You are here

Vallensbæk Ældreråd

 • Vallensbæk Ældreråd

  Vallensbæk Ældreråd 2019-20.

Ældrerådet beskæftiger sig med alle forhold omkring ældre i Vallensbæk Kommune.

Vallensbæk Ældreråd består af syv borgere, der er valgt blandt og af de over 60-årige i kommunen. Hvert andet år er henholdsvis 3 og 4 medlemmer på valg. Det er lovfastsat, at kommunen skal have et Ældreråd, og kommunen har pligt til at høre Ældrerådet i forslag, der påvirker hverdagen for kommunens ældre. Ældrerådet rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre i kommunen. Ældrerådet arbejder uafhængigt af politiske partier.

Valg til Ældrerådet den 20. oktober 2020

I år skal der vælges 3 medlemmer for perioden 2021 – 2024.

Da der var tre kandidater til de tre pladser, resulterede det i et fredsvalg.

Det betyder at kandidaterne Gert Ehrhorn, John Riisgaard og Lisa Rydendahl er valgt ind i Ældrerådet for perioden 2021-2024.

Det nye ældreråd konstituerer sig d. 3. november 2020 og kommer til at bestå af:

Leif Larsen, Helle Glarø Mathiesen, Niels Erik Tulstrup, Birgit Rønne Seiersen, John Riisgaard, Gert Ehrhorn og Lisa Rydendahl.

Ældrerådets opgaver

Ældrerådets vigtigste opgaver er blandt andet at:

 • fungere som kontaktled mellem kommunens ældre og Kommunalbestyrelsen.
 • tage emner om ældres forhold i kommunen op til drøftelse.
 • være høringspart i alle politiske sager vedrørende ældre.
 • medvirke ved undersøgelser af kommunens serviceniveau for ældre.
 • rådgive Kommunalbestyrelsen og fagudvalgene i ældrepolitiske spørgsmål.

Ældrerådet arrangerer desuden borgermøder samt indkøbsture. Indkøbsturene er for kommunens ældre, der ikke selv har mulighed for at komme i et indkøbscenter.

Du er velkommen til at komme med forslag til emner. Ældrerådet tager sig ikke af enkeltsager, men en enkeltsag kan være forløber for en generel problematik. Alle medlemmer af Ældrerådet har tavshedspligt. 

Henvendelser kan ske telefonisk til Ældrerådets kontor på Højrupgård - Tlf. 3012 5514 den anden onsdag i hver måned kl. 10-12. Lukket i juli måned. Henvendelse kan også ske til det enkelte medlem.

Ældrerådets møder

Ældrerådet afholder møder én gang hver måned undtagen i juli måned. I nedenstående link kan du se forretningsorden og vedtægter for Vallensbæk Kommunes ældreråd:

Referater

Referater af ældrerådsmøderne fra juni 2019 og frem kan findes nedenfor. Referater fra før juni 2019 kan rekvireres fra Center for Pleje og Omsorg på mail: cpo@vallensbaek.dk.

Referater fra Ældrerådet

 • Referat af 12. august 2020

  Mødedato: Onsdag d. 12. august 2020 kl. 10.00-12.00
  Lokation: Højrupgård (Højrupgårdsvej 1, 2625 Vallensbæk)
  Deltagere: Leif Larsen, Helle Glarø Mathiesen, Inger M. Andersen, Birgit Rønne Seiersen, Niels Erik Tulstrup, Gert Ehrhorn

  Afbud / Ikke til stede: John Riisgaard

  Referent: Mette Kristensen, Center for Pleje og Omsorg

  Dagsorden

  Punkt 1: Godkendelse af dagsorden
  Dagsorden godkendt.

  Punkt 2: Godkendelse af referat fra sidste møde d. 9. juni 2020
  Referat godkendt. Ældrerådet gjorde opmærksom på mangler på hjemmesiden (bl.a. manglende referater). 

  Punkt 3: Punkter fra sidste møde

  a) Proces/huskeliste til valg Ældreråd 2020

  Leif orienterede om listen. Drøftelse af pakning af valgmaterialer. Torsdag d. 24. september 2020 er afsat til pakning af valgmaterialer til borgerne (Ældrerådet sætter dagen til rådighed fra kl. 09.00). Mette undersøger muligheden for evt. at få pakket materialerne ude i byen. 

  Efter valget vil Ældrerådet drøfte evt. anden metode til afholdelse af valg (elektronisk valg, fremmøde-valg etc.)

  b) Cafemøde d. 8. oktober 2020 i Havet

  Leif orienterede om teksten vedr. cafemødet til Vallensbæk NU (7. udgave). Drøftelse af indholdet til mødet: Det blev aftalt at hver kandidat til ældrerådet får ét minut til at præsentere sig selv mundtligt.
  Udvalgsformand (SSU) og Borgmesteren inviteres til mødet.

  c) Aftale om orienterende møde vedr. udbygning af seniorboliger i kommunen

  Bilag: Vallensbæk kommuneplan 2020-2032 (høringsudkast).

  Leif orienterede om kommuneplan 2020-2032 (høringsudkast) og de steder der er aftalt eller mulighed/overvejelser omkring bygning af seniorboliger bl.a. Pilehavehus, bebyggelser af vandgrunden mm.

  Ældrerådet vil gerne drøfte/orienteres om kommende seniorboliger (seniorboliger, ældreboliger, plejeboliger) i kommunen med borgmesteren og udvalgsformanden (SSU) og det er aftalt at udvalgsformanden inviterer til dialog og orientering vedr. tankerne omkring kommende seniorboliger i kommunen.

  Efterfølgende vil ældrerådet drøfte emnet seniorboliger med andre interessenter.

  Ældrerådet havde orienteret sig i referatet fra SSU-mødet i maj (5. maj 2020) – punkt 5 ”Kapacitetsprognose på ældreområdet 2020” – Ældrerådet får fremsendt bilag fra dagsordenpunktet.

  Punkt 4: Meddelelser fra formanden

  a) Dialog om bestyrelsesseminar i Danske Ældreråd august 2020
  På baggrund af tilbagemeldinger fra valgkredsene, skal der være en drøftelse af, hvordan Danske Ældreråd bedst støtter ældrerådene i arbejdet med "mærkesagerne".

  Leif orienterede om at han havde fået en henvendelse fra Flemming Eilstrup (bestyrelsesrepræsentant i Danske Ældreråd for bl.a. Vallensbæk). Danske Ældreråd skal afholde bestyrelsesseminar d. 17.-18. august og spørger hvad der er fokus på i Vallensbæk Ældreråd. Leif har orienteret om aftale om møde med plejeboliger/hjemmeplejen (dog aflyst pga. corona) og tema/fokus på seniorboliger (jf. punkt 3c).
   

  b) Festlig Fredag 2020

  Festlig Fredag 2020 afløses af små events/arrangementer. Leif fremhævede et arrangement fredag d. 25. september 2020 kl. 17-19, hvor der vil være uddeling af frivilligpriser og noget underholdning.

  c) Vestegnstræf er aflyst i 2020

  d) Der er indkaldelse til Regionsældrerådsmøde d. 20. august 2020 i Hillerød – Helle deltager eller finder suppleant

  e) Leif orienterede om 5 temadage i Danske Ældreråd – rundsender materiale til ældrerådet

   

  Punkt 5: Nyt fra råd og udvalg

  a) Regionsældreråd v/Helle

  Se punkt 4d – ellers intet nyt.

  b) Social- og Sundhedsudvalget v/Leif, Birgit og John

  Der blev kort refereret fra juni-mødet, bl.a. at cafeerne er åbnet igen på Pilehavehus og Rønnebækhus.

  c) Teknik- og Miljøudvalget v/Niels Erik og Helle 

  Der blev orienteret om kommuneplan 2020-2032 som er sendt i høring med høringsfrist d. 7. september 2020. Et flertal besluttede ikke at lave høringssvar fra ældrerådet til planen.

  d) Danske Ældreråd v/ Niels Erik

  Se punkt 4e – ellers intet nyt.

  e) Aktivitetsudvalget v/Helle og Inger

  Intet nyt. Næste møde d. 3. september 2020.

  f) Redaktionsudvalget v/Leif og John

  Intet nyt. Har tidligere været aktive omkring orientering af formandsskifte som blev udgivet i flere lokale medier.

  g) Bruger-pårørenderåd v/Inger og John

  Intet nyt.

  Ældrerådet drøftede bruger-pårørenderåd. Drøftelse af at rådet ikke er så aktivt/synligt – muligvis fordi der er så stor udskiftning i beboerne og derved de pårørende. Vil drøfte emnet med SSU-formand og borgmester når de inviteres til besøg – jf. punkt 3c.

  h) Indkøbsturene v/Birgit og Niels Erik

  Det blev besluttet at turene aflyses for resten af 2020.
  Niels Erik vil informere om dette til Brønnum (busselskab) og kommunikation (i forhold til kommunikation i VallensbækNU).

  i) Vestegnens Ældreråd v/ Helle

  Intet nyt.

  j) Brugerbestyrelsen Seniorhuset v/Inger

  Intet nyt.

  k) Kostråd v/Birgit, John, Inger og Helle
  Intet nyt.

   

  Punkt 6: Meddelelser fra

  Kasserer v/Inger (lukket punkt)
  Alle v/alle

   

  Punkt 7: Evt.

  Drøftelse af Seniorgymnastik i Vallensbæk Idrætscenter. Spørgsmål vedr. hvornår det starter op igen/udmelding om corona-status.

