You are here

Udviklingsstrategi

Med udviklingsstrategien: Det hele menneske i fremtidens boligby, sætter kommunalbestyrelsen retningen for kommunens udvikling og fremtid. Strategien er gældende frem til 2022.

Vallensbæk er en grøn og alsidig kommune, der forener byens livskvalitet med naturskøn idyl. Vores værdifællesskab - den særlige ’Vallensbæk-ånd’ - lever fortsat. Den er med til at sikre, at vi alle præger vores by, så vi gennem vækst og udvikling også i fremtiden får lige præcis dét Vallensbæk, vi ønsker os – hvor livskvaliteten er i top for ung som gammel.

Vallensbæk er en kommune, hvor der er kort vej fra ord til handling. Hver dag arbejder vi for, at vi både efterlever strategiens delvisioner, men også den overordnede vision om at gøre plads til det hele menneske i fremtidens boligby. Herunder kan du klikke ind og læse, hvordan vi efterlever hver af de fem delvisioner: 

I samspil med borgere

Vi har spurgt borgerne om input til udvikling af målsætninger og hjælp til at prioritere dem. Det gjorde vi i en række workshops om de enkelte delvisioner, som er:

 • Dynamisk arbejdsliv og fleksibel service af høj kvalitet - workshoppen er afholdt
 • Grønt byliv med central beliggenhed - workshoppen er afholdt
 • Livskvalitet i et godt og sundt liv - workshoppen er afholdt
 • Vilje til ildsjæle -  workshoppen er afholdt
 • Et godt og udviklende børne- og ungeliv - workshoppen er afholdt

De fem workshops blev afholdt i maj og juni. Udviklingsstrategien er godkendt af kommunalbestyrelsen på mødet den 12. september 2018.

Hele strategien

Herunder kan du læse mere om Kommunalbestyrelsens tanker om det unikke ved Vallesbæk, den overordnede vision og hovedtrækkene i de fem delvisioner. Nederst på siden finder du en pdf-fil med den samlede strategi, der også indeholder målsætninger og beskrivelse af de temaer, som Kommunalbestyrelsen skal have særlig fokus på, de næste fire år.

Det hele menneske i fremtidens boligby

 • Det unikke ved Vallensbæk

  Vallensbæk er en grøn og alsidig kommune, der forener byens livskvalitet med naturskøn idyl. Vores værdifællesskab - den særlige ’Vallensbæk-ånd’ - lever fortsat. Den er med til at sikre, at vi alle præger vores by, så vi gennem vækst og udvikling også i fremtiden får lige præcis dét Vallensbæk, vi ønsker os – hvor livskvaliteten er i top for ung som gammel.

  De seneste år er Vallensbæk vokset. Vi er blevet flere borgere, der er kommet flere arbejdspladser og mange nye og spændende fritidstilbud og arrangementer kommet til. Samtidig står vi midt i en rivende udvikling, hvor den digitale dagsorden og smart teknologi får stor indflydelse. Vi skal gribe de muligheder, som de nye smarte teknologier giver.

  Væksten vil fortsætte. Vallensbæk er attraktiv for os, der allerede bor her, og for de mange andre, der gerne vil bo tæt på København og samtidig drømmer om åbent hav, høj himmel og det fællesskab, man kun finder i et lokalsamfund som vores.

  Vækst er godt for os alle, fordi den sikrer, at der er penge til pleje, behandling, pasning og undervisning, og til at vedligeholde og udvikle vores fælles bygninger og naturområder.

  Vigtigst er det, at vækst og udvikling sker i tæt samspil mellem os, der bor her, erhvervslivet, foreningerne og de frivillige. Det er vores fælles opgave at skabe rammerne om det liv, vi ønsker for os selv og kommende generationer. Ligesom det er en fælles opgave at bidrage til det levede liv; – alle har ressourcer, viden, erfaring eller begejstring, der kan berige andre og fællesskabet.

  I kommunalbestyrelsen lægger vi vægt på at sikre det solide, økonomiske fundament for borgeres høje livskvalitet.

