You are here

Afgørelse om, at spildevandsprojekt ikke er VVM-pligtigt

Date: 05. September 2017
Ishøj Kommune har afgjort, at etablering af slynget grøft i Skovmosen, Vallensbæk Kommune ikke er VVM-pligtigt.

Ishøj Kommune har den 28. juli 2017 modtaget HOFORs anmeldelse om udførelse af slyngning på grøft i Skovmosen.

Projektet indebærer at grøften, der løber i Skovmosen fra Vejlegårdsvej til Bækrenden, slynges og udvides med henblik på at øge grøftens volumen hvorved vandet i større grad tilbageholdes.

Afgørelse
Ishøj Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 21 i Miljøvurderingsloven. (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10/05/2017).

Her kan du se screeningen med bilag og principtegning.

Klagevejledning
Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Vallensbæk Kommunes hjemmeside.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevare-klagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder via et link på www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.

Sidst opdateret 19.09.2017