You are here

Ældrerådet

 • Ældrerådet 2019-2020

  Ældrerådet 2019-20.

Ældrerådet beskæftiger sig med alle forhold omkring ældre i Vallensbæk Kommune.

Ældrerådet består af syv borgere, der er valgt blandt og af de over 60-årige i kommunen. Hvert andet år er henholdsvis 3 og 4 medlemmer på valg. Det er lovfastsat, at kommunen skal have et Ældreråd, og kommunen har pligt til at høre Ældrerådet i forslag, der påvirker hverdagen for kommunens ældre. Ældrerådet arbejder uafhængigt af politiske partier.

Ældrerådets opgaver er blandt andet at:

 • fungere som kontaktled mellem kommunens ældre og Kommunalbestyrelsen.
 • tage emner om ældres forhold i kommunen op til drøftelse.
 • være høringspart i alle politiske sager vedrørende ældre.
 • medvirke ved undersøgelser af kommunens serviceniveau for ældre.
 • rådgive Kommunalbestyrelsen og fagudvalgene i ældrepolitiske spørgsmål.

Ældrerådet arrangerer desuden borgermøder samt indkøbsture. Indkøbsturene er for kommunens ældre, der ikke selv har mulighed for at komme i et indkøbscenter.

Du er velkommen til at komme med forslag til emner. Ældrerådet tager sig ikke af enkeltsager, men en enkeltsag kan være forløber for en generel problematik. Alle medlemmer af Ældrerådet har tavshedspligt. 

Henvendelser kan ske telefonisk til Ældrerådets kontor på Højrupgård - Tlf. 3012 5514 den anden onsdag i hver måned kl. 10.00 - 12.00. Lukket i juli måned. Henvendelse kan også ske til det enkelte medlem. 

Ældrerådets møder

Ældrerådet afholder møder én gang hver måned undtagen i juli måned. I nedenstående link kan du se forretningsorden og vedtægter for Vallensbæk Kommunes ældreråd:

 

Referater

Referater af ældrerådsmøderne fra juni 2019 og frem kan findes nedenfor. Referater fra før juni 2019 kan rekvireres fra Center for Pleje og Omsorg på mail: cpo@vallensbaek.dk.

Referater fra Ældrerådet

 • Referat 11. september 2019

  Mødedato: Onsdag d. 11. september 2019 kl. 10.00-12.00

   

  Lokation: Højrupgård (Højrupgårdsvej 1, 2625 Vallensbæk)

   

  Deltagere: Poul Schmidt, Helle Glarø Mathiesen, Inger M. Andersen, Leif Larsen, Niels Erik Tulstrup, Birgit Rønne Seiersen

   

  Afbud / Ikke til stede: Ove Andersen

   

  Referent: Joel Guttman, Center for Pleje og Omsorg

   

  Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

  Dagsordenen blev godkendt.

   

  Punkt 2: Godkendelse af referat fra sidste møde d.14. august 2019

  Referatet blev godkendt.

   

  Punkt 3: Punkter fra sidste møde

  a) Borgermøde
  Diverse tryksager til borgermødet og andre arrangementer er gjort klar (blev omdelt ved mødet). Praktiske opgaver i forbindelse med borgermødet blev fordelt. Mødetid 1 time før (kl. 13.30). Der er kommet ja fra borgmester Henrik Rasmussen, og Jytte Bendtsen er også sat på programmet.

   

  b) Festlig fredag
  Jytte Bendtsen er meget glad for at Ældrerådet stiller op på dagen til Festlig fredag. Ældrerådet får et lokale. Ældrerådets banner er klar. Det praktiske blev aftalt. Mødetid kl. 14.30 og ældrerådet lukker sin del af arrangementet kl. 19.30.

   

  c) Sprinkleranlæg på plejehjem (jf. tidligere fremsendt mail fra forvaltningen)
  Svaret fra forvaltningen tages til efterretning. Der blev spurgt ind til procedurerne omkring brandøvelser på Højstruphave, hvilket Joel undersøger nærmere.

   

  d) Madordning kommunen
  Der er modtaget informationer om baggrunden for madordningen i Hjørring Kommune fra Det Danske Madhus, men endnu ikke noget om erfaringerne. Joel forsøger at skaffe oplysninger om erfaringerne direkte fra Hjørring Kommune.