  Vi arbejder for skabe de bedste daginstitutioner og skoler, der åbner mulighedernes mange døre for Vallensbæks børn og unge, så de uddannes til en plads på arbejdsmarkedet og trives på fremtidens omskiftelige og globale arbejdsmarked præget af en hurtig digital udvikling. Det er vores opgave at hjælpe borgerne til at følge med den digitale udvikling og være gode brugere i en digital verden gennem stærke it- kompetencer og en solid viden om de digitale muligheder, så man ikke er bange for udviklingen, men byder den velkommen. Digitale dannelse er ikke en statisk størrelse, men skal følge med udviklingen af fremtidens nye teknologier.

  Vi beder borgerne om at hjælpe os med at forme byudviklingen, så vi kan færdes let og sikkert og så vi får lige præcis de fritidstilbud, der er de rigtige for byens borgere. Vi støtter op om foreningslivet, der er nøglen til et stærkt fællesskab og giver det bedste udgangspunkt for, at alle borgere i Vallensbæk kan leve det gode liv, uanset alder.

  Fokus er på det nære. Samtidig prioriterer vi et frugtbart og strategisk samarbejde med nabokommuner, interesseorganisationer og erhvervsliv om fælles udfordringer og fremtidsønsker – hvad enten det gælder reduktion af trafikstøj, nye teknologier, flere praktik- og arbejdspladser eller nye, store trafikprojekter.  

  Med andre ord: Vallensbæk vil også i de kommende år være en by i vækst og udvikling - og vi skal være fælles med hinanden og andre om at udvikle vores kommune, så tryghed, sundhed, samvær og livskvalitet også i fremtiden bliver Vallensbæks unikke kendetegn. Det er udgangspunktet for denne kommuneplanstrategi.

  På vegne af Vallensbæk Kommunalbestyrelse

  Henrik Rasmussen

  Borgmester

 • Den overordnede vision

  Vi retter blikket mod fremtiden og sætter mennesket i centrum i visionen om ”det hele menneske i fremtidens boligby”

  ”Det hele menneske” er et spørgsmål om balance, uanset hvor i livet, et menneske er. En balance mellem at kunne selv og bidrage versus at modtage hjælp, når der er behov. En balance mellem natur, tryghed og det nære byliv versus muligheden for udvikling i en pulserende metropol. En balance mellem fællesskabet og nærvær versus muligheden for at forfølge egne drømme og realisere sit potentiale.

  Fremtidens boligby understøtter denne balance – den skal tilbyde optimale betingelser, der understøtter borgeren i at kunne selv og deltage i et samspil med andre. Fremtidens boligby skal også tilbyde fleksibel og tidlig indsats, når der er behov. Der skal være mulighed for ro, nærhed og tryghed i grønne omgivelser med god infrastruktur tæt på storbyens tilbud.

  Derudover byder fremtidens boligby på optimale forhold for virksomheder, nye samarbejdsformer og samskabelse, fællesskaber på tværs af generationer, hvor man hjælper hinanden samtidig med, at der er mulighed for den enkelte til at udvikle sig. Fremtidens boligby skal tilbyde læring og udvikling for livet.

  Fremtidens boligby understøtter balancen mellem arbejdsliv, familie- og fritidsliv og understøtter erhvervslivets behov. Det handler om gode muligheder for at komme til og fra job, gode indkøbsfaciliteter, fleksible pasningsmuligheder, optimale betingelser for et sundt og aktivt fritidsliv og fokus på nære relationer og tidssvarende boliger.

 • Dynamisk arbejdsliv og fleksibel service af høj kvalitet

  Vallensbæk Kommune er til for borgerne, foreningerne og erhvervslivet. Vi udnytter det unikke i Vallensbæk og gør op med det, vi plejer. 

  Vi er en kommune, hvor der ikke er langt fra ord til handling, og vi betragter fællesskabet som et vigtigt særkende for kommunen. Vi skal give rum til at udfolde samspillet og fællesskabet og styrke borgernes oplevelse af nærvær og tryghed, både i byrummet og når borgeren møder kommunen i skoler, daginstitutioner, hjemmeplejen og i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus mv.

