You are here

Nyttehaverne ”Gammelgård”

Vallensbæk Kommune har 46 nyttehaver ved Idræts Allé, som kan lejes af personer bosat i Vallensbæk Kommune. Borgere, der bor i lejlighed, har fortrinsret til at leje en nyttehave.

Nyttehaverne blev anlagt i 1984 og lå oprindeligt på området, hvor Delta Park ligger i dag. I 2002 flyttede haverne hen til den nuværende placering ved Idræts Allé mellem tennishallen og Vallensbæk Torvevej.

Mange af lejerne er pensionister, der hygger sig med at dyrke grønsager til eget brug.

Det er tilladt at opsætte et mindre drivhus i haven.

Lejen udgør i 2020 årligt:

 • Havestørrelse 60 m2: 239 kr. for pensionister og 576 kr. for andre.
 • Havestørrelse 80 m2: 265 kr. for pensionister og 627 kr. for andre.

Ved indgåelse af lejekontrakten betales et depositum på 239 kr.

Lejen reguleres en gang om året og vedtages af kommunalbestyrelsen ved den årlige budgetvedtagelse.

Hent ansøgningsskema

Alle haverne er pt. udlejet, men du kan blive skrevet på ventelisten.

Regler for leje af Nyttehaver

 • 1.

  Lejemålet indgås for ét år ad gangen i tidsrummet 1/1 – 31/12.

  Fra lejerens side kan lejemålet opsiges med 1 måneds varsel. Fra Vallensbæk kommunes side kan lejemålet opsiges med øjeblikkelig virkning uden erstatning af nogen art såfremt haven misligholdes eller lejeren fraflytter kommunen.

  Sker fraflytningen efter 1. juni, kan haven beholdes indtil 21. august.

  Udlejning af nyttehaverne tilbydes alle kommunens borgere, dog således at udlejningen sker efter følgende prioritering, såfremt der er flere lejeansøgere end ledige haver:

  1. Borgere i udlejningsejendomme og ejerlejligheder
  2. Borgere i tæt/lav bebyggelse
  3. Borgere i parcelhuse Hver husstand kan kun disponere over én nyttehave med mindre der er ledige haver.

  Haverne nr. 1 – 20 er på 80 m2 og resten på 60 m2. Haverne må kun anvendes til dyrkning af afgrøder til eget brug. 

 • 2.

  De til enhver tid gældende takster for leje fremgår af Vallensbæk Kommunes hjemmeside: www.vallensbaek.dk/nyttehaver

  Tilbagebetaling af lejebeløb eller en del heraf kan ikke finde sted selv om lejemålet ophører i løbet af lejeperioden.

  Samtlige lejere betaler depositum, hvis størrelse fremgår af http://www.vallensbaek.dk/nyttehaver. Dette beløb dækker lejerens forpligtelse som nævnt under punkt 4, 2. afsnit.

  Ved fortsat lejemål skal der ikke betales nyt depositum.

  Lejemålet er først gældende når lejebeløbet og depositum er indbetalt. Derefter har lejeren dispositionsret over haven. 

 • 3.

  Lejeren må ikke under nogen form overdrage eller fremleje det lejede eller en del heraf til andre.

  Vallensbæk Kommune påtager sig intet ansvar for eventuelle beskadigede eller bortfjernede afgrøder. 

 • 4.

  Havearealet og stiarealet uden for haven skal ren- og vedligeholdes således, at det bl.a. ikke er til gene for de omliggende haver specielt med henblik på at undgå ukrudtsspredning.

  Såfremt havearealet ikke dyrkes eller vedligeholdes og dermed holdes fri for ukrudt, tilskrives havelejeren ved kommunens foranstaltning maximalt 2 gange med 14 dages mellemrum.

  Tilskrivningen foretages på baggrund far henvendelse fra brugergruppen. Såfremt henvendelserne ikke respekteres opsiges lejelmålet med øjeblikkelig virkning under henvisning til lejekontraktens §1 Ved fraflytning skal haven afleveres rengjort og uden nogen form for plantevækst.

  Drivhus o.l. skal fjernes og kan kun overlades til efterfølgende lejer, ved dennes accept af rydningspligt ved overtagelsen.

  Manglende vintergravning medfører inddragelse af depositum. Der må ikke på nyttearealet anvendes produkter indeholdende pesticider.

  Efterårsgravningen er påbudt og skal være afsluttet senest 15. december. 

 • 5.

  Afbrænding af affald og oplagring af nogen art, må ikke finde sted i nyttehaven.

  Alt kompostbart haveaffald skal komposteres på stedet, enten i egen kompostbeholder eller i en fælles beholder. Der må på den enkelte nyttehave etableres en kompostbeholder på max 1 m3.

  Efter tapning af vand skal lejeren sikre sig, at vandhanen er lukket, således at unødigt vandspild undgås. 

 • 6.

  Løse hunde må ikke forefindes på området. Hunde må ikke være til gene for andre.

  Motorkørsel, herunder knallertkørsel, er ikke tilladt i området. 

 • 7.

  Skelhegn er etableret som trådhegn med en højde på maksimum 0,80 m. hegnet må ikke ændres.

  Hegn mod stil kan etableres af lejeren i en højde på maksimum 0,80 m. Hegnet skal være flethegn eller træhegn (lukket hegn af plastik o.l. accepteres ikke). Hegnet skal fjernes ved lejemålets ophør. 

 • 8.

  Det er tilladt at opsætte læhegn af træ i en højde af 1,50 m og en bredde af 1,80 m på hver side.

  Materialer som strå eller plastic kan ikke godkendes (heller ikke armeret plastik).

  Der kan opstilles en redskabsbænk på max. Længde 2,00 m, bredde 0,60 m og højde 0,60 m. Opsætning af mindre drivhus bestående af metal, træ og glas eller PVC-plader må finde sted.

  Drivhusets dimensioner må ikke overstige: højde 2,00 m, længde 2,70 m og bredde 2,70 m. (max. indtil 7,3 m2) 

 • 9.

  Alle anvisninger som gives af Vallensbæk Kommune om rette brug af arealet skal følges.

  Manglende efterlevelse af disse anvisninger betragtes som misligholdelse af reglerne.

Kontakt

Tlf 4797 4332
Mob 4797 4337
Sidst opdateret 23.07.2020