You are here

Høringer

På denne side kan du se, hvad der i øjeblikket er i høring i Vallensbæk Kommune.

Send os dit høringssvar og vær med til at få indflydelse på det område, du bor i. På den måde er vi med til at sikre, at alle borgere, virksomheder m.fl. på længere sigt vil være glade for at bo i Vallensbæk.

Send dit høringssvar til Center for Teknik, mærket "høringssvar". Du kan finde kontaktoplysningerne længere nede på denne side.

Oversigt over høringer

 • Høring af Forslag til Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2016-2028 og Forslag til Lokalplan nr. 95

  Forslag til lokalplan nr. 95

  Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2016-2028

  En kommuneplanramme fastlægger forhold, der skal være gældende i en lokalplan. I en lokalplan fastlægger kommunalbestyrelsen regler for placering, generel anvendelse og udformning af nye bygninger, grønne områder, veje og stier mv. inden for et bestemt område.

  Lokalplanen består af to dele:

  1. En redegørelse, der beskriver lokalplanens baggrund, formål og principper for fysiske forandringer i lokalplanområdet. Endvidere redegøres for miljømæssige forhold, og om lokalplanens forhold til anden planlægning. Redegørelsen er ikke direkte bindende for ejeren og brugere af ejendommen i planområdet.
  1. Planens juridiske bestemmelser, der er bindende regler for ejere og brugere af de ejendomme, som planen omfatter. Der kan i princippet ikke dispenseres fra bestemmelserne.

  Lov om Planlægning er det juridiske grundlag for udarbejdelse af lokalplaner. Ifølge loven skal kommunerne udarbejde en lokalplan, før større bygge- og anlægsarbejder sættes i gang og for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse.

  Lokalplanen er underlagt principperne i Kommuneplanen.

  Kommuneplanen er en sammenfattende plan for bl.a. de fysiske forhold i Vallensbæk Kommune og indeholder rammebestemmelser for udarbejdelse af lokalplaner.

  Før kommunalbestyrelsen kan vedtage en lokalplan endeligt, skal den offentliggøres som forslag i en periode på normalt 8 uger. I denne periode kan enhver komme med indsigelser, ændringsforslag eller bemærkninger, som kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, inden lokalplanen kan vedtages endeligt.

  Fremlæggelsesperiode og endelige vedtagelse

  Forslag til Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2016-2028 og forslag til lokalplan nr. 95 - Erhvervsområdet Jydekrogen offentliggøres den 4. januar 2018 i otte uger. Forslag og idéer til eller indsigelser mod lokalplanen skal være modtaget af Vallensbæk Kommune senest den 1. marts 2018 på e-mail cet@vallensbaek.dk.

  Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger

  Der må intet foretages på ejendomme, der er omfattet af forslaget, der kan foregribe indholdet af den endelige plan, jf. planlovens § 17. Dette forbud gælder fra dato for offentliggørelse af forslaget, og indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, dog højst tre år. Eksisterende lovlig anvendelse af ejendomme kan dog fortsætte.

  Du kan kontakte Center for Teknik på e-mail cet@vallensbaek.dk eller ringe på 4797 4000, hvis du har spørgsmål til planforslagene.

 • Høring af forslag til støjhandlingsplan 2018 for Vallensbæk Kommune

  Forslag til støjhandlingsplan

  Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk har på mødet den 28. februar 2018 godkendt Forslag til Støjhandlingsplan 2018 for Vallensbæk Kommune til udsendelse i 8 ugers offentlig høring.

  Bemærkninger til støjhandlingsplanen modtages frem til og med den 7. maj 2018. Bemærkninger fremsendes til:

  Ishøj Kommune
  Park-, Vej- og Miljøcenter
  Baldersbækvej 6
  2635 Ishøj
  E-mail: pvm@ishoj.dk

  Har du spørgsmål i forbindelse med støjhandlingsplanen, kan Park-, Vej- og Miljøcenter i Ishøj Kommune kontaktes på tlf: 4357 7777 eller e-mail pvm@ishoj.dk

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Vagt 2673 7225
Sidst opdateret 07.03.2018