  Vi skal sætte borgeren og virksomhederne i centrum og udvikle servicen ved at udnytte det unikke i Vallensbæk og sætte fokus på samspillet med borger, erhvervsliv og foreninger og på den kvalitet, de oplever. Vi skal i dialog med brugere og pårørende om hverdagen i daginstitutioner, skoler, plejeenhed mv., ligesom vi skal udvikle vores erhvervsservice i et samspil med erhvervslivet. Nærvær giver mulighed for at tage individuelle hensyn og tilpasse servicen til den enkelte og skal øge borgernes oplevelse af god kvalitet i de ydelser og den service, vi tilbyder. Vi skal møde borgernes behov og tilbyde fleksibel service målrettet borgerne. Kommunen skal være tilgængelig, når borgerne efterspørger det. Vi skal tænke smarte løsninger, velfærdsteknologi og smart city ind som middel til at tilbyde fleksibel service af høj kvalitet. Vi skal udnytte mulighederne i den digitale omstilling og finde vejene til at bruge disse muligheder positivt.

  Kommunen skal være risikovillig og imødekommende og se muligheder frem for begrænsninger. Vi skal turde udnytte mulighederne, have udsyn og gøre op med, hvad vi plejer. Vallensbæk Kommunes medarbejdere skal vise respekt og forståelse over for borgere og virksomheder, drage ansvar og kende det større formål, som de bidrager til. Vallensbæk Kommune skal være kendetegnet ved stor ærlighed og åbenhed i forvaltningen, så borgerne kan have den største tillid til deres kommune. Det kræver en tryg og meningsfuld arbejdsplads.

  Dynamisk arbejdsliv og fleksibel service af høj kvalitet

 • Grønt byliv med central beliggenhed

  Vallensbæk er en grøn by med arkitektur og byrum af høj æstetisk kvalitet, tæt på storbyens muligheder. Det giver os nærhed og fællesskab kombineret med højt til loftet og udsyn.

  Vallensbæk er en grøn og blå kommune, der værner om miljøet. Vallensbæk er præget af kysten, søer og de store rekreative arealer midt i kommunen. Vi har både lystbådehavn, stranden, mosen og Store Vejleådal. Derudover har vi har en bred diversitet i byrum lige fra den gamle landsby med stråtækte huse til moderne lejligheder og villa- og rækkehuskvarterer. Det giver gode muligheder for fritids- og idrætsliv i tæt kontakt med naturen og som en naturlig del af hverdagen.

  Vallensbæk skal fortsat udvikle det grønne og blå og bibeholde det som en naturlig del af hverdagen i byen. Vi vil have velplejede byrum, spændende kystområder og grønne områder, der er til for at blive brugt. De skal invitere til mangfoldighed og oplevelser samt være æstetiske og bæredygtige til gavn for både borgere og erhverv. I udviklingen af nye byrum har vi fokus på at få naturen ind mellem boligerne, så naturen ikke blot omkranser dem. Byrummene og de grønne områder skal ikke blot være gennemgangsområder, men skal byde på kunst- og motionsoplevelser og bidrage til højere livsglæde hos borgerne. Det handler om høj kvalitet i alle de forhold, der har betydning for det gode, bæredygtige og sikre liv for borgerne.

  I kraft af vores centrale placering tæt på København har vi en indbygget åbenhed mod omverdenen. Det giver os udsyn, mangfoldighed og god tilgængelighed til verden omkring os. Det skal vi udnytte. Vi har en unik mulighed for at kombinere det grønne byliv med storbyens muligheder. Vi skal styrke vores profil som bo-kommune, hvor vi kan tiltrække både borgere med job og virksomheder og arbejdspladser samt tilbyde gode forhold for erhvervslivet.

