You are here

Puljer for frivillige og foreninger i Vallensbæk kommune

Vallensbæk Kommune har en række puljer, der kan hjælpe med at understøtte frivilligheds- og foreningslivet.

Puljerne har forskelligt sigte og forskellige målgrupper. I boksen herunder finder du oplysninger om de enkelte puljer og link til ansøgningsskemaer. 

Her er puljerne du kan søge

 • Udviklingspuljen

   

  Du kan søge om penge fra udviklingspuljen, hvis du eller din forening skaber nye initiativer, aktiviteter eller projekter med folkeoplysende sigte.

  Hvem kan søge

  • Alle foreninger med hjemsted i Vallensbæk Kommune
  • Selvorganiserede frivilliggrupper med hjemsted i Vallensbæk Kommune
  • Borgere, der har bopæl i Vallensbæk Kommune

  Hvad kan du søge til

  • Nye initiativer, aktiviteter eller projekter, der kan understøtte et aktivt fritidsliv i Vallensbæk
  • Partnerskabsaftaler, tilbud til særlige målgrupper, afprøvning af nye aktiviteter, events eller tilbud
  • Støtte til udgifter, der er nødvendig for gennemførsel
  • Der ydes ikke tilskud til almindelig drift, lukkede arrangementer, rejseudgifter eller logi

  Økonomi

  • En forening kan max. søge 20.000 kr. pr. år
  • Der skal indsendes regnskab efterfølgende og resultaterne fremlægges på et møde i Folkeoplysningsudvalget

  Ansøgning

  Møderækken for Folkeoplysningsudvalget finder du her.

 • Starttilskud

  Med et starttilskud kan nye folkeoplysende foreninger få hjælp til eventuelle etableringsomkostninger i opstartsperioden.

  Hvem kan søge

  • Nye godkendte folkeoplysende foreninger med hjemsted i Vallensbæk Kommune

  Hvad kan du søge til

  • Udgifter forbundet med at sikre en god opstart af foreningen
  • Omkostninger til at få startet foreningen

  Økonomi

  • Foreningen kan søge op til 5.000 kr.
  • I særlige tilfælde kan der bevilliges yderligere tilskud

  Ansøgning

  • Du skal søge om tilskud inden 12 måneder efter en godkendelse som folkeoplysende forening
  • Du kan søge ved at udfylde og indsende det digitale ansøgningsskema, som du finder her 
  • Ansøgningerne bliver løbende behandlet i Folkeoplysningsudvalget, så længe der er midler i puljen
  • Udvalget holder 8-10 møder om året. Du skal indsende din ansøgning senest 3 uger før et møde

  Møderækken for Folkeoplysningsudvalget finder du her

 • Uddannelsespuljen

  Her kan foreninger søge om penge til uddannelse og opkvalificering af trænere og ledere, så de er bedst muligt klædt på til at varetage deres opgaver.

  Hvem kan søge

  • Godkendte folkeoplysende foreninger med hjemsted i Vallensbæk Kommune

  Hvad kan I søge til

  • Betaling for deltagelse i kursus
  • Aflønning af kursusunderviser, hvis kurset bliver holdt lokalt i foreningen
  • Eventuelle opholds- og transportudgifter indenfor statens takster eller med det offentlige

  Økonomi

  • Foreninger kan max. søge om 2.500 kr. pr. deltager
  • Foreninger kan max. søge om 20.000 kr. i alt pr. år

  Ansøgning

  • I kan søge penge til uddannelse ved at udfylde og indsende det digitale ansøgningsskema, som du finder her.
  • Man søger om forhåndstilsagn til uddannelsestilskuddet
  • Folkeoplysningsudvalget behandler ansøgninger til denne pulje to gange årligt på folkeoplysningsudvalgsmøde i februar og september. I efteråret 2018 var første gang puljen kunne søges.
  • I skal indsende ansøgningen senest 3 uger før Folkeoplysningsudvalgets møde. Næste ansøgningsfrist er 8. september 2020.

  Møderækken for Folkeoplysningsudvalget finder du her.