  Mette har undersøgt dette og hjemmesiden er opdateret om at grundet Covid-19 er det ikke muligt at afvikle Seniorgymnastik. Seniorgymnastik er derfor sat på pause og der arbejdes på, at finde en løsning til hvordan træningen kan starte op igen. Der meldes ud på hjemmesiden inden 1. september. Se hjemmesiden: https://www.vallensbaek.dk/service-kultur-og-fritid/sundhed-og-bevaegelse/seniorgymnastik

  Birgit havde en forespørgsel fra Pilehavehus vedr. bænke. Der ønskes bænke fra Pilehavehus til Fakta (på pilestien).  Det blev aftalt at Birgit undersøger helt præcist hvor bænkene skal placeres og der rettes efterfølgende henvendelse til udvalgsformanden for Teknik- og Miljøudvalget.

  Gert gjorde opmærksom på en usikker overgang ved Rema1000 (manglende hajtænder). Det blev besluttet at lave en bemærkning om dette i samme skrivelse til udvalgsformand for Teknik- og Miljøudvalget vedr. bænke.

   

 • Referat af 9. juni 2020

  Mødedato: Tirsdag d. 9. juni 2020 kl. 10.00-12.00
  Lokation: Vallensbæk Rådhus, mødelokale Havet
  Deltagere: Inger M. Andersen, Leif Larsen, Niels Erik Tulstrup, Birgit Rønne Seiersen, Helle Glarø Mathiesen, John Riisgaard, Susanne Ormstrup
  Afbud: Gert Ehrhorn
  Referent: Joel Guttman

  Referat

  Punkt 1: Godkendelse af dagsorden
  Dagsordenen blev godkendt.

  Punkt 2: Godkendelse af referat fra møder d. 11.3. og 25.5.2020
  Referat af møde d. 11.3.2020 blev godkendt.

  Referat af møde d. 25.5.2020 blev godkendt med den tilføjelse under punkt C og D, at Leif Larsen blev valgt til formand for ældrerådet ”uden modkandidater”, og Helle Glarø Mathiesen blev valgt som næstformand ”efter afstemning”.

  Punkt 3: Punkter fra sidste møde

  a) Borgermøde, FN-Ældredag, Valgmøde, oplægsholder. Niels-Erik

  Danske Ældreråd oplyser, at der endnu ikke er fastlagt noget tema til FN-Ældredagen, og derfor er det vanskeligt på nuværende tidspunkt at finde en oplægsholder. Der følges op på dette ved ældrerådsmødet i august.

  Valgmødet afholdes efter, at borgere er stillet op.

  b) Ældrerådets fremtidige virke.

  Der er et ønske om at drøfte udviklingen omkring boliger for ældre i Vallensbæk. Ældrerådet vil fremadrettet drøfte dette med andre interessenter i kommunen, og vil også rette henvendelse til kommunen for at anmode borgmesteren og administrationen om en orientering vedrørende boliger for ældre, herunder indholdet af seniorboligerne ved et orienteringsmøde.

  Det tidligere aftalte temamøde med deltagelse af ældrerådet og udvalgte medarbejdere og ledere fra kommunen, lægges i efteråret.

  Punkt 4: Meddelelser fra formanden

  • I forbindelse med byggeriet ved Pilehavehus bliver der taget højde udendørs for el-kørestole. Der arbejdes derudover bl.a. med forskellige farver på dørene af hensyn til genkendeligheden for beboerne. Byggeriet skrider frem som det skal, og man er i den forventede byggefase.
  • Det blev besluttet, at der skal købes en gave fra ældrerådet til den netop afgåede formand Poul Schmidt
  • Leif Larsen har sendt artikel til Vallensbæk Nu rundt. Udkastet blev drøftet, og der blev givet input til rettelser.

  Punkt 5: Nyt fra råd og udvalg

  a) Regionsældreråd v/Leif og Helle

  Intet nyt.

  b) Social- og Sundhedsudvalget v/Leif, Birgit og John

  Der blev refereret fra de afholdte møder i udvalget, hvor der bl.a. har været drøftet prognose for det fremtidige behov for ældre- og plejeboliger i kommunen og årsrapport om akutfunktionen.

  c) Teknik- og Miljøudvalget v/Niels Erik og Helle

  Fra Teknik- og miljøudvalget blev nævnt nogle mindre ændringer i lokalplanen på Stationstorvet. Derudover blev nævnt, at Vallensbæk Kommuneplan 2020-2032 lægges frem i juni med en efterfølgende høring. 

  d) Danske Ældreråd v/Helle og Niels Erik

  Efter godkendelse af referat fra sidste møde, henvender Leif Larsen sig til Danske Ældreråd om formandsskiftet i Vallensbæk.

  e) Aktivitetsudvalget v/Helle og Inger

  Skovturen er aflyst.

  f) Redaktionsudvalget v/Leif og John

  Leif Larsen vil sørge for at få artikler/notitser vedrørende formandsskifte og valg klar, så de kan komme i Vallensbæk Nu. Joel Guttman sender opdateret liste over medlemmerne af ældrerådet til medlemmerne.

  g) Bruger-pårørenderåd v/Inger og John

  Intet nyt. Joel Guttman hører Henriette Thejsen om, hvornår næste møde er.

  h) Indkøbsturene v/Birgit og Niels Erik

  Der bliver ingen indkøbstur i august måned på grund af Corona. I august tages stilling til resten af året.

  i) Vestegnens Ældreråd v/Niels-Erik og Helle

  Intet nyt.

  j) Brugerbestyrelsen Seniorhuset v/Inger

  Seniorhuset er lukket i øjeblikket.

  k) Kostråd v/Birgit, John, Inger og Helle

  Intet nyt.

  Punkt 6: Meddelelser fra

  a) Kasserer v/Inger (lukket punkt)
  b) Alle v/alle,

  Ingen bemærkninger.
   

  Punkt 7: Evt.

  Susanne Ormstrup gav en kort status på Corona-situationen, og nævnte blandt andet, at daghjem og aktiviteter lukker op (på lidt lavere blus); klippekort og egen tid kan nu benyttes fuldt ud igen; cafeerne i Rønnebækhus og Pilehavehus er åbnet igen.

  Niels Erik Tulstrup udtrykte interesse for på et senere tidspunkt at høre, hvad erfaringerne fra Coronaepidemien – også positive - har været, når vi kommer om på den anden side af epidemien.

  Næste møde i ældrerådet er den 2. onsdag i august. Ældrerådet forsøger at skaffe et egnet lokale, og hvis dette ikke kan lade sig gøre, søges mødet afholdt på rådhuset igen.  

 • Referat af 25. maj 2020

  Mødedato: Mandag d. 25. maj 2020 kl. 10.00-12.00
  Lokation: Rådhuset, Mødelokale ”Havet” i stueetagen
  Deltagere: Leif Larsen, Inger M. Andersen, Niels Erik Tulstrup, Birgit Rønne Seiersen, Helle Glarø Mathiesen, John Riisgaard, Gert Ehrhorn, Susanne Ormstrup (Center for Pleje og Omsorg), Jytte Bendtsen (formand for Social- og Sundhedsudvalget)
  Referent: Joel Guttman, Center for Pleje og Omsorg

   

  Referat

  Indledende ekstraordinære dagsordenspunkter:

  Punkt A: Ændring i sammensætningen af Vallensbæk Ældreråd
  Poul Schmidt fratræder som medlem af Vallensbæk Ældreråd. Gert Ehrhorn indtræder som suppleant i Vallensbæk Ældreråd.

  Næstformand Leif Larsen takkede for Poul Schmidts indsats i ældrerådet. Samtidig bød han velkommen til Gert Ehrhorn.

  Jytte Bendtsen oplyste, at Social- og Sundhedsudvalget har sendt en buket til Poul Schmidt med tak for hans arbejde i ældrerådet.

   

  Punkt B: Åben dialog / drøftelse om situationen og hvordan vi kommer videre

  Leif Larsen gjorde status på situationen, og lagde op til drøftelse.

  Medlemmerne bød ind med, hvordan de hver især ser situationen i ældrerådet, og hvordan man kommer videre, efter at formanden er stoppet. Niels Erik Tulstrup rundsender sit talepapir til medlemmerne efterfølgende.

  Der var et fælles ønske om at se fremad og genkonstituere rådet indtil det kommende valg, som finder sted i efteråret.

  Punkt C: Valg af formand

  Leif Larsen blev valgt som ny formand uden modkandidater.

  Punkt D. Valg af næstformand

  Helle Glarø Mathiesen blev valgt som næstformand efter afstemning.

  Punkt E: Valg af repræsentant i Danske Ældreråd, Vestegnens Ældreråd og Regionsældreråd

  Helle Glarø Mathiesen blev valgt til repræsentant i disse råd.

  Punkt F: Valg af repræsentant i Styregruppe svømmehal

  John Riisgaard blev valgt som repræsentant i til styregruppen for svømmehalsprojektet.

  Punkt G: Orientering om Covid-19 i Vallensbæk og den lokale nedlukning, Højstruphave, genåbning og besøgsmuligheder.

  Jytte Bendtsen takkede for invitationen til at deltage på mødet. Hun og Susanne Ormstrup orienterede i fællesskab om Covid-19-situationen i Vallensbæk.

  Særligt plejehjemmet Højstruphave har været hårdt ramt. Der har løbende været en tæt dialog med alle sundhedsmyndighederne omkring situationen.

