MENIGHEDSRÅD

   

   

   

   

   

   

  For arealafståelse

  347m2+8m2 á 22 kr.

   

  7.810 kr.

   

  For midlertidig arealafståelse

  607m2+8m2 á 2 kr.

   

  1.230 kr.

   

  For træer og øvrige ulemper

   

   

  75.000 kr.

   

   

   

  I alt

  84.040 kr.

   

   

   

   

   

   

  Menighedsrådet har fremsat følgende bemærkninger til erstatningstilbuddet:

   

  Menighedsrådet er ganske uforstående over for den tilbudte ekspropriationspris. Der har igennem mange år ved flere lejligheder med kommunen været drøftet muligheden for at få ændret byplanen, så forskellige developer kunne udvikle og bebygge den attraktivt beliggende grund tæt på både Vallensbæk Centret og offentlige transportmidler. I den forbindelse har både kommune og developer tilbudt priser i et helt andet niveau per kvadratmeter.

   

  Som det væsentligste argument finder menighedsrådet det dog ganske uforstående, at kommunen igennem ganske mange år har kunnet fastsætte en kommunal ejendomsskat baseret på en langt højere vurdering end den tilbudte. Ved vurderingen i 2018 er grundens 11.424 kvm. således vurderet til 3.427.200 kr. svarende til en kvm pris på 300 kr. per kvm.

   

  Hvis kommunen således ønsker at fastholde den tilbudte ekspropriationspris på 22 kr. per kvm., må menighedsrådet konstatere at man igennem rigtig mange år har betalt en uacceptabel høj ejendomsskat.

   

  Mht. prisen for den midlertidige afståelse er vi af den opfattelse, at denne ved andre lignende projekter typisk ligger på 6 til 7 kr. per kvm. per påbegyndt år.

   

  Erstatningsbeløbet for de berørte træer finder vi acceptabel.

   

  7di

  VCH IV ApS

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  For arealafståelse

  41 m2 á 0 kr.

  I alt

  0 kr.

   

   

   

   

   

   

  Underskrevet erstatningstilbud er modtaget.

   

   

  Menighedsgrunden er udlagt til offentlig formål, og kvadratmeterprisen er fastsat herefter i erstatningstilbuddet. Kommunen er ikke bundet af vurderingen i forhold til erstatningen.

   

  Hvis der ikke opnås enighed om erstatningen inden for otte uger fra ekspropriationsbeslutningen, skal sagen sendes til taksationsmyndighederne, der herefter afgør erstatningens størrelse.

   

  Center for Teknik anbefaler, at erstatningstilbuddet bliver godkendt og fastholdt. Hvis der ikke opnås enighed, vil der være ekstra udgifter til sagsomkostninger til taksationsmyndigheder og ekstra landinspektørydelser.
   

  Uoverensstemmelse om erstatningens størrelse har ikke indflydelse på anlægsarbejdets tidsplan.

   

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Da de endelige udgifter til arealerhvervelse endnu ikke er kendte, bliver finansiering af udgifterne håndteret i en selvstændig sag. Det er vurderingen, at udgifterne til ekspropriation ikke kan blive afholdt inden for den afsatte anlægsbevilling til selve krydset.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Projektet understøtter kommuneplanstrategiens tema 2 ”En fremtidssikret infrastruktur”, som peger på tilpasning af vejnettet med fokus på at øge trafiksikkerheden, og tema 7 ”Et styrket erhvervsklima og en ambitiøs erhvervsservice”.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Vejlovens kap. 10.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 25-09-2018

  Anbefales.

 • Punkt 12 Meddelelser fra formanden

  Meddelelser

  Bæredygtighedsfestival den 28. og 29. september 2018.

   

  Styregruppen for den helhedsorienterede støjhandlingsplan langs Holbækmotorvejen.

  Støjkonference den 1. oktober 2018