You are here

Køreundervisning og køreprøve

 • Ung kvinde i bil sammen med kørelærer til køreprøve

  Fotograf: Colourbox

  Du skal bestå en praktisk prøve og en teoriprøve for at få kørekort.

For at få kørekort skal du først have køreundervisning og bestå en køreprøve.

Køreundervisningen er baseret på en teoridel og praktisk køreundervisning i bil sammen med din kørelærer. Her kan du læse mere om kravene til undervisning og køreprøven.

Kørekort første gang

Når du skal have kørekort for første gang, skal du henvende dig til en køreskole, som vejleder om hele forløbet i forhold til undervisning, teori- og køreprøve. Kørelæreren udleverer ansøgningsblanket.

Den 1. januar 2017 startede en 3-årig forsøgsordning, hvor du som 17-årig kan tage kørekort, og derefter køre bil sammen med en erfaren bilist som ledsager, til du fylder 18 år. Du kan starte på køreskolen, når du er 16 år og ni måneder.

Først når du er fyldt 18 år, må du køre bil alene.

Hvis du begynder at tage kørekort før du fylder 18 år, skal både du og den voksne ledsager skal opfylde en række krav for at måtte køre sammen.  Det er vigtigt at sætte sig grundigt ind i reglerne, så træningen bliver både lovlig og sikker.

Du kan læse mere på Rådet for Sikker Trafiks hjemmeside:

Køreundervisning

Køreundervisningen består af:

 • teoretisk undervisning i færdselsreglerne
 • køretøjets betjening og udstyr
 • praktisk undervisning i kørsel, såkaldt øvelseskørsel.

Det er samtidig et krav, at du har gennemført et færdselsrelateret førstehjælpskursus. Dette gælder dog kun, hvis det er første gang, du tager kørekort.

Teori- og køretimer

For at kunne gå op til den teoretiske og praktiske køreprøve, skal du have haft følgende antal lektioner af 45 minutters varighed i teori og praktisk kørsel:

 • Motorcykel (kategori A1, A2 og A): 29 lektioner teori og 22 lektioner praktik
 • Alm. bil (kategori B): 29 lektioner teori og 24 lektioner praktik
 • Lastbiler/Busser (kategori C1, C, D1 og D): 16 lektioner teori og 18 lektioner praktik
 • Påhængskøretøj over 750 kg. (kategori E): Antallet af timer afhænger af, om kørekortet skal bruges til bil (4 timers teori, 6 timers praktik), lille lastbil, lille bus eller stor bus (10 lektioner teori, 6 timers praktik) eller stor lastbil (13 lektioner teori, 18 timers praktik).
Sammenhængende undervisning

Køreundervisningen skal være sammenhængende. Dvs. at der ikke må være pauser eller afbrydelser i køreuddannelsen af længere varighed. Hvis du har været fraværende i mere end tre måneder, skal du begynde forfra på køreundervisningen.

Øvelseskørsel

Den første køreundervisning til motorcykel og personbil skal foregå på et lukket, godkendt køreanlæg. Du skal mindst gennemføre fire lektioner på øvelsespladsen.

Du kan begynde når du er 16 år og ni måneder. Hvis du har fået frakendt kørekortet og har behov for køreundervisning som led i generhvervelsen, kan øvelseskørslen begynde tre måneder, før frakendelsestiden udløber.

Køreteknisk anlæg

En del af køreundervisningen skal foregå på køreteknisk anlæg, hvor du bl.a. lærer at køre i glat føre.

Køreprøve

Køreprøven består af en teoretisk og en praktisk del. Den teoretiske prøve kan tidligst foregå én måned, før du fylder 18 år, og først når du har været til praktisk øvelseskørsel på manøvrebane. Du kan først gå op til den praktiske prøve, når du er fyldt 18 år og har bestået teoriprøven. Den praktiske prøve skal være aflagt senest 12 måneder, efter at du har bestået teoriprøven.

