You are here

Sådan søger du en almen bolig

Hvis du søger en almen bolig i Vallensbæk, skal du henvende dig til KAB.

Alle lejeboliger i Vallensbæk administeres af KAB, men ejes af Vallensbæk Boligselskab, som har fire afdelinger i Vallensbæk:

 • Højstrupparken
 • Rosenlunden
 • Firkløverparken
 • Seniorboligerne, Stationstorvet

Læs mere om afdelingerne på KAB's hjemmeside https://www.kab-bolig.dk/

Læs brochure om boligerne i Vallensbæk Boligselskab

Lejebolig i Vallensbæk

 • Lejebolig i Vallensbæk søges hos KAB

  Anvisningen og udlejningen af boligerne administreres af KAB, Vester Voldgade 17, 1552 København V, telefon 3363 1000. Hvis du er interesseret i en bolig i én af disse afdelinger skal du derfor henvende dig til KAB. Se også www.kab-bolig.dk

 • Kriterier for tildeling af en lejebolig

  Vallensbæk Boligselskabs almene boliger skal først og fremmest komme Vallensbækborgere til gode. Derudover ønsker kommunen at gøre en aktiv indsats for, at boligområderne fortsat er attraktive. Derfor har kommunalbestyrelsen i samarbejde med KAB fastsat nogle kriterier, som KAB fordeler boligerne efter. Størstedelen af de almene boliger bliver derfor udlejet til borgere i Vallensbæk, der opfylder et af disse kriterier:

  1. Personer, der bor i Vallensbæk Kommune og har fast arbejde
  2. Personer, der bor i Vallensbæk Kommune, som modtager folkepension og har en personlig tillægsprocent på 85 eller derover, og som ønsker at flytte til en bedre egnet bolig, eller handicappede, der bor i Vallensbæk Kommune, og som ønsker at flytte til en bedre egnet bolig.
   Tillægsprocenten fremgår af din pensionsmeddelelse.
   Oplysninger om tillægsprocenten kan fås hos Udbetaling Danmark eller på: www.borger.dk/Sider/Personlig-tillaegsprocent.aspx
  3. Personer, der bor i Vallensbæk Kommune og har mindst ét barn i en af kommunens skoler, og som ved ophævelse af samliv (separation, skilsmisse eller brudt parforhold) har brug for en ny bolig. Ved brudt parforhold uden forudgående ægteskab kræves, at parterne har haft fælles bopæl i mindst fem år. De nævnte personer er kun omfattet af dette kriterium i op til ét år efter samlivsophævelsen
  4. Unge, der bor i Vallensbæk Kommune, og som ønsker at flytte hjemmefra i forbindelse med start på fast arbejde eller uddannelse. De pågældende har fortrinsret til 1-rumsboligerne i Højstrupparken, men indgår ellers i den prioriterede rækkefølge
  5. Personer, der bor i Vallensbæk Kommune og modtager folkepension, og som ønsker en bedre egnet bolig
  6. Personer, der har fast arbejde inden for Vallensbæk Kommunes område og ønsker at flytte til kommunen
  7. Personer, der har fast arbejde og ønsker at flytte til kommunen
 • Kommunen skal godkende tildeling af bolig

  Når KAB har vurderet, at du er berettiget til en bolig, skal du godkendes af Vallensbæk Kommune, som kræver at alle disse kriterier er opfyldt:

  • Der må ikke bo flere end to personer pr. beboelsesrum i lejligheden.
  • Huslejen må ikke overstige halvdelen af husstandsindtægten.
  • Du må ikke have ubetalt forfalden gæld til Vallensbæk Boligselskab.
  • Du må ikke tidligere være opsagt fra et lejemål i Vallensbæk Boligselskab på grund af overtrædelse af husordenen.
 • Vallensbæk Kommunes anvisningsret

  Vallensbæk Kommune får stillet hver fjerde af de almene lejeboliger til rådighed til løsning af såkaldte boligsociale opgaver. Der er i januar 2014 vedtaget nye retningslinjer for kommunens anvisning, således at Vallensbæk Kommune fremover anviser boliger til personer med folkeregisteradresse i kommunen, som efter en konkret vurdering har et boligsocialt problem.

  I vurderingen lægges blandt andet vægt på følgende (i ikke-prioriteret rækkefølge):

  • Flygtninge, som er visiteret til kommunen, og som kommunen efter integrationsloven er forpligtet til at skaffe en bolig i kommunen.
  • Borgere, der udskrives fra krisecenter
  • Borgere, der udsluses fra herberg eller bofælleskab for udviklingshæmmede, psykisk syge eller lignende
  • Misbrugere i døgnbehandling, som efter færdigbehandling anses for at have gavn af egen bolig
  • Børnefamilier med særligt (akut) behov pga. barn handicap
  • Unge mellem 18 og 25 år, som udskrives fra institution eller familiepleje
  • Borgere, der som led i "exitprogram" skal hjælpes ud af en kriminel løbebane
 • Hvornår bruges anvisningsretten?

  Kommunen bruger først anvisningsretten, hvis alle andre muligheder er udtømt. Du kan kun komme i betragtning til en bolig, når du har udtømt dine muligheder for selv at finde en permanent bolig gennem opskrivning i almene boligselskaber, privat udlejning m.m.

  Det er dit eget ansvar at finde en permanent bolig. Kommunen kan kun i særlige situationer benytte anvisningsretten.

  Det er Socialservice i kommunen, der konkret vurderer, om du kan blive opnoteret på den sociale boligliste.

  Du kan ikke blive skrevet op til de boliger, som Vallensbæk kommune får stillet til rådighed til løsning af boligsociale opgaver i kommunen. Disse boliger bliver anvist ud fra en konkret og individuel vurdering af behovet på det tidspunkt, hvor boligen bliver ledig. Det er Socialservice, der står for vurderingen, og der er ikke mulighed for at klage over vurderingen.

  Vallensbæk Kommune kan ikke hjælpe boligsøgende der:

  • flytter til kommunen med et forudsigeligt problem, for eksempel tager ophold hos familie, bekendte eller lignende
  • indgår et periodebestemt eller midlertidigt lejemål
  • tilmelder sig ulovligt på en adresse
  • flytter til en bolig, som man allerede på indflytnings-tidspunktet ved er uegnet i forhold til størrelse, økonomi eller lignende.
 • Akut boligproblem (husvild)

  Kommunen er forpligtet til at sørge for et midlertidigt sted at bo til dig, hvis du blevet akut boligløs og står uden mulighed for selv at skaffe tag over hovedet. Det kan være på et herberg eller et pensionat. Men det er dit eget ansvar at finde en permanent bolig.

 • Samarbejdet mellem kommunen og boligselskabet

  For at sikre et tæt og effektivt samarbejde mellem Vallensbæk Kommune og Vallensbæk Boligselskab afholdes hvert år et styringsdialogmøde. Mødet er et led i samarbejdet om at formulere fælles mål og skabe rammer for den almene boligsektor i kommunen. Og på mødet drøftes en række spørgsmål og emner, som kommunen eller boligselskabet finder aktuelle.

  Referat af styringsdialogmøde 2019

  Referat af styringsdialogmøde 2018

  Referat af styringsdialogmøde 2017

  Referat af styringsdialogmøde 2016

  Referat af styringsdialogmøde 2015

  Referat af styringsdialogmøde 2014

  Referat af styringsdialogmøde 2013

   

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Sidst opdateret 19.06.2020