You are here

Bruger- og pårørenderådet

 • Pårørende på besøg i Højstruphave

  Fotograf: Niclas Jessen

  Pårørende på besøg i Højstruphave

Bruger- og pårørenderådet er et samarbejde mellem plejeboligerne og beboerne/de pårørende om hverdagen for beboerne i plejeboligerne.

Formålet med bruger-pårørenderådet er:

 • At repræsentere og varetage interesser for beboerne i plejeboligerne og i lokalsamfundet.
 • At inddrage pårørende og andre frivillige i aktiviteter og arrangementer til gavn og glæde for beboerne i plejeboligerne.
 • At fremme trivsel og velvære for beboerne i plejeboligerne og i lokalsamfundet.
 • At styrke den gensidige information.

Gennem dialog og samarbejde skal rådet virke understøttende for beboerne. Rådets virke skal udøves med respekt for den enkelte beboers ret til selvbestemmelse, herunder respekt for den enkeltes private bolig.

Rådet inddrages ved fastlæggelse af retningslinjer for det daglige liv i og omkring boligerne, herunder fastlæggelse af retningslinjer for pleje- og omsorgsindsats, kostplaner, arbejdsrutiner, aktiviteter samt samvær.

Bruger- og pårørenderådet består af beboere, pårørende, afdelingslederen, en medarbejderrepræsentant, en repræsentant fra Ældrerådet samt tre medlemmer fra Kommunalbestyrelsen, heraf den ene formanden for Social- og Sundhedsudvalget.

Brugere og pårørende skal altid udgøre flertallet i rådet. Medlemmerne udpeges ved direkte valg blandt beboere og disses pårørende. Rådets medlemmer er valgt for en periode på 2 år.

Referater fra møder i bruger- pårørenderådet

 • Referat af bruger- pårørenderådsmøde den 16-01-2020

  Til stede:
  Ledelsesrepræsentanter: Henriette Thejsen og Nancy Buch-Olsen
  Brugere / pårørende: Vagn Friden-Olsen, Sonja Fladstrand 

  Fraværende:
  Susan Krøse samt medlemmer fra rønnebo.

  Punkt 1. Godkendelse af dagsorden, Godkendes.

   

  Punkt 2. Referent er Nancy Buch-Olsen teamleder Rønnebo.

   

  Punkt 3. orientering fra afd. lederne/ teamleder

  Stort udskiftning på Højstruphave (stuen og 1 sal), det har været hård for både borgerne og personale. Det kræver tilvænning, 1 sal er ved at komme på plads. I stuen er borgene ved at flytte ind.

  Der har været udskiftning af medarbejderne i højstruphave og Rønnebo og de stillinger der er ubesatte bliver der rekrutteret medarbejderne til.

  Der kommer en ny teamleder i højstruphave, Anette Berg, som har mange års erfaring. Anette Berg kommer til at have ansvar for både 1 og 2 sal.

  19 december kom tilsyn fra arbejdsmiljø i højstruphave, hvor de fik en grøn smiley. Især med god kommunikation. Gøre meget for at det psykisk og fysisk arbejdsmiljø er gode.

   

  Punkt 4. Meget kort orientering om det uanmeldte kommunale tilsyn.
  (det er ikke politisk godkendt endnu)

  Godt tilsyn, borger bliver inddraget og masse af aktivitet. Borger og pårørende er generelt glade for husene og de tilbud der er. Der var nogle enkelte bemærkninger fra tilsyn hvor vi er i gang med at udarbejder handleplaner.

   

  Punkt 5. Inddragelse af køkkenskabe til medicin opbevaring og frigivelse af medicinskabe til borgernes private værdier.

  Vi er nået lidt videre hvor køkkenskabe i fremtid vil blive inddraget til medicin opbevaring. Det har været problematisk da nogle borger har meget medicin og dette kræver lidt større opbevaring.  Vi inddrager det venstre køkkenskab stille og roligt og efter behov. Men låsene skal skiftes så kodelåsen kommer over på køkkenskabet og ny nøgle lås skal på skabet på toilettet, derfor bliver det i et tempo så vi kan følge med.

