You are here

Info om strejke og lockout i Vallensbæk

Den varslede strejke og lockout er udsat til at starte d. 6. og 12. maj. Der stadig forhandles i forligsinstitutionen. Derfor ved vi ikke med sikkerhed om der bliver konflikt.

I boksen herunder finder du information om, hvordan Vallensbæk Kommune påvirkes af en eventuel strejke og lockout. 

Følg med og læs mere 

Vi vil i den kommende tid løbende informere om sidste nyt, og om hvilken betydning den kommende overenskomstkonflikt vil få for kommunens tilbud. Følg med her, på Facebook og i dagspressen.

Her kan du få et kort overblik over KLs lockoutvarsler.

Sådan rammes Vallensbæk Kommune af konflikten

 • Særligt for dagtilbud og skoler

  Det betyder, at vi i en strejke kun kan tilbyde delvis pasning til alle børn. Når en evt. konflikt nærmer sig, vil forældre blive informeret via børneintra og tabulex om, hvordan den enkelte institution eller SFO påvirkes, og hvilke konsekvenser det har for pasningen af børn. 

  Pasningsskemaerne kan også udleveres i den enkelte institution.

  Dagplejen er ikke udtaget til strejke.

  Hvis lockout bliver gennemført, vil det få stor indflydelse på pasning og undervisning i dagtilbud, SFO’er og skoler. Derfor vil pasning og undervisning blive aflyst helt eller kun i meget begrænset omfang kunne fortsætte. Udmelding om pasning og undervisning bliver lagt på børneintra, tabulex og forældreintra og bliver udleveret i dit barns daginstitution, SFO og skole. Herefter kan du holde dig orienteret her på siden. 

 • Særligt om forældre- og elevintra

  Undervisningsministeriet er omfattet af en strejke, hvilket blandt andet betyder, at UNI login og dermed børneintra, tabulex, forældre- og elevintra for de institutioner og skoler, hvor forældrene bruger UNI login, bliver lukket ned under strejken. Efter nedlukning kan du holde dig orienteret her på siden.

  Når konflikten afblæses eller udskydes vil informationen blive delt på Vallensbæk Kommunes hjemmeside og Facebook-side.

 • Særligt om jobcentret

  Jobcenteret er omfattet af konflikten og er ramt af strejke. Jobcenteret er derfor lukket, og alle samtaler og møder aflyses i konfliktperioden. Borgere, der er indkaldt til samtaler i konfliktperioden, vil blive kontaktet direkte.

  Der vil dog være etableret et nødberedskab, der omfatter akut hjælp (overlevelseshjælp) til borgere, som fx ikke har midler til mad, husleje, livsvigtig medicin eller akut tandbehandling mv.

  Såfremt du har brug for akut hjælp, kan du ringe på telefon 47 97 44 44 eller sende en mail til jc@vallensbaek.dk 

 • Særligt om affald

  Hvis det kommer til en konflikt, betyder det, at borgere og institutioner i Vallensbæk ikke kan få hentet affald i perioden. 

  Hvornår kan jeg få hentet mit affald? 

  Vallensbæk Kommune kan ikke hente affald hos borgerne i Vallensbæk under konflikten, da Vestforbrænding ikke modtager affald under konfliktperioden. Du kan derfor først få hentet affald, når konflikten er slut.

  Det er Vestforbrænding, der sørger for, at affaldet bliver afhentet, når konflikten er slut. Der må påregnes evt. forsinkelse på hentning af affald, når vi er i gang igen. 

  Hvad skal jeg gøre af mit affald, indtil det bliver hentet? 

  Vi opfordrer til, at du forsegler dit affald godt i poser med en knude og samler det i fx sorte eller klare plasticsække. Vær særlig opmærksom på at forsegle organisk affald, som kan tiltrække dyr. 

  Vær opmærksom på ikke at overfylde dine beholdere. Stil det ekstra affald ved siden af i store, lukkede plasticsække, så du er sikker på, at dit affald hentes, når konflikten er slut. 

  Undgå at de ekstra sække vejer mere end ca. 10 kg. pr. stk. af hensyn til renovationsmedarbejderne. 

  Kan jeg aflevere mit affald på genbrugsstationen? 

  Brøndby Kommune oplyser, at genbrugsbrugsstationen i Brøndby som udgangspunkt åbent under konflikten. Du kan dog ikke aflevere småt brændbart og træ på genbrugsstationen i en konfliktperiode, da vi ikke kan aflevere disse affaldstyper videre til Vestforbrænding. Genbrugsstationen må ikke tage i mod mad- og restaffald. 

  Har du spørgsmål om affald kan du skrive til cet@vallensbaek.dk

 • Særligt om genoptræning

  Træningscentret på Pilehavehus og Kærbo har som udgangspunkt åbent for borgere, da ergo- og fysioterapeuter er undtaget fra konflikten.

