You are here

Agenda 21

 • Kanotur på mosen

  Agenda 21 skal være med til at sikre, at der også i fremtiden er naturlige ressourcer

Agenda 21 er en international aftale og handlingsplan for, hvordan det internationale samfund skal arbejde med udvikling og miljø.

Vallensbæk Kommune arbejder på miljø- og energisiden med disse forudsætninger.

Det overordnede mål er en bæredygtig udvikling. En udvikling der sikrer, at løsningerne på eksisterende miljø- og ressourcemæssige udfordringer er forankrede i en ansvarlig og fremtidsorienteret strategi, adfærd og implementering.

Et punkt i Agenda 21 handler om hvordan lokale myndigheder bør formulere en Lokal Agenda 21 for lokalsamfundet i samarbejde med befolkning, virksomheder, foreninger m.v.

Alle kommuner i Danmark har pligt til at formulere en Agenda 21-strategi og redegøre for arbejdet med Lokal Agenda 21 en gang hvert fjerde år.

Her kan du læse referater fra afholdte møder i Agenda 21-rådet

 • Møde den 27.06.2019

  Deltagere:

  • Jan Høgskilde (JAH) formand
  • Marianne Friis-Mikkelsen (MFM)
  • Lene Holm Gamborg (LHG)
  • Kristine Klæbel (KRK)
  • Ruth Sloth Frederiksen (RSF)
  • Kenneth Meldgaard Larsen (KML)
  • Dan Sandager (DSA)
  • Martin Nielson (MARN)
  • Colette Josiassen (CJ)
  • Mikkel Bjørnstrup (MIBJ)
  • Per Lysholm Kjærebye (referent) (PLK)

  Afbud:

  • Ole Bertelsen (OLB)
  • Erdal Colak (ERC)

  1. Forslag til Agenda 21 strategi

  Strategien blev gennemgået og der blev fortaget enkelte rettelser på baggrund af spørgsmål fra Agenda 21 udvalget.
  Strategien skal nu sendes til politisk behandling.

  2. Godkendelse af referat fra LA21 mødet den 13. september 2018

  Referatet blev godkendt.

  3. Grønt regnskab 2018

  Regnskabet blev præsenteret. Udformningen af det grønne regnskab fik ros fra Agenda 21 og det giver et godt overblik.
  Der er et ønske om, at regnskabet for de enkelte lokaliteter bliver hængt op, så brugerne kan se, hvordan regnskabet ser ud for det pågældende sted.

  4. Status på affaldsplanen 2019

  Planen er blevet layoutet, så den er blevet mere læsevenlig. Den skal i høring i 8 uger. Der er et informationsmøde i høringsperioden, d. 13. august 2019 kl. 18.00-19.30 og sekretæren indkalder Agenda21 rådet til informationsmødet.

  5. Status på projekterne

  Fugletårnet : Vi forventer at det bliver færdigt i 2019.
  Skovmosen ll: Vi forventer at første spadestik bliver taget i 2019.
  Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse: På baggrund af bl.a. workshoppen med Koordinationsforum er der udarbejdet et udkast til indsatsplan.
  Indsatsplanen vil blive sendt til kommentering hos Koordinationsforum, som Agenda21 er en del af, hvorefter den skal til politisk behandling og sendes i høring.

  6. Elladestandere efter ønske fra Martin Nielson

  Agenda 21 ønsker at forvaltningen har en dialog med centerejerne og developere, omkring mulighed for etablering af elladestandere.

  7. Opgaver siden sidst

  • Artikel om elbiler i Vallensbæk Nu
   Artiklen er stadig aktuel, og KML stiller stadig gerne op til interview. Forvaltningen kontakter KML med henblik på aftale.
  • God idé med et LA21-møde med ekskursion f.eks. til en anden kommune med elbiler. Der undersøges en nærliggende sammenlignelig kommune
   I forbindelse med næste møde i september 2019, vil rådet besøge Albertslund Kommune for at høre om kommunens erfaring med elbiler. Sekretæren sørger for at arrangere det praktiske.
  • Beslutningsreferater fra LA-21 på hjemmesiden
   Beslutningsreferater skal være tilgængelige på hjemmesiden. Referatet rundsendes, og medlemmerne har en uge til at komme med kommentarer. Hvis der ingen kommentarer er, er referatet godkendt og vil derefter bliver lagt på hjemmesiden af sekretæren.
  • Gerne et indslag i Vallensbæk Nu om stormflodsscenarier
   Der kommer ikke en artikel om stormflodsscenarier i Vallensbæk NU, men der er i denne omgang af Vallensbæk Nu en artikel om hvad borgerne skal gøre for at forebygge hændelser i forbindelse med skybrud.


  8. Bordet rundt Ingen kommentarer

  9. Evt.
   

  Sekretæren indkalder Agenda 21-rådet til næste møde i september 2019.