Lægeattest til køreprøve

Du skal have en lægeattest fra din sædvanligt benyttede læge, før du kan blive indstillet til køreprøve. Lægen skal kontrollere syn, hørelse, førlighed og den generelle helbredstilstand. Det fremgår af kørekortet i form af en talkode, hvis du skal bruge briller, høreapparat el.lign. under kørslen. Politiet kan kræve, at du skal sørge for yderligere erklæringer fra speciallæger mv., før kørekortet kan blive udstedt.

Færdselsrelateret førstehjælpskursus

Det er et krav, at alle, der tager kørekort for første gang, skal have gennemført et færdselsrelateret førstehjælpskursus. Et førstehjælpskursus skal gøre dig i stand til at håndtere trafikulykker. Kurset omfatter otte timers undervisning, hvor fire af timerne er om basal genoplivning og de sidste fire handler om færdselsrelateret førstehjælp.

Teoriprøven

Teoriprøven består af en såkaldt multiple choice. Teoriprøven bliver rettet straks, efter prøven er slut, og du får derfor resultatet med det samme. Hvis du pga. særlige forhold ikke kan aflægge en skriftlig teoriprøve, kan du få en speciel prøve, hvor fx den prøvesagkyndige oplæser spørgsmålene eller standser båndoptageren mellem hvert spørgsmål. Du kan øve dig på teoriprøver på flere køreskolers hjemmesider.

Den praktiske prøve

Den praktiske prøve skal bestås inden 12 måneder, efter at teoriprøven er bestået. Inden du begynder at køre, skal du demonstrere færdigheder i at kontrollere udvalgte dele af køretøjets udstyr. Når du derefter kører, skal den prøvesagkyndige vurdere, om præstationen er tilfredsstillende. Du kan få yderligere svar på spørgsmål omkring den praktiske prøve på Dansk Kørelærer-Unions hjemmeside.

Hvornår får jeg kørekortet?

Hvis du består prøven, får du på stedet tildelt et midlertidigt kørekort. Senere modtager du det rigtige kørekort. Det midlertidige kørekort kan bruges i Norden, men ikke ved kørsel i udlandet i øvrigt. I dette tilfælde kan du få et erstatningskørekort. Et midlertidigt kørekort, der er udstedt efter bestået køreprøve, gælder normalt kun, indtil du modtager det rigtige kørekort.

Prisen på køreprøven

Du skal betale et gebyr på 600 kr. (2018) for at gå op til teoriprøven og den praktiske prøve. Herudover kommer udgifterne til køreundervisning og lægeattest. Der er ikke nogen grænse for, hvor mange gange du må gå op til en køreprøve, men du skal betale fuldt gebyr hver gang.

Hvem afholder køreprøver?

Det er din kørelærer og kommunerne, der sørger for at bestille prøverne, og det er kommunerne, der opkræver betaling for prøverne.

Politiet afholder efterfølgende prøverne.

Hvis du vil klage

Over køreprøven

Hvis du vil klage over køreprøven, skal du henvende dig til politidirektøren i den politikreds, hvor køreprøven er foregået. Du kan anke politidirektørens afgørelse til Færdselsstyrelsen.

Over politidirektørens afgørelse

Hvis du vil klage over politidirektørens afgørelse, skal du sende din klage til politidirektøren, som har truffet afgørelsen. Politidirektøren videresender så klagen til Færdselsstyrelsen sammen med sagen. Klagefristen er fire uger fra den dag, politidirektørens afgørelse er meddelt.

Over kørelæreren

Hvis du vil klage over kørelæreren, skal du sende klagen til Ankenævnet for Køreundervisning, hvis den pågældende lærer er medlem af Dansk Kørelærer-Union. Ankenævnet behandler klager over både praktisk og teoretisk køreundervisning. Hvis du ikke mener, at kørelæreren overholder de fastsatte undervisningsplaner, kan du også anmelde det til politiet.

Lovgivning

I bekendtgørelsen om kørekort finder du en mere detaljeret beskrivelse af reglerne for at tage kørekort.

Få taget dit foto i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus

Vallensbæk Kommune tilbyder at tage et digitalt foto i forbindelse med fornyelse af pas og kørekort.
Fotoet bruges til ekspeditionen.
Prisen er 125 kroner.

Kommunen tager ikke foto af børn under 6 år.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 40
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4700
Sidst opdateret 01.09.2016