  Man har været nødt til at oprette pavilloner ved siden af Højstruphave for at håndtere smittede beboere. Nu testes alle beboere og personale, og der er i øjeblikket ikke nogen smittede i Højstruphave.

  Der er nu åbnet op for havebesøg på plejehjemmene, hvilket beboere og pårørende har set frem til længe.

  Kommunen har også haft en særlig opmærksomhed rettet på borgere i ældreboliger og egne hjem, ikke mindst fordi cafeer og dagcentre har været lukket. I hele nedlukningsperioden har alle borgere fået de hjemmeplejeydelser, de er blevet visiteret til. Der er ikke blevet skåret ned på dette eller kørt nødberedskab.

  Kommunens skovtur er blevet aflyst, og kan forhåbentlig gennemføres næste år. Seniorhuset er stadig lukket, og der arbejdes på at finde en løsning på dette. Sundhedshuset, hvor mange dyrker motion, må vente med at åbne, da der er tale om indendørsaktiviteter.


  Ordinære dagsordenspunkter:

  Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

  Dagsordenen blev godkendt

  Punkt 2: Godkendelse af referat fra sidste møde d. 11.3.2020

  Godkendes på næste møde.

  Punkt 3: Punkter fra sidste møde

  a) FN Ældredag/Borgermøde/Valgmøde.

  Punktet behandles på næste møde.

   

  Punkt 4: Meddelelser fra formanden

  Høringssvar for Hjælpemidler 2020

  Leif Larsen orienterede om høringssvaret.

  Høringssvar for Udbudsmateriale

  Leif Larsen orienterede om høringssvaret. Der er indarbejdet en bemærkning om at sikre mod konkurs blandt leverandørerne.

  Undersøgelse om Coronasituationen blandt formænd for ældreråd

  Leif Larsen har svaret på undersøgelsen med input fra Niels Erik Tulstrup.

  Pneumokok vaccination

  Der er tale om en vaccination, som betyder, at man kan undgå lungebetændelse. Det er indtil videre via egen læge. Senere bliver den frigivet, så alle ældre kan få den.

  Festlig fredag planlægning den 11. september 2020
  Intet nyt under dette punkt

  Vedtægtsændring

  Medlemmerne har I fået tilsendt information om vedtægtsændringen, som er godkendt i SSU og nu skal godkendes i Kommunalbestyrelsen.

  Punkt 5: Nyt fra råd og udvalg

  De nedenstående underpunkter behandles på næste møde

  a) Regionsældreråd v/Helle
  b) Social- og Sundhedsudvalget v/Leif, Birgit, John
  c) Teknik- og Miljøudvalget v/Niels Erik og Helle
  d) Danske Ældreråd v/Niels Erik
  e) Aktivitetsudvalget v/Helle og Inger
  f) Redaktionsudvalget
  g) Bruger-pårørenderåd v/Inger og John
  h) Indkøbsturene v/Birgit og Niels Erik
  i) Vestegnens Ældreråd v/Helle
  j) Brugerbestyrelsen Seniorhuset v/Inger
  k) Kostråd v/Birgit, John, Inger og Helle

   

  Punkt 6: Meddelelser fra

  a) Kasserer v/Inger (lukket punkt)
  Ingen bemærkninger

  b) Alle v/alle,
  Ingen bemærkninger
   

  Punkt 7: Evt.

  På foranledning af John Riisgaard blev det besluttet, at muligheden for deltagelse af suppleanter på mødet skal undersøges igen. Joel Guttman sørger for at undersøge reglerne omkring dette.

   

  Der meldes snarest en dato for næste ordinære møde i ældrerådet ud. På grund af Coronasituationen skal mødet igen finde sted på Rådhuset, og datoen afhænger af muligheden for at finde et egnet lokale, som er ledigt.

 • Referat 11. marts 2020

  Mødedato: Onsdag d. 11. marts 2020 kl. 10.00-12.00

  Lokation: Højrupgård (Højrupgårdsvej 1, 2625 Vallensbæk)
  Deltagere: Poul Schmidt, Inger M. Andersen, Leif Larsen, Niels Erik Tulstrup, Birgit Rønne Seiersen, Helle Glarø Mathiesen, John Riisgaard
  Referent: Joel Guttman, Center for Pleje og Omsorg

  Referat

  Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

  Dagsordenen blev godkendt.

   

  Punkt 2: Godkendelse af referat fra sidste møde d. 12.2.2020

  Referatet blev godkendt.

   

  Punkt 3: Punkter fra sidste møde
  a) Borgermøde

  Borgermødet aflyses/udsættes grundet situationen med Coronavirus. Kommunen og Seniorhuset skal skrive på deres hjemmesider, at det er aflyst, og det skal også formidles i nyhedsbreve og i Vallensbæk Nu. Ældrerådet sørger for at henvende sig til de kommunikationsansvarlige i kommunen m.fl. herom.

  b) Festlig Fredag møde 2. marts 2020

  På mødet om var der almindelig grundlæggende orientering om dette års Festlig Fredag. Vallensbæk Ældreråds deltagere formidlede ældrerådets ønsker til arrangementet, som kommer til at foregå næsten helt ligesom sidste år.

  c) Coronavirus

  Situationen med Coronavirus blev drøftet. Ældrerådet har modtaget besked fra diverse parter om tiltag i forbindelse med Coronavirus.

  d) FN Ældredag

  Leif Larsen (LL) og Niels Erik Tulstrup (NT) har sendt udkast til indhold af et arrangement i anledning af FNs ældredag. Forslaget blev drøftet. Der var ønske om, at der på mødet skal være mulighed for, at kandidater til Vallensbæk Ældreråd kan præsentere sig selv. Tidsrammen for valghandlingen skal derfor afklares, og Joel Guttman (JG) vender snarest muligt tilbage med tidsplanen for valget. 

  Det blev aftalt, at LL og NT hos Danske Ældreråd undersøger mulighederne for en oplægsholder til mødet. 

  Som udgangspunkt sættes 3 timer af til mødet. Når tidspunkt for valg og møde er fastlagt, kan aftales yderligere om sted. Arbejdstitel ændres til ”borgermøde”.

   

  Punkt 4: Meddelelser fra formanden

  a) Vedtægter for Ældrerådet

  Vedtægterne skal tages op til revision senest i første kvartal 2020, og var derfor sat på dagsordenen. Der var et ønske om at tydeliggøre, at referat gøres tilgængeligt på kommunens hjemmeside (ordene ”for eksempel” ønskes slettet fra vedtægterne i den sammenhæng). Det blev drøftet om faste møder med det politiske niveau burde være en del af vedtægterne, men der var tilfredshed med, hvordan det foregår nu, hvor det er mere ad hoc.

  Poul Schmidt (PS) sender på baggrund af drøftelsen et forslag til justerede vedtægter til JG. Kommunalbestyrelsen skal godkende de justerede vedtægter, før de kan træde i kraft.

  b) Tilsyn på Rønnebo

  Center for Pleje og Omsorg har orienteret ældrerådet om tilsyn udført på Rønnebo.

  c) Høring udbudsmateriale

  LL har skrevet høringssvar om udbudsmateriale vedrørende kropsbårne hjælpemidler. Høringssvaret sendes til kommunen.

  d) Skovtur

  Alle fra ældrerådet plejer at være med, fordelt på de enkelte ture. Det blev drøftet, hvilke ældrerådsmedlemmer, der deltager på hvilke ture.

  e) Frivillig- og Foreningsfest

  Frivillig- og foreningsfesten afholdes d. 28. maj. Der er bred deltagelse fra ældrerådet.

   

  Punkt 5: Nyt fra råd og udvalg

  a) Regionsældreråd v/Poul og Helle

  Intet nyt

  b) Social- og Sundhedsudvalget v/Leif, Birgit og John

  LL refererede fra Social- og Sundhedsudvalgsmødet d. 3 marts, hvor der bl.a. blev drøftet udlicitering af tøjvask til private leverandører, kvalitetsstandarder samt internt tilsyn på plejehjem.

  c) Teknik- og Miljøudvalget v/Niels Erik og Helle

  Der var på seneste møde intet af specifik relevans for ældreområdet.

  d) Danske Ældreråd v/Poul og Niels Erik

  Der er 4 tilmeldte fra ældrerådet til den ældrepolitiske konference på Hotel Nyborg Strand.
  Niels Erik Tulstrup har været til møde i Køge, hvor der bl.a. blev præsenteret formidlingsmateriale fra andre kommuner. Der blev også talt om projekt ”I sikre hænder”, og NT spurgte ind til, om Vallensbæk arbejder med dette. JG vender tilbage med svar herom.

  e) Aktivitetsudvalget v/Helle og Inger

  Skovturen blev drøftet på sidste møde, og ruten er på plads. Der har endnu ikke været overvejet aflysning grundet Corona, da der er noget tid til turene skal finde sted.

  f) Redaktionsudvalget v/Poul og John

  Intet nyt

  g) Bruger-pårørenderåd v/Inger og John

  Intet nyt

  h) Indkøbsturene v/Birgit og Niels Erik

  Det blev besluttet, at næste tur i marts skal aflyses grundet Coronasituationen. Senere vil der blive taget stilling til eventuel aflysning af aprilturen.

  i) Vestegnens Ældreråd v/Poul og Helle

  Intet nyt

  j) Brugerbestyrelsen Seniorhuset v/Inger

  Der har været afholdt valg til brugerbestyrelsen.
  Den 18. juni er der 40-års jubilæum.
  Åbent hus vil blive afholdt d. 14. november.
  Den næste tur går til Assistens Kirkegård og Politigården.

  k) Kostråd v/Birgit, John, Inger og Helle

  Intet nyt

   

  Punkt 6: Meddelelser fra

  Kasserer v/Inger (lukket punkt)
  Alle v/alle,

  NT fremhævede en artikel om rehabilitering i Vallensbæk Nu, og lagde op til en snak om, hvordan de gode ideer kan bredes ud til målgruppen. Dette kan sættes på dagsordenen til det aftalte temamøde med deltagelse af ældrerådet og udvalgte praktikere fra forvaltningen. Dato for dette møde lægger endnu ikke fast.
   

