You are here

Organisation

Vallensbæk Kommunes organisering

Det er Vallensbæk Kommunalbestyrelse, der udstikker retningen og sætter mål for den kommunale drift og udvikling. Vallensbæk Kommune som organisation understøtter realiseringen af de politiske mål.

Læs om den retning, der er sat for Vallensbæk Kommune i Udviklingsstrategien 'Det hele menneske i fremtidens boligby'.

Download diagrammet.

Borgmester

Borgmesterens opgaver kan opdeles i opgaverne som formand for kommunalbestyrelsen, formand for økonomiudvalget og som administrationens øverste daglige leder. Borgmesteren skal koordinere den kommunale virksomhed og sikre, at forvaltningen fungerer som en enhed.

Borgmester Henrik Rasmussen (C)

Henrik Rasmussen (C) er borgmester i Vallensbæk, og har været det siden 2010.

Der er flere billeder til brug for pressen mv. under Fakta/Presserum.

Direktion

Direktionen har det overordnede ansvar for koordinering, udvikling og strategier for den samlede kommunale organisation, herunder økonomi, personale, ledelse og politisk servicering.


Direktionen består af kommunaldirektøren og to direktører.

Anette J. Laustsen, kommunaldirektør

Kommunaldirektøren er ansvarlig for følgende centre:

 • Center for Børn og Unge
 • Direktionscentret

Kommunaldirektøren sætter retningen for både udvikling og drift.

Kommunaldirektøren understøtter borgmesteren, kommunalbestyrelsen og udvalgsformanden for Økonomiudvalget og Børne- og Kulturudvalget i deres arbejde. 

Peter Werther Andersen, Direktør

Direktøren er ansvarlig for centrene:

 • Center for Pleje og Omsorg
 • Center for Økonomi og Indkøb
 • Center for Beskæftigelse

Derudover har direktøren ansvaret for erhversområdet.

Connie Graul, Direktør

Direktøren er ansvarlig for centrene:

 • Center for Sundhed, Kultur og Fritid
 • Center for Teknik
 • Center for IT og Digitalisering

Nærværsorganisation 

I Vallensbæk Kommune er vi organiseret i en nærværsorganisation og bruger nærværet aktivt i alle vores relationer. Vi har fokus på at nedbryde siloer, at samarbejde med hinanden og borgerne, og at lykkes på tværs. Herunder kan du se hvad de enkelte centre arbejder med.

Organisation

 • Center for Børn og Unge

  Vi har det overordnede ansvar for 0 – 18 års området og har fokus på at skabe gode rammer børn og unge i Vallensbæk. Området er organiseret i tre distrikter, der hver har en samlet ledelse for skole og daginstitutioner, så der er sammenhæng, fra man starter i institution og dagpleje, over skole og SFO, til man er godt i vej med uddannelse og job. Musikskolen, Ungdomsskolen og ungdommens uddannelsesvejledning (UU) bidrager også til den gode udvikling for Vallensbæks børn og unge.

 • Center for Pleje og Omsorg

  Vi har ansvaret for og driver kommunens 46 plejeboliger, aflastningspladser, den udekørende hjemmepleje og hjemmesygeplejen. Centret varetager desuden driften af bofællesskabet Løkkekrogen. Målet er et aktivt og værdigt liv for alle seniorer gennem forebyggelse, opfølgning og genoptræning, og at man får den hjælp, man har brug for. Vi visiterer til ældreboliger, plejeboliger og hjemmepleje og yder rådgivning, blandt andet i forhold til demente og deres pårørende.

 • Center for Sundhed, Kultur og Fritid

  Vi arbejder med at støtte og udvikle kultur- og foreningslivet i Vallensbæk og tilbyder aktiviteter for borgere i alle aldre. Centret arbejder med at fremme det sunde liv, hvor livskvaliteten er i højsædet. Centret har ansvaret for Sundhedshuset, Kultur- & Borgerhuset, Idrætscentret, Seniorhuset Korsagergård og rideskolen og står for støtte til de folkeoplysende foreninger og idrætsklubber i kommunen.

 • Center for Økonomi og Indkøb

  I Center for Økonomi og Indkøb har vi ansvaret for udarbejdelse af kommunens budget og regnskab, og tilrettelægger processer og forretningsgange, der sikrer en sund og stabil økonomi i de enkelte institutioner og i Vallensbæk Kommune som helhed. Vi indgår, administrerer og følger også op på indkøbsaftaler for hele kommunen. Herudover står vi for opkrævning af bl.a. ejendomsskatter og for indsatsen mod socialt bedrageri. 

 • Direktionscentret

  Mødemateriale til og servicering af kommunalbestyrelsen og de politiske udvalg er forankret hos os i Direktionscentret, hvis primære opgaver er at understøtte andre med at lykkes: Opgaver vedrørende løn, HR, kommunikation og organisationsudvikling samt servicering af borgmester og direktion ligger også her. Direktionscentret har også en særlig forpligtelse til at tænke og samarbejde på tværs. 

 • Center for IT og Digitalisering

  Center for IT og Digitalisering

  Center for IT og Digitalisering (CID) lægger vægt på god service, dialog og samarbejde på tværs omkring de udfordringer kommunens ansatte møder i hverdagen. Centret er placeret på rådhuset, men arbejder også ude i kommunen på skoler, plejehjem, tandplejen osv. Centret sikrer, at alle de it-systemer kommunen tilbyder er tilgængelige og sikre, og derudover har centret fokus på at digitalisere arbejdsgange og udvikle nye intelligente it-løsninger, der gør det lettere og sjovere at være familie, senior, erhvervsdrivende eller pendler i Vallensbæk. Vi kalder det Smart City. Det kan du læse mere om her .

 • Center for Beskæftigelse

  Vi arbejder aktivt med at få arbejdssøgende borgere i Vallensbæk og Ishøj kommuner ud på arbejdsmarkedet. Centret tilbyder forskellige former for opkvalificering, praktikker, jobprøvning med mere til de borgere, der har brug for det. Vi varetager også udbetaling af ydelser, som fx uddannelseshjælp og kontanthjælp.

 • Center for Teknik

  Centret står for kommunens erhvervsindsats, plangrundlag, byggetilladelser, trafikplanlægning, udvikling af kommunen og koordinering og samarbejde med private, regionale og statslige aktører. Det står yderligere for bygningsdriften på de kommunale ejendomme, drift- og vedligehold af de offentlige legepladser, pleje og vedligeholdelse af kommunens veje og grønne områder.

 • Projektenheden

  Projektenheden sikrer fremdrift og implementering fra start til slut i Vallensbæk Kommunes bygge- og anlægsprojekter.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk
Tlf 4797 4000
Sidst opdateret 12.06.2020