   

  e) Høringssvar affaldsplan (jf. mail fra Niels Erik Tulstrup)
  Ældrerådets høringssvar vedrørende affaldsplanen er givet. Da sagen endnu ikke er behandlet, er der ikke yderligere nyt.

   

  Punkt 4: Meddelelser fra formanden

  a) Borgermøde forår 2020
  Der var opbakning til forslag om oplæg ved kiropraktor og fysioterapeut fra Kiropraktik i Centrum. Dette ligger godt i forlængelse af efterårets tema.

   

  Punkt 5: Nyt fra råd og udvalg

  a) Regionsældreråd v/Poul og Helle
  Der er modtaget mødeindkaldelse til nyt møde d. 19. september. Poul tager måske til det.

   

  b) Social- og Sundhedsudvalget v/Leif, Birgit og Ove
  Der var møde i udvalget d. 27. august. Følgende blev behandlet af relevans for Ældrerådet:

  Første spadestik til udvidelsen af Pilehavehus tages d. 17. september.

  Der er vedtaget en udvidelse af klinikfaciliteter til ekstra læge i Sundhedshuset. Byggeperiode: marts-oktober 2020.

  Forebyggende hjemmebesøg: Borgere i alderen 65-81 år i særlig risikogruppe skal have tilbudt besøg. For borgere som er fyldt  75 kan fødselsdagsarrangementerne gøre det ud for besøget.

  Der er bevilget midler til Projekt Den gode kammerat, som handler om bekæmpelse af ensomhed blandt ældre mænd.

  Opfølgning på handlingsplan i forlængelse af brugerundersøgelse blev behandlet.

  I forbindelse med indsatsen for at reducere antallet af forskellige medarbejdere i borgernes hjem er der bl.a. fastansat 8 nye medarbejdere, heraf nogle kun til rengøring.

   

  c) Teknik- og Miljøudvalget v/Niels Erik og Helle
  Af relevans for Ældrerådet: Plustur, som er en kombination af kollektiv trafik og flextrafik, blev godkendt i Vallensbæk Kommune.

   

  d) Danske Ældreråd v/Poul og Niels Erik
  Der er kommet et nyhedsbrev fra Danske Ældreråd, som Poul har rundsendt.

   

  e) Aktivitetsudvalget v/Helle og Inger
  Opfølgning på skovture: Aktivitetsudvalget har drøftet næste års skovture. Der er kommet ideer på bordet, men endnu ikke konkluderet noget.

   

  f) Redaktionsudvalget v/Poul og Ove
  Poul har indsendt tekst til næste nummer af Vallensbæk Nu.

   

  g) Bruger-pårørenderåd v/Inger og Ove
  Joel rykker relevante personer i kommunen for referat fra Bruger-pårørendemøde (juni måned).

   

  h) Indkøbsturene v/Birgit og Niels Erik
  Der har været afholdt en ny tur. Ca. 15 personer deltog.

   

  i) Vestegnens Ældreråd v/Poul og Helle
  Der er kommet en invitation til temamøde om boliger (i Glostrup). Endvidere er der kommet en invitation til møde d. 22. oktober i Høje-Taastrup, hvor temaet ligeledes er boliger til ældre borgere. Niels Erik og Helle deltager i sidstnævnte møde.

   

  j) Brugerbestyrelsen Seniorhuset v/Inger
  Der er brugermøde d. 1. oktober og åbent hus d. 9. november.

   

  k) Kostråd v/Birgit, Ove, Inger og Helle
  Ingen bemærkninger.

   

  Punkt 6: Meddelelser fra

  a) Kasserer v/Inger (lukket punkt)
  Inger orienterede om økonomi.

   

  b) Alle v/alle
  Niels Erik: Der kan være problemer med bomme for ældre cyklister, og der er behov for at tjekke, hvor handicapvenlige cykelstierne er. Niels Erik og Helle undersøger ved selvsyn, om der er problemer.

   

  Punkt 7: Evt.