  Punkt 7: Evt.

  Næste møde i Vallensbæk Ældreråd ændres til onsdag d. 15. april grundet påske.

   

  NT spurgte ind til demensområdet, og tilbød at sætte forvaltningen i kontakt med en bekendt, som har nogle forslag til forbedring af bl.a. hjemmesidens oplysninger om demens.

  NT videresender en artikel fra Mandag Morgen om nye ansatte til udvikling af velfærd i kommunerne med henblik på at drøfte perspektiverne for Vallensbæk.

   

 • Referat 12. februar 2020

  Mødedato: Onsdag d. 12. februar 2020 kl. 10.00-12.00
  Lokation: Højrupgård (Højrupgårdsvej 1, 2625 Vallensbæk)
  Deltagere: Poul Schmidt, Inger M. Andersen, Leif Larsen, Niels Erik Tulstrup, Birgit Rønne Seiersen, Helle Glarø Mathiesen, John Riisgaard, Susanne Ormstrup (Center for Pleje og Omsorg)
  Referent: Joel Guttman, Center for Pleje og Omsorg

  Referat

  Punkt A: Ændring i sammensætningen af Vallensbæk Ældreråd
  Ove Andersen fratræder som medlem af Vallensbæk Ældreråd. John Riisgaard (JR) indtræder som suppleant i Vallensbæk Ældreråd.

  Poul Schmidt (PS) gav en kort orientering om rådets arbejde til det nye medlem. Oplysninger om rådets medlemmer på internettet vil blive opdateret.

  Punkt 1: Godkendelse af dagsorden
  Dagsordenen blev godkendt.

  Punkt 2: Godkendelse af referat fra sidste møde d. 8.1.2020
  Referatet blev godkendt.

  Punkt 3: Punkter fra sidste møde

  a) Borgermøde forår 2020

  Borgermødet er den 1. april kl. 15.00-17.00 på Korsagergård. Henrik Rasmussen og Jytte Bendtsen deltager med korte oplæg. Kommunens kommunikationsafdelingen vil sørge for et indlæg i Vallensbæk Nu i februar og en reminder i martsudgaven. De vil også sørge for at skrive til lokalaviserne om arrangementet.Kiropraktor Kasper Andersen vil deltage med et længere oplæg.
   

  b) Årsopgørelse magtanvendelse 2019

  PS gennemgik den redegørelse om magtanvendelse, som har været på SSU. Det fremgår, at man stort set ikke bruger stofseler, og hvis man bruger det, er det i samråd med borgeren og de pårørende. Susanne Ormstrup (SO) orienterede om nye regler vedr. magtanvendelse.

  c) Danske Ældreråds mærkesager

  Vallensbæk Ældreråd har læst Danske Ældreråds 4 nye mærkesager.

  Det blev aftalt at lave et temamøde for ældrerådet med deltagelse og oplæg om arbejde/erfaringer af nogle af de ansvarlige i hjemmeplejen og evt. forebyggende hjemmebesøg. SO undersøger muligheden for et sådant temamøde på rådhuset af 2 timers varighed. Som inspiration til temamødet og input omkring det ene punkt, "Vi vil sikre forebyggelse, så ældre kan få et godt liv” blev henvist til Danske Ældreråds nyhedsbrev fra december.

  Punkt 4: Meddelelser fra formanden

  a) Regnskab 2019

  Regnskabet blev taget til efterretning.

  b) Budget 2020

  PS orienterede om budgettet, som er udsendt til alle medlemmer af rådet.

  c) Høringssvar Serviceloven – Rehabilitering – Genoptræning

  Høringssvarene er blevet rundsendt, godkendt af ældrerådet og videreformidlet til forvaltningen.

  d) Høringssvar Tilsyn plejeboliger 2019
  Har været rundsendt og er godkendt af ældrerådet. SO fortalte om den handleplan, der udarbejdes på hvert plejecenter i forlængelse af tilsynet.

  e) Flexture 2019

  Årsopgørelse på flexture er blevet sendt fra PS til ældrerådets medlemmer. Der er relativt få forgæves ture.

  f) FN Ældredag

  Det blev drøftet, om ældrerådet skal markere FNs Ældredag. Den ligger omkring tidspunktet for valg til ældrerådet. LL uddelte nogle skrivelser om emnet, som evt. kan sendes til lokalaviser i forbindelse med mærkedagen. Det kan også overvejes at samarbejde med foreninger, der har noget med ældre at gøre, om en markering. Det blev aftalt, at LL og Niels Erik Tulstrup (NT) overvejer muligheder for markering af dagen, som de præsenterer på næste møde.

  g) Svømmehal orientering

  Poul sidder i styregruppen vedrørende svømmehalsprojektet og orienterede om status. Der orienteres i øvrigt om projektet via nyhedsbrev.

  h) Festlig fredag (11. september 2020)

  Der er et forberedelsesmøde d. 2. marts, hvor der gives mere information. Inger Andersen (IA) og Helle Glarø Mathiesen (HM) deltager i mødet.

  Punkt 5: Nyt fra råd og udvalg

  a) Regionsældreråd v/Poul og Helle
  Der var møde d. 5.2., dog uden deltagelse fra Vallensbæk Ældreråd denne gang.

  b) Social- og Sundhedsudvalget v/Leif, Birgit og John

  LL orienterede vedrørende møder i Social- og Sundhedsudvalget. Fra mødet d. 14. januar hæftede LL sig ved følgende:

  - Højstrupparkens vandledninger skal udskiftes, hvilket medfører huslejestigninger.
  - FAF samarbejdsarbejdsaftale blev vedtaget.
  - Dispositionsforslag til udvidelse af Sundhedshuset Nordmarken blev godkendt.
  - Anvendelse af værdighedsmidler i 2020 blev behandlet. Anvendelse for 2021 vil blive taget op til drøftelse om et år.
  - Kvalitetsstandarder for servicelovens § 82 a og b samt § 85 blev godkendt.
  - Psykiatriplan blev godkendt.
  - Tilskud til frivilligt socialt arbejde blev fordelt.

   

  Fra møde d. 4.februar. bemærkede LL følgende:

  - Sagsbehandlingstider for hjælpemidler blev drøftet på baggrund af redegørelse fra Ishøj Kommune.
  - Kvalitetsstandarder for hjælpemidler blev behandlet.

  c) Teknik- og Miljøudvalget v/Niels Erik og Helle

  NT orienterede fra møde i Teknik- og Miljøudvalget d. 4.februar. Ældrerådet støtter Vallensbæk Kommunes høringssvar til Movias Mobilitetsplan 2020, hvori man kritiserer nedlæggelse af afgangs- og ankomsttider på stoppestedstavler.

  d) Danske Ældreråd v/Poul og Niels Erik

  NT er tilmeldt det næste møde i Køge.

  e) Aktivitetsudvalget v/Helle og Inger

  Der er lagt planer for næste tur. Det vil blive offentliggjort hvor turen går til.

  f) Redaktionsudvalget v/Poul og John

  Se den formidling, som er nævnt under punkt 3a.

  g) Bruger-pårørenderåd v/Inger og John

  Intet nyt.

  h) Indkøbsturene v/Birgit og Niels Erik

  NT orienterede om status på turene.

  i) Vestegnens Ældreråd v/Poul og Helle

  PS orienterede om, at Albertslund Ældreråd har fået en ny formand.

  j) Brugerbestyrelsen Seniorhuset v/Inger

  - Der skal være valg til brugerbestyrelsen. Kandidaterne er nu opstillet og er tilstrækkelig mange til at udfylde pladserne.
  - Seniorhusets kurser er fyldt op.

  k) Kostråd v/Birgit, John, Inger og Helle

  Intet nyt.

   

  Punkt 6: Meddelelser fra

  a) Kasserer v/Inger (lukket punkt)
  b) Alle v/alle,
  - Spørgsmål fra NT: Læger på plejehjem: Hvordan står det til i Vallensbæk Kommune?

  SO fortalte, at der ikke er et lovkrav om faste læger på plejehjem. Det er indtil videre ikke lykkedes at få en læge til at påtage sig opgaven i Vallensbæks plejehjem. Det afhænger således af, at der er en læge, som vil varetage dette hverv udover vedkommendes øvrige arbejdsopgaver.

  Punkt 7: Evt.

  Ingen bemærkninger.

   

 • Referat 8. januar 2020

  Mødedato: Onsdag d. 8. januar 2020 kl. 10.00-12.00

  Lokation: Højrupgård (Højrupgårdsvej 1, 2625 Vallensbæk)
  Deltagere: Poul Schmidt, Helle Glarø Mathiesen, Leif Larsen, Niels Erik Tulstrup, Birgit Rønne Seiersen

  Afbud / Ikke til stede: Inger M. Andersen og Ove Andersen

  Referent: Joel Guttman, Center for Pleje og Omsorg

  Referat

  Punkt 1: Godkendelse af dagsorden
  Dagsordenen blev godkendt.

