You are here

Databeskyttelse i Vallensbæk Kommune

Vallensbæk Kommune er dataansvarlig i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger.

For at vi kan levere vores kommunale services og ydelser til dig, har vi brug for at behandle personoplysninger. Når vi behandler dine oplysninger, har vi derfor stort fokus på, at oplysningerne behandles sikkert og forsvarligt. Det gælder oplysninger om både borgere, foreninger, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere. På denne side kan du læse nærmere om, hvorfra Vallensbæk Kommune indhenter dine oplysninger, hvad vi bruger dem til, og hvor længe vi gemmer oplysningerne. Hvis du har spørgsmål til vores håndtering af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver (DPO).  

Hvilke oplysninger indhenter vi om dig? 

I forbindelse med behandlingen af din sag vil det som regel være nødvendigt at indhente oplysninger om dig. Vi bestræber os altid på ikke at indhente flere oplysninger end højst nødvendigt for at kunne behandle din sag. 

Hvor indhenter vi oplysninger om dig? 

Vi kan enten indhente dine oplysninger direkte fra dig selv eller under visse omstændigheder fra andre myndigheder og instanser. 

Nogle informationer kan vi som kommunal myndighed selv indhente fra andre offentlige myndigheder eller fælles offentlige registreDette kan eksempelvis være indkomstoplysninger og skatteforhold fra SKAT, bygnings- og boligoplysninger fra BBR-registeret. Andre informationer beder vi dig om at oplyse, når du eksempelvis ansøger om en ydelse eller service. Som borger har du ret til at få at vide, hvorfra vi indhenter oplysninger om dig i forbindelse med behandling af din sag i kommunen. Det er som udgangspunkt de enkelte fagcentre, der har oplysningspligt i forbindelse med sagsbehandlingen. Du kan se en oversigt over de forskellige centre her. 

Billeder er også personoplysninger 

Fotografier og andre billeder af identificérbare personer kan efter omstændighederne udgøre personoplysninger. Det betyder blandt andet, at kommunen som hovedregel skal have dit samtykke, hvis vi eksempelvis anvender et portrætbillede af dig på kommunens hjemmeside eller andre steder. Hvis formålet med at offentliggøre et billede er at vise en aktivitet eller en situation – et såkaldt situationsbillede – kan der efter omstændighederne ske offentliggørelse uden samtykke. Hvis du er i tvivl, eller hvis du har andre forespørgsler vedrørende billeder, som anvendes af kommunen, kan du kontakte vores kommunikationsansvarlige på kommunikation@vallensbaek.dk eller læse mere om presse og billeder her. 

Opbevaring af dine personoplysninger  

Alle relevante oplysninger, som vi behandler i forbindelse med vores sagsbehandling, bliver opbevaret og journaliseret sikkert i vores fagsystemer og efterfølgende arkiveret i henhold til arkiveringsreglerne.

Vi behandler dine oplysninger, så længe de er relevante for sagsbehandlingen, hvorefter de vil blive opbevaret med henblik på senere arkivering.

Hvordan håndterer vi dine personoplysninger i selvbetjeningsløsninger?  

Som udgangspunkt anvender vi den sikre fælles offentlige login-løsning NemLogin, hvor du bruger dit NemID som nøgle til at logge dig ind på selvbetjeningsløsninger og blanketter. 
Der findes også formularer eller selvbetjeningsløsninger, der ikke kræver så høj sikkerhed. Her kan du typisk oprette dig med et selvvalgt brugernavn og password. Det sker eksempelvis på bibliotekernes selvbetjeningsløsning og ved oprettelse af arrangementer i kommunens kalender. 

Databeskyttelsesrådgiverens opgaver  

Du kan også kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du er i tvivl om, hvorvidt vi håndterer dine personoplysninger korrekt. Eller hvis du har en mistanke om, at kommunen har lækket personoplysninger eller på anden måde krænket fortroligheden i håndteringen af dine eller andre personers data. 

