You are here

Høringer

På denne side kan du se, hvad der i øjeblikket er i høring i Vallensbæk Kommune.

Send os dit høringssvar og vær med til at få indflydelse på det område, du bor i. På den måde er vi med til at sikre, at alle borgere, virksomheder m.fl. på længere sigt vil være glade for at bo i Vallensbæk.

Send dit høringssvar til Center for Teknik, mærket "høringssvar". Du kan finde kontaktoplysningerne længere nede på denne side.

Høringer

 • Forslag til Kommuneplan 2020-2032

  Forslag til Vallensbæk Kommuneplan 2020-2032

  Forslag til Vallensbæk Kommuneplan 2020-2032 er en revision af Vallensbæk Kommuneplan 2016-2028. En kommuneplan skal revideres hvert fjerde år ifølge Planloven. Forslaget bygger videre på de politiske visioner i Udviklingsstrategi 2018, og de to planer skal ses i sammenhæng. Udviklingsstrategien indeholder visioner og mål, og kommuneplanen indeholder rammer for den fysiske udvikling i kommunen.

  Kommuneplanen indeholder en beskrivelse af arealanvendelse, infrastruktur og de fysiske sammenhænge i Vallensbæk og angiver grundlaget for lokalplanlægningen. Kommuneplanen fastlægger de overordnede vilkår for mulig arealanvendelse og bebyggelse i kommunen.

  Læs forslaget til Kommuneplan 2020-2032.

  Revisioner og nye emner

  Emne: Tilpasning af hovedstrukturen.

  Den overordnede hovedstruktur fastholdes i den nye kommuneplan. Alle emner i forslag til Vallensbæk Kommuneplan 2020-2032 respekterer de gældende landsplandirektiver og beskriver jf. planlovens § 11a emner, der er relevante for Vallensbæk. Ændringer i rammeområderne er angivet på kortet ’Specifikke rammeændringer i Vallensbæk Kommuneplan 2020-2032’.

  Læs om rammeændringerne for Kommuneplan 2020-2032.

  Miljøvurdering

  På baggrund af den indledende miljøscreening har Vallensbæk Kommune vurderet, at Vallensbæk Kommuneplan 2020-2032 ikke påvirker miljøet væsentligt, og der er derfor ikke udarbejdet en miljørapport i henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer.

  Læs screeningsafgørelsen.

  Høring

  Forslag til Vallensbæk Kommuneplan 2020-2032 er den 17. juni 2020 godkendt af Kommunalbestyrelsen til offentlig høring fra tirsdag den 23. juni til mandag den 7. september 2020, hvor alle har mulighed for at komme med synspunkter til det fremlagte materiale. Der er informationsmøde om forslag til Vallensbæk Kommuneplan 2020-2032 torsdag den 3. september kl. 18.30 på Trappen i Kultur- og Borgerhuset, 2665 Vallensbæk Strand.

  Vallensbæk Kommune gemmer alle breve og e-mails og kvitterer for modtagelsen af dem frem til den 7. september 2020. Kommunalbestyrelsen vil derefter tage stilling til det fremsendte materiale og på det grundlag vedtage kommuneplanen inden udgangen af 2020. Herefter vil alle, der har indsendt bemærkninger, få besked om, hvordan deres bemærkning er blevet behandlet.

  Indsigelser og bemærkninger skal så vidt muligt sendes digitalt til:

  e-mail: cet@vallensbaek.dk

  Eller alternativt med posten til:

  Vallensbæk Kommune

  Center for Teknik

  Vallensbæk Stationstorv 100

  2665 Vallensbæk Strand

  Klagevejledning

  Du kan i henhold til Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3, klage til Planklagenævnet over afgørelsen.

  Planklagenævnet kan kun behandle såkaldt retlige spørgsmål. Det betyder, at hvis retsregler og retsprincipper er fulgt, har Planklagenævnet ikke mulighed for at behandle klager over indholdsmæssige spørgsmål og vil ikke kunne tage stilling til, om afgørelsen er hensigtsmæssig.

