You are here

Luftforurening

 • Bil holder i tomgang

  Fotograf: Arkiv

  I Vallensbæk Kommune må din bil kun holde i tomgang i max 1 minut

For at begrænse luft og støjforureningen i Vallensbæk, har Vallensbæk kommune blandt andet indført en regel, der siger, at en motor ikke må køre i tomgang længere end højst et minut.

Her finder du information om grænseværdier for luftforurening, overvågning af luftkvaliteten i Danmark samt det lokale tomgangsregulativ, der er indført for at forbedre luften i Vallensbæk og mindske støjgener fra bilerne.

Hvem overvåger luftkvaliteten?

Luftkvaliteten i Danmark overvåges af ”Det Landsdækkende Luftkvalitetsprogram”. Det hører under Miljøstyrelsen i samarbejde med DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, og en række danske byer, der deltager frivilligt i programmet. På DCE’s hjemmeside kan du løbende følge med i, hvordan luftforureningen er i Danmark lige nu og de kommende dage.

Grænseværdier

Miljøstyrelsen har fastsat vejledende grænseværdier for, hvor meget forurening luften må indeholde. Grænseværdierne er baseret på EU-direktiver. WHO har desuden anbefalet nogle grænseværdier, der fungerer som målsætning for, hvad myndigheder og andre bør tage hensyn til, når de udleder røg og lign.

Trafik

Bilkørsel skader miljøet, da afbrændingen af benzin og dieselolie udleder skadelige stoffer i luften. I Danmark er alle biler, der er indregistreret efter 1. oktober 1990, derfor udstyret med katalysatorer. Katalysatoren mindsker benzinens forurening med kulilte, kulbrinter og kvælstofdioxider med op til 90 procent.

Miljøzoner

Der er miljøzoner i Ålborg, på Frederiksberg og i København. I disse zoner skal sundhedsskadelig forurening fra dieseldrevne lastbiler og busser på over 3½ tons mindskes ved at stille krav om partikelfiltre. Godkendes køretøjet til at have lavt partikeludslip ved det periodiske syn, placerer synshallen et mærke i forruden, som giver adgang til miljøzonen.

Alle dieselpersonbiler skal have et partikelfilter, som er godkendt ved syn.

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om miljøzoner. På Trafikstyrelsens hjemmeside kan du læse om kravene til køretøjers miljøegenskaber. På borger.dk kan du læse om reglerne og om afgiften, hvis du ikke monterer et partikelfilter.

Ozon

Der gælder ikke nogen bindende grænseværdi for ozon. Enkelte lande skal dog foretage målinger af ozonkoncentrationen på særligt udsatte områder. Overstiger værdien en vis grænse, skal befolkningen advares.

Bly i luften

Blyindholdet i luften er omfattet af et EU-direktiv. Blyforurening i Danmark er dog langt lavere end grænseværdien i EU-direktivet, hvorfor direktivet ikke er indarbejdet i dansk lovgivning.

Indeklima

Indeklimaet har stor betydning for børns og voksnes sundhed, da vi lever langt det meste af livet indendørs. Typisk opholder vi os indendørs mellem 80 og 90 procent af tiden.

Indeklimaet kan være forurenet med mange forskellige kemikalier, som bl.a. stammer fra forbrugerprodukter. Det er sjældent det enkelte stof, som er farligt, men den samlede belastning kan være et problem. Især børneværelserne kan samlet have høje koncentrationer af stoffer, som kan påvirke helbredet. Det bedste råd er at lufte ud.

Indeklimaet kan også være belastet med partikelforurening. Væsentlige kilder i indeklimaet i forhold til partikelforurening er cigaretrygning, stearinlys og mados. Brændefyring kan føre til øget luftforurening i luften indendørs.

Gode råd til et godt indeklima
 • luft ud og sørg for gennemtræk 2x5 minutter hver dag
 • fjern støv en gang om ugen, og indret dit hjem rengøringsvenligt
 • sov ikke med tændt elektronik og tænk over, hvor du placerer elektronikken
 • brug produkterne korrekt, følg altid brugs- og doseringsvejledningen og undgå at spraye indenfor
 • brug næsen når du køber nyt, tag ikke produkter, der lugter af kemi, ind i hjemmet
 • brug stearinlys med omtanke
 • tænd korrekt op i din brændeovn og luft gerne ud efter optændingsfasen og efter påfyldning af nyt brænde .

Du kan læse mere om indeklima på Miljøstyrelsens hjemmeside. Statens Byggeforskningsinstitut, Tænk og Bolius har lavet en webbaseret indeklimamåler.

PCB

I perioden 1950-1977 blev PCB brugt i byggematerialer, som fx fugemasse og i termoruder. PCB er en miljøgift, og siden 1977 har det været forbudt at bruge i både nye bygninger og ved renovering af gamle bygninger.

Byggematerialer med PCB kan afdampe til luften indendørs og dermed påvirke mennesker i bygningen. Der er ikke fare for akut skade af helbredet, men ophold i mange år i en bygning med PCB kan være sundhedsskadeligt. Ved langvarig påvirkning kan PCB virke hormonforstyrrende og give kræft.

På PCB-guiden kan du finde vejledning og råd om, hvordan du måler, håndterer og bortskaffer PCB.

Radon og indeklima

Landsdækkende undersøgelser tyder på, at 350.000 huse i Danmark har et for højt radonniveau i indeklimaet. Langt størstedelen af de udsatte huse er enfamiliehuse, rækkehuse eller kædehuse. Indholdet af radon i danske boliger varierer.

Der er tre forhold, der har betydning for radonniveauet:

 • hvor du bor
 • din boligs konstruktion og stand
 • hvornår din bolig er bygget.

På Radonguiden kan du finde information og beregne, hvor meget radon der er i din bolig.

Hvis du vil klage

Du kan klage til kommunen over lokal luftforurening.

Lovgivning

Du kan se de gældende love og regler om miljøbeskyttelse i 'Miljøbeskyttelsesloven' og om miljøzoner i de større byer i 'Miljøzonebekendtgørelsen' på Retsinformations hjemmeside. Her findes også brændeovnsbekendtgørelsen som fastsætter reglerne for brændeovne og kedler.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Vagt 2673 7225
Sidst opdateret 30.11.2016