Vallensbæk Kommune har en databeskyttelsesrådgiver (DPO). Du finder kontaktoplysningerne på databeskyttelsesrådgiveren nederst på denne side. 

Det er databeskyttelsesrådgiverens opgave at tilse, at kommunen lever op til databeskyttelseslovgivningen. Databeskyttelsesrådgiveren er i sin funktion en uvildig instans. Databeskyttelsesrådgiveren bistår kommunens ledelse og medarbejdere med råd og vejledning om kravene til behandling af personoplysninger. 

Hvad kan databeskyttelsesrådgiveren IKKE hjælpe dig med 

Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke hjælpe dig med den faglige sagsbehandling, eller de afgørelser, som fagområderne træffer. Hvis du har brug for hjælp til at forstå en afgørelse, til at klage over sagsbehandling, eller klage over en afgørelse, kan du enten følge klagevejledningen, som fremgår af afgørelsen, eller henvende dig til kommunen. Vi opfordrer til, at du sender din e-mail som sikker post, hvis din henvendelse indeholder følsomme, personlige eller fortrolige oplysninger. 

Klage 

Du har altid ret til at klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger her. Du kan anmelde et brud på persondatasikkerheden her. 

Læs mere om dine rettigheder

 • Dine rettigheder

  Databeskyttelseslovgivningen giver dig en række rettigheder, der har til formål at skabe åbenhed og gennemsigtighed i forbindelse med vores opbevaring af og behandling af dine oplysninger. Nedenunder kan du læse mere om de enkelte rettigheder, samt finde kontaktoplysninger til de relevante fagcentre. 

 • Ret til oplysning

  Når Vallensbæk Kommune behandler oplysninger om dig, har du ret til at blive oplyst om det, samt om en række andre forhold, herunder formålet med behandlingen og evt. tidsrammen for behandlingen. Du kan læse om oplysningspligten på Datatilsynets hjemmeside her. 

 • Ret til indsigt 

  Du har som udgangspunkt ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Vallensbæk Kommunens behandler om dig. Du kan enten skrive til kommunen på jur@vallensbæk.dk eller benytte nedenstående formular, hvor du desuden har mulighed for at specificere din indsigtssag. Du kan læse mere om retten til indsigt på Datatilsynets hjemmeside her

 • Ret til berigtigelse 

  Hvis Vallensbæk Kommune behandler urigtige eller mangelfulde oplysninger om dig har du ret til at få oplysningerne berigtigetDette gøres nemmest ved at tage kontakt til det pågældende center, der behandler oplysningerne. Du kan se en oversigt over de forskellige centre her. Du kan læse mere om retten til berigtigelse på Datatilsynets hjemmeside her.

 • Ret til sletning 

  Vallensbæk Kommune har notat- og journaliseringspligt, der har til formål at sikre gennemsigtighed og rigtighed i forbindelse med sagsbehandling og myndighedsudøvelse i øvrigt. Dette er af hensyn til din retssikkerhed. Når vi behandler dine oplysninger har du derfor som hovedregel ikke ret til at få dem slettetDu kan læse mere om retten til sletning på Datatilsynets hjemmeside her og på retsinformation.dk her.

 • Ret til begrænsning

  Du kan under visse omstændigheder bede Vallensbæk Kommune om at begrænse behandlingen af dine oplysninger, således at oplysningerne ikke må underlægges andre behandlinger end opbevaring. Du kan læse mere om retten til begrænsning på Datatilsynets hjemmeside her

 • Ret til indsigelse 

  Under visse omstændigheden har du ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling, hvis særlige hensyn taler herfor.

 • Samtykke

  I forbindelse med indhentning af oplysninger eller konkret sagsbehandling kan Vallensbæk Kommune bede om dit samtykke. Samtykket er altid frivilligt og kan trækkes tilbage når som helst, omend det kan have indflydelse på vores evne til at behandle din sag. Læs mere om samtykke på Datatilsynets hjemmeside her.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4700
Sidst opdateret 26.03.2020