  Infrastrukturen er vigtig for kommunen, men det betyder også, at Vallensbæks borgere generes af støj fra to store motorveje og en kommende Ringstedbane med godstrafik og højhastighedstog. Den udfordring skal vi arbejde med, og vi skal insistere på, at staten tager ansvar for deres infrastruktur. Vi skal have fokus på at reducere støjen i samarbejde med andre myndigheder på tværs af lokal, regional og statslig infrastruktur.  Lokalt samarbejder vi tæt med Gate 21 om et ”Living Lab”, hvor producenter kan teste deres nyeste teknologi til at nedbringe støjniveauet i kommunen. Samtidig skal vi aktivt følge udviklingen, når vi placerer nye boligområder, så vi får skabt gode byrum, der er afskærmet fra støjen, og vi skal udnytte teknologien aktivt i arbejdet med støj.

  Grønt byliv med central beliggenhed

 • Livskvalitet i et godt og sundt liv

  Det giver livskvalitet at være sund. Vallensbæk skal støtte borgerne og lette vejen til gode vaner og høj livskvalitet.

  Et godt liv starter hos borgeren selv, i borgerens dagligdag og nærmiljø, og det er vores opgave som kommune at skabe rammerne for det gode liv og støtte borgernes livskvalitet og sundhed. Den enkelte borger kan selv gøre meget for at være sund, men kommune og foreninger kan bidrage til at gøre det lettere for borgeren at komme i gang og være aktiv sammen med andre. Vi skal sikre os optimale forhold til at understøtte det gode liv og høj livskvalitet. Et sundt liv er mere end gulerødder og motion. Sundhed handler også om at have det godt sammen med andre og om mental sundhed – det handler om livsglæde og livskvalitet.

  Vi er af den overbevisning, at forebyggelse og tidlig indsats styrker både livskvaliteten og økonomien i sidste ende. Der er en stærk kultur for forebyggelse og en bred vifte af eksisterende tilbud til borgerne, som vi skal videreudvikle – også i relation til borgere med særlige behov.

  Vi skal sikre tilbud om motion, både til de ældre og til børnene i dagtilbud og skoler. Her skal fysisk aktivitet være en naturlig del af hverdagen, blandt andet fordi det skaber fællesskab og er udgangspunktet for det gode liv. Samtidig skal vi sikre, at motionsmuligheder og faciliteter er let tilgængelige – og motion skal tænkes ind i planlægningen af de grønne områder og byrum. Vi skal fortsætte med at udvikle vores tilbud om motion, rygeafvænning, alkoholrådgivning og hjælp til den rette kost, for at hjælpe borgerne til et liv med høj livskvalitet og uden behov for eller bistand fra kommunal service. Vi skal have fokus på sundhedsfremmende og borgerrettede forebyggelsestiltag, ikke mindst i relation til børn og unges sundhed. Derudover skal vi være særligt opmærksomme på borgere med særlige behov, fx svage ældre, familier med handicap, eller unge med stofmisbrug mm. De borgere, der har behov for hjælp, skal opleve en god dialog, hvor vi hjælper og støtter dem med kvalificerede tilbud, nærvær og omsorg.  Vi skal tilbyde støtte og omsorg til dem, der har brug for det. Vi skal hjælpe borgerne til hurtigst muligt at blive selvhjulpne og herre i eget liv.

  Livskvalitet i et godt og sundt liv

 • Vilje til ildsjæle

  Vi udvikler Vallensbæk i samarbejde med alle, der har lyst til at tage initiativ og aktivt være med til at sætte dagsordenen.

  Vi er en kommune, hvor vi betragter engagementet, dedikation og ansvarlighed som et vigtigt særkende. Derfor er det vigtigt, at Vallensbæk Kommune er en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker de bedste medarbejder og ledere – og vi skal skabe rum for, at vores ansatte også kan være ildsjæle. Vi vil være en attraktiv arbejdsplads, hvor de ansatte – både ledere og medarbejdere – understøttes og udvikles. Vi vil have en arbejdsplads, hvor engagerede og kompetente ildsjæle søger hen. De ansatte skal opleve en kultur, hvor man bliver påskønnet, især hvis man brænder for jobbet og opgaven. Og borgerne skal opleve ansatte, der er både kompetente og motiverede og som gerne går et ekstra skridt for at løse opgaven godt for borgeren.

