You are here

Dialog og indflydelse

  • Dialog i kommunalbestyrelsessalen

    Fotograf: Vallensbæk Kommune

Information og dialog mellem borgerne og kommunalbestyrelsen i Vallensbæk Kommune, herunder regler for spørgetid.

Nedenstående regler har til formål at sikre en effektiv og informativ dialog mellem borgerne og kommunalbestyrelsen, hvor kommunikationen går begge veje.

Den direkte dialog finder sted ved dialogmøder, skriftlige spørgsmål, uformelt samvær, møder med grupper af borgere og ved borgernes møder med borgmester eller udvalgsformand.

Disse regler beskriver kun den direkte dialog, men den enkelte borger kan naturligvis også kommunikere med kommunalbestyrelsens medlemmer ved samtale, brev, pr. telefon og mail.

1. Dialogmøder med borgerne

Der holdes regelmæssigt og mindst en gang om året dialogmøder med borgerne, hvor alle kommunale forhold kan behandles og drøftes.

Møderne annonceres i god tid og på en sådan måde, at flest mulige bliver opmærksomme på møderne.

Hele kommunalbestyrelsen deltager i dialogmøderne, som ledes af borgmesteren. Formen på mødet tilpasses aftenens indhold.

Borgerne kan indsende spørgsmål, idéer eller forslag til emner, som ønskes drøftet. Kommunalbestyrelsen kan tilsvarende beslutte temaer og emner, som ønskes drøftet med borgerne.

Dagsorden med emner offentliggøres inden mødet. Fast punkt på dagsordenen er borgernes spørgetid, hvor der kan stilles spørgsmål til kommunalbestyrelsens medlemmer.

Pressen inviteres til at deltage i dialogmøderne.

2. Skriftlige spørgsmål til kommunalbestyrelsen

Enhver borger i kommunen kan skriftligt stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen om emner af almen kommunal interesse. Spørgsmål, som er indsendt senest 14 dage før et kommunalbestyrelsesmøde, besvares på mødet som sidste punkt på dagsordenen.

Borgmesteren læser spørgsmålene op og besvarer dem på kommunalbestyrelsens vegne.

3. Uformelt samvær mellem borgere og kommunalbestyrelse efter hvert kommunalbestyrelsesmøde

Efter afslutningen af hvert ordinært kommunalbestyrelsesmøde indbydes borgerne til en halv times uformelt samvær med kommunalbestyrelsens medlemmer. Her kan borgerne tale med det eller de kommunalbestyrelsesmedlemmer, som de har lyst til.

Formålet med det uformelle samvær er at give borgerne mulighed for at tale med hver enkelt kommunalbestyrelsesmedlem om f.eks. spørgsmål om den dagsorden, som netop har været til behandling, eller andre kommunale emner. Borgerne kan også komme med idéer og kommentarer, som kan inspirere eller påvirke kommunalbestyrelsens medlemmer.

4. Møder med interessegrupper, bestyrelser, foreninger m.v.

Kommunalbestyrelsen eller et af dens udvalg kan efter behov mødes med en kreds af borgere om emner, som særligt angår den pågældende gruppe.

Borgmester og det respektive fagudvalg mødes regelmæssigt med bestyrelserne for institutioner, skoler, grundejerforeninger og lejerforeninger, samt Ældrerådet.

5. Møder med borgmester og udvalgsformænd

Enhver borger kan bede om et møde med borgmesteren eller en udvalgsformand. Udvalgsformændene har normalt træffetid på torsdage fra kl. 16.00 - 18.00, men af praktiske grunde bør der træffes aftale om et mødetidspunkt, således at borgeren undgår ventetid.

Vedtaget i Vallensbæk Kommunalbestyrelse den 3. april 2002. Tidligere regler om spørgetid annulleres herved.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk
Tlf 4797 4000
Sidst opdateret 09.12.2019