  Ingen bemærkninger

   

 • Referat 14. august 2019

  Referat møde i Vallensbæk Ældreråd

  Mødedato: Onsdag d. 14. august 2019 kl. 10.00-12.00

  Lokation: Højrupgård (Højrupgårdsvej 1, 2625 Vallensbæk)

  Deltagere: Poul Schmidt, Helle Glarø Mathiesen, Inger M. Andersen, Ove Andersen, Leif Larsen, Niels Erik Tulstrup, Birgit Rønne Seiersen

  Afbud / Ikke til stede: 

  Referent: Joel Guttman, Center for Pleje og Omsorg

   

  Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

  Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af følgende to underpunkter:

  Punkt 3c: Sprinklere på plejehjem

  Punkt 4f: Pilehavehusbyggeriet 

   

  Punkt 2: Godkendelse af referat fra sidste møde d.12. juni 2019

  Referatet blev godkendt

   

  Punkt 3: Punkter fra sidste møde

  a) Borgermøde
  Der er reserveret plads til notits om borgermødet i Vallensbæk Nu. Poul laver et oplæg til hertil.  Udkast til plakat er udarbejdet. Joel sørger for at få plakaten trykt, når udkastet er godkendt. 

  Der er afholdt et godt møde med Anette Hein.

  Input er blevet videresendt til oplægsholderne. Borgermødet afholdes på Korsagergård. Salen er booket. Ældrerådets medlemmer mødes en time før start, og skal selv rydde op efter mødet.

  b) Festlig fredag
  Der er printet tilstrækkeligt mange pjecer til brug ved Festlig fredag. Poul får trykt flere plakater om indkøbsture (plakaten fremsendes til Joel, som sørger at få den printet).

  Endvidere laves skema med quizspørgsmål, som printes i 200 eksemplarer. Forslag fra borgere til ældrerådsemner kan skrives på bagsiden. Leif laver udkast til dette skema i A5.

  Banner: Nicky sender et udkast til Poul i næste uge. Banneret kan også bruges i andre sammenhænge. 

  Ældrerådets medlemmer mødes en time før start med henblik på opstilling. Alle medlemmer deltager. Program kan ses på kommunens hjemmeside.

  c) Sprinklere på plejehjem (underpunkt tilføjet til dagsordenen)
  Svar vedrørende sprinklere er modtaget fra kommunen ved mødets start. Det behandles på næste møde i september, når ældrerådets medlemmer har haft lejlighed til at læse det.

   

  Punkt 4: Meddelelser fra formanden

  a) Regnskab pr. 30. juni 2019 (jf. bilag 1)

  Ingen bemærkninger til det fremsendte regnskab

   

  b) Tilsynsrapport – hjemmeplejen Syd

  Tilsynsrapporten ser pæn ud og tages til efterretning. 

   

  c) Ensomhed og Ældre mødet juni 2019

  Mødet om ensomhed i juni var godt. Poul har skrevet til udvalgsformanden for Social- og Sundhedsudvalget og takket.  

   

  d) Affaldsplan 2019-2030

  Der har været møde om kommunens affaldsplan. Niels Erik foreslog at henlede opmærksomheden på 3 ting: Fysisk hæmmede borgere skal indtænkes; borgere som har vanskeligt ved IT skal også informeres; den afhentning af affald, som fungerer godt i dag. Niels Erik laver et udkast til høringssvar vedr. affaldsplanen. 

   

  e) Orientering om svømmehal

  Poul orienterede om svømmehallen.

   

  f) Pilehavehusbyggeri (underpunkt tilføjet til dagsordenen)

  Leif orienterede fra styregruppen om Pilehavehusbyggeriet.

   

   

  Punkt 5: Nyt fra råd og udvalg 

  a) Regionsældreråd v/Poul og Helle

  Der er nyt møde i Regionsældrerådet d. 19.9.

   

  b) Social- og Sundhedsudvalget v/Leif, Birgit og Ove

  Ingen møder siden sidst.

   

  c) Teknik- og Miljøudvalget v/Niels Erik og Helle

  Ingen møder siden sidst. Næste møde er d. 27.8.

   

  d) Danske Ældreråd v/Poul og Niels Erik

  Leif og Niels Erik vil gerne deltage i Danske Ældreråds møder om den sundhedsfaglige indsats i kommunerne. Leif meldes også til formands- og næstformandsmøde i Allerød 16.9. Poul står for tilmeldinger.

   

  e) Aktivitetsudvalget v/Helle og Inger

  Der er møde i Aktivitetsudvalget d. 28.8. om skovturen næste år.

   

  f) Redaktionsudvalget v/Poul og Ove

  Ingen bemærkninger.

   

  g) Bruger-pårørenderåd v/Inger og Ove

  Ove og Birgit var afsted til seneste møde i Bruger-pårørenderåd. Mødet gik fint. De pårørende, som deltog, var tilfredse.