 • Møde den 28.11.2019

  Deltagere:

  • Jan Høgskilde (JAH) formand
  • Marianne Friis-Mikkelsen (MFM)
  • Ruth Sloth Frederiksen (RSF)
  • Kenneth Meldgaard Larsen (KML)
  • Erdal Colak (ERC)
  • Dan Sandager (DSA)              
  • Martin Nielson (MARN)
  • Ole Bertelsen (OLB)
  • Connie Graul (CGR)
  • Per Lysholm Kjærebye (referent) (PLK)
  • Benny P. Bach (Furesø Kommune)

  Afbud:

  • Lene Holm Gamborg (LHG)

  1. Benny P. Bach fra Furesø Kommune orienterer om deres erfaringer omkring brugen af el-biler

  Benny holdt et oplæg, hvor han kom rundt om bl.a. fordele og udfordringer ved el-biler, samt hvilke overvejelser man bør tage fx ved nybyggeri og byplanlægning. 
  Slides fra oplægget bliver sendt ud til alle medlemmerne af Agenda 21-Rådet.

  Godkendelse af referat fra LA21 mødet den 27. juni 2019

  Referatet blev godkendt.

  Der blev spurgt ind til udvælgelsen af punkter til dagsordenen.
  I den forbindelse blev det besluttet, at Vallensbæk Kommunes grønne regnskab skal drøftes igen i Agenda 21-Rådet. I forbindelse med den drøftelse, skal der også diskuteres, hvordan den enkelte boligejer kan hjælpes med at opnå en energibesparing.

  3. Status på affaldsplanen 2019

  Den er blevet behandlet og godkendt af kommunalbestyrelsen.

  JAH informerede omkring, at Remondis A/S, som samler affald ind i Vallensbæk Kommune, trækker sig fra samarbejdet. Derfor har Vallensbæk Kommune sammen de fire andre kommuner, som også havde en kontrakt med Remondis A/S, startet et nyt renovationsselskab.

  JAH informerede også omkring problematikken omkring Vestforbrændingens håndtering af plastikaffald.

  Agenda 21-Rådet ønsker i løbet af 2020 at have en status på sagen omkring plastikaffald, og derfor skal en repræsentant fra Vestforbrændingen inviteres til et Agenda 21-møde i løbet af 2020.

  4. Affaldsindsamling søndag d. 26. april 2020

  Der var enighed om, at affaldsindsamlingen 2019 var en succes, hvor der blev samlet en del affald, og stemningen var god.

  Affaldsindsamlingen i 2020 bliver derfor opbygget over samme skabelon.

  Flere medlemmer af Agenda 21-Rådet synes, at dagen ikke fik nok reklame og ønskede sig derfor mere reklame for dagen.
  Der kommer information omkring dagen på kommunes hjemmeside og på kommunens Facebook-profil.

  Vej og Park kommer med input på områder i kommunen, hvor affaldsindsamlerne kan fokusere på. 

  5. Hvordan kan vi arbejde videre med FN´s Verdensmål (Strategi for Lokal Agenda 21 – 2019)

  CGR stillede spørgsmål til, hvordan Agenda 21-Rådet kunne tænke sig at arbejde videre med FN´s Verdensmål, og hvilket mål vi skal starte med.

  Spørgsmålet medførte en snak om Agenda 21-Rådets generelle rolle, funktion og hvordan Rådet kan spille ind ift. den øvrige kommune.
  Der blev også drøftet, at det er vigtigt at Rådet får talt om, hvordan vi kan operationalisere vores idéer og holdninger.
  Det blev besluttet, at denne drøftelse skal på dagsordenen på næste møde.

  Der var også enighed om, at alle medlemmer inden næste møde, ser på Verdensmålene fra strategien, og hver især byder ind med, hvad man synes er vigtigt.
  Agenda 21-Rådet laver derefter en prioritering af hvilke mål, man bør starte med at arbejde med.

  JAH udsender i god tid inden næste møde nogle tanker omkring, hvordan han tænker Rådet kan gribe de ovenævnte punkter an.

  6. Status på projekter:

  • Fugletårn

   Kommunen er i gang med et miniudbud på tårnet.
   Der arbejdes på alternativer til betonfundamentet.
    
  • Mosen - faunapassage

   Vallensbæk Kommune har sendt en forespørgsel til Albertslund Kommune for at få klarhed, om søerne kommer til at ændre status fra et regnvandsteknisk anlæg til en anden klassifikation, og dermed komme ind under en anden lovgivning.

   Vallensbæk Kommune har ikke modtaget et svar endnu, og der bliver ikke afsat penge til projektet, inden der er klarhed om søernes fremtidigede klassifikation.

  7. Evt.   

  KML har talt med en kommunikationsmedarbejder fra Vallensbæk Kommune, om en artikel om el-biler m.v. Administrationen følger op på sagen.

  Sekretæren udsender en forhåndsreservation til næste møde, som bliver den 19.03.2020.


   

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Rådhuset
Sidst opdateret 11.12.2019