                      

  Punkt 6. Ideer til hvordan vi bruger de ekstra midler 25.000 til noget med musik.

  Forslag fra gruppen var følgende: Vallensbæk kor, lirekassemand, Vallensbæk teater

   

  Punkt 7. Eventuelt:

  Sommerfest- Der drøftes til møde om det kunne være en god idé at holde sommerfest om lørdag. Hvor der arrangeres aktiviteter, underholdning mm. Der er enighed omkring at arbejder videre med dette punkt hvor der inddrages politikker mm.

  Der opsættes en skrivelse omkring Vagn Friden-Olsen er blevet valgt til at repræsenterer borgerne på 1 sal. Og hvem der er repr. Fra stuen og 2 sal.

  Rønnebo afholder snart valg omkring repræsentant til bruger pårørende rådet.

  Vagn Friden-Olsen, mobil 20485052

  Sonja Fladstrand, mobil 25646361

  pkt. om nye vedtægter er udskudt til senere på året gr. Ny centerchef,

  nye vedtægter for bruger pårørende rådet

   

  Med Venlig Hilsen

   

  Nancy Buch-Olsen og Henriette Thejsen

  Kommende møder d. 14-5-2020 kl 10-11,30, d. 5-11-2020 kl. 10.11,30

  Fraværende: Susan Krøse samt medlemmer fra rønnebo. 

   

 • Referat af bruger-pårørenderådsmøde den 10-10-2019

  Tilstede: Asbjørn Larsen, Jeanett Trollegaard, Henriette Theisen, Anni Birlie, Sonja Fladstrand, Susan Krøse

  Fraværende:

  Punkt 1.      Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen er godkendt

  Punkt 2.      Referent er Jeanett Trollegaard.

  Punkt 3.      Orientering fra afd. Lederne. Der er gennemgang af brandinstruks i november på Højstruphave. Se opslag på afdelinger. Pårørende er også velkomne. På Rønnebækhus er der ved at blive etableret nyt brandanlæg. Der bliver slået teamleder stilling op på Højstruphave, der har været noget udskiftning på Rønnebo, da flere skulle på uddannelse og har fået nye stillinger i andre funktioner så vi er ved at rekruttere nyt personale og har fået de fleste stillinger besat i begge huse.

  Punkt 4.      Mindre huslejestigning på højstruphave. Huslejestigningen træder i kraft fra næste år og er et mindre beløb.

  Punkt 5.      Skal vi have en alkohol politik på plejecentrene og kan vi bestemme noget vedr. dette. Dette gr. Oplevelse fra en pårørende. Emnet diskuteres og det vedtages at personalet skal være særligt opmærksomme på dem der har særligt trang og hvor det skønnes problematisk. Der er nemlig mange beboere der er glade for at tilbuddet er der så bruger- og pårørenderådet vedtager at der ikke skal være en politik på området.

  Punkt 6       Forventning af inddragelse af pårørendes rolle i forbindelse med: aftale med læge/fodterapeut, forbindelse til hjælpemiddeldepot. Man skal altid gå til ledelsen, hvis man oplever at der ikke bliver handlet korrekt eller hurtigt nok i en sag da vi rigtig gerne vil understøtte det gode borgerforløb og samarbejde. Dog skal borger altid give informeret samtykke til at pårørende må kontaktes med mindre pårørende er værge eller andet er aftalt.

  Punkt 7.      Inddragelse af køkkenskabe til medicin opbevaring og frigivelse af medicinskabe til borgernes private værdier. Der er kommet nye retningslinjer på medicinhåndtering som gør at medicinen skal opbevares i tre forskellige poser. Beboerne har jo betalt for medicinen så det kan ikke destrueres. Det kan ikke længere være i det skab som oprindeligt er tiltænkt. Så forslaget er at det venstre køkkenskab over køkkenvasken bliver inddraget til medicinopbevaring og skabet i badeværelset bliver frigivet til beboeren så vi kan overholde retningslinjer fra rådet for patientsikkerhed.

  Punkt 8.      Næste års mødedatoer planlægges ved dette møde d. 10-10-2019. Vi får fremadrettet referatet fra bruger- og pårørenderådsmøder på internettet.

