You are here

Beskæring af træer og buske

  • Hæk langs vej

    Fotograf: Arkiv

    Som grundejer har du ansvaret for at beskære træer og hække langs vejskel.

Som grundejer har du pligt til at beskære beplantning i vejskellet ved din ejendom.

I sommerhalvåret kommer buske og træer i god vækst, og de vokser mange steder ud over vejskellet til gene for færdslen.

I henhold til gældende vejlovgivning har du som grundejer pligt til at beskære beplantningen langs vejskellet. I loven står der bl.a.:
"Når vejens istandsættelse eller hensynet til færdslen gør det nødvendigt, kan vejmyndigheden kræve træer og anden beplantning på eller over disse fjernet, nedskåret, opstammet eller studset.
Hvis vejmyndighedens krav ikke efterkommes inden for en fastsat frist, kan vejmyndigheden lade arbejdet blive udført på grundejerens regning".

Du skal beskære beplantningen således, at veje og stier kan benyttes i fuld bredde af hensyn til trafiksikkerheden og vintervedligeholdelsen samt hensyn til svagtseende, kørestole, barnevogne m.v.

Beskæring af beplantningen til skel mod vej eller sti skal være til bagkant af dit skel. Træer og buske skal være beskåret til en højde af 2,75 m over fortovet og 4,00 m over kørebanen.

 

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Rådhuset
Sidst opdateret 22.04.2015