   

  h) Indkøbsturene v/Birgit og Niels Erik

  16 personer er tilmeldt næste indkøbstur. Niels Erik sender deltagerlisten, når den er færdig.

   

  i) Vestegnens Ældreråd v/Poul og Helle

  Der skal være møde i Vestegnens Ældreråd i efteråret. Sandsynligvis i Høje-Taastrup.

   

  j) Brugerbestyrelsen Seniorhuset v/Inger

  Seniorhusets udendørs aktiviteter er blevet en succes. Krolf er taget i brug mandag og fredag.

   

  k) Kostråd v/Birgit, Ove, Inger og Helle

  Ingen bemærkninger vedr. Kostråd.

   

  Punkt 6: Meddelelser fra 

  a) Kasserer v/Inger (lukket punkt)

  Inger fremlagde regnskab, som blev godkendt

   

  b) Alle v/alle

  Flexture: Kommunen har oplyst tal om brug af flexture, som Poul fremlagde. Tallene blev taget til efterretning. Der kan eventuelt følges op med nye tal, når hele året er gået.

   

  Spørgsmål om fald i hjemmehjælpstimer i perioden 2008-2017: Kommunen oplyser, at årsagen er opførslen af Højstruphave, og at borgerne er blevet rehabiliteret. Derudover at der er flere aktive ældre, der kan klare sig selv.  Dog kan man se, at fra 2012 og frem er den visiterede tid pr. modtager og den visiterede tid i alt stigende. 

   

  Ishøjs ældreråd fortæller om deres aktiviteter i lokalpressen. Det blev drøftet, om Vallensbæk Ældreråd også skulle gøre dette. Der var ikke stemning for at kommunikere mere, end der allerede bliver gjort.

   

  Punkt 7: Evt.

  På næste møde ønskes det at høre lidt om den måde, madordningen fungerer i Hjørring, hvor ydelsen ikke skal visiteres af en sagsbehandler. Niels Erik fremsender notits fra avis til Joel, som undersøger sagen nærmere.

   

  Lokalplan for havn og strand: Niels Erik refererede kommunens svar på hans bemærkninger til planen. Kommunen har oplyst, at de vil tage bemærkningerne med i det videre arbejde.

   

 • Referat 12. juni 2019

  Mødedato: Onsdag d. 12. juni 2019 kl. 10.00-12.00

  Lokation: Højrupgård (Højrupgårdsvej 1, 2625 Vallensbæk)

  Deltagere: Poul Schmidt, Helle Glarø Mathiesen, Inger M. Andersen, Leif Larsen, Birgit Rønne Seiersen, Ove Andersen, Niels Erik Tulstrup

  Afbud / Ikke til stede:

  Referent: Mette Kristensen, Center for Pleje og Omsorg

   

   

  Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

  Niels Erik havde et par spørgsmål til dagsorden:

  - Poul gjorde opmærksom på at tilsynsrapporten fra hjemmeplejen syd kom på august-mødet.

  - Punkt vedr. sprinklere blev sat på under evt.

  - Spørgsmål til sundhedsaftalen – drøftes under SSU (punkt 5b)

  Dagsorden godkendt.

   

  Punkt 2: Godkendelse af referat fra sidste møde d. 08.05.19

  Spørgsmål vedr. debat om bolig og ældre. Den principielle debat var et ønske fra Leif – ikke en beslutning ældrerådet tog.

  Referat godkendt.

   

  Punkt 3: Punkter fra sidste møde

  a) Borgermøde

  Borgermødet afholdes d. 10. oktober 2019 kl. 15-17. Lokale er booket på Korsagergård.

   

  Kontakt med Anette Hein om oplægsholdere:

  - Teamleder for træningsterapeuterne (Ishøj) vil fortælle om genoptræning.

  - Motionskonsulent fra Vallensbæk vil fortælle om fysisk aktivitet.

   

  Der skal holdes et møde med Anette Hein i august om det endelige program.

  Navn på møde: Fysisk aktivitet/genoptræning.

   

  b) Festlig Fredag

  Ældrerådet deltager. Dato: 13.09.19

  - Materiale: Slikskåle + kuglepenne fra sidste år.

   

  Besluttet at lave en konkurrence/quiz.

  Præmie: 2*3 flasker rødvin.

  Der skal bestilles banner med ældrerådet – Inger havde undersøgt pris. Poul undersøger om kommunens logo må komme på banneret.