  Eventuelt:  pkt. der er udskudt til næste år gr. ny centerchef,

  • Nye vedtægter for bruger pårørende rådet
  • Der kommer nyt nødkaldssystem på HH der ligner det oprindelige vi var glade for. Det bliver i løbet af 4 kvartal i år

  Datoerne for næste års møder bliver:

  16.1 2020 kl 10

  14.5 2020 kl 10

  Fælles møde med politikere og ældrechef kommer med særskilt dato og invitation

  5.11 2020 kl 10

 • Referat af bruger-pårørenderådsmøde den 02-05-2019

  Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen er godkendt

  Pkt. 2 Valg af referent. Jeanett Trollegaard er referent

  Pkt. 3 Velkommen til nye medlemmer og præsentationsrunde samt hvad rådets arbejde indeholder.

  Pkt. 4. Værdighedsmilliarden: Der var mange ønsker sidste år så nogle af de ting der ikke blev købt sidste år bliver købt for dette års penge. Rønnebo har fået en ny markise der passer til altanen på rønnebo. HH har overtaget den markise som var alt for stor til Rønnebo. Henriette undersøger hvor den kan sættes op. Enten bliver det i stueetagen ud for altanen eller på venstre side af bygningen ved vandbassin. Der er også købt en åben pavillon til aktivitetscenter/rønnebo så det er muligt at sætte sig i skyggen udenfor, spiseborde til Rønnebo er ved at blive bestilt, der mangler at blive købt vaskestativer til Højstruphave. Henriette venter med at købe ekstra parasoller til HH da vi lige skal undersøge hvad der er brug når markisen er monteret. Rønnebo har brug for at der bliver købt to nye pavilloner/parasoller til den anden ende af haven. De koster 7-8 tusind pr. styk. og de kan støbes ned i haven. 

  Pkt. 5. Information om nye tiltag og projekter. Rønnebo er med i et tøjvaskeprojekt hvor Berentsen vasker tøjet. Det bliver evalueret efter sommeren. Det har været en succes indtil nu. Tøjmærkningsmaskinen er kommet til Højstruphave og der bliver aftalt proces for hvornår det starter op med at tøjet bliver mærket med inddragelse af pårørende. Rehabiliteringsprojektet i Rønnebo er i fuld gang med individuelle samtaler med hver beboer og evt. pårørende i forhold til den enkelte borgeres mål, ønsker og drømme. På højstuphave har personalet været på kommunikationskursus. Derudover er teamlederne i gang med et projekt hvor de er nysgerrige på den enkelte borgeres ønsker og behov i forhold til at lave det bedst mulige tilbud. Et eksempel kunne være hvornår på dagen man spiser osv.

  Pkt. 6 Sommerfest 2019 for Rønnebo og stor fælles fest på Højstruphave. Sommerfest i Rønnebo bliver den 20.6 og Højstruphave den 29.8. Henriette søger for at både Rønnebo og HH bliver inviteret til den store fest på Højstruphave.

  Evt. Der bliver indkaldt til samlet bruger- og pårørendemøde fra Rådhuset hvor politikkerne deltager en gang til sommer og næste møde i vores skare er den 10.10.2019 fra 10-11.30 

                                                                        

 • Referat fra bruger-/pårørenderådsmøde den 25-9-2018

  Tilstede:  Jeanett, Henriette, Asbjørn (RB), fraværende Birgit (RB),  Grethe og Susan HH

  Punkt 1.      dagsorden er desværre ikke udsendt, men punkter fra sidst er drøftet igen. Samt enkelte aktuelle emner.

  Punkt 2.      Referent er i dag Henriette Thejsen.