  Punkt 2: Godkendelse af referat fra sidste møde d. 11. december 2019
  Referatet blev godkendt.

  Punkt 3: Punkter fra sidste møde

  a) Indkøbsture – Vallensbæk Nu

  Der var en artikel om indkøbsturene med i sidste nummer af Vallensbæk Nu. Artiklen er samtidig blevet sendt til diverse lokalaviser og lægges også på kommunens hjemmeside. Fremover bør det fremgå tydeligere, at det er et tilbud til alle over 60 år.Der var 202 tilmeldte til turene sidste år. Hvis der er mindre end 10 til en tur, vil turen blive aflyst fremadrettet.

  Punkt 4: Meddelelser fra formanden

  a) Honorarer 2020 (lukket punkt)

  b) Fastspænding på plejehjem

  Punktet var sat på dagsordenen grundet en avisartikel om emnet. En årsredegørelse om magtanvendelse bliver behandlet på det kommende møde i Social- og Sundhedsudvalget.

  c) Borgermøde forår

  Der skal fastlægges en dato for borgermødet i foråret. Mandag d. 23. og mandag d. 30. marts er mulige datoer for afholdelse af arrangementet. Poul Schmidt (PS) vender tilbage om, hvornår Korsagergård kan bookes, og giver besked om endelig dato.

  d) Nyborg Strand april 2020

  Arrangementet i Nyborg er d. 27-28. april. Der tages endeligt stilling til hvem der deltager, når programmet foreligger.

  e) Høringssvaret om kvalitetsstandarder
  Høringssvaret om kvalitetsstandarder blev drøftet og vedtaget. Høringssvaret sendes til kommunen efter mødet.

  f) Høringssvar for affaldsplan 2019/2023
  Der er modtaget kvittering for modtagelse af høringssvar om affaldsplanen.

   

  Punkt 5: Nyt fra råd og udvalg

  a) Regionsældreråd v/Poul og Helle

  Der er møde d. 5.2., men dagsorden er ikke modtaget endnu. Nytårskur i København afholdes torsdag i næste uge.

  b) Social- og Sundhedsudvalget v/Leif, Birgit og Ove

  Der har ikke været afholdt møde i udvalget siden sidst.

  c) Teknik- og Miljøudvalget v/Niels Erik og Helle

  Der har ikke været afholdt møde i udvalget siden sidst.

  d) Danske Ældreråd v/Poul og Niels Erik

  Den 24. og 26. februar afholdes der temamøder om samarbejdsrelationer og forebyggelse. PS har rundsendt link til programmet til rådets medlemmer sammen med nyhedsbrevet. Medlemmerne melder tilbage til Poul om interesse for deltagelse i temadagene.Danske Ældreråds mærkesager sættes på dagsordenen til næste møde i Vallensbæk Ældreråd.

  e) Aktivitetsudvalget v/Helle og Inger

  Intet nyt

  f) Redaktionsudvalget v/Poul og Ove

  Intet nyt

  g) Bruger-pårørenderåd v/Inger og Ove

  Intet nyt

  h) Indkøbsturene v/Birgit og Niels Erik

  Indkøbsturene blev drøftet under punkt 3.

  i) Vestegnens Ældreråd v/Poul og Helle

  Intet nyt

  j) Brugerbestyrelsen Seniorhuset v/Inger

  Intet nyt

  k) Kostråd v/Birgit, Ove, Inger og Helle

  Intet nyt

  Punkt 6: Meddelelser fra

  a) Kasserer v/Inger (lukket punkt)

  b) Alle v/alle
  Intet nyt

  Punkt 7: Evt.

  Chef i Center for Pleje og Omsorg, Susanne Ormstrup, deltager i ældrerådets møder fremadrettet.

 • Referat 13. november 2019

  Referat af møde i Vallensbæk Ældreråd

  Mødedato: Onsdag d. 13. november 2019 kl. 10.00-12.00
  Lokation: Højrupgård (Højrupgårdsvej 1, 2625 Vallensbæk)
  Deltagere: Poul Schmidt, Helle Glarø Mathiesen, Inger M. Andersen, Ove Andersen, Leif Larsen, Niels Erik Tulstrup, Birgit Rønne Seiersen

  Afbud / Ikke til stede:

  Referent: Joel Guttman, Center for Pleje og Omsorg

   

  Referat

  Punkt 1: Godkendelse af dagsorden
  Dagsordenen blev godkendt.

  Punkt 2: Godkendelse af referat fra sidste møde d. 9. oktober 2019
  Referatet blev godkendt.

  Punkt 3: Punkter fra sidste møde

  1. Kommunens hjemmeside

  Der er blevet rettet nogle enkelte fejl, som opstod i forbindelse med omlægningen af hjemmesiden. Hjemmesiden giver nu mulighed for at få oplæst tekst, hvis man har installeret et hjælpeprogram.

  1. Cykling uden alder

  Niels Erik Tulstrup (NT) og Helle Glarø Mathiensen (HM) har været inviteret til tur med foreningen Cykling uden alder, men kunne ikke deltage. De bliver inviteret igen.

   

  Punkt 4: Meddelelser fra formanden

  1. Evaluering Borgermødet.

  30 personer deltog i borgermødet. Arrangementet gik godt med gode og interessante indlæg. Det blev drøftet, hvordan Vallensbæk Ældreråd kan udbrede information om arrangementerne. Rådet har tidligere lavet pressemeddelelser efterfølgende, men de er ikke altid blevet trykt af de lokale medier.

  Der var et ønske om at gøre Kristian Pilborgs (KP) gode oplæg tilgængeligt på kommunens hjemmeside. Joel Guttman (JG) undersøger, om det kan lade sig gøre.

  1. Akutsygeplejerske (FAF)

  Poul Schmidt (PS) har henvendt sig til formanden for Social- og Sundhedsudvalget om afrapportering vedrørende brugen af Fælles Akut Funktion (FAF), og orienterede om modtaget svar.

  1. Svømmehal

  PS orienterede vedr. status på svømmehalsprojekt.

  1. Kommunens budget 2020

  Kommunens budget for 2020 blev vedtaget d. 5. november
  PS fortalte om indholdet, herunder at Vallensbæk Kommune i 2020 får knap 2,7 millioner kr. fra den såkaldte ”Værdighedsmilliard”. Den konkrete udmøntning heraf besluttes af Social- og Sundhedsudvalget. Man kan læse mere om budgetaftalen på kommunens hjemmeside.

  1. Pensionisthåndbogen 2020

  Vallensbæk Ældreråd har tidligere fået Pensionisthåndbogen til gennemsyn ved opdatering. Der er enkelte forslag til justeringer til næste udgave. JG hører Simon Lautrop Nielsen (SN), om og evt. hvornår rådet skal have den til gennemsyn igen.

  1. Indkøbsture omtale

  Kommunens kommunikationsafdeling vil gerne hjælpe med at informere om indkøbsturene. En medarbejder fra afdelingen vil derfor interviewe et par borgere ved starten af næste tur og skrive om det i december. Måske kan oversigten over turene også komme med i omtalen.

  1. Mødedato 2020

  Mødedatoer i 2020 bliver fortsat den 2. onsdag i hver måned (undtagen juli).  

   

  Punkt 5: Nyt fra råd og udvalg

  1. Regionsældreråd v/Poul og Helle

  Der er møde d. 14.11. i Hillerød. PS deltager.

  1. Social- og Sundhedsudvalget v/Leif, Birgit og Ove
   Der var møde i Social- og Sundhedsudvalget d. 5.11. Følgende punkter var af relevans for ældrerådet:
  • Orientering om visitation til Hjælpemidler, som varetages af Ishøj Kommune.
  • Genoptræning i Ishøj Kommune. Der blev redegjort for, hvordan man overholder nyt tidskrav for opstart af nye forløb.
  • Afsnit om ensomhed Værdighedspolitikken, som Vallensbæk Ældreråd havde givet høringssvar omkring, blev godkendt.
  • Nyt tilbud til børn og unge, som er pårørende. Tilbuddet har været i høring og blev godkendt
  • Årsplan for Social- og Sundhedsudvalget for 2020 blev taget til efterretning af udvalget
  • Der forventes overført samlet omkring 28 millioner kr. fra budget 2019 til budget 2020 for anlægsprojektet Serviceareal Pilehavehus, anlægsprojekt Tilbygning Pilehavehus samt anlægsprojekt Klinikfacilitet ekstra læge Sundhedshus.
  • Ny ældrechef Susanne Ormstrup er ansat og tiltræder d. 1.12.2019.
  • Frivillig- og foreningsfesten afholdes den 28. maj 2020.
  1. Teknik- og Miljøudvalget v/Niels Erik og Helle
   Billeder fra HM af huller i Pilestien er sendt til Center for Teknik.
   Udvalget har godkendt affaldsplanen, og den medfører ikke i sig selv ændringer af indsamlingen af storskrald og haveaffald.
  1. Danske Ældreråd v/Poul og Niels Erik
   Der er kommet nyhedsbreve, hvori følgende omtales:
  • Der er en artikel om, at faste plejehjemslæger giver færre indlæggelser. Vive har beregnet, at det ville give en besparelse.
  • FN’s ældredag omtales. Det blev drøftet om dagen (1. oktober) i 2020 evt. skal benyttes til at gøre opmærksom på valg til ældreråd. Emnet sættes på dagsordenen til mødet i februar.