  Klager fremsendes via digital Klageportal på www.borger.dk eller www.virk.dk, hvor man skal logge på med NEM-ID. Klagen sendes automatisk gennem Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Den efterfølgende kommunikation om klagesagen skal ske ved anvendelse af digital selvbetjening på www.borger.dk eller www.virk.dk.

  Når der klages, skal man betale et gebyr på 900 kr., hvis man klager som privatperson, og 1.800 kr. hvis man klager som virksomhed eller organisation. Gebyret betales med dankort eller andet betalingskort i Klageportalen. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis man får medhold i klagesagen hos Planklagenævnet.

  Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis man på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til Kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes.

  Indgivelse af rettidig klage til Planklagenævnet har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Planklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Læs mere om Planklagenævnet på nævnets egen hjemmeside.

  Hvis man ønsker, at indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse, jf. § 62, stk. 1, i planloven.

  Du kan kontakte Center for Teknik på e-mail cet@vallensbaek.dk eller ringe 4797 4000, hvis du har spørgsmål til planforslagene.

 • Forslag til Lokalplan nr. 109 for Vejlesvinget 5-7 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 12

  Kommunalbestyrelsen har den 9. september 2020 besluttet at sende forslag til tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2016 og forslag til Lokalplan nr. 109 – Vejlesvinget 5-7 i 4 ugers høring i henhold til Lov om Planlægning.

  Lokalplanområdet udgøres af ejendommene Vejlesvinget nr. 5 og nr. 7.

  Kommunalbestyrelsen har vurderet, at lokalplanforslaget i forhold til gældende planlægning ikke medfører væsentlige ændringer for miljøet, og der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af lokalplanforslaget.

  Lokalplanens formål

  Lokalplanens formål er at omdanne de eksisterende erhvervsgrunde til moderne boligbebyggelse og muliggøre tættere bebyggelse af de stationsnære områder i overensstemmelse med de overordnede principper i Kommuneplan 2016.

  Planen skal give mulighed for at etablere to punkthuse i 6 etager.

  Læs forslaget til lokalplan 109.

  Læs forslaget til Kommuneplantillæg nr. 12.

  Høringsperiode

  Planforslaget er offentligt fremlagt i 4 uger fra den 21. september 2020 til den 19. oktober 2020.

  Eventuelle bemærkninger eller indsigelser til planforslagene skal sendes til:

  cet@vallensbaek.dk

  eller

  Center for Teknik,

  Vallensbæk Kommune,

  Vallensbæk Stationstorv 100,

  2665 Vallensbæk Strand,

  De vil herefter indgå i kommunalbestyrelsens videre behandling af forslaget.

  Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, må ejendomme inden for området ikke udnyttes på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan, jf. planlovens § 17.

  Klagevejledning

  Du kan i henhold til Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3, klage til Planklagenævnet over afgørelsen.

  Planklagenævnet kan kun behandle såkaldt retlige spørgsmål. Det betyder, at hvis retsregler og retsprincipper er fulgt, har Planklagenævnet ikke mulighed for at behandle klager over indholdsmæssige spørgsmål og vil ikke kunne tage stilling til, om afgørelsen er hensigtsmæssig.

  Klager fremsendes via digital Klageportal på www.borger.dk eller www.virk.dk, hvor man skal logge på med NEM-ID. Klagen sendes automatisk gennem Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Den efterfølgende kommunikation om klagesagen skal ske ved anvendelse af digital selvbetjening på www.borger.dk eller www.virk.dk.

  Når der klages, skal man fra 1. februar 2017 betale et gebyr på 900 kr., hvis man klager som privatperson, og 1.800 kr. hvis man klager som virksomhed eller organisation. Gebyret betales med dankort eller andet betalingskort i Klageportalen. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis man får medhold i klagesagen hos Planklagenævnet.

  Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis man på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til Kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes.

  Indgivelse af rettidig klage til Planklagenævnet har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Planklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Læs mere om Planklagenævnet på http://naevneneshus.dk/.

  Hvis man ønsker at indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse, jf. § 62, stk. 1, i planloven.

  Du kan kontakte Center for Teknik på e-mail cet@vallensbaek.dk eller ringe 4797 4323, hvis du har spørgsmål til planforslagene.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Rådhuset
Sidst opdateret 21.09.2020