  Kommunen skal bidrage og invitere borgere, erhvervsliv og foreninger med til at løfte de opgaver og udfordringer, vi ser. Det kan være gennem frivilligt arbejde, mentorordninger, foreningsarbejde eller blot den almindelige opmærksomhed over for hinanden.

  Vi skal sikre, at det er let for både ressourcestærke og mindre ressourcestærke borgere at deltage og være aktive. Vi skal sikre gode rammer for at alle borgere i Vallensbæk kan engagere sig. Vi skal have fokus på digitale løsninger, gode fysiske rammer og mindre bureaukrati, så vi på den måde understøtter det lokale demokrati.

  Vilje til ildsjæle

 • Et udviklende børne- og ungeliv

  I Vallensbæk har vi fokus på helheden i børn og unges liv. Vi skal styrke, udfordre og udvikle børns talent og muligheder, så de får et liv i balance med høj livskvalitet.

  Vi skal give børn lov til at være børn, være nærværende og hylde det enkelte barns stærke sider. Samtidig skal vi sikre, at de er glade børn, der trives i deres liv. Vores nærvær betyder, at vi har fokus på hver enkelt barn og ung, for at hjælpe dem godt i gang i livet. Vi skal derfor have fokus på trivsel i skoler og dagtilbud.

  Det betyder også, at vi skal have fat i de børn og unge, der ikke trives og har behov for støtte. Vi skal have fat på dem så hurtigt som muligt og tilbyde en håndholdt indsats. Udfordrede unge skal sammen med forældrene hjælpes videre, så de lærer at tage vare om eget liv. Vi skal løfte disse unge sammen. De unge skal møde stærke og gode rollemodeller hos alle voksne, de møder på deres vej mod det voksne liv.

  Vi skal sætte fremtidens kompetencer i fokus. Vallensbæks børn og unge skal tilegne sig en balanceret vifte af kundskaber, kompetencer og dannelse. Der skal være fokus på kernekundskaber som dansk og matematik, men også plads til uddannelse i praktiske kompetencer som fx samarbejde, kreativitet, kritisk tænkning og problemløsning, herunder også fokus på it-kompetencer, der flytter Vallensbæks børn fra rollen som digitale forbrugere til rollen som kompetente digitale brugere og skabere. Samtidig skal der åbnes op for et bredere dannelsesperspektiv, der spænder fra digital dannelse til såvel kulturel som demokratisk indsigt. På den måde bliver de klædt på til fremtidens uddannelser og arbejdsmarked.

  Vi skal sammen med børnene, forældrene og andre parter sørge for, at børn og unge har en kulturel, værdimæssig og uddannelsesmæssig ballast der gør, at de kan træffe de rigtige valg i forhold til uddannelse, arbejdsliv, miljø og sundhed. De skal styrkes, udvikles og dyrke deres talent, så de som voksne kan få et liv i balance med høj livskvalitet. Vi skal præsentere de unge for stærke rollemodeller både i og uden for skolen.  

  Fundamentet for et godt liv er et dynamisk arbejdsliv. Derfor skal alle unge skal have en uddannelse, der giver job og dermed en fremtid på arbejdsmarkedet. Vi skal se de unges potentiale og understøtte dem. Vi uddanner til fremtiden, og derfor er digitale kompetencer vigtige.

  Et udviklende børne- og ungeliv

De lovmæssige krav

Planlovens §23a ligger til grund for arbejdet med strategien, der er en bred, samlet udviklingsstrategi for Vallensbæk. Strategien lægger op til en delvis revision af kommuneplan 2016

Kommunalbestyrelsen skal ifølge planlovens § 23a offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen inden udgangen af den første halvdel af valgperioden – den såkaldte kommuneplanstrategi. Kommunalbestyrelsen kan i øvrigt offentliggøre en kommuneplanstrategi, når den finder det nødvendigt. Offentliggørelsen af kommuneplanstrategien kan ske udelukkende digitalt. 

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk
Tlf 4797 4000
Sidst opdateret 09.12.2019