  Den 27. april 2020 holder Danske Ældreråd møde i Nyborg.

  1. Aktivitetsudvalget v/Helle og Inger

  Ingen bemærkninger

  1. Redaktionsudvalget v/Poul og Ove

  Ingen bemærkninger

  1. Bruger-pårørenderåd v/Inger og Ove

  Ingen bemærkninger

  1. Indkøbsturene v/Birgit og Niels Erik

  15 deltog i indkøbsturen sidste gang.

  NT havde sendt forslag ud om oversigt over ture i 1. halvår af 2020. Her erstattes Amagercentret af Fields, da førstnævnte er under ombygning i øjeblikket. JG sørger for print af oversigten i 100 eksemplarer.

  1. Vestegnens Ældreråd v/Poul og Helle

  Der var møde d. 22.10. HM og NT deltog. Temaet var ældreboliger og boliger generelt. Der var bl.a. orientering om nybyggeri i Taastrup.

  Vallensbæk skal være vært for møde i dette råd i 2023.

  1. Brugerbestyrelsen Seniorhuset v/Inger
  • Krolf går rigtig godt
  • Der har netop været afholdt marked.
  • Julefrokost og nytårskoncert er nogle af de kommende arrangementer
  • Der skal være valg til foråret.
  1. Kostråd v/Birgit, Ove, Inger og Helle

  Ingen bemærkninger

   

  Punkt 6: Meddelelser fra

  1. Kasserer v/Inger (lukket punkt)
  2. Alle v/alle,
  • Juleaften på Rønnebækhus er omtalt i Vallensbæk Nu.
  • Et ægtepar arrangerer juleaften for enlige. Kirken lægger lokaler til på Sognegården.
  • Anbefaling af DR-dokumentaren Rollinger på plejehjem. Meget opmuntrende at se samværet mellem børn og ældre.

  Punkt 7: Evt.

  Ingen bemærkninger

 • Referat 9. oktober 2019

  Referat af møde i Vallensbæk Ældreråd

  Mødedato: Onsdag d. 9. oktober 2019 kl. 10.00-12.00
  Lokation: Højrupgård (Højrupgårdsvej 1, 2625 Vallensbæk)
  Deltagere: Poul Schmidt, Helle Glarø Mathiesen, Inger M. Andersen, Ove Andersen, Leif Larsen, Niels Erik Tulstrup, Birgit Rønne Seiersen

  Afbud / Ikke til stede:

  Referent: Joel Guttman, Center for Pleje og Omsorg

   

  Referat

  Punkt 1: Godkendelse af dagsorden
  Dagsordenen blev godkendt.

  Punkt 2: Godkendelse af referat fra sidste møde d. 11. september 2019
  Referatet blev godkendt.

  Punkt 3: Punkter fra sidste møde

  1. Borgermøde

  Det praktiske omkring borgermødet er på plads, og de sidste ting blev aftalt. Henrik Rasmussen og Jytte Bendtsen kommer.

  1. Madordning Hjørring Kommune

  Joel orienterede om erfaringerne med selvvisitering af madordning i Hjørring Kommune. Selvvisiteringen foregår med brug af en IT-løsning, som Hjørring Kommune har købt. Selvom målgruppen nu er alle borgere i Hjørring Kommune, viser de første erfaringer, at brugerne i vidt omfang er dem, der tidligere ville have fået visiteret ydelsen. Poul har kontaktet Det Danske Madhus, som oplyser, at borgere i hele landet har mulighed for at henvende sig direkte til dem for at få leveret mad som privatkunde.

  1. Brandøvelser

  Joel orienterede om brandprocedurerne i Højstruphave og det nye brandanlæg i Rønnebækhus. Poul supplerede med oplysninger efter rundringning til institutionerne. Orienteringen blev taget til efterretning.

   

  Punkt 4: Meddelelser fra formanden

  1. Evaluering af Festlig fredag

  I forbindelse med festlig fredag blev der modtaget 67 udfyldte spørgeskemaer. Disse giver et overblik over, hvor meget folk ved om Vallensbæk Ældreråd. Svarene viser et behov for, at rådet fortsat gør opmærksom på sig selv. Det blev aftalt at bruge det samme spørgeskema næste år.

  Poul oplyste, at Jytte Bendtsen var glad for rådets deltagelse.

  Det var flertal for at deltage igen næste år.                              

  1. Foredrag, ”Den fjerde alder”

  Poul har modtaget materiale om foredraget ”Den fjerde alder”, som holdes af Georg Julin. Pris er dog ikke oplyst. Det blev aftalt at holde foredraget in mente til en senere lejlighed.

  1. Høringssvar om ensomhed i værdighedspolitik

  Der er modtaget høringsmateriale fra Social- og Sundhedsudvalget vedr. et afsnit om ensomhed, som skal indarbejdes i Værdighedspolitikken. Leif har udarbejdet et svar, hvori der meldes positivt tilbage vedrørende udformningen af afsnittet om ensomhed. Der var enighed om, at svaret er godt, og det indsendes derfor til kommunen.

  Niels Erik oplyste om eksistensen af et såkaldt Værdighedsrejsehold i Sundhedsstyrelsen, som kommuner kan søge om at få et forløb med.

  1. Den gode kammerat.

  Poul oplyste, at projekt Den gode kammerat om ensomhed blandt ældre mænd nu er gået i gang. Der var enighed om, at det lyder som et godt projekt. Der var samtidig enighed om, at det ikke er et projekt, som Ældrerådet skal gå konkret ind i, da rådet ikke kan være involveret i personsager, men skal varetage mere brede interesser.

   

  Punkt 5: Nyt fra råd og udvalg

  1. Regionsældreråd v/Poul og Helle

  Næste møde afholdes d. 14. november.

  1. Social- og Sundhedsudvalget v/Leif, Birgit og Ove

  Ældrerådet har fået tilsendt orientering om følgende sager, som blev behandlet i Social- og sundhedsudvalget d. 24.9.2019:

  • Tilsyn vedr. hjemmesygepleje og rehabilitering.
  • Frit valg - forlængelse af kontrakt med leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp
  • Tilsyn i hjemmeplejen

  Orienteringen tages til efterretning af Ældrerådet.

  1. Teknik- og Miljøudvalget v/Niels Erik og Helle

  Der var ikke så meget af relevans for Ældrerådet på seneste møde. Et forslag om opsætning af små pakkebokse blev stemt ned. Flere af ældrerådets medlemmer bemærkede, at der også allerede er mange steder at hente pakker.

  1. Danske Ældreråd v/Poul og Niels Erik

  Danske Ældreråd har afholdt temadage. Det var især interessant at høre om tilsynsprocedurer og utilsigtede hændelser. Niels Erik fremsender et link til hjemmeside med slides fra temadagene.

  Der bliver afholdt et møde i Vingstedcentret ved Vejle d. 26. november om digitalisering og velfærdteknologi. Her deltager Helle.

  1. Aktivitetsudvalget v/Helle og Inger

  Pensionisternes julefest holdes d. 4. december. Billetter kan købes snart. Det er omtalt i Vallensbæk Nu.

  Der arbejdes på at arrangere skovturen, hvor der i år er elektronisk tilmelding.

  1. Redaktionsudvalget v/Poul og Ove

  Intet nyt.

  1. Bruger-pårørenderåd v/Inger og Ove

  Intet nyt.

  1. Indkøbsturene v/Birgit og Niels Erik

  Næste indkøbstur går til Fields.

  1. Vestegnens Ældreråd v/Poul og Helle

  Næste møde i Vestegnens Ældreråd er d. 22. oktober.

  1. Brugerbestyrelsen Seniorhuset v/Inger

  Der arbejdes på et åbent hus arrangement d. 9. november.

  40-års fødselsdag d. 17. juni skal snart planlægges.

  D. 6. december er der planlagt en tur til Lübeck, som koster 205 kr., hvilket dækker transport.

  Der planlægges ligeledes en tur til Nyvang, som inkluderer et drejekursus.

  Der er bevilget penge til et bryggeanlæg i Seniorhuset.

  18 personer var sidste måned på rundvisning i Seniorhuset.

  1. Kostråd v/Birgit, Ove, Inger og Helle

  Intet nyt

   

  Punkt 6: Meddelelser fra

  1. Kasserer v/Inger (lukket punkt)
  2. Alle v/alle,

  Intet nyt

  Punkt 7: Evt.
  Helle og Niels Erik har en aftale med Mogens Sørensen fra Cykling uden Alder om en tur i rickshaw for at se på bommene ved cykelstier mv. Der vil efterfølgende blive informeret om resultatet i Vallensbæk NU.
  Kommunens hjemmeside er midlertidigt under ombygning, bl.a. for at sikre mulighed for automatisk oplæsning for synshandicappede. Derfor har der været en kort periode, hvor referater ikke har været tilgængelige. Referater af ældrerådsmøderne fra og med juni 2019 vil være tilgængelige på den ændrede hjemmeside, og det oplyses på hjemmesiden, at ”referater fra før juni 2019 kan rekvireres fra Center for Pleje og Omsorg på mail: cpo@vallensbaek.dk

 • Referat 11. september 2019

  Mødedato: Onsdag d. 11. september 2019 kl. 10.00-12.00

   

  Lokation: Højrupgård (Højrupgårdsvej 1, 2625 Vallensbæk)

   

  Deltagere: Poul Schmidt, Helle Glarø Mathiesen, Inger M. Andersen, Leif Larsen, Niels Erik Tulstrup, Birgit Rønne Seiersen

   

  Afbud / Ikke til stede: Ove Andersen

   

  Referent: Joel Guttman, Center for Pleje og Omsorg

   

  Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

  Dagsordenen blev godkendt.

