You are here

Afgørelse om miljøvurdering

Date: 11. November 2019
Forslag til Lokalplan nr. 104 – Vallensbæk Gårdhaver er ikke omfattet af kravet om miljøvurdering.

Der er foretaget en miljøscreening af forslag til tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2016 og forslag til Lokalplan nr. 104 – Vallensbæk Gårdhaver. Planforslagene indeholder ikke nye muligheder, der kan have væsentlig indvirkning på miljøet, og der er derfor truffet afgørelse om, at planerne ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering jf. § 10. i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter” (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018).

Læs hele miljøvurderingen og klagevejledningen i et særskilt dokument.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk
Tlf 4797 4000
Sidst opdateret 11.11.2019