   

  Gennemgang af indhold på banner (Poul havde lavet udkast). Poul sender udkastet ud og ældrerådet kommer med feedback/godkender via mail.

   

  Punkt 4: Meddelelser fra formanden

  a) Svømmehal

  Styregruppen havde vedtaget indholdet på et møde d. 16. maj 2019. Svømmehal sendt i udbud nu (EU-udbud). Skal senere besluttes politisk.

  Svømmehallen skal ligge ved siden af idrætscentret. Styregruppen har foreslået følgende: Stort bassin, 25 m bassin, småbørnsbassin, varmtvandsbassin, rutsjebane.

   

  b) Ensomhed og Ældre

  Birgit og Niels Erik har tilmeldt sig. Ove, Inger, Leif, Poul, Helle bliver tilmeldt af Poul.

   

  c) Evaluering, skovtur

  Tur til Orø. God feedback fra borgerne – på nær en uheldig situation vedr. handicapliften.

   

  d) Regnskab pr. 30. juni 2019

  Regnskab fra Inger og kommunen pr. 30.06.19 til mødet i august.

   

  Punkt 5: Nyt fra råd og udvalg

  a) Regionsældreråd v/Poul og Helle

  Intet nyt.

   

  b) Social- og Sundhedsudvalget v/Leif, Birgit og Ove

  Birgit refererede:

  - Sundhedsaftalen godkendt.

  - Ældreprognosen – ældreboliger, plejeboliger mm.

  - Tilsyn i hjemmeplejen Syd – drøftes nærmere på mødet i august.

  - Henvendelse fra KLs Sundheds- og Ældreudvalg.

  - Bruger- og pårørenderåd (25. juni 2019) – Ældrerådet har d.d. fået invitation.

  - Nyt ydernummer i kommunen.

  - Studietur for SSU d. 20. august 2019.

   

  Andet:

  Leif: Orientering om udkast til høringssvar vedr. genbrugshjælpemidler. Ingen bemærkninger fra ældrerådet - Leif sender det endelige afsted.

  Leif: Leif har været til møde vedr. Lokalplan 107. (+55 boliger ved stationen).

  c) Teknik- og Miljøudvalget v/Niels Erik og Helle

  Niels Erik orienterede:

  - Lokalplanen for havnen vedtaget.

  - Der komme en ny affaldsplan hvor der kommer en høring – ældrerådet vil holde øje med høringen.

   

  d) Danske Ældreråd v/Poul og Niels Erik

  Der er kommet Nyhedsbrev fra maj 2019.

   

  e) Aktivitetsudvalget v/Helle og Inger

  Næste møde er i august.

   

  f) Redaktionsudvalget v/Poul og Ove

  Intet nyt.

   

  g) Bruger-pårørenderåd v/Inger og Ove

  Intet nyt.

   

  h) Indkøbsturene v/Birgit og Niels Erik

  Der var 17 med på sidste tur. Plakater er sat op rundt omkring vedr. turene i efteråret/vinteren.

  Henvendelse fra borger og drøftelse om afhentningssteder.

  Indkøbsturen i august: Afbud fra Niels Erik.

  Inger tager med i stedet.

   

  i) Vestegnens Ældreråd v/Poul og Helle

  Intet nyt.

   

  j) Brugerbestyrelsen Seniorhuset v/Inger

  Inger orienterede:

  - 25. juni – sommeråbning starter. Fest kl. 11-1 med tilmelding.

  - Oprettet en krolf-bane bag tennisbanerne.

  - Tur til Langeland (sommerferietur).

  - Seniorhusets sommertur til Nyvang d. 8. juli (udsolgt).

   

  k) Kostråd v/Birgit, Ove, Inger og Helle

  Intet nyt.

   

  Punkt 6: Meddelelser fra

  a) Kasserer v/Inger (lukket punkt)

Medlemmer

Kollerupparken 44
2625 Vallensbæk
Tlf 4373 7125
Nørrebred 101
2625 Vallensbæk
Tlf 2147 0758
Højstrupparken 45, 1. tv.
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 2835 1953
Hyrdeengen 337
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 2947 0395
Syvhøjvænge 90
2665 Vallensbæk
Tlf 4362 6655
Rørsøvej 7
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4373 3423
Mob 2320 9375
Bakken 10
2625 Vallensbæk
Tlf 4364 4000
Mob 2014 3242
Sidst opdateret 22.10.2019