   

  Punkt 2: Godkendelse af referat fra sidste møde d.14. august 2019

  Referatet blev godkendt.

   

  Punkt 3: Punkter fra sidste møde

  a) Borgermøde
  Diverse tryksager til borgermødet og andre arrangementer er gjort klar (blev omdelt ved mødet). Praktiske opgaver i forbindelse med borgermødet blev fordelt. Mødetid 1 time før (kl. 13.30). Der er kommet ja fra borgmester Henrik Rasmussen, og Jytte Bendtsen er også sat på programmet.

   

  b) Festlig fredag
  Jytte Bendtsen er meget glad for at Ældrerådet stiller op på dagen til Festlig fredag. Ældrerådet får et lokale. Ældrerådets banner er klar. Det praktiske blev aftalt. Mødetid kl. 14.30 og ældrerådet lukker sin del af arrangementet kl. 19.30.

   

  c) Sprinkleranlæg på plejehjem (jf. tidligere fremsendt mail fra forvaltningen)
  Svaret fra forvaltningen tages til efterretning. Der blev spurgt ind til procedurerne omkring brandøvelser på Højstruphave, hvilket Joel undersøger nærmere.

   

  d) Madordning kommunen
  Der er modtaget informationer om baggrunden for madordningen i Hjørring Kommune fra Det Danske Madhus, men endnu ikke noget om erfaringerne. Joel forsøger at skaffe oplysninger om erfaringerne direkte fra Hjørring Kommune.

   

  e) Høringssvar affaldsplan (jf. mail fra Niels Erik Tulstrup)
  Ældrerådets høringssvar vedrørende affaldsplanen er givet. Da sagen endnu ikke er behandlet, er der ikke yderligere nyt.

   

  Punkt 4: Meddelelser fra formanden

  a) Borgermøde forår 2020
  Der var opbakning til forslag om oplæg ved kiropraktor og fysioterapeut fra Kiropraktik i Centrum. Dette ligger godt i forlængelse af efterårets tema.

   

  Punkt 5: Nyt fra råd og udvalg

  a) Regionsældreråd v/Poul og Helle
  Der er modtaget mødeindkaldelse til nyt møde d. 19. september. Poul tager måske til det.

   

  b) Social- og Sundhedsudvalget v/Leif, Birgit og Ove
  Der var møde i udvalget d. 27. august. Følgende blev behandlet af relevans for Ældrerådet:

  Første spadestik til udvidelsen af Pilehavehus tages d. 17. september.

  Der er vedtaget en udvidelse af klinikfaciliteter til ekstra læge i Sundhedshuset. Byggeperiode: marts-oktober 2020.

  Forebyggende hjemmebesøg: Borgere i alderen 65-81 år i særlig risikogruppe skal have tilbudt besøg. For borgere som er fyldt  75 kan fødselsdagsarrangementerne gøre det ud for besøget.

  Der er bevilget midler til Projekt Den gode kammerat, som handler om bekæmpelse af ensomhed blandt ældre mænd.

  Opfølgning på handlingsplan i forlængelse af brugerundersøgelse blev behandlet.

  I forbindelse med indsatsen for at reducere antallet af forskellige medarbejdere i borgernes hjem er der bl.a. fastansat 8 nye medarbejdere, heraf nogle kun til rengøring.

   

  c) Teknik- og Miljøudvalget v/Niels Erik og Helle
  Af relevans for Ældrerådet: Plustur, som er en kombination af kollektiv trafik og flextrafik, blev godkendt i Vallensbæk Kommune.

   

  d) Danske Ældreråd v/Poul og Niels Erik
  Der er kommet et nyhedsbrev fra Danske Ældreråd, som Poul har rundsendt.

   

  e) Aktivitetsudvalget v/Helle og Inger
  Opfølgning på skovture: Aktivitetsudvalget har drøftet næste års skovture. Der er kommet ideer på bordet, men endnu ikke konkluderet noget.

   

  f) Redaktionsudvalget v/Poul og Ove
  Poul har indsendt tekst til næste nummer af Vallensbæk Nu.

   

  g) Bruger-pårørenderåd v/Inger og Ove
  Joel rykker relevante personer i kommunen for referat fra Bruger-pårørendemøde (juni måned).

   

  h) Indkøbsturene v/Birgit og Niels Erik
  Der har været afholdt en ny tur. Ca. 15 personer deltog.

   

  i) Vestegnens Ældreråd v/Poul og Helle
  Der er kommet en invitation til temamøde om boliger (i Glostrup). Endvidere er der kommet en invitation til møde d. 22. oktober i Høje-Taastrup, hvor temaet ligeledes er boliger til ældre borgere. Niels Erik og Helle deltager i sidstnævnte møde.

   

  j) Brugerbestyrelsen Seniorhuset v/Inger
  Der er brugermøde d. 1. oktober og åbent hus d. 9. november.

   

  k) Kostråd v/Birgit, Ove, Inger og Helle
  Ingen bemærkninger.

   

  Punkt 6: Meddelelser fra

  a) Kasserer v/Inger (lukket punkt)
  Inger orienterede om økonomi.

   

  b) Alle v/alle
  Niels Erik: Der kan være problemer med bomme for ældre cyklister, og der er behov for at tjekke, hvor handicapvenlige cykelstierne er. Niels Erik og Helle undersøger ved selvsyn, om der er problemer.

   

  Punkt 7: Evt.

  Ingen bemærkninger

   

 • Referat 12. juni 2019

  Mødedato: Onsdag d. 12. juni 2019 kl. 10.00-12.00

  Lokation: Højrupgård (Højrupgårdsvej 1, 2625 Vallensbæk)

  Deltagere: Poul Schmidt, Helle Glarø Mathiesen, Inger M. Andersen, Leif Larsen, Birgit Rønne Seiersen, Ove Andersen, Niels Erik Tulstrup

  Afbud / Ikke til stede:

  Referent: Mette Kristensen, Center for Pleje og Omsorg

   

   

  Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

  Niels Erik havde et par spørgsmål til dagsorden:

  - Poul gjorde opmærksom på at tilsynsrapporten fra hjemmeplejen syd kom på august-mødet.

  - Punkt vedr. sprinklere blev sat på under evt.

  - Spørgsmål til sundhedsaftalen – drøftes under SSU (punkt 5b)

  Dagsorden godkendt.

   

  Punkt 2: Godkendelse af referat fra sidste møde d. 08.05.19

  Spørgsmål vedr. debat om bolig og ældre. Den principielle debat var et ønske fra Leif – ikke en beslutning ældrerådet tog.

  Referat godkendt.

   

  Punkt 3: Punkter fra sidste møde

  a) Borgermøde

  Borgermødet afholdes d. 10. oktober 2019 kl. 15-17. Lokale er booket på Korsagergård.

   

  Kontakt med Anette Hein om oplægsholdere:

  - Teamleder for træningsterapeuterne (Ishøj) vil fortælle om genoptræning.

  - Motionskonsulent fra Vallensbæk vil fortælle om fysisk aktivitet.

   

  Der skal holdes et møde med Anette Hein i august om det endelige program.

  Navn på møde: Fysisk aktivitet/genoptræning.

   

  b) Festlig Fredag

  Ældrerådet deltager. Dato: 13.09.19

  - Materiale: Slikskåle + kuglepenne fra sidste år.

   

  Besluttet at lave en konkurrence/quiz.

  Præmie: 2*3 flasker rødvin.

  Der skal bestilles banner med ældrerådet – Inger havde undersøgt pris. Poul undersøger om kommunens logo må komme på banneret.

   

  Gennemgang af indhold på banner (Poul havde lavet udkast). Poul sender udkastet ud og ældrerådet kommer med feedback/godkender via mail.

   

  Punkt 4: Meddelelser fra formanden

  a) Svømmehal

  Styregruppen havde vedtaget indholdet på et møde d. 16. maj 2019. Svømmehal sendt i udbud nu (EU-udbud). Skal senere besluttes politisk.

  Svømmehallen skal ligge ved siden af idrætscentret. Styregruppen har foreslået følgende: Stort bassin, 25 m bassin, småbørnsbassin, varmtvandsbassin, rutsjebane.

   

  b) Ensomhed og Ældre

  Birgit og Niels Erik har tilmeldt sig. Ove, Inger, Leif, Poul, Helle bliver tilmeldt af Poul.

   

  c) Evaluering, skovtur

  Tur til Orø. God feedback fra borgerne – på nær en uheldig situation vedr. handicapliften.

   

  d) Regnskab pr. 30. juni 2019

  Regnskab fra Inger og kommunen pr. 30.06.19 til mødet i august.

   

  Punkt 5: Nyt fra råd og udvalg

  a) Regionsældreråd v/Poul og Helle

  Intet nyt.

   

  b) Social- og Sundhedsudvalget v/Leif, Birgit og Ove

  Birgit refererede:

  - Sundhedsaftalen godkendt.

  - Ældreprognosen – ældreboliger, plejeboliger mm.

  - Tilsyn i hjemmeplejen Syd – drøftes nærmere på mødet i august.

  - Henvendelse fra KLs Sundheds- og Ældreudvalg.

