You are here

Udvikling i det nordlige Vallensbæk

Date: 01. September 2017
Støjbekæmpelse, trafiksikkerhed og vedligeholdelse af veje og stier var blandt de emner, der blev livligt drøftet torsdag aften på Korsagergård.

Her mødtes grundejere fra Vallensbæk Nord med ansatte i kommunens Center for Teknik samt formand for Teknik- og Miljøudvalget Søren Mayntz. Formanden bød velkommen, og Center for Teknik præsenterede status på de mange nuværende og kommende projekter og anlæg, der er i gang i kommunens nordlige del.

Kampen mod støjen

Spørgsmålene var mange. Blandt de vigtigste emner var, hvordan kommunen kan medvirke til at bekæmpe støj, når nu den værste støjkilde er motorvejen, som tilhører staten. Kommunen deltager aktivt i ’Silent City’, som er et samarbejde mellem flere kommuner under paraplyen ’Gate 21’. I regi af Silent City afprøver kommunen fx et nyt støjværn på Vejlegårdsvej. Støjværnet ’suger’ dækstøj ud for cirka 200 husstande, og opsætningen starter den 20. september.

I forhold til at dæmme op for støjen fra statens anlæg – motorveje og jernbaner – er arbejdet mere komplekst. En ny støjrapport udviklet af Rambøll peger på, at det vil koste i omegnen af 100 mio.kr. at etablere værn mod motorvejsstøj, hvis effekten for de berørte borgere i Vallensbæk Nord skal være reel. Det kan kommunen ikke bekoste, og mindre dyre støjværn vil ikke reelt afhjælpe støjen. Kommunen arbejder derfor, i samarbejde med nabokommunerne og med borgmester Henrik Rasmussen i front, for at komme i dialog med folketingspartiernes trafikordførere, og således arbejde for, at statens støjpuljer udvides.

Foreløbig har lobbyarbejdet medført, at staten har lagt støjdæmpende asfalt på motorvejen. Det afhjælper støjproblemet en smule, men er langt fra nok, og derfor fortsætter det opsøgende arbejde i forhold til Folketinget, mens de lokale indsatser i Silent City også udvides.

Pilehaveskolen næsten færdigrenoveret

Den omfattende renovering af skolen er næsten gennemført. September forventes at være sidste byggemåned. Når arbejderne forlader området, har elever og lærere fået væsentlig bedre arbejdsforhold med moderne og lysere lokaler, højere til loftet og bedre indeklima. Fritidsordningen og udearealerne er ikke omfattet af renoveringen. Når byggearbejderne er væk, vil der igen være bedre plads udenfor, og der vil blive kigget på, hvordan arealerne bedst kan anvendes, så børnene får bedst mulige forhold også der.

Trafiksikkerhed på Vallensbækvej

Omlægningen af Vallensbækvej er godt i gang. Fra at være en lang, bred og lige vej, hvor alt for mange kører alt for hurtigt, bliver vejforløbet nu snoet og indsnævret til to spor. Fartgrænsen sættes ned fra 60 til 50 km/t. Kapaciteten, altså antallet af biler, der kører på vejen, er målt, og det nye vejforløb er beregnet så det passer til behovet. Der lægges støjsvag belægning og anlægges mindre, rekreative områder flere steder på strækningen.

Det blev fremført, at projektet var meget dyrt. Center for Teknik kunne oplyse, at havde man blot bevaret strækningen som en 60 km-zone med samme udformning og blot lagt bump for at sagtne farten ned til 60 km, ville det også være blevet dyrt, da kantstene og belægning var godt slidt.

Giv et praj til Vej og Park

Vej og Park anlægger ny asfalt på vejene i Vallensbæk Nordmark, og vil snart anlægge nye fliser på Skolestien ved Pilehaveskolen. Her bliver de eksisterende gadelamper også udskiftet og flyttet ind i siden af stien. Vej og Park opfordrer alle borgere i Vallensbæk til at benytte ’Giv et praj’, når de oplever huller i veje, graffiti eller andre gener på kommunens arealer.

Gode ideer fra grundejerne

Nogle grundejerforeninger oplever problemer med hundefterladenskaber på deres private fællesarealer. Mange har store arealer, som også benyttes af andre end beboerne. Andre grundejerforeninger har haft god gavn af at opsætte små skilte og skraldespande.

Atter andre oplever problemer med støj fra måger og andre vilde fugle. Kommunen må ikke skyde fuglene, da de ikke har status af skadedyr. Men grundejerforeningerne må gerne hyre jægere med lov til at skyde fugle i bebyggede områder. Flere grundejere kunne oplyse, at de var kommet de værste problemer til livs, når beboere undlod at smide brød ud til fuglene.

Vil du vide, hvad der sker?

www.vallensbaek.dk/byudvikling finder du et kort over kommunen, hvor de fleste byudviklingsprojekter og -anlæg er beskrevet.

Møde for grundejere i Syd og Midt

Den 12. september kl. 17 er der møde for grundejere i Vallensbæk Syd og Midt. Mødet afholdes på Korsagergård.

På mødet deltager medarbejdere fra Center for Teknik, formand for Teknik- og Miljøudvalget, Søren Mayntz og borgmester Henrik Rasmussen.

 

Sidst opdateret 01.09.2017