  Borgerne skal dog være opmærksomme på, at kørselsafdelingen er omfattet af konflikten og derfor ikke kan tilbyde kørsel til træningscentret.

  På grund af den aflyste kørsel vil nogle borgere få tilbudt genoptræning i hjemmet. Det gælder de borgere, hvis helbred afhænger af træningen. Det betyder også, at andre borgeres træning vil blive helt aflyst.

  Der gives direkte besked til alle berørte borgere.

 • Særligt om fritidsområdet og Vallensbæk Kultur- & Borgerhus

  Svømmehallen på Pilehaveskolen bliver lukket under lockout, fordi der ikke er personale, der kan holde øje med vandkvaliteten.

  Idrætscentret er bemandet i dagtimerne og kan benyttes i aftentimerne med sundhedskort.

  Der vil ikke være betjening i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus under lockouten, men som altid vil der være adgang i åbningstiden med sundhedskort. 

  Vallensbæk Ridecenter er ikke ramt af strejke og lockout.

 • Særligt om musikskolen

  I tilfælde af lockout vil det meste undervisning blive aflyst. Forældre og elever, der bliver berørt får direkte besked.

 • Særligt om offentlig transport

  Den offentlige transport bliver også ramt af konflikten. Det betyder, at S-togene ikke kører. Du kan læse mere på dinoffentligetransport.dk.

 • Nødberedskab

  Kommunen har indgået lokale aftaler om nødberedskab på de områder, hvor det er nødvendigt eller påkrævet for at fastholde et beredskab. Det drejer sig bl.a. om IT, Vej og Park og de kommunale ejendomme.

Hvem er omfattet af konflikten

Hvem er omfattet af strejken

I Vallensbæk vil følgende områder blive berørt af strejken: dagtilbud, SFO, jobcentret, enkelte betjente og håndværksmæssige funktioner. Ældreområdet og resten af skoleområdet (udover SFO'er) er ikke udtaget til strejke i Vallensbæk. Derudover vil der ikke blive afhentet affald i konfliktperioden. Årsagen er, at Vestforbrænding bliver ramt af strejke og blokade under en eventuel konflikt og ikke kan tage imod affald. 

Det er de faglige organisationer, der bestemmer, hvilke medarbejdere, der skal strejke. I boksen nederst på siden, kan du se, hvilke faggrupper, der er varslet strejke for i Vallensbæk Kommune.

Lockout

KL har varslet bred lockout i alle kommuner. Den vil i givet fald træde i kraft den 28. april. Lockouten omfatter som udgangspunkt alle kommunalt ansatte – dog ikke ældreområdet, handicapområdet, socialpsykiatrien, specialskoler, specialdaginstitutioner, beredskabet samt el- og vandforsyning.

Hvis lockouten træder i kraft, vil det komme til at påvirke en stor del af kommunens borgere – eksempelvis vil kommunens skoler, daginstitutioner og dagplejen være omfattet.

Hvilke opgaver må det tilbageværende personale løse

Personalet på de konfliktramte arbejdspladser skal løse deres sædvanlige arbejdsopgaver, men må ikke lave konfliktramt arbejde. Nødberedskab er ikke konfliktramt arbejde.

Hvad betyder strejke og lockout egentlig?

Strejke og lockout er arbejdsretslige kampvåben, som kan benyttes af ansatte og arbejdsgivere, når en forhandling går i hårdknude.

En strejke er en organiseret arbejdsnedlæggelse. Strejken er et kampvåben for de ansatte i indsatsen for at opnå bedre løn- og arbejdsvilkår. Retten til at strejke er en del af beskyttelsen i henhold til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 11.

Lockout vil sige at arbejdsgiver udelukker de ansatte i en virksomhed eller indenfor et overenskomstområde fra at arbejde. Det kan ses som arbejdsgivernes form for strejke. Ved en lockout udelukkes de ansatte indtil de finder en løsning på den opståede konflikt.

Forligsinstitutionen er et statsligt organ, der skal bistå arbejdsmarkedets parter i forbindelse med indgåelse og fornyelse af kollektive overenskomster. Forligsinstitutionen har en række særlige beføjelser:

 • Indkaldelse af parter til forhandlinger, hvis der er udsigt til en konflikt
 • Ret til at udsætte konflikter, der ellers ville være trådt i kraft
 • Mulighed for at tvinge parterne til at genoptage forhandlinger om bestemte punkter
 • Mulighed for at tvinge parterne til at vidne i Arbejdsretten, hvis der er forhold, der trænger til belysning
 • Krav på at få oplyst alle strejke- og lockoutvarsler
 • Muligheden for af egen drift at fremsætte mæglingsforslag, som skal sendes til afstemning
Sidst opdateret 19.04.2018