  - Bruger- og pårørenderåd (25. juni 2019) – Ældrerådet har d.d. fået invitation.

  - Nyt ydernummer i kommunen.

  - Studietur for SSU d. 20. august 2019.

   

  Andet:

  Leif: Orientering om udkast til høringssvar vedr. genbrugshjælpemidler. Ingen bemærkninger fra ældrerådet - Leif sender det endelige afsted.

  Leif: Leif har været til møde vedr. Lokalplan 107. (+55 boliger ved stationen).

  c) Teknik- og Miljøudvalget v/Niels Erik og Helle

  Niels Erik orienterede:

  - Lokalplanen for havnen vedtaget.

  - Der komme en ny affaldsplan hvor der kommer en høring – ældrerådet vil holde øje med høringen.

   

  d) Danske Ældreråd v/Poul og Niels Erik

  Der er kommet Nyhedsbrev fra maj 2019.

   

  e) Aktivitetsudvalget v/Helle og Inger

  Næste møde er i august.

   

  f) Redaktionsudvalget v/Poul og Ove

  Intet nyt.

   

  g) Bruger-pårørenderåd v/Inger og Ove

  Intet nyt.

   

  h) Indkøbsturene v/Birgit og Niels Erik

  Der var 17 med på sidste tur. Plakater er sat op rundt omkring vedr. turene i efteråret/vinteren.

  Henvendelse fra borger og drøftelse om afhentningssteder.

  Indkøbsturen i august: Afbud fra Niels Erik.

  Inger tager med i stedet.

   

  i) Vestegnens Ældreråd v/Poul og Helle

  Intet nyt.

   

  j) Brugerbestyrelsen Seniorhuset v/Inger

  Inger orienterede:

  - 25. juni – sommeråbning starter. Fest kl. 11-1 med tilmelding.

  - Oprettet en krolf-bane bag tennisbanerne.

  - Tur til Langeland (sommerferietur).

  - Seniorhusets sommertur til Nyvang d. 8. juli (udsolgt).

   

  k) Kostråd v/Birgit, Ove, Inger og Helle

  Intet nyt.

   

  Punkt 6: Meddelelser fra

  a) Kasserer v/Inger (lukket punkt)

 • Referat 14. august 2019

  Referat møde i Vallensbæk Ældreråd

  Mødedato: Onsdag d. 14. august 2019 kl. 10.00-12.00

  Lokation: Højrupgård (Højrupgårdsvej 1, 2625 Vallensbæk)

  Deltagere: Poul Schmidt, Helle Glarø Mathiesen, Inger M. Andersen, Ove Andersen, Leif Larsen, Niels Erik Tulstrup, Birgit Rønne Seiersen

  Afbud / Ikke til stede: 

  Referent: Joel Guttman, Center for Pleje og Omsorg

   

  Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

  Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af følgende to underpunkter:

  Punkt 3c: Sprinklere på plejehjem

  Punkt 4f: Pilehavehusbyggeriet 

   

  Punkt 2: Godkendelse af referat fra sidste møde d.12. juni 2019

  Referatet blev godkendt

   

  Punkt 3: Punkter fra sidste møde

  a) Borgermøde
  Der er reserveret plads til notits om borgermødet i Vallensbæk Nu. Poul laver et oplæg til hertil.  Udkast til plakat er udarbejdet. Joel sørger for at få plakaten trykt, når udkastet er godkendt. 

  Der er afholdt et godt møde med Anette Hein.

  Input er blevet videresendt til oplægsholderne. Borgermødet afholdes på Korsagergård. Salen er booket. Ældrerådets medlemmer mødes en time før start, og skal selv rydde op efter mødet.

  b) Festlig fredag
  Der er printet tilstrækkeligt mange pjecer til brug ved Festlig fredag. Poul får trykt flere plakater om indkøbsture (plakaten fremsendes til Joel, som sørger at få den printet).

  Endvidere laves skema med quizspørgsmål, som printes i 200 eksemplarer. Forslag fra borgere til ældrerådsemner kan skrives på bagsiden. Leif laver udkast til dette skema i A5.

  Banner: Nicky sender et udkast til Poul i næste uge. Banneret kan også bruges i andre sammenhænge. 

  Ældrerådets medlemmer mødes en time før start med henblik på opstilling. Alle medlemmer deltager. Program kan ses på kommunens hjemmeside.

  c) Sprinklere på plejehjem (underpunkt tilføjet til dagsordenen)
  Svar vedrørende sprinklere er modtaget fra kommunen ved mødets start. Det behandles på næste møde i september, når ældrerådets medlemmer har haft lejlighed til at læse det.

   

  Punkt 4: Meddelelser fra formanden

  a) Regnskab pr. 30. juni 2019 (jf. bilag 1)

  Ingen bemærkninger til det fremsendte regnskab

   

  b) Tilsynsrapport – hjemmeplejen Syd

  Tilsynsrapporten ser pæn ud og tages til efterretning. 

   

  c) Ensomhed og Ældre mødet juni 2019

  Mødet om ensomhed i juni var godt. Poul har skrevet til udvalgsformanden for Social- og Sundhedsudvalget og takket.  

   

  d) Affaldsplan 2019-2030

  Der har været møde om kommunens affaldsplan. Niels Erik foreslog at henlede opmærksomheden på 3 ting: Fysisk hæmmede borgere skal indtænkes; borgere som har vanskeligt ved IT skal også informeres; den afhentning af affald, som fungerer godt i dag. Niels Erik laver et udkast til høringssvar vedr. affaldsplanen. 

   

  e) Orientering om svømmehal

  Poul orienterede om svømmehallen.

   

  f) Pilehavehusbyggeri (underpunkt tilføjet til dagsordenen)

  Leif orienterede fra styregruppen om Pilehavehusbyggeriet.

   

   

  Punkt 5: Nyt fra råd og udvalg 

  a) Regionsældreråd v/Poul og Helle

  Der er nyt møde i Regionsældrerådet d. 19.9.

   

  b) Social- og Sundhedsudvalget v/Leif, Birgit og Ove

  Ingen møder siden sidst.

   

  c) Teknik- og Miljøudvalget v/Niels Erik og Helle

  Ingen møder siden sidst. Næste møde er d. 27.8.

   

  d) Danske Ældreråd v/Poul og Niels Erik

  Leif og Niels Erik vil gerne deltage i Danske Ældreråds møder om den sundhedsfaglige indsats i kommunerne. Leif meldes også til formands- og næstformandsmøde i Allerød 16.9. Poul står for tilmeldinger.

   

  e) Aktivitetsudvalget v/Helle og Inger

  Der er møde i Aktivitetsudvalget d. 28.8. om skovturen næste år.

   

  f) Redaktionsudvalget v/Poul og Ove

  Ingen bemærkninger.

   

  g) Bruger-pårørenderåd v/Inger og Ove

  Ove og Birgit var afsted til seneste møde i Bruger-pårørenderåd. Mødet gik fint. De pårørende, som deltog, var tilfredse.

   

  h) Indkøbsturene v/Birgit og Niels Erik

  16 personer er tilmeldt næste indkøbstur. Niels Erik sender deltagerlisten, når den er færdig.

   

  i) Vestegnens Ældreråd v/Poul og Helle

  Der skal være møde i Vestegnens Ældreråd i efteråret. Sandsynligvis i Høje-Taastrup.

   

  j) Brugerbestyrelsen Seniorhuset v/Inger

  Seniorhusets udendørs aktiviteter er blevet en succes. Krolf er taget i brug mandag og fredag.

   

  k) Kostråd v/Birgit, Ove, Inger og Helle

  Ingen bemærkninger vedr. Kostråd.

   

  Punkt 6: Meddelelser fra 

  a) Kasserer v/Inger (lukket punkt)

  Inger fremlagde regnskab, som blev godkendt

   

  b) Alle v/alle

  Flexture: Kommunen har oplyst tal om brug af flexture, som Poul fremlagde. Tallene blev taget til efterretning. Der kan eventuelt følges op med nye tal, når hele året er gået.

   

  Spørgsmål om fald i hjemmehjælpstimer i perioden 2008-2017: Kommunen oplyser, at årsagen er opførslen af Højstruphave, og at borgerne er blevet rehabiliteret. Derudover at der er flere aktive ældre, der kan klare sig selv.  Dog kan man se, at fra 2012 og frem er den visiterede tid pr. modtager og den visiterede tid i alt stigende. 

   

  Ishøjs ældreråd fortæller om deres aktiviteter i lokalpressen. Det blev drøftet, om Vallensbæk Ældreråd også skulle gøre dette. Der var ikke stemning for at kommunikere mere, end der allerede bliver gjort.

   

  Punkt 7: Evt.

  På næste møde ønskes det at høre lidt om den måde, madordningen fungerer i Hjørring, hvor ydelsen ikke skal visiteres af en sagsbehandler. Niels Erik fremsender notits fra avis til Joel, som undersøger sagen nærmere.

   

  Lokalplan for havn og strand: Niels Erik refererede kommunens svar på hans bemærkninger til planen. Kommunen har oplyst, at de vil tage bemærkningerne med i det videre arbejde.

   

Medlemmer

2665 Vallensbæk
Højstrupparken 45, 1. tv.
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 2835 1953
Hyrdeengen 337
2625 Vallensbæk Strand
Tlf 2947 0395
Humlebo 3
2665 Vallensbæk
Tlf 8161 9351
Rørsøvej 7
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4373 3423
Mob 2320 9375
Mob 6085 7579
Sidst opdateret 23.09.2020