 • Tilskud til deltagelse i internationale idrætsstævner

  Vallensbæk kommune yder tilskud til deltagelse i følgende internationale idrætsstævner: Nordisk Mesterskab, Europamesterskab, Verdensmesterskab og OL.

  Hvem kan søge

  • Deltagere som er medlem af en folkeoplysende forening hjemmehørende i Vallensbæk
  • Vallensbæk borgere, som er medlem af en folkeoplysende forening, der ikke er hjemmehørende i Vallensbæk. Ansøgninger herom behandles særskilt i folkeoplysningsudvalget.
  • Hvis idrætten hører under et af Danmarks Idrætsforbunds specialforbund, skal deltageren ved EM og VM være udtaget af forbundet.

  Hvad kan du søge til

  • Kost
  • Logi
  • Transport
  • Startgebyr til stævne

  Økonomi

  De samlede tilskud til foreningerne kan ikke overstige det afsatte budget.

  På baggrund af de samlede ansøgninger, bliver der foretaget en vurdering og fastsat en tilskudsprocent, som max kan udgøre 1/3 af de tilskudsberettigede udgifter.

  • Kost, max 302 kr. pr. døgn
  • Logi, max 540 kr. pr. døgn
  • Transport, max 7.272 kr. i Europa pr. stævne pr. person
  • Transport, max 18.192 kr. i andre verdensdele pr. stævne pr. person
  • Startgebyr, max 1.818 kr. pr. stævne pr. person
  • Der ydes ikke tilskud til forudgående træningssamlinger

  Ansøgning

  • Du kan søge om tilskud ved at udfylde og indsende det digitale ansøgningsskema, som du finder her.
  • Foreninger skal senest 1. november søge om tilskud til de personer, der har deltaget i stævnerne.
  • Vallensbæk borgere som er medlem af en forening udenfor Vallensbæk kan også ansøge om tilskud. Sådanne ansøgninger vil blive forelagt Folkeoplysningsudvalget, som beslutter om de skal indgå i de samlede ansøgninger.
  • Tilskuddet bliver udbetalt hvert år i december. 
 • Offentligt tilskud til frivilligt socialt arbejde (§18)

  Vallensbæk Kommune yder tilskud til frivilligt socialt arbejde i henhold til §18 i serviceloven.

  Hvem kan søge

  Alle foreninger, organisationer og personer, der kan leve op til følgende kriterier:

  • Ulønnet indsats skal indgå som en afgørende faktor
  • Tilskud ydes til frivilligt socialt arbejde
  • Det primære formål må ikke være at skabe overskud
  • Den frivillige indsats skal være en væsentlig del af ansøgerens grundlag
  • Udvalget kan ved tildelingen betinge, at udgiftstunge foredrag og aktiviteter skal være åbne for en bred kreds af deltagere
  • Aktiviteterne skal fortrinsvis være lokalt forankrede
  • Ansøger skal underskrive og indsende en tro- og love erklæring på, at man har indhentet børneattester på alle frivillige, som har direkte kontakt med børn under 15 år. Du kan finde tro- og loveerklæring her. Den udfyldte erklæring sender du til csf@vallensbaek.dk

  Hvad kan du søge til

  • Tilskud til sociale projekter og formål
  • Det primære formål må ikke være at skabe overskud

  Særligt prioriterede støtteområder i 2020

  Social- og Sundhedsudvalget har vedtaget særligt prioriterede støtteområder for 2020, som blandt andet har sammenhæng med målene i udviklingsstrategien. Der er udelukkende tale om særligt prioriterede støtteområder, som ikke udelukker tilskud til andre områder. De særligt prioriterede støtteområder er:

  • Arrangementer og indsatser, som sikrer trivsel og reducerer ensomhed blandt børn, unge og ældre
  • Aktiviteter på tværs af generationer, der styrker og udvikler sociale fællesskaber til alle aldre
  • Arrangementer og indsatser, som understøtter rekruttering af nye aktive borgere i foreninger, tilbud og selvorganiserede aktiviteter 
  • Nye indsatser inden for frivilligt socialt arbejde

  Ansøgning

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4130
Sidst opdateret 08.09.2020