  Punkt 3.       Gennemgang af vores organisation med Birte Grothe som chef for ældre og omsorg, en afdelingsleder i hver af centrene og 2 teamledere i de store centre. Pilehavehus afd. Leder hedder Christina Løfkvist, Højstruphave Henriette Thejsen, Rønnebækhus Jeanett Trollegaard, Løkkekrogen Per Alstrup, aftenholdet Ina Vestergaard. Vi drøfter hvordan man nogenlunde tænker nybyggeriet i kommunen ved højstruphave og inddragelse af lokaler til forskellige formål på rønnebo. Det er vigtigt og stort ønske at BPR også bliver inddraget i det nye byggeri, det er vigtigt at vi får en løsning med åbne køkkener der kan lukke af så lugt og larm ikke forstyrrer demente borgere. Depotrum samt kølekapacitet skal tænkes ind. Politikerne har lyttet til Asbjørn og andre borgere hvilket er rigtig dejligt. Der er stor opbakning fra bruger pårørende rådet til det nye byggeri.

  Punkt 4.      Drøftelse: Hvad gør vi for at få nye medlemmer. Der mangler fra højstruphave 2 sal.  Vi sender en mail rundt til 2 sals pårørende.

  Punkt 5.      Værdighedsmilliarden: Vi får nok nogle penge igen, så vi kan jo lige  drøfte, hvad I tænker der kunne være relevant at ønske sig, vi har ca. 70.000kr. NY markise til aktivitetscenteret hvor mange ældre sidder fra hele RBH, ny markise til rønnebos altan så den passer til dimension på altanen ( kan den evt. flyttes til højstruphave og i stedet købe 2 små parasoller til Rønnebo), nye parasoller eller markiser (med fødder) til Rønnebos have, nye spiseborde til Rønnebo ens med HH meget vigtigt skal prioriteres, flere parasoller med fødder til HH  2 stk , mini vasketøjsstativ der kunne stå fast i HH have så beboer kunne hjælpe med at hænge ting til luftning, 2 stk. folde ud, afskærmning til køkkenet (lydnedsættende)(flytbart) HH, tøjmærkningsmaskine til begge steder, udendørs aktivitetsspil fx kongespil, bolde osv HH, hjul til alle borde i dagcenteret har vi købt og sat på, hjul til stole i Rønnebo vi beder Jon om at købe hjulene 10 sæt, ekstra ting til sanserummet (aktivitetsting).

  Punkt 6.      Generel orientering.

  • Sommerfest 2018 for Rønnebo og Højstruphave. Sommerfest i Rønnebo den 23.8, Højstruphave den 30.8. Hvordan er det gået? Sommerfesten var rigtig god på Rønnebo, der blev danset, maden var god der var ikke helt så mange pårørende som der plejer, men det var en god fest og musikken var fin. Sommerfesten var også rigtig god på Højstruphave, god mad, god musik og masser af pårørende også flere end der var tilmeldt. Men det gik fint.
  • Status på sanserum. Der kommer et sanserum specielt målrettet til demente i kommunen. Det kommer til at ligge på Højstruphave og bliver etableret i efteråret.  Vi er ved at undersøge markedet for hvad der er det bedste for vores sted. Det firma der havde taget opgaven er hoppet fra da de syntes opgaven var for stor, så nu tager vi opgaven selv, personalet fra daghjemmet er rundt på andre steder og se hvordan man kan gøre, vi køber en sansemaskine det er på plads.
  • Tøjmærkningsprojekt: Orientering og status for dette. Vi har set på forskellige modeller og har tænkt os at investere i en maskine til Rønnebo og Højstruphave. Der er initiativ til at lave en pårørende dag hvor alle kan deltage i at få mærket beboernes tøj korrekt og hvor vi samtidigt har noget hyggeligt samvær. Maskinen er bestilt hos Mie. Vi involverer pårørende til denne opgave. Der udarbejdes en pjece, hvor der skal stå hvad er der reelt brug for på et plejecenter denne er undervejs.
  • Klippekortsordning.  Der er afprøvet forskellige modeller og forskellige medarbejdere. Lige nu er det blevet til at Ellen tager opgaven på Højstruphave sammen med Allan. Ellen har meget lang arbejdserfaring og efteruddannelse på demensområdet. Allan har også meget erfaring på aktivitetsområdet. På Rønnebo er det Ditte fra Rønnebækhus gruppen der kommer hos beboerne. Det bliver annonceret på tavlerne når der er fællesaktiviteter på HH. De er rigtig glade for Ditte på Rønnebo og ligeledes for Ellen og Allen på HH  

  Eventuelt. 

  • Vi vil gerne have referatet fra bruger pårørende rådsmøder på internettet fremover. Dette beder vi Simon om.
  • Næste års mødedatoer planlægges endelig ved dette møde: d. 17-1-2019
 • Referat fra bruger-/pårørenderådsmøde den 14. juni 2018

   

  Tilstede: Ethna bb 1 sal, Jeanett, Henriette, Asbjørn (RB), Birgit (RB), Susan (HH)

  Punkt 1.      Godkendelse af dagsorden. Dagsorden kan godkendes.

  Punkt 2.      Referent er Jeanett Trollegaard.

  Punkt 3.      Samarbejdet i rådet og gensidig forventning. Vi har en opgave med at tale sammen om de ting der fylder på en god og konstruktiv måde med gensidig respekt for både ledelse og rådets medlemmer. Det er vigtigt med en ligeværdig dialog så de drøftelser der er bliver fo beboerenes bedste interesser. Det er godt med konstruktiv kritik når det foregår på en ordentlig måde.

  Punkt 4.      Drøftelse: Hvad gør vi for at få nye medlemmer. Der mangler nogle begge steder. Det er svært at rekruttere nye medlemmer da mange pårørende har travlt eller ikke kan overskue at deltage. Vi laver opslag til 2 sal hvor der mangler en repræsentant fra Højstruphave. Det bliver også annonceret til sommerfesten.

  Punkt 5.      Værdighedsmilliarden: Vi får nok nogle penge igen, så vi kan jo lige drøfte, hvad I tænker der kunne være relevant at ønske sig: NY markise til aktivitetscenteret hvor mange ældre sidder fra hele RBH, ny markise til rønnebos altan så den passer til dimension på altanen, nye parasoller eller markiser (med fødder) til Rønnebos have, nye spiseborde til Rønnebo, flere parasoller med fødder til HH, mini vasketøjsstativ der kunne stå fast i HH have så beboere kunne hjælpe med at hænge ting til luftning, udvidelse af opholdsstue til Rønnebo, afskærmning til køkkenet (lydnedsættende)(flytbart) HH, tøjmærkningsmaskine til begge steder, udendørs aktivitetsspil fx kongespil, bolde osv HH, bænke og borde til rønnebo udendørs (hvide) + hyndebokse og hynder, hjul til alle borde i dagcenteret, hjul til stole i Rønnebo, ekstra ting til sanserummet (aktivitetsting).

  Punkt 6.      Generel orientering.

  • Sommerfest 2018 for Rønnebo og Højstruphave. Sommerfest i Rønnebo den 23.8, Højstruphave den 30.8. der kommer invitationer ud.
  • Status på sanserum. Der kommer et sanserum specielt målrettet til demente i kommunen. Det kommer til at ligge på Højstruphave og bliver etableret i efteråret.  Vi er ved at undersøge markedet for hvad der er det bedste for vores sted. Mere herom senere
  • Tøjmærkningsprojekt: Orientering og status for dette. Vi har set på forskellige modeller og har tænkt os at investere i en maskine til Rønnebo og Højstruphave. Der er initiativ til at lave en pårørende dag hvor alle kan deltage i at få mærket beboernes tøj korrekt og hvor vi samtidigt har noget hyggeligt samvær.
  • Klippekortsordning.  Der er afprøvet forskellige modeller og forskellige medarbejdere. Lige nu er det blevet til at Ellen tager opgaven på Højstruphave sammen med Allan. Ellen har meget lang arbejdserfaring og efteruddannelse på demensområdet. Allan har også meget erfaring på aktivitetsområdet. På Rønnebo er det Ditte fra Rønnebækhusgruppen der kommer hos beboerne. Det bliver annonceret på tavlerne når der er fællesaktiviteter på HH.  

  Eventuelt.   

  • Næste bruger- og pårørendemøde er fælles hvor alle politikkerne bliver inviteret. Det er planlagt til den 28.6.
  • Sidste bruger og pårørenderådsmøde for i år er tirsdag den 25.9.2018 kl 9.30-10.30
  • Ide om OL med en masse aktiviteter for Rønnebo og Højstruphave. Daghjemmet og aktivitetscenteret kan inddrages, med forskellige aktiviteter fx tre aktiviteter til forskellige målgrupper (fx hamre søm i, kaste med lasso, konkurrence om den smukkeste karklud som folk har lavet inden da som bliver vurderet den dag) bowling.              
 • Referat fra bruger-/pårørenderådsmøde den 17.1.2018

  Tilstede fra Rønnebo Asbjørn og Jeanett, fra højstruphave Susan, Grete og Henriette

  Punkt 1.      Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen er godkendt

  Punkt 2.      Referent er Jeanett Trollegaard.

  Punkt 3.      Status på sanserum.Henriette fortæller at sanserummet nu er klar til brug. Der kommer en artikel om det i vallensbæk.nu hvor man kan læse mere om det. Der kommer tilmeldingsliste til brug af rummet og vejledning til maskinerne. Det indeholder en maskine der kan lave fx vandbobler og lys/lyd der virker beroligende, fjernsynsskærm med dvd hvor der er film med beroligende effekter fx hav og natur mv, sansemaskine med 8 forskellige spil i der kan projektere spil enten på gulv eller bord med fx blade der kan flyttes rundt på, en ballon man skal arbejde med, bobler man kan fange mv. Sanserummet ses til sidst på mødet.

  Punkt 4.      Hvordan får vi nye medlemmer i rådet? Vi sender en mail ud til alle pårørende om at der mangler medlemmer. Rådets nuværende medlemmer vil også lave lidt opsøgende arbejde når de er på besøg.

  Punkt 5.      Rehabilitering og aktivering som omdrejningspunkt for pleje og behandling. Personalet i rønnebo har været på kursus for at arbejde mere rehabiliterende så de kan understøtte vores beboere i et mere aktivt liv hvor beboerne indgår aktivt i de daglige gøremål så som borddækning, vasketøj, skrælle kartofler, rydde af mv. Det er vigtigt at bevare vores beboeres funktionsniveau og have noget at stå op til være herre i eget liv og indgå i de daglige gøremål når de kan. Hver beboer bliver inddraget i hvad de kan bidrage med og hvad ønsket for hver af dem er.

  Punkt 6.      Sammendrag fra tilsynsrapport fra styrelsen for patientsikkerhed på. Når vi modtager den fulde rapport bliver den publiceret på internettet. Der findes nu to typer af tilsyn: risikobaseret tilsyn som ikke længere kun gælder plejehjem, men er udvidet til også at skulle komme på botilbud, hjemmepleje mv. Derudover kan der komme socialt og plejefagligt tilsyn hvilket der lige har været på højstruphave. Når der har været tilsynsbesøg og vi får den endelige rapport bliver den publiceret på internettet. Henriette fortæller styrelse sagde de tydeligt kunne mærke der var en rød tråd gennem hele huset fra det Henriette som leder fortalte til det personalet, borgerne og pårørende sagde, det var dejligt at opleve.

  Punkt 7.      Dette års mødedatoer planlægges:

                        2.5 kl 10-11.30

                        31.10 kl 10-11.30

                        Det sidste bruger- og pårørende råd er det med politikerne der kender vi ikke datoen endnu.

   

  Eventuelt:  Der drøftes hvordan man sidder i spise situationen i dagligdagen, det var rigtig hyggeligt at man sad sammen ved et stort fælles bord i julen, men nu er hverdagen tilbage og de pårørende oplever at borgerne ønsker at komme tilbage til sådan som man sad før jul, dog ønskes det at borgeren spørges hvem man godt kunne tænke sig at sidde ved bord ved.  Ligesom der bør sidde et personale med hvor det kan lade sig gøre.

  Der spørges ind til hvem der skal afrime Køleskabe i borgernes lejligheder og hvem der gør det?  skal afrimes ved behov. Hvis ikke pårørende gør det er det personalets opgave, hvem og hvordan må vi drøfte i personalegruppen.

   

  Mvh

  Henriette og jeanett

   

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4200